Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys itsehallintoalueita

Comments

Transcription

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys itsehallintoalueita
KAUPUNKIEN JA
KAUPUNKISEUTUJEN
MERKITYS
ITSEHALLINTOALUEITA
MUODOSTETTAESSA
TAMMIKUU 2016
VALTIOTIETEEN TOHTORI TIMO ARO
SISÄLLYSLUETTELO 1
1. TILANNEKUVA KAUPUNKISEUTUJEN KANSALLISESTA MERKITYKSESTÄ 2
1.1 Kaupungistumiskehitys 2010-luvun muutosvoimana 4
1.2 Kaupunkiseutujen merkitys nyt ja lähitulevaisuudessa 5
1.2.1 Kaupunkiseutujen merkitys aluetaloudelle 6
1.2.2 Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen väestödynamiikka 7
1.2.3 Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen työpaikkadynamiikka 9
1.2.4 Korkeakoulujen merkitys kaupunkiseutujen kehityksessä 10
1.3 Kaupunkikehityksen, saavutettavuuden ja liikenneyhteyksien kasvava merkitys 11
1.3.1 Helsinki-Turku-Tampere –kasvukolmion vaikutusalueen laajeneminen 12
1.3.2 Tulevan aluerakenteen neljä suuraluetta ja niiden vaikutusalueet 14
2. PERUSTELUT SUURTEN KAUPUNKIEN JA KAUPUNKISEUTUJEN ERITYISASEMALLE ITSEHALLINNOLLISTEN
ALUEIDEN JA KUNTIEN TEHTÄVIEN, ROOLIN JA TYÖNJAON MÄÄRITTELYSSÄ 16
2.1 Kuntien muuttuva rooli ja itsehallintoalueet 16
2.2 Saksan kaupunkikehittämisen hallintomalli esimerkkinä suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille 18
2.3 Suurille kaupungeille ja kaupunkiseuduille tarvitaan erityisasema 20
3. YDINVIESTIT 24
LÄHTEET 26
1
1.
TILANNEKUVA
KAUPUNKISEUTUJEN
KANSALLISESTA
MERKITYKSESTÄ
2010-luvun aluerakenteen suuret muutosvoimat liittyvät muun muassa kaupungistumiseen, keskittymiseen, liikenne- ja
kasvukäytäviin perustuvaan vyöhykkeisyyteen, liikkuvuuteen, demografiseen
muutospaineeseen ja kansainvälisyyteen.
KAIKKI MUUTOSVOIMAT
VAIKUTTAVAT ALUERAKENTEESEEN
YHDESSÄ JA ERIKSEEN
PIKEMMIN KESKITTÄVÄSTI KUIN
TASOITTAVASTI.
Suomi on harvaan asuttu, ja monin tavoin
myöhäiskaupungistunut, mutta nopeasti
kaupungistunut maa. Kaupungeissa tai
taajama-alueilla asuu tilastointitavasta
riippuen 70–84 % suomalaisista. Kaupunkialueiden kasvu on perustunut pitkään
alueiden väliseen muuttoliikkeeseen ja
2000-luvulla erityisesti lisääntyneeseen
maahanmuuttoon. Kaupungistuminen
on ilmiönä ja elämäntapana yhteinen
nimittäjä aluerakenteen muutos- ja
kehitysdynamiikassa. Kyse on samalla
2010-luvun suuresta yhteiskunnallisesta
muutoksesta, jossa on samoja tunnuspiirteitä kuin 1970-luvun vaihteen niin
sanotussa suuressa muutossa.
Suomi on kaupungistumisen kehityspolulla enemmän alku- kuin loppupäässä.
Kaupunkipolitiikalla onkin lyhyet perinteet
Suomessa. Kaupunkipolitiikka on ollut
luonteeltaan pikemminkin hillitsevää,
koordinoimatointa ja reaktiivista kuin
stimuloivaa, koordinoitua ja proaktiivista Kaupunkiseudut nousivat de
facto julkisen politiikan kohteeksi vasta
Euroopan unioniin liittymisen yhteydessä
1990-luvulla.
