Tor Helge Aas: Reisepol

Comments

Transcription

Tor Helge Aas: Reisepol
INNOVASJON I INFRASTRUKTUR
USUS vintersamling 26. januar 2015
Infrastruktur
gjestestrømmer
distribusjon
innhold
infrastruktur
• Hvordan arbeider disse
aktørene med innovasjon?
Hva er innovasjon?
Baregheh, Rowley and Sambrook (2009):
“Innovasjon er prosessene der organisasjoner
omformer ideer til nye/forbedrete produkter,
tjenester eller prosesser som gir konkurransefortrinn
eller markedsdifferensiering”
SSB (2012): «Bare 12 prosent av foretakene innenfor
reiseliv rapporterer om produkt- eller prosessinnovasjon i
perioden 2008-2010»
Innovasjonspraksis – Hva er det?
Ressursorienterte tjenesteinnovasjonspraksiser:
Prosessorienterte tjenesteinnovasjonspraksiser:
-
-
Intellektuelle ressurser
Organisatoriske ressurser
Fysiske ressurser
Kultur
Strategi
Porteføljeledelse
Utviklingsprosess
Tidlig fase
Verktøy
Effektmålinger
Innovasjonspraksisrammeverk basert på Froehle & Roth (2007), Tidd og Bessant (2013),
PDMA (Product Development Management Association) og praksislitteratur (Orlikowski, 2002)
Eksempler på innovasjoner
Nye markedsposisjoner
Nye forretningsmodeller
Automatisering (f.eks. innsjekking)
høy
Investering i nye back-office systemer
(f.eks. CRM)
Implementering av nye revenue
management metoder/systemer
Ny bedriftskunnskap
Oppgradering av eksisterende infrastruktur
Nye matkonsepter (brainfood etc. )
lav
Nye opplevelsesprodukter
(nye samarbeidspartnere)
Nye bookingsystemer (nye kanaler,
flere ting samtidig, mer informasjon)
Investering i ny infrastruktur (f.eks. hotel,
skip) på nye steder med ny kapasitet
Nye konferansekonsepter
lav
Nytt for markedet
høy
Utviklingsprosessen
• Innovasjonsideene kommer fra mange kilder
• Tradisjonell FoU sjelden (aldri?) en kilde
• Typisk front end-prosess for inkrementelle ideer (i bedrifter med
konsernstruktur):
Konsernledelse
2. ide
3. Pilot/test
1. Kunde
4. Implementering
Forretningsenhet
Forretningsenhet
Forretningsenhet
Men det er ikke rosenrødt…
• «Bransjen har illusjon om å være kundedrevne, men
de mange individuelle gjestemøter hver dag er kanskje
heller en hemsko»
• Det samles inn mye kundedata, men det gjøres sjelden
utfyllende analyser, utviklinger og evalueringer som
følge av databasene
Strategi og porteføljeledelse
• Investeringsbeslutninger tas som regel på konsernnivå
• Innovasjon ses som regel på som en strategi-muliggjører
(enabler).
• Få eksempler på at ny strategi vokser frem som følge av
innovasjonsaktiviteter (kan ha sammenheng med inkrementelt
fokus).
?
Kilde: Hydle, Aas, Breunig (2014)
Hvem deltar?
• Det er prosjektavhengig hvem som deltar
• Ulike prosjektteam settes ned for ulike prosjekter
– Innovasjonsprosjektledelse i liten grad profesjonalisert
• Men: Styringsgruppa er ofte den samme for alle prosjekter
– Profesjonalisert styring
• Eksterne kommersielle aktører (leverandører, konsulenter etc.) spiller
ofte en sentral rolle i innovasjonsprosjekter,
• Men bruk av virkemidler (IN, NFR etc.) er sjelden nevnt
Innovasjon  Nye kompetansebehov
• Kompetansebehovet er tydelig todelt:
– Forretningskritiske kompetanser sentraliseres og globaliseres
– særlig innen digitalisering, CRM, RM, nær alt markeds- og
salgsarbeid
– Drift er desentralisert og lokalt, hvor holdning i større grad
vektlegges til fordel for formell utdannelse – utover
fagutdanninger

Similar documents