Enhetlig ledelsessystem

Comments

Transcription

Enhetlig ledelsessystem
Enhetlig
ledelsessystem (ELS)
Kriseøvings- og seminardag
Fylkesmannen i Sogn og Fjordande
Una Kleppe
Carsten Aschim
24. juni 2015
Mål for presentasjonen
• At kommunene får kjennskap til en metode for å
kunne håndtere alle hendelser på en gjenkjennbar og
forutsigbar måte, gjennom å benytte prinsippene for
Enhetlig ledelsessystem (ELS).
• Kunne benytte ELS-prinsippene i et scenario
Dette skal vi gå igjennom




Hva er ELS?
Hva kan vi bruke ELS til?
Hva kreves for å kunne bruke ELS?
Momentlister og hjelpemidler
Alt skjer i en kommune – Hva er typisk
for din?








Trafikkulykke
Bygningsbrann
Industriulykker
Søk- og redningsoppdrag
Ekstremvær
Flom-/jordskred
Skog-, lyng- og krattbrann
Bortfall av elektrisk kraft
Hva er tidsforbruket på slike hendelser?
4
Hvilke oppgaver må vurderes av ledelsen for
å håndtere disse hendelsene?
5
Disse ser vi ofte….










Situasjonens utviklingspotensial – Verstefallstenkning
Oversikt over relevante aktører
Behov for personell
Behov for materiell
Hvilke ressurser disponeres når og hvor?
Loggføring
Informasjonsbehov – internt og eksternt
Mediehåndtering
Møtestruktur
Oppdatert og felles situasjonsbilde
6
Hva er Enhetlig ledelsessystem (ELS)?
 Et ledelsessystem/verktøy for å håndtere alle
typer hendelser
 Det etableres ikke, men benyttes hele tiden
 Når systemet er i bruk på en stor/komplisert
hendelser resulterer organiseringen i en stab
 Håndterings- og myndighetsansvar endres
ikke ved innføring av ELS
7
Funksjoner og oppgaver
8




Innsatsleder
Operasjon
Planlegging og miljø
Logistikk






Økonomi/administrasjon
Juridisk
Informasjon
IKT
Sikkerhetskoordinator
Liaison
Innsatsleder
 Innsatsleder – ansvarlig for å
lede håndteringen og
organisere innsatsen på en
sikker og effektiv måte



Tydelig leder
Ta ansvar
Ta beslutninger
 Ivaretar alle funksjoner inntil
de ulike funksjonene
etableres.
9
Operasjon
 Ansvarlig for å omsette
innsatsplaner til
handling/innsatsordre.




10
Iverksette
Vurdere ressursbehov
Intern organisering - dele inn i sektorer
Rapportere status på oppdrag
Planlegging og miljø
 Ansvarlig for kort og langsiktig
planlegging.
 Funksjoner har en viktig
koordinerende rolle.




11
Planlegge
Situasjonsoversikt
Dokumentasjon
Miljøvurderinger
Logistikk
 Sørge for nødvendige
ressurser er
tilgjengelig





12
Intern organisering
Økonomiske
fullmakter –
fremskaffe utstyr
Oversikt over
ressurser
Faglig støtte
Oversikt økonomi
Støttefunksjoner
 Økonomi


Økonomiske oversikter - regnskap
Løpende kost-/nyttevurderinger
 Juridisk



Myndighetsutøvelse
Vurdere ansvarsforhold
Anskaffelser
 IKT



13
Teknisk støtte
Tilkobling
Generell brukerstøtte
Støttefunksjoner
 Informasjon



Informasjons og mediehåndtering
Informasjonsplan –
situasjonsbeskrivelse
Samordne andre myndigheter
 Sikkerhetskoordinator


Pådriver systematisk
sikkerhetsarbeid
Kompetanse, øvelser,
innsatsplaner, verneutstyr
 Liaison


14
Kanal for rapportering
Informasjon om ressurser og
muligheter for egen organisasjon
Hvordan passer funksjonene inn i
hendelsene dere håndterer ?
Hva er fordelene med ELS?
16
Fordelene





Standardisert system
Fokuserer på funksjoner og oppgavene som skal løses
Ivaretar kontrollspenn og kan enkelt utvides
Er uavhengig av hendelsens art
Kan komme raskere «foran» hendelsen