Kaupungistumiseen liittyy useita
kasautumisetuja ja –haittoja, joihin
vaikuttavat maantieteelliset ja historialliset tekijät sekä julkisen vallan
ja instituutioiden toimet. Kaupunkien
urbaanit erityispiirteet tunnetaan ja
tunnistetaan melko huonosti. Koko maata
käsitellään säännönmukaisesti yhtenä
kokonaisuutena riippumatta kaupunkien ja
kaupunkiseutujen koosta ja merkityksestä
kansantalouden kasvun ja kilpailukyvyn
kannalta.
Kaupunkialueet ovat kasvaneet noin
650 000 henkilöllä eli enemmän kuin
Helsingin väkiluvun verran viimeisen
25 vuoden aikana.1 Puolet suomalaisista
asuu tällä hetkellä kuudella suurimmalla
kaupunkiseudulla. Kaupunkialueiden
kasvu jatkuu uusien väestöennusteiden
perusteella lähitulevaisuudessakin: esimerkiksi 14 suurimman kaupunkiseudun
väestö kasvaa noin 350 000 hengellä
vuoteen 2030 mennessä ja 485 000
hengellä vuoteen 2040 mennessä. Yksin
Helsingin seudun ennakoidaan kasvavan
noin 300 000 hengellä vuoteen 2040
mennessä.
Nykyisten maakuntien ja maakuntakeskusten olosuhteissa ja voimavaroissa on
suuria eroja. Alueiden väliset erot ovat
pikemmin kasvussa kuin tasoittumassa.
Alueiden välisiä olosuhde-eroja voidaan
lieventää korostamalla paikkaperustaisen
aluekehittämisen keinoja eli tarjoamalla
erikokoisille alueille kansallisen politiikan
keskeisten kehittämistoimenpiteiden paikallista tai alueellista räätälöintiä.
KOKO MAAN VOIMAVAROJEN
HYÖDYNTÄMINEN ON
VÄESTÖLLISESTI PIENEN MAAN
KANSALLINEN ETU. KOKO
MAAN JA KAUPUNKISEUTUJEN
KEHITTÄMINEN EIVÄT OLE TOISIAAN
POIS SULKEVIA VAIHTOEHTOJA.
Kaupunkiseutujen rooli korostuu erityisesti kasvuun ja kilpailukykyyn liittyvissä
asioissa. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys korostuu oletettavasti
edelleen lähitulevaisuudessa.
Alueiden väliseen eriytymiseen
vaikuttaminen muodostaa kasvavan
erityishaasteen itsehallinto-alueita
muodostettaessa: 18 muodostettavaa
itsehallintoaluetta ovat kuntien tavoin
erilaisia taloudellisen, väestöllisen ja
toiminnallisen kestävyyden sekä olosuhteiden näkökulmasta. Itsehallinnollisten
alueiden muodostaminen on samanaikaisesti sekä hallinnollinen että aluerakenteellinen ratkaisu, joka vaikuttaa alueiden
tulevaan kehitykseen ja kehittämiseen
usean vuosikymmenen ajan. Koko maan
intressien mukaista on, että kaupunkiseutujen erityispiirteet ja asema huomioidaan
ennakoivasti ja tulevaisuuslähtöisesti sekä
itsehallinnollisten alueiden muodostamisen yhteydessä että tehtävien, roolin
ja työnjaon määrittelyssä. Yhden mallin
sijaan tarvitaan joustavuutta, toimivaa
työnjakoa ja liikkumavaraa erilaisille
hallintoratkaisuille tehtävien hoidon ja
aseman suhteen.
Tämä tausta-analyysi keskittyy ympäri
maata sijaitsevien yli 90 000 asukkaan
kaupunkiseutujen (14) olosuhteiden ja
erityispiirteiden kuvaamiseen. Kohteena
oleva kaupunkiseudut ovat noin 100 000
asukkaan toiminnallisia alueita, jotka ovat
kehitysedellytysten, osaamisperustan ja
palvelurakenteen näkökulmasta tarpeeksi
monipuolisia. Analyysin kaupunkiseuduilla asuu yhteensä 3,7 miljoonaa eli
noin seitsemän kymmenestä koko maan
asukkaasta.
