Å utvikle innsikt i læring og undervisning gjennom å lære og

Comments

Transcription

Å utvikle innsikt i læring og undervisning gjennom å lære og
Å utvikle innsikt i
læring og
undervisning
gjennom å lære
og undervise i
fremmedspråk
Rita Gjørven
ILS, UiO
Rita Gjørven ILS UiO 2008
• Hvordan kan man arbeide i
klasserommet for å legge til rette for
at elevene kan utvikle innsikt i egen
læring?
• Språkpermens rolle i dette arbeidet
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Diskuter
• Hvordan arbeider dere med
kompetansemålet språklæring i
undervisningen?
• Hvordan evaluere kompetansemålet
Språklæring?
• Hvorfor synes du dette
kompetansemålet er viktig/ ikke
viktig for elevenes læring?
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Mine erfaringer
• Europarådets arbeid med
elevautonomi:”Learning to Learn
Languages;Investigating Language
Learning and Learning Strategies”
• Nordisk variant:Developing Learner
Autonomy in Foreign Language
Learning
• Eksempler fra mitt arbeid med elever
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Teoriutviklere
• Henri Holecs definisjon:” The ability to take charge of one’s
learning”:
– Sette mål
– Velge lærestoff og arbeidsmåter
– Evaluere prosess og resultat
• David Little
– Elevautonomi er ikke en tilstand eller en metode
– Elever må være villige til å utvikle innsikt i læring
• Leni Dam
– ” From Theory to Classroom Practice”
– Elevautonomi for å realisere tilpasset og kommunikativ undervisning
• Gerd Gabrielsen
– Demokratiforståelse og læring for alle
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Området språklæring slik
det er beskrevet i LK06
•
•
•
•
•
•
•
Innsikt i egen språklæring og språkbruk
Utvikle hensiktsmessige læringsstrategier
Definere læringsbehov
Formulere mål
Velge arbeidsmåter
Bruke hjelpemidler
Vurdere arbeidsprosess og måloppnåelse
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Kompetansemålet språklæring
slik det er beskrevet i LK06
• Utnytte egne erfaringer med språklæring i
læring av det nye språket
• Undersøke likheter og ulikheter mellom
morsmålet og det nye språket og utnytte
dette i egen språklæring
• Bruke digitale verktøy og andre
hjelpemidler
• Beskrive og vurdere eget arbeid med å
lære det nye språket
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Legitimering av språklæring
i KL06
• ”Vil kunne øke læringsutbyttet i
faget”
Rita Gjørven ILS UiO 2008
L97 om å utvikle innsikt i
læring
• Felles mål for faget
– Fremme elevenes innsikt i det å lære fransk og
deres evne til å ta hånd om egen språklæring,
slik at alle elever får gode muligheter til å
lære språket og får et grunnlag for videre
læring av fransk og andre språk
• Utdrag fra hovedmomentene
– Være med å utforme gode læringssituasjoner
og arbeidsformer, gjøre egne valg, samtale om
arbeidet sitt med å lære språket og drøfte hva
som kan gi hele elevgruppen gode vilkår for å
lære fransk ( 8. klasse)
Rita Gjørven ILS UiO 2008
• Definere egne læringsbehov,
formulere læringsmål og vurdere
egen utvikling og egen innsats i
arbeid med å lære seg språket ( 9.
klasse)
• Samtale om og vurdere lærestoff og
arbeidsmåter i forhold til målene for
franskfaget og gjøre valg som er
nyttige for egen språklæring ( 10.