Ansvar
Likhet
Nærhet
Samvirke
17
Liten hendelse
18
Fra de små til de store
Foto: Dagbladet
19
Starten på en hendelse
20
Hendelsen har eskalert
21
Det er behov for å fordele oppgaver
22
Fullt utviklet organisering - stab
23
Forhold til politi og redningstjeneste
 Politiets beredskapssystem
(PBS1)
 Redningstjenestehåndboken
Kan/skal ELS brukes i håndtering av en redningsaksjon?
24
Forhold til
redningstjenesten
Kollektiv ledelse:
Brann / helse / frivillige org.
Havnevesen / Losvesen / Forsvaret
Sivilforsvaret / Telenor
LRS - organisasjon
Informasjon
Politimester
Rådgivere / Liaisoner
for eksempel LRS Prest
Berørte kommuner og
fylkesmenn
Pårørendeseksjon
Helse
Sosial
Kirke
m.fl.
Stabssjef
P1
Personell
Politimesterens
operative stab
P3
Operasjon
P4
P2
Etterretning
Brannsjef inngår som
fagleder brann.
Brannvesenet og
Sivilforsvaret benytter ELS
for å organisere sine
ressurser og løse sine
oppdrag.
Operasjons
Operasjons
leder
leder
Logistikk
P5
Informasjon
Pressekontakt
Innsatsleder
Helse
Brann
Orden
Hva kreves for å
kunne bruke
ELS?
26
Krav for å bruke ELS
Ingen krav for å begynne, men for å bli god:





27
Kunnskap om systemet
Øvelser
Bevissthet
Øve ledelse på alle nivå
Enhver som inngår i håndteringen må kjenne sin rolle,
uavhengig av nivå
Hva kreves av ressurser for å drifte en stab i
døgnet?
28
Ressurser
 Har dere ressurser til dette alene?
 Har dere i samarbeid ressurser til dette?
29
Kompetanse
Hva er dere gode på?
- Hva er andre gode på som dere kan benytte?
30
Hva ønsker vi å få ut av ELS?
 Styrke og klargjøre kommando og kontroll
 Styrker ledelsesfunksjonene – ved fokus på ledelse, verktøy
og strategisk tenkning
 Bevisstgjøring på funksjoner og oppgaver
 Bidra til samarbeid på tvers av brannvesen og KKL
 Bedret utnyttelse av den samlede beredskapen i regionen
 Styrket håndteringsevne av alle typer hendelser
 Likhetsprinsippet
31
Enhetlig ledelsessystem
• ELS rokker ikke ved ansvar for håndtering av hendelser
• ELS beskriver funksjoner og oppgaver
 ELS kan bli deres verktøy for håndtering av alle hendelser
 Dere bruker allerede prinsippene i dag
 Systemet kan tilpasses ALLE hendelser
32
Momentliste innsatsleder
33
Momentliste planlegging og miljø
34
Momentliste operasjon
35
Momentliste Logistikk
36
Momenter Logistikk forts.
37
Beslutningssløyfe OBBO
38
Momentliste Økonomi/adm.
39
Momentliste informasjon
40
Momentliste sikkerhetskoordinator
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar
41
Innsatsordre
42
Møteplan
Hvorfor er det viktig med
møtesyklus?
Hva er utfordringene med
dette?
Påvirker vaktskifte
møtesyklusen?
43
Møtestruktur
44
Stabsmøte
45
Stabsmøte
46
Informasjonsmøte
47
Her finner du malene for:
Innsatsplan
Innsatsordre
Organisasjonskart
Sambandsplan
Loggskjema
Møtestruktur
Personelliste
Pressemelding
Med mer
http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Enhetligledelsessystem-ELS/
Noen momenter
 Brann- og redningsvesenet benytter seg av lederstøtte
– Obligatorisk ved rekvirering av skogbrannhelikopter
– Kan anmodes om separat
 Enkelte brann- og redningsvesen har etablert liste med
navn på ressurspersoner fra regionen til å støtte ulike
funksjoner
 Kunne kommunene deres hatt nytte av en tilsvarende
ordning for de funksjonene som dere har behov for i
hendelseshåndteringen?
Takk for oppmerksomheten
 Una Kleppe
[email protected]
 Carsten Aschim
[email protected]
50

Similar documents