Bergen, [dato] - Universitetet i Bergen

Comments

Transcription

Bergen, [dato] - Universitetet i Bergen
UNIVERSITETET I BERGEN
Det psykologiske fakultet
Bergen, 23.01.2015
Det psykologiske fakultet
Instituttene
LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
Denne planen er et vedlegg til Sentral beredskapsplan for UiB og iverksettes ved større
ulykker, brann, eksplosjoner eller andre uforutsette begivenheter som vil ha stor betydning for
universitetet som institusjon.
Ansvar
Universitetsdirektøren er ansvarlig for det lokale beredskapsarbeidet. Fakultetsdirektør bistår
med informasjon og støtte, og er kontaktperson i forhold til den sentrale beredskapsledelsen.
Assisterende fakultetsdirektør er stedfortreder.
Områdeleder (EIA) er lokal skadestedsleder, jf. brann- og evakueringsplaner.
Beredskapsutvalg kan oppnevnes dersom det er behov for det.
Fakultetet har ansvar for å sikre informasjon om hvem som er plassansvarlig for hvilke bygg
og hvor de ulike oppsamlingsstedene skal være (vedlegg 1).
Skadestedsleder (EIA)
Områdeleder: Gunnar Mikkelsen, tlf. 55589312 / 91562207 (mobil).
Kontaktpersoner fakultetet
Fakultetsdirektør: Ragna Valen, tlf. 55584950 / 93202804 (mobil), 55232861 (privat)
Assisterende fakultetsdirektør: Ove Chr. Borge, tlf. 55589060 / 93493038 (mobil)
Instituttledere/administrasjonssjefer/byggansvarlige:
Christiesgate 12
Instituttleder Norman Anderssen, tlf. 55582055, 97679501 (mobil)
Administrasjonssjef Anlaug Lid (vikar), tlf. 55589080, 41104631(mobil)
Instituttleder Per-Einar Binder, tlf. 55589090, 99500313 (mobil)
Administrasjonssjef Bjørn Olav Telnes, tlf. 55588287, 98412818 (mobil)
Christiesgate 13
Instituttleder Elisabeth Fosse, tlf. 55582758, 93047742 (mobil)
Administrasjonssjef Grete Line Simonsen, tlf. 55588694, 99364682 (mobil)
Instituttleder Rune Krumsvik, tlf. 55584807, 95931739 (mobil) (i permisjon 5.1.2015-5.5.2015)
Konst. instituttleder Astrid Tolo, tlf. 55584881, 99429049 (mobil) (for perioden 5.1.2015-5.5.2015)
Administrasjonssjef Øystein Steine Larsen, tlf. 55584833, 99150909 (mobil)
Gateadresse:
Christiesgate 13
Postadresse:
5020 Bergen
Telefon:
55 58 27 10
Telefax:
55 58 98 71
BB-bygget
Instituttleder Helge Nordby, tlf. 55586286, 41236695 (mobil)
Administrasjonssjef Bjørg Kocbach, tlf. 55586278, 97557102 (mobil)
Oppgaver ved beredskapssituasjoner
Fakultetsdirektør:
- Stille på mottakssted for ansatte og studenter i tilfelle evakuering, registrere
tilstedeværende, bistå og støtte de evakuerte
Instituttledere/administrative ledere:
- Bistå plassansvarlig – brannvern (vedlegg) ved evakuering og registrering av egne
medarbeidere og studenter på samlingsplass.
- Følge disse til et på forhånd definert mottaksbygg.
- Bistå fakultetsdirektør med registrering av egne medarbeidere og studenter på
mottakssted.
- Bistå med informasjon og støtte til involverte og for øvrig være tilgjengelig etter
behov.
Vedlegg:
Prosedyre ved varsling
Brann- og plassansvarlige
VEDLEGG 1:
PROSEDYRE VED VARSLING
Enhver ansatt eller student som oppdager en mulig krisesituasjon, skal varsle:
1. Akutt hjelpeapparat:
Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
2.
Universitetets vakttelefon og Det psykologiske fakultet.