KAUPUNKISEUDUT ON JAETTU
EDELLEEN ASUKASLUVUN JA
ASEMAN PERUSTEELLA KOLMEEN
LUOKKAAN:
1. metropolialueeseen (Helsingin seutu),
2. suuriin kaupunkiseutuihin
(Tampereen, Turun ja Oulun seudut) ja
3. keskisuuriin kaupunkiseutuihin
(Lahden, Jyväskylän, Porin,
Kuopion, Seinäjoen, Joensuun,
Vaasan, Hämeenlinnan, Kouvolan ja
Lappeenrannan seudut).
Analyysin ensimmäinen osa keskittyy
kaupunkiseutujen kansalliseen merkityksen kuvaamiseen osana käynnissä olevaa
aluerakenteen muutosta. Kaupunkiseutujen nykyistä ja varsinkin tulevaa merkitystä
kuvataan keskeisten aluetaloudellisten,
väestöllisten ja saavutettavuuden tunnuslukujen avulla.
Analyysin toisessa osassa esitetään vaihtoehtoisia näkökulmia kaupunkiseutujen
erityisaseman ja urbaanien erityispiirteiden
huomioimiseen tulevien itsehallinnollisten
alueiden ja kuntien tehtävien, roolin ja
työnjaon määrittelyssä.
KAUPUNKIALUEET OVAT KASVANEET NOIN 650
000 HENKILÖLLÄ ELI ENEMMÄN KUIN HELSINGIN
VÄKILUVUN VERRAN VIIMEISEN 25 VUODEN AIKANA.
Kaupunkialueilla tarkoitetaan Oulun yliopiston ja Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu –luokitusta, jossa kaikki Suomen alueet jaetaan ilman kuntarajoja
seitsemään aluetyyppiin. Kaupunkialueita ovat luokituksessa kaupunkien sisempi alue, ulompi alue ja kehysalue. Maaseutualueita ovat maaseudun paikalliskeskukset,
kaupungin läheinen maaseutu, ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu
1
2
Kaupungistumisen dynamiikkaa voidaan kuvata muutaman tilastoesimerkin avulla:
KAUPUNKIALUEIDEN VÄKILUKU KASVOI 645 000 HENKILÖLLÄ VUOSINA 1990-2013.
+0,645 MILJ
NELJÄ VIIDESTÄ SUOMALAISESTA ASUU 20 SUURIMMALLA SUURIMMALLA KAUPUNKISEUDULLA.
KOLME VIIDESTÄ SUOMALAISESTA ASUU 10 SUURIMMALLA KAUPUNKISEUDULLA.
TAAJAMISSA ASUU ENEMMÄN KUIN NELJÄ VIIDESTÄ SUOMALAISESTA.
KYMMENEN SUURIMMAN KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖLISÄYS OLI YHTEENSÄ 384 000 HENKILÖÄ
VUOSIEN 2000-2014 VÄLISENÄ AIKANA ELI KESKIMÄÄRIN 25 600 HENKILÖÄ VUODESSA.
KAUPUNKIALUEIDEN TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ KASVOI
190 000:LLA VUOSIEN 1990-2013 VÄLISENÄ AIKANA.
+0,19 MILJ
KUNTIEN VÄLISESTÄ MUUTTOLIIKKEESTÄ SAI
MUUTTOVOITTOA JOKA NELJÄS KUNTA (79/317) JA
KAUPUNKISEUTU (17/70) VUOSINA 2010-2014.
NUORTEN 15-24-VUOTIAIDEN MUUTTOLIIKKEESTÄ SAI MUUTTOVOITTOA VAIN JOKA KYMMENES KUNTA (18/317).
MUUTTOVOITTOISET ALUEET KESKITTYVÄT PÄÄOSIN SUURTEN TAI KESKISUURTEN KORKEAKOULUKAUPUNKIEN
YMPÄRILLE.
