Førerkort og helsekrav – psykiatri, ADHD, rus og

Comments

Transcription

Førerkort og helsekrav – psykiatri, ADHD, rus og
Fylkesmannen,
fastlegen
og førerkortet
Kurs i offentlig helsearbeide for
turnusleger
v/seniorrådgiver Kjetil Lenes
I endring
• Foreslått endringer både i helsekravene og
saksgangen
– Helsekravene skal gjenspeile dagens
dispensasjonspraksis, dispensasjonene skal bort
– Mesteparten av arbeidet skal over på fastlegene
– Planlagt i kraft fra høsten av
• Dette foredraget bygger på dagens regler
– Vil si noe både om når dere skal melde
og når vi vi gi dispensasjon
Hvem gjør hva med førerkort?
(Fast)legen
- Utsteder førerkortattester, særlig NA 0202
- Avgir melding om helsekravene ikke er oppfylt
Trafikkstasjonen
- Utsteder førerkort
Politiet
- Inndrar førerkort evt. kjøreseddel
- Utsteder kjøreseddel
Hvem gjør hva med førerkort?
Fylkesmannen
- Vurderer meldinger om personer som ikke
oppfyller helsekravene
- Anbefaler eventuelt politiet å inndra førerkort
- Behandler søknader om dispensasjon fra
helsekravene
Overliggende direktorat
- Har roller bl.a. som klageinstanser
Fylkesmannen og førerkortet
• Opp mot to tusen saker i året
– Nesten tusen dispensasjoner
• Vi ser på dette kun som et
trafikksikkerhetsspørsmål
– Hva tap av førerkort betyr for den enkeltes helse er
irrelevant
• Men vi skjeler til det om mulig
Konklusjon innledning
• Fylkesmannen bruker kort tid per sak
• Legen har en nøkkelrolle som
premissleverandør
• Legen skal (i denne sammenheng) ikke tenke
på pasientens beste eller være dennes advokat
• Gode vurderinger essensielt
• Gode attester essensielt
Meldeplikt
Helsepersonelloven § 34
“Lege, psykolog eller optiker som finner at en pasient med
førerkort for motorvogn eller sertifikat for luftfartøy, ikke
oppfyller de helsemessige kravene som stilles, skal oppfordre
pasienten til å innlevere førerkortet eller sertifikatet. Dersom
pasientens helsetilstand antas ikke å være kortvarig, skal
helsepersonell som nevnt gi melding til offentlige myndigheter
etter nærmere regler fastsatt av departementet i forskrift.”
Husk at «hele kjeden» er meldepliktig!
Legens kunnskapskilder
• Førerkortforskriftens helsekrav helsekrav
• Helsedirektoratets veileder IS-2070
Retningslinjer for fylkesmennene ved
behandling av førerkortsaker
• Norsk elektronisk legehåndbok (NEL)
• Fylkesmannens hjemmesider
fylkesmannen.no/Forerkort_Buskerud
Hva vi forventer oss av dere
• At dere vurderer å melde/ikke melde,
evt. når melde
– Banale lidelser?
– Kan seksmånedersregelen anvendes?
• Meldinger som gir nok, men ikke for mye
informasjon
• Gode attester, både på NA0202 og ellers
NA 0202
• Slik skal det gjøres
Førerkortklassene
• Gruppe 1 – lette kjøretøy
– Gyldig til 75 år, deretter maks. tre år, deretter maks
to år av gangen
• Gruppe 2 – tunge kjøretøy
– Gyldig til 70 år, deretter ett år av gangen
• Gruppe 3 – buss
– Samt kjøreseddel og kompetansebevis
Førerkortforskriftens vedlegg om
helsekrav
§ 1 Generelle bestemmelser om helse
” Ingen må føre motorvogn når
vedkommende på grunn av sykdom, annen
påvist eller sannsynlig helsesvekkelse eller
bruk av medikamenter ikke er i stand til å
kjøre på trygg måte.
Når innehaver av førerkort som følge av
langvarig svekkelse av helse eller førlighet
er i tvil om fortsatt kjøring kan skje på
trygg måte, plikter vedkommende å
oppsøke lege for undersøkelse. ”
Helsekrav alle klasser
I forhold til
• Synsstyrke og synsfelt
• Anfallsvis opptredende
hjernefunksjonsforstyrrelser
• Sinnslidelser, mental retardasjon,
personlighetsavvik, nedsatt impulskontroll
m.v.
