Priloga - Drazba

Comments

Transcription

Priloga - Drazba
Upravitelj Tomaž Čad
Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana
mail: [email protected]
tel: 01 23 00 134
Krivić Zineta, Sp. Gorje 222, 4247 Zgornje Gorje
Postopek osebnega stečaja opr. št. St 2126/2015
Upraviteljica Tatjana Rupel
Pod hribom 51, 1000 Ljubljana
mail: [email protected]
tel: 01 515 35 71
Krivić Mustafa, Sp. Gorje 222, 4247 Zgornje Gorje
Postopek osebnega stečaja opr. št. St 2124/2015
Ljubljana, 15.01.2016
Ljubljana, 15.01.2016
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Kranju z dne 22.12.2015 v postopku St
2126/2015, ki je postal pravnomočen 8.1.2015 in sklepa Okrožnega sodišča v
Kranj z dne 18.12.2015 v postopku St 2124/2015, ki je postal pravnomočen
6.1.2015 upravitelja objavljata
JAVNO DRAŽBO
z zviševanjem izklicne cene
1. Opis premoženja, ki se prodaja
Predmet prodaje je naslednje premoženje stečajnih dolžnikov:
ID znak 2185-252/13-0 (ID 86986), ki v naravi predstavlja večstanovanjsko hišo
s funkcionalnim zemljiščem, ki predstavlja dvorišče in vrt.
Nepremičnina predstavlja samostojno stanovanjsko hišo (klep, pritličje in mansardo), ki se
nahaja v naselju stanovanjskih hiš Spodnje Gorje pri Bledu. Do objekta vodi asfaltirana cesta,
ki je povezna z glavno cesto, ki vodi z Bleda na Pokljuko. Stanovanjska hiša je 3,6 km
oddaljena od centra Bleda ter 8,1 km od priključka na avtocesto A2 Karavanke - Obrežje. V
objektu se nahajajo štiri samostojna stanovanja v skupni izmeri 391 m2.
Stečajna dolžnika sta lastnika predmetne nepremičnine vsak do ½ polovice celote. V okviru
razpisane javne dražbe se prodajata oba deleža skupaj kot celota.
2. Vrsta javne dražbe, izklicna cena in znesek, za katerega se ta cena v
posameznem koraku dražbe zvišuje
Vrsta javne dražbe: javna dražba z zviševanjem izklicne cene
Izklicna cena premoženja, ki se prodaja: 411.000,00 EUR
Znesek za katerega se izklicna cena v posameznem koraku zvišuje: 1.000,00 EUR.
Polovica dosežene cene na javni dražbi pripada stečajni masi v postopku osebnega stečaja,
ki se vodi pod opr. St 2126/2015, druga polovica dosežene cene na javni dražbi pa pripada
stečajni masi v postopku osebnega stečaja, ki se vodi pod opr. St 2124/2015.
Stran 1 od 3
Upravitelj Tomaž Čad
Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana
mail: [email protected]
tel: 01 23 00 134
Krivić Zineta, Sp. Gorje 222, 4247 Zgornje Gorje
Postopek osebnega stečaja opr. št. St 2126/2015
Ljubljana, 15.01.2016
Upraviteljica Tatjana Rupel
Pod hribom 51, 1000 Ljubljana
mail: [email protected]
tel: 01 515 35 71
Krivić Mustafa, Sp. Gorje 222, 4247 Zgornje Gorje
Postopek osebnega stečaja opr. št. St 2124/2015
Ljubljana, 15.01.2016
3. Znesek varščine in številka fiduciarnega denarnega računa upravitelja, v
dobro katerega mora dražitelj ta znesek plačati
Varščina za nepremičnino znaša 41.100,00 EUR, pri čemer se najkasneje en delovni dan
pred javno dražbo:
- polovica navedene varščine v višini 20.550,00 EUR nakaže v dobro fiduciarnega
denarnega računa upravitelja št. SI56 0431 0024 8836 893, ki ga vodi Nova KBM d.d., z
navedbo »plačilo varščine – javna dražba«,
- polovica navedene varščine v višini 20.550,00 EUR nakaže v dobro fiduciarnega