3
1.1
KAUPUNGISTUMISKEHITYS 2010-LUVUN
MUUTOSVOIMANA
Kaupunkien kasvu on globaali ja kansallinen ilmiö. Suuret ja
keskittyneet kaupungit kykenevät kilpailemaan globaalin talouden
markkinoilla. Kaupunkien merkitys talouden ja kasvun moottoreina
kasvaa kansainvälisillä ja kansallisilla markkinoilla. Aluerakenteessa kaupungistuminen ilmenee samanaikaisena keskittymis- ja harvenemiskehityksenä.
Aluetaloudellisten tutkimusten perusteella tiedetään
kaupungistumisen, taloudellisen kasvun, hyvinvoinnin ja
tuottavuuden välillä olevan vahva yhteys. Yhteyttä selitetään
usein niin sanottujen lokaalisaatio- ja urbanisaatioetujen avulla.
Väestömäärän ja -tiheyden lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti
tuottavuuteen. Kansainvälisten tutkimusten mukaan väestötiheyden kaksinkertaistuessa tuottavuus kasvaa 5 %. Tiheydellä
tarkoitetaan väestön, työvoiman, fyysisen pääoman tai inhimillisen
pääoman määrää suhteessa maapinta-alaan. Yksinkertaistettuna: mitä suurempi työssäkäyntialue, sitä suuremmat
kasautumishyödyt.
Suuret kaupungit ovat luonteeltaan kontaktikaupunkeja, tihentymiä, joissa yhteyksien matala kynnys ja runsaus helpottaa uusien
ideoiden käyttöönottoa ja leviämistä. Esimerkiksi Piekkolan
(2015) alustavien tutkimustulosten mukaan suurissa kaupungeissa (Helsinki, Tampere, Oulu ja Turku) ovat korkeamman tuottavuuden (+16 %) vuoksi palkat 9 % korkeammat kuin muissa
kaupungeissa (vertailussa 24 suurinta kaupunkia).
GLOBALISAATION JA TIETOTEKNOLOGIAN
KEHITTYMINEN EI OLE LISÄNNYT AIKAAN, PAIKKAAN
JA ETÄISYYTEEN LIITTYVÄÄ RIIPPUMATTOMUUTTA
OLETUSTEN VASTAISESTI, VAAN ON KOROSTANUT
VAHVOJEN KAUPUNKISEUTUJEN OSAAMISEN,
TALOUDEN JA TUOTANNON YMPÄRILLE MUODOSTUNEITA
KESKITTYMIÄ.
Kaupunkiseutujen erityispiirteenä on houkuttelevuus
samanaikaisesti kovien ja pehmeiden vetovoimatekijöiden
suhteen. Suuret kaupungit ovat kovan vetovoiman osalta alue- ja
paikallistalouden keskuksia, jotka toimivat esimerkiksi työpaikkojen, koulutustarjonnan, osaamisen ja innovaatioiden keskittyminä.
Esimerkiksi korkeakoulut kuuluvat kaupunkien perinteisiin vetovoimatekijöihin, jotka edesauttavat osaamiseen ja asiantuntijuuteen
perustuvien toimialojen klusteroitumista. Kaupunkien pehmeä
vetovoima liittyy tapahtumiin ja elämyksiin, urheiluun, kulttuuriin,
vapaa-ajan palveluihin, matkailukohteisiin, ravintoloihin ja kahviloihin, museoihin, gallerioihin, kaupunkikulttuuriin yms. urbaaneihin
”pöhinäpalveluihin”. Kaupungit ovat samanaikaisesti sekä
asumisen, työn että vapaa-ajan keskuksia, jolloin asukkaiden elämänlaadusta (urban amenities) huolehtiminen on
yksi kaupunkien kilpailukyvyn avaintekijöitä.