• Misbruk av rusmidler
• Bruk av beroligende eller bedøvende midler
• Andre sykdomstilstander
• Førlighet
Tilleggskrav høyere klasser
(gruppe 2 og 3)
I forhold til
• dobbeltsyn
• diabetes mellitus (medikamentbehandlet)
• hjertesykdom m.v.
• hørsel (klasse D1+D)
• strengere krav m.h.t. synsstyrke/synsfelt,
anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelse, førlighet
Anfall
Anfall
For alle førerkortklasser gjelder:
” Anfallsvis opptredende hjernefunksjonsforstyrrelser (herunder
epilepsi og bevissthetsforstyrrelser av annen eller usikker årsak) må
ikke ha forekommet i løpet av de siste 12 måneder.”
(Vedlegg om helsekrav § 2 nr 3)
Helsekrav etter førerkortgruppe
• Gruppe 1 (M, T, S, A1, A og B)
– Ett års anfallsfrihet (§ 2 nr 3)
• Gruppe 2 (C1 og C)
– 10 års anfalls- og medikamentfrihet (§ 3 nr 5)
• Gruppe 3 (D1, D og kjøreseddel)
– Ikke anfall etter fylte 18 år (§ 4 nr 1)
• Det gis ikke dispensasjon for gruppe 2 og 3 ved
behandlingskrevende epilepsi
Typer anfall
• Epileptiforme
• Synkope
– Per definisjon et sirkulatorisk problem, global sirkulatorisk
svikt til hjernen. Dispensasjonsadgang varierer med årsak
og etter hvor godt denne er klarlagt.
• Uklassifiserbare/andre årsaker
–
–
–
–
Funksjonelle
Migrene
Hypoglykemi
Dårlig anamnese?
Alvorlig vs. banal synkope
Banal synkope
• sjelden forekommende
• tilstrekkelig lang forvarselsfase
• har ikke gitt skader
• ikke opptrådt under høyrisikoaktivitet
Anfall som er irrelevante i
trafikksikkerhetssammenheng
• bevissthetstap ved hjernerystelse
• krampeliknende fenomener under innledning eller
oppvåkning av narkose
• besvimelse ved skade/blodtap
• vasovagal synkope (uten utvikling til grand mal
preget anfall) ved blodprøvetaking
Klinisk skjønn: kan dette skje igjen i trafikksammenheng?
Alt må ikke meldes
Diabetes
• Gruppe 1
– Førerkortet kan ha maksimalt fem års gyldighet
dersom det behandles med antidiabetika
• Gruppe 2
– 3 års gyldighet dersom det behandles med insulin
eller andre blodsukkersenkende medikamenter.
Egenerklæring må fylles ut.
• Gruppe 3
– Ikke oppfylt dersom det behandles med insulin eller
andre blodsukkersenkende medikamenter.
Diabetes
• Meldes nesten aldri
• Dispensasjonsadgangen for gruppe 3 foreslått
fjernet
Hjerte
Denne mannen var som kjent bussjåfør!
Hjerte
• Det må ikke være symptomgivende
hjertesykdom, tegn på koronarsykdom,
koronarsykdom i sykehistorien eller vanskelig
kontrollerbar blodtrykkssykdom.
• Må alltid ha spesialisterklæring ved
dispensasjon
• Livsstil en del av vurderingsgrunnlaget
• Pacemaker
• ICD
Mental funksjon
Endret mental funksjon
I form av kognitiv svikt, neglekt eller annet
• MMS, klokketest, TMT A og B
– Praktisk kjørevurdering
– Nevropsykolog
• Screen pasientene deres dersom dere er i tvil!
• Spesialenhet for førerkortvurderinger kan være
aktuelt
(Sunnaas sykehus, Kysthospitalet Stavern,
Ringerike sykehus)
Vurderingsprøve
• Ved usikkerhet om en førerkortinnehaver ikke
lenger innehar tilstrekkelig helse til å kunne kjøre
på en forsvarlig måte, kan man be om en
vurderingsprøve ved trafikkstasjon.
• Anmodningen må gå gjennom Fylkesmannen,
som igjen kan henvise til trafikkstasjonen, eller
be politiet om å fremstille føreren for praktisk
kjøreprøve ved trafikkstasjonen.