Rita Gjørven ILS UiO 2008
klasse)
R94 Felles mål for 2. og 3.
fremmedspråk
• R94 Felles mål for 2. og 3.
fremmedspråk
– Kunne planlegge, gjennomføre og
vurdere eget språklæringsarbeid
– Vise evne til selvstendighet, innsats og
kreativitet
– Kunne ta ansvar for egen læring
– Kunne bidra til et godt læringsmiljø i
samarbeid med andre
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Min begrunnelse for å
utvikle innsikt i læring
• Læring er individuelle prosesser
• Alle elever må få mulighet til å lære på sin
måte ( tilpasset opplæring)
• Elevenes læringserfaringer og vår
undervisningserfaring må være
utgangspunktet for å utvikle innsikt i
læring og undervisning
• Vi må utforske sammenhengen mellom
undervisning og læring for å kunne gi god
undervisning og veiledning
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Mine mål med å utvikle
innsikt i språklæring
• Å legge til rette for en undervisning
som kan fremme læring for alle tilpasset opplæring
• Å kunne se sammenhengen mellom
mål og
læringsaktiviteter/læringsressurser
og resultat
• Å synliggjøre læringsprosesser
• Å dele læringserfaringer
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Noen grunnprinsipper for å
legge til rette for innsikt i
språklæring
• Læreren har ansvaret for å legge til
rette for at elevene kan få mulighet
til å utvikle språklæringskompetanse
• Språklæring må være en integrert
del av den kommunikative
kompetansen
• Elever og lærere må oppleve at
språklæringskompetanse fremmer
motivasjon og læring
Rita Gjørven ILS UiO 2008
En ”metode” for å utvikle innsikt i
læring og undervisning
1. Synliggjøre rammebetingelsene for faget
for elevene
2. Synliggjøre forestillinger om læring og
undervisning
3. Legge til rette for at elevene kan bruke
undervisning og læremidler på ulike
måter gjennom å få mulighet til å gjøre
egne valg
4. Synliggjøre læringsprosesser og evaluere
systematisk prosess og resultat
Rita Gjørven ILS UiO 2008
1 Synliggjøre rammebetingelsene
for faget
• Læreplaner
• Skolens planer
• Timetall for faget
• Læremidler
• Fysiske forhold
• Klasseromsprosedyrer
• Eksamensform og
evalueringskriterier
Rita Gjørven ILS UiO 2008
2 Synliggjøre forestillinger om læring
og undervisning – noen eksempler
• Elevenes forestillinger om språk og læring
– Beskriv deg selv som språkelev. Hva er
dine sterke sider, hvordan lærer du best, hva
lærer du ikke av?
– Still 5 spørsmål til læreren om faget og
undervisningen
– Om hjemmearbeid: Hvorfor hjemmearbeid?
Hva slags aktiviteter mener du egner seg til
hjemmearbeid?
– Hvordan kan man lære nye
ord/grammatikk?
– Lærerens oppsummering av elevenes svar presenteres for
klassen/gruppen og danner utgangspunkt for samtale om
språkundervisningen
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Tre elever om seg selv som
språkelev
• Anne: Jeg tar ting lett. Liker språk veldig
godt. Liker å lære grammatikk og ord. Er
god i både skriftlig og muntlig engelsk,
men det er jo så mye engelske filmer og
musikk, så det kommer lett. Litt spent på
om jeg klarer uttalen i fransk og
grammatikken. Tror jeg lærer best av alt,
snakke og skrive og ikke minst høre. Jeg
er ikke sjenert hvis jeg sier feil i klassen
for eksempel. Kommer til å arbeide bra.
Gleder meg!
Rita Gjørven ILS UiO 2008
• Anders: Synes språk er kjempegøy. Er
ganske god i engelsk. Lærer best av å lese
og høre og så prøve å etterlikne. Synes
grammatikk er vanskelig, men jeg skal
klare meg likevel. Er spent på
grammatikken i fransk. Er ikke så god til å
pugge, men snapper fort opp ord og går
rundt og gjentar dem til jeg kan dem.
Håper vi skal snakke mye i begynnelsen.
Det er det viktigste for meg.
Rita Gjørven ILS UiO 2008
• Magnus: Vet ikke egentlig hva jeg
lærer av, grammatikk er nok viktig.
Synes det er vanskelig. Jeg lærer
helt klart best av å snakke og høre
språket. Håper å bli bra til å snakke.
Skrive får jeg ikke til så bra på
engelsk. Er ikke god i norsk heller.
Men synes språk er gøy!
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Metasamtale med
utgangspunkt i svarene
• Elevene får se en oversikt over hva
alle har sagt
• Diskuterer språklæring,
kommunikasjon og undervisning i
forhold til elevens svar
• Naturlig å ta opp læreplanen
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Still 5 spørsmål til læreren
om faget ( elevsvar)
• Går du fort frem?