Kaupungeille on ominaista historian monikerroksellisuus,
monikulttuurisuus ja kansainvälisyys. Ylikansalliset verkostomaiset rakenteet korostuvat varsinkin Helsingin, Turun tai Oulun
kaltaisissa kaupungeissa, jotka ovat rajat ylittävien ”megakäytävien” ja vyöhykkeiden vaikutuspiirissä.
Kaupunkeihin liitetään vahvoja mieli- tai mainekuvia, jotka tukevat
uusien asukas-, matkailu- ja tapahtumavirtojen sekä yritysten ja
investointien sijaintitoimintojen hakeutumista alueelle. Kaupunkien vetovoima hyödyttää myös kaupunkiseudun muita kuntia.
Seuraavassa asetelmassa on kuvattu alueen houkuttelevuutta
erilaisten ”virtojen” näkökulmasta.
ASETELMA 1. HOUKUTTELEVAN JA VETOVOIMAISEN
ALUEEN KUUSI TUNNUSMERKKIÄ
1. Kovat vetovoimatekijät (alue- ja paikallistalouden
yleinen kehitys, alueen työpaikkakehitys, ,
(korkea)koulutustarjonta, innovaatio-, osaamis- ja
toimialakeskittymät, globaalit veturiyritykset ja niiden
verkostot, yritysdynamiikka ja yritysilmapiiri jne.)
2. Pehmeät vetovoimatekijät (alueen henkinen ilmapiiri
ja fiilistekijät, monikulttuurisuus, kerrroksellisuus,
tapahtumat ja elämykset, matkailukohteet, kulttuuri- ja
vapaa-ajanpalvelut, muut vetovoimapalvelut, ravintolat
kahvilat, museot, galleriat, kaupunkipuistot jne.)
3. Identiteettitekijät (alueeseen liitetty kotipaikkahenki ja
–identiteetti, perhe, ystävät, sukulaiset, juuret jne.)
4. Sijainti suhteessa kasvukeskuksiin/
kasvukeskukseen (aika- ja matkaetäisyys, yhteydet
tiedon, osaamisen, tuotannon jne. solmpisteisiin, sijainti
kasvavalla kaupunkiseudulla tai sen vaikutusalueella jne.)
5. Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus (liikenneyhteydet,
nopeat rauta- ja maantieyhteydet, lentoyhteydet,
aikaetäisyys ja yhteysvälien tiheys jne.)
6. Mainekuva (alueen nykyinen ja varsinkin tulevaisuuden
potentiaali tulomuuttajien, paluumuuttajien, kävijöiden,
yritysten ja investoijien näkökulmasta)
VÄESTÖMÄÄRÄN JA -TIHEYDEN
LISÄÄNTYMINEN VAIKUTTAA
POSITIIVISESTI TUOTTAVUUTEEN.
4
1.2
KAUPUNKISEUTUJEN MERKITYS NYT JA
LÄHITULEVAISUUDESSA
Suomessa asui 5,5 miljoonaa asukasta viiden läänin, 19 maakunnan, 70 seutukunnan ja 317 kunnan alueella vuoden 2014 lopussa. Kaupunkiseudut ovat toiminnallisia alueita, joiden kuntien
välillä on usealla tunnusluvulla vahva keskinäisriippuvuus.
KAUPUNKISEUTUJA VOIDAAN ASEMOIDA USEALLA
TAVALLA SUHTEESSA TOISIINSA.
Kansallisen kaupunkiverkkotutkimuksen avulla on määritelty koko
maan kannalta merkitykselliset toiminnalliset kaupunkiseudut
1990-luvun puolivälistä alkaen. Kaupunkiseudut on asemoitu
suhteessa kansalliseen rakenteeseen sekä niiden vahvuuden,
eli koon ja keskusmerkityksen, että toiminnallisen erikoistumisen
perusteella. Uudessa ’Kaupunkiverkkotutkimus 2015’ on analysoitu kaupunkiseutujen kehitysedellytyksiä eli osaamisperustaa,
kulttuuripalveluja ja kansainvälistymistä.2
Muutokset kaupunkiverkon rakenteessa ovat olleet hitaita, mutta
kahdessa vuosikymmenessä rakenteelliset muutokset tulevat
näkyviin. 1990-luvun lopun muutaman kasvukeskuksen vaiheesta
siirryttiin kohti hajakeskittyvämpää vaihetta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Finanssikriisin jälkeen (2008-) ovat
kaupunkiseudut joutuneet kohtaamaan samanaikaisesti kolminkertaisen rakennemuutoksen, kun muutospyörteessä ovat samanaikaisesti teollisuuden, palvelujen ja osaamisen rakenteet.