• Svaret går tilbake til legen som gjør sin endelige
vurdering
Rus
Rusmiddellidelser
• «Det må ikke være misbruk av alkohol eller
andre rusmidler»
• Veilederen: avhengighet eller skadelig bruk
• Vi sliter alle med å tolke dette, men får gjøre så
godt vi kan
• Ikke overlat meldingen til spesialisthelsetjenesten, men husk også seksmånedersregelen
– Stadig strengere krav til meldinga
Rusmiddellidelser
• Husk at rusfrihet må dokumenteres og
tilbakefall meldes
– Vi gir avslag på fornyet dispensasjon ved mangelfull
dokumentasjon
• Hvordan og hvor ofte det skal testes avhenger
av rusproblemet
– Overlates delvis til legens skjønn
• Vær konkrete og ta stilling i attestene deres
Medikamenter
Medikamentbruk og førerkort
Det må ikke være misbruk av alkohol eller andre rusmidler,
og ikke bruk av beroligende eller bedøvende midler i
doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne
(§2 nr 5)
• beroligende eller bedøvende midler
• doser som reduserer årvåkenhet eller kjøreevne
• I praksis benzodiazepiner, Z-hypnotika og opiater
Førerkortforskriftens helsekrav
og retningslinjer for forsvarlig
medikamentbruk ved bilkjøring
IS-2070
(Retningslinjer for fylkesmennene ved behandling
av førerkortsaker – siste utgave 2014)
Helsedirektoratets hjemmeside:
http://www.helsedirektoratet.no/
Retningslinjer for fylkesmennene ved
behandling av førerkortsaker (IS-2070)
• Spesifikke grenser for når helsekrav er oppfylt,
noen eksempler på grenser:
Helsekrav oftest oppfylt
Diazepam
Oksazepam
Zopiklon
Osv…..
≤ 10 mg
≤ 30 mg
≤ 7,5 mg
Vanligvis ikke dispensasjon
> 20 mg
> 65 mg
> 15 mg
Grensene halveres ved to preparater, 1/3 ved tre osv.
Uforenlig med kjøring
• Alprazolam (Xanor)
– Totalforbudt fra april 2015
• Klonazepam (Rivotril)
– Kun tillatt ved fokal epilepsi og under kontroll av
nevrolog, fra april 2015
• Alle uregistrerte preparater
– I praksis karisoprolol (Somadril) og flunitrazepam
(Rohypnol)
Forslag til nye krav
• Kun en standarddose z-hypnotika eller
oksazepam (Sobril) blir godtatt
Opiater
• Vi regner med reell tilvenning hos
smertepasienter.
• Ved monoterapi godtar vi opp til tilsvarende
300 mg morfin i.v. døgn for gruppe 1.
• For gruppe 2 og 3 setter vi stort sett ei grense
rundt 150 mg kodein/døgn.
Farlige medisiner uten grenser
• For en del medikamenter vil det være opp til
spesialisten å avgjøre om medikamentbruken
er forsvarlig
– Antipsykotika, antidepressiva og antiepileptika
– Vi vil kunne kreve eksplisitt vurdering av dette
– Det er viktig at spesialist og fastlege begge har
oversikt over pasientens totale forbruk, opiater eller
benzodiazepiner i tillegg?
Lyrica
• Ikke B-preparat
• Men sannsynligvis vanedannende og med
misbrukspotensiale
• I førerkortsammenheng ser vi nærmest på det
på det som et benzodiazepin
– Dispensasjonsterskelen heves ved samtidig Lyricabruk
– Strengere krav til oppfølging og kontroll
Medikamentbruk – attest ved
dispensasjonssøknad
• Detaljerte opplysninger om
medikamentbruken (døgndose, fordeling
gjennom døgnet, evt. variasjoner)
• Indikasjonen
• Evt. planer om endring av medikamentbruken
• Andre relevante opplysninger
• Vurdering av påvirkningsgraden
Hovedpunkter for vurdering av
medikamentbruk og bilkjøring
• bruk som ikke reduserer årvåkenhet og
kjøreevne
• godgjort at søker kan kjøre sikkert på
tross av medikamentbruken
• mer restriktiv for høyere klasser
Påvirkningsgrad avhengig av alder, sykdom,
smertetilstand, annen legemiddelbruk,
tilvenning
Unngå kjøring under innstilling og doseøkning,
og inntil reaksjon på legemidlet er kjent
God tur hjem

Similar documents