Vakttelefon 55 58 80 81 – hele døgnet (vaktselskap formidler beskjed videre til universitetets
beredskapsledelse) og 55 58 20 91/27 10 (fakultetssekretariatet) – mellom 0800-1545 (1500
sommertid), 55 58 49 50 (fakultetsdirektør).
3.
Ved brann skal lokal brannvarsler utløses (trykknapp på veggen). Dette vil utløse
Alarmen i bygget. Dette vil gi signal til driftsavdelingen, samt til Bergen Brannvesen. Dette vil
også sette i gang den lokale organiseringen av brannberedskapen i bygget. Områdeleder er
ansvarlig brannvernleder.
Ved rømningsbehov:
- Evakuering iverksettes i samsvar med den lokale evakueringsplanen
- Personer i fare varsles
- Brannansvarlige og lokale plassansvarlige sørger for evakuering
- Bygget sikres ved at alle vinduer og dører lukkes
Oppsamling:
- For Christiesgt. 12: Fonteneplassen, Grieghallen
- For Christiesgt. 13: Ballplassen mot Administrasjonsbygget, Christiesgt. 18
- For BB-bygget: Utenfor Ulriksbanens nedre stasjon
- Brann- og plassansvarlige foretar opptelling og registrering av eventuelt savnede
- Områdeleder melder tilbake til UiB’s beredskapsledelse
Oppsummering/status
Så snart som praktisk mulig etter at beredskapssituasjonen er avsluttet skal alle som har deltatt i arbeidet samles
til et statusmøte med den sentrale beredskapsledelsen.
Avgivelse av personell
Fakultetsdirektør er ansvarlig for oppfølging av et eventuelt behov for avgivelse av personell til den sentrale
beredskapsledelsen.
Annet
Det vises til eget vedlegg om personer tildelt ansvar i beredskapsplan for Universitetet i Bergen og
organisasjonsplan - brann.
DET PSYKOLOGISKE FAKULTET
BRANN- OG PLASSANSVARLIGE 2015
Christiesgate 12
Brannansvarlig: Anlaug Lid (55 58 90 80)
Plassansvarlig
0. etg.: John F. Clark, vara: Erling Thorvaldsen Langøigjelten (IKT)
1. etg.: John F. Clark, vara: Erling Thorvaldsen Langøigjelten (IKT)
2. etg. kantine: Sølvi Haugland (SiB)*
2. etg. biblioteket: Anne Belsvik (UB), vara: Kjersti Aksnes-Hopland (UB)*
2. etg. klinikkfløy: Jeanette Lidal (ISP)*
2. etg. teamkontor (ved kantine): Bjørn Olav Telnes (IKP)*
3. etg. Bjørn Olav Telnes, vara: Vivien Aamodt (IKP)
4. etg.: Helga Marie Meling, vara: Jeanette Lidal (ISP)
5. etg.: Mark Price, vara: Hege Høivik Bye (ISP)
*Ansvaret for 2. etasje er fordelt i 4 områder: kantine, bibliotek, klinikkfløy og teamkontor.
Christies gate 13
Brannansvarlig: Øystein Steine Larsen (55 58 48 33)
Plassansvarlig
1. etg.: SiB treningssenter: Heidi Berg (55 54 51 80)
1. etg.: Legene på Høyden: Esther K. Gundersen (995 33 937)
1. etg.: Brød og Vin: My Dung Tieu (979 74 306)
1. etg.: Kafé Spesial: Itai Malberger (928 12 736)
2. etg.: Studentkontor og lesesaler: Vanja Haugland
3. etg.: Sekr.: Ove Chr. Borge, vara: Turid Rossnes
3. etg.: Studieseksjonen og lesesaler: Hege Sygna, vara: Maria Svåsand
4. etg.: Øystein Steine Larsen, vara: Kåre Helleve
5. etg.: Grete Line Simonsen, vara: Maria Alejandra Luttges Mathieu
BB-bygget
Brannansvarlig: Bård Kjetil Bratli Sværi, Det medisinsk-odontologiske fakultet
(55 58 68 32), vara: Vivian Fosse (55 58 62 26)
Plassansvarlig
8. etg.: Siv Marian Lind, vara: Randi Hopsdal
9. etg.: Nina Harkestad, vara: Mo Yan Yuen