denarnega računa upravitelja št. SI56 0317 1100 1336 739, ki ga vodi SKB d.d., z
navedbo »plačilo varščine – javna dražba«.
Draži lahko le tisti, ki je plačal varščino in to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu. Vplačana
varščina dražitelju, ki uspe na dražbi skladno s 6. odstavkom 333. člena ZFPPIPP velja kot
plačilo are v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. Ostalim dražiteljem se znesek plačane
varščine vrne v treh delovnih dneh po koncu javne dražbe brez obresti.
4. Drugi pogoji prodaje skladno s 337. do 343. členom ZFPPIPP
1. Kupec ne more biti oseba, s katero skladno z določili 337. člena ZFPPIPP ni dovoljeno
skleniti pogodbe, razen kadar gre za predkupnega upravičenca, ki v skladu ZFPPIPP
uveljavlja zakonito predkupno pravico. Pisno izjavo, da ni ovir za sklenitev pogodbe iz 1.
odstavka 337. člena ZFPPIPP mora kupec predložiti pred sklenitvijo pogodbe.
2. Kupec mora v znamenje sklenitve prodajne pogodbe plačati aro. Skladno s 6. odstavkom
333. člena ZFPPIPP plačilo varščine kupca, ki sklene prodajno pogodbo velja za plačilo are v
znamenje sklenitve te prodajne pogodbe.
3. Prodajna pogodba med stečajnim dolžnikom in kupcem, bo sklenjena najkasneje v treh
delovnih dneh po koncu dražbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da bo sodišče
k njej dalo soglasje in pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če sodišče zavrne soglasje k
sklenitvi prodajne pogodbe. Če dražitelj, ki je uspel na dražbi, v roku 3 dni po dražbi ne
podpiše pogodbe, mora stečajnemu dolžniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev
obveznosti skleniti prodajno pogodbo v znesku, ki je enak znesku varščine.
4. Rok za plačilo kupnine ne bo daljši od treh mesecev od sklenitve prodajne pogodbe. Kupec
postane lastnik prodanega premoženja po plačilu celotne kupnine in po pravnomočnosti
sklepa o izročitvi nepremičnine kupcu.
5. Stečajni dolžnik ne odgovarja za stvarne napake premoženja, ki je predmet prodaje.
6. Vsi davki in vsi stroški za prenos lastništva ter strošek sestave pogodbe niso vključeni v
ceno in so obveznost kupca.
Stran 2 od 3
Upravitelj Tomaž Čad
Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana
mail: [email protected]
tel: 01 23 00 134
Krivić Zineta, Sp. Gorje 222, 4247 Zgornje Gorje
Postopek osebnega stečaja opr. št. St 2126/2015
Ljubljana, 15.01.2016
Upraviteljica Tatjana Rupel
Pod hribom 51, 1000 Ljubljana
mail: [email protected]
tel: 01 515 35 71
Krivić Mustafa, Sp. Gorje 222, 4247 Zgornje Gorje
Postopek osebnega stečaja opr. št. St 2124/2015
Ljubljana, 15.01.2016
5. Dan, ura in mesto poteka dražbe
Javna dražba bo potekala dne 18.03.2016 z začetkom ob 10.00 uri, na naslovu upravitelja
Tomaža Čada, Miklošičeva cesta 20 v Ljubljani.
6. Mesto, na katerem si je mogoče ogledati premoženje, ki se prodaja, in
čas, v katerem je mogoče opraviti ogled
Ogled nepremičnine in vpogled v cenitev ter drugo dokumentacijo, povezano s prodajo
premoženja stečajnega dolžnika, je možen po predhodnem dogovoru na telefonsko številko
01 230 01 30 in elektronskem naslovu [email protected]
Upravitelj
Tomaž Čad
Upraviteljica
Tatjana Rupel
Stran 3 od 3

Similar documents