• Gir du mye lekser?
• Er du streng med karakterer?
• Er du flink til å forklare
• Gir du ofte prøver?
• Er du flink i fransk?
• Har du bodd i Frankrike?
• Kan vi ha andre ting enn lærebok?
Rita Gjørven ILS UiO 2008
• Er det vanskelig?
• Er det mye grammatikk?
• Skal vi lære å snakke?
• Må vi skrive riktig?
• Kan vi spille skuespill?
• Kan vi ha musikk og se film?
• Er det veldig annerledes enn
engelsk?
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Mitt språk- og læringssyn
• Med utgangspunkt i elevenes
spørsmål sier jeg litt om hvordan jeg
vil legge opp undervisningen
• Sender et brev til foreldrene om
undervisningen
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Hva egner seg til
hjemmearbeid( elevsvar)?
• Lære ord og grammatikk
• Pugge
• Skrive tekster
• Ikke for kjedelige ting
• Noe en lærer av
• Se fransk tv
• Høre på CD, øve uttale
• Det vet vel du!
Rita Gjørven ILS UiO 2008
3 Å legge til rette for valg av
læremidler og læringsaktiviteter
• Elevene deltar i kommunikative aktiviteter ( lese,
lytte, snakke, skrive). Elevene tar språket i bruk
• Gjennom aktivitetene (språkmøtene) erfarer
elevene at de får ulike behov for å undersøke og
lære ( grammatikkøvelser, utenatlæring,
vokabulartrening, rettskrivning, uttale etc.)
• Elevene arbeider med valgte læringsaktiviteter
knyttet til egne behov
• Elevene deltar i nye kommunikative situasjoner
for å evaluere om ”treningsprogrammet” har hatt
effekt
Rita Gjørven ILS UiO 2008
4 Synliggjøre læringsprosesser og
vurdering
• Individuell refleksjon ( logg, dagbok)
• Evalueringssamtaler integrert i
undervisningen; samtaler om mål,
arbeidsmåter, læringsaktiviteter og
læremidler knyttet til undervisning
og læring
• Skriftlig evaluering
• Læreren er ansvarlig for å organisere
metasamtaler som kan skje i plenum, gruppe
eller individueltRita Gjørven ILS UiO 2008
Evaluering av prosess og
resultat- eksempler
• A Oppsummering og vurdering
av eget arbeid
•
•
•
•
•
•
Hva har jeg/vi arbeidet med?
Hva har jeg lært?
Hva var bra/positivt?
Hva var jeg/vi ikke så fornøyd med?
Hva vil jeg/ vi gjøre i neste periode?
Hvordan kan læreren hjelpe meg/ oss?
• Lærerens oppsummering av svarene brukes som
utgangspunkt for samtaler om undervisning og læring
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Eksempel på oppsummering
av elevenes vurdering
• Hva har du lært
– Å bøye adjektiv
– Å spørre om hvordan det er i Frankrike
– Nye ord om landskap og forurensning
– Å slå opp i ordbok
– Å lese i blader og forstå en del
– Forstå bedre muntlig
– Skrive om hvordan det er i Norge
– Bruke verb i fortid
Rita Gjørven ILS UiO 2008
• Hva var bra?
– Jeg hadde en god arbeidsplan
– Anita og jeg jobbet bra sammen
– At du hadde grammatikkforklaringer på
tavla
– At vi fikk besøk av en franskmann
– At vi fikk nok tid
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Hva var du ikke så fornøyd
med?
• Vi fikk liten tid
• At jeg ikke torde å si noe da Pierre
var her
• Likte ikke det jeg hadde planlagt
• Grammatikkforklaringene dine (
lærerens, min komm.) var
vanskelige. Skjønte ingenting
• Anders var syk en uke uke, jeg
måtte jobbe alene
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Hva vil du arbeide med i
neste periode?
