Halvårsplan i engelsk for 5.klasse – våren 2015 Kunnskapsløftet

Transcription

Halvårsplan i engelsk for 5.klasse – våren 2015 Kunnskapsløftet
Halvårsplan i engelsk for 5.klasse – våren 2015
Kunnskapsløftet med hovedmål etter 5., 6. og 7. trinn: http://www.udir.no/kl06/ENG102/Kompetansemaal/?arst=372029323&kmsn=189205472#
Uke:
1
2
3
4
5
6
Læringsmål:
Forts. Chapter 4: «Read me a
story»
Kommunikasjon:
 Lese og forstå tekster av ulik
lengde og i ulike sjangre,
dramatisere tekster, lese dikt
Språklæring:
 Lære personlige pronomen;
I, you, he, she, it, we, you,
they
 Lære at verb i presens har –s
endelse i 3. person entall (he
runs fast
 Lære å bøye verbet ”to be” og
bruke det i setninger og
tekster
Chapter 5: «Secrets and
Mysteries»
Kommunikasjon:
 Lese og forstå tekster av ulik
lengde og i ulike sjangre,
dramatisere tekster, snakke
om tekster
Innhold:
Tekster fra Stairs 5, Textbook.
Differensierte leselekser og gloser
(step 1 og 2).
Øveoppgaver i Stairs 5, Workbook
og ulike oppgaver om tekstene og
oppgaver om verb
PC: Stairs 5
Metode:
Klasseromsundervisning/
læresamtale
Individuelt arbeid, par- og
gruppearbeid
PC
Vurdering:
Ukentlige gloseprøver
Løpende vurdering i
timer ut fra lesing,
samtaler og skriftlige
oppgaver
Stasjonsundervisning
Kapittelprøve
Tekster fra Stairs 5, Textbook.
Differensierte leselekser og gloser
(step 1, 2 og 3).
Øveoppgaver i Stairs 5, Workbook
og ulike andre tekst- og
grammatikkoppgaver
Klasseromsundervisning/
læresamtale
Individuelt arbeid, par- og
gruppearbeid
PC
Ukentlige gloseprøver
Løpende vurdering i
timer ut fra lesing,
samtaler og skriftlige
oppgaver
Språklæring:
 Bruke digitale og andre
hjelpemidler i egen
språklæring
 Skrive spøkelseshistorier
 Lære å gradbøye
engelske adjektiv: Nice –
nicer – the nicest
7
8
9
10
11
12
13
PC: Stairs 5
Stasjonsundervisning
VINTERFERIE
Forts. med Chapter 5: «Secrets
and Mysteries»
Se mål over.
Chapter 6: «Travelling in the
British Isles»
Kommunikasjon:
 Beherske et ordforråd som
dekker dagligdagse
sitasjoner; øve på
telefonsamtaler, sjekke inn
på hotell, m.v.
 Lese og forstå tekster av ulik
lengde og i ulike sjangre om
engelske reisemål,
dramatisere tekster
Språklæring:
 Skrive e-mail, postkort
Kapittelprøve
Tekster fra Stairs 5, Textbook.
Differensierte leselekser og gloser
(step 1, 2 og 3).
Øveoppgaver i Stairs 5, Workbook
og ulike andre tekst- og
grammatikkoppgaver
PC: Stairs 5, skrive e-mail
Klasseromsundervisning/
læresamtale
Individuelt arbeid, par- og
gruppearbeid
PC
Stasjonsundervisning
Ukentlige gloseprøver
Løpende vurdering i
timer ut fra lesing,
samtaler og skriftlige
oppgaver

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Bruke digitale og andre
hjelpemidler i egen
språklæring
 Lære å bøye verbene ”to do”
og ”to have” og bruke dem i
tekster
PÅSKEFERIE
Forts. med Chapter 6:
«Travelling in the British Isles»
Se mål over
Kapittelprøve
Kommunikasjon:
 Lese og forstå tekster av ulik Lese engelske lettlestbøker fra
biblioteket
lengde og i ulike sjangre

PC, ordbøker i bokform og på nett
Språklæring:
 Skrive bokanmeldelser på
engelsk og velge ut en bok
som skal presenteres muntlig
med hjelp av Power Point
SOMMERFERIE
Klasseromsundervisning/læresamtale Vurdering av muntlig
presentasjon fra lærere
Individuelt arbeid, eller at to
og medelever
samarbeider om samme bok

Similar documents