• Skrive brev til brevvennen min
• Øve på grammatikk ( verb)
• Høre på kassetten om den lille
prinsen
• Lage kryssord
• Arbeide med kap. 14 i læreboka
• Lage skuespill
• Snakkespill sammen med Sara
Rita Gjørven ILS UiO 2008
B Elevenes kommentar til et
spesifikt arbeid
• Hva får jeg til?
• Hvilke hjelpemidler har jeg brukt?
• Hva synes jeg er vanskelig?
• Hva trenger jeg hjelp til?
• Min mening om arbeidet
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Eksempel på en
elevkommentar
• Jeg synes jeg klarte å lage en fortelling uten å slå
opp hvert ord. Føler at jeg kan bruke noen flere
ord nå
• Har fremdeles problem med å huske hvordan alt
skal bøyes. Det blir veldig hakkete. Det er liksom
ikke meg som skriver. Usikker
• Kan du hjelpe meg med å finne ut av sånne ord
som je, me, moi, de småordene går helt i surr.
Og synes det er vanskelig å bruke ordboka. Kan
vi ta litt mer om det? Jeg kan jo bøye verbene,
men tuller når jeg bruker dem i en tekst. Hva kan
jeg gjøre her?
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Å utvikle innsikt gjennom
erfaring
• Innsikt utvikles gjennom å
– Få erfaringer med ulike undervisningsog læringssituasjoner
– Bearbeide erfaringene sammen med
lærer og medelever
– Bruke ny innsikt til å planlegge,
gjennomføre og evaluere
læring/undervisning
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Hvordan kan språkpermen
brukes
• Hensikt
– Evaluere hva eleven kan i forhold til et mål
– Evaluere bruk av læringsressurser
– Utvikle hensiktsmessige strategier
• Forslag til prosedyrer for bruk
– Felles: Læreren knytter bruken av SP opp til
metasamtaler
– Individuelt : Elevene setter seg ulike mål og
bruker SP for å se om disse målene er nådd
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Språkpermen- hvordan kan
vi
• Integrere bruken av den i
læringsarbeidet- ikke et nytt ”fag”i
faget
– Individuelt eller i fellesskap?
– Hvordan legge opp til metasamtaler
ledet av lærer?
– Hvordan kan lærer og elev utvikle SP
videre ( for eksempel læringstrategier)?
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Lærerens nøkkelrolle
• Lærer er ansvarlig for at elevene får optimale
læringsbetingelser gjennom
– Det faglige innholdet og den didaktiske
tilretteleggingen. Undervisningen er viktig!
– Prosedyrer som er tydelige og konsekvente.
– Å støtte den enkelte elevs læringsprosess
gjennom veiledning
• Læreren er ikke enten fagformidler eller veileder,
men begge deler
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Implikasjoner for lærer- og
elevrollen
• For lærerrollen
– Skape åpne læringssituasjoner
– Fremme elevenes evne til å bruke sine egne
læringsrom
– Undersøke læring på en systematisk måte for å
kunne støtte læringsprosesser gjennom
undervisning og veiledning
– Innse at læreren aldri kan kontrollere og
planlegge læring
– Skille mellom læringsaktiviteter og læring
• For elevrollen
– Ta hånd om læringsaktivitetene
– Skape og bruke eget læringsrom
– Reflektere over
Ritalæringsprosesser
Gjørven ILS UiO 2008
Finnes det en formel for god
undervisning i fremmedspråk? Ja!
• Kommunikativ/praktisk tilnærming +
• Innsikt i språklæring=
• Tilpasset opplæring
• Se elevenes læring som
differensierte prosesser der de
bruker undervisning og andre
læringsressurser på sin individuelle
måte
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Lærerens sentrale rolle
• Vise frem språket/undervise
• Utvikle gode treningsopplegg
sammen med elevene
• Gi konstruktiv tilbakemelding og
veiledning og derved
• Motivere til å komme videre
Rita Gjørven ILS UiO 2008
Ta utfordringen!
• ” Det finnes ikke nederlag, bare
forsøk som ikke fører frem”(Thomas
Edison)
• ” Når du har fått et menneske til å
tenke, er det vanskelig å se hvor det
bærer hen” ( J. Dewey)
Rita Gjørven ILS UiO 2008