Tämä analyysi keskittyy kooltaan merkittäviin yli 90 000 asukkaan
kaupunkiseutuihin, jotka ovat kehitysedellytysten, osaamisperustan ja palvelurakenteen näkökulmasta vahvoja ja monipuolisia.
Kansallisen politiikan kannalta merkittävin suurin kaupunkiseutu on metropolialue (Helsingin seutu). Muita suuria
kaupunkiseutuja ovat Tampereen, Turun ja Oulun seudut.
Keskisuuria kaupunkiseutuja ovat muut yli 90 000 asukkaan
kaupunkiseudut (10).
KAUPUNKISEUDUT (14) ON JAETTU ASUKASLUVUN JA ASEMAN PERUSTEELLA KOLMEEN SEURAAVAAN LUOKKAAN:
27,1 %
17,4 %
23,4 %
1. Helsingin seutu (1,5 miljoonaa
asukasta, 27,1 % koko maan väestöstä,
kaupunkiverkkotutkimuksessa luokassa
metropolialue)
2. Tampereen, Turun ja Oulun seudut
(yhteensä 953 000 asukasta,
17,4 % koko maan väestöstä,
kaupunkiverkkotutkimuksessa luokassa
monipuoliset korkeakoulupaikkakunnat)
3. Lahden, Jyväskylän, Porin,
Kuopion, Seinäjoen, Joensuun,
Vaasan, Hämeenlinnan, Kouvolan
ja Lappeenrannan seudut
(yhteensä 1,3 miljoonaa asukasta,
23,4 % koko maan väestöstä,
kaupunkiverkkotutkimuksessa sekä
monipuolisia korkeakoulupaikkakuntia,
maakuntavetureita että metropolialueen
lähiseutuja).
KOKO MAAN
ASUKKAISTA
KOKO MAAN
ASUKKAISTA
KOKO MAAN
ASUKKAISTA
Kansallinen kaupunkiverkkotutkimus (Vartiainen & Antikainen) on ollut osa suomalaisen alue- ja kaupunkipolitiikan jatkumoa. Ensimmäinen kaupunkiverkkotutkimus
soveltui uuden kaupunkipolitiikan välineeksi vuonna 1998 ja linkittyi hyvin uuteen ohjelma- ja osaamislähtöiseen aluepolitiikkaan. Kaupunkiverkkotutkimusta päivitettiin
vuosina 2001 ja 2006. Viimeisin Kaupunkiverkko 2015 julkaistiin marraskuussa 2015. Uusimman kaupunkiverkkotutkimuksen (2015) mukaan Suomessa on 30 toiminnallisesti merkittävää kaupunkiseutua, jotka on jaettu kuuteen aluetyyppiin: metropolialue (1 seutu), metropolialueen lähiseudut (3 seutua), monipuoliset korkeakoulupaikkakunnat (10 seutua), maakuntaveturit (8 seutua), pienet kaupunkiseudut (7 seutua) ja erikoistapaus (1 seutu).
2
68
%
KOKO MAAN
ASUKKAISTA
Helsingin, Tampereen, Turun ja Oulun seudut ovat kansallisia solmupisteitä: puolet maan
väestöstä asuu em. neljällä kaupunkiseudulla. Analyysin 14 keskisuurella kaupunkiseuduilla asuu 3,7 miljoonaa eli noin seitsemän kymmenestä (68 %) koko maan
asukkaasta. Muilla Suomen 54 seudulla asuu 1,7 miljoonaa asukasta eli 32,1 % koko
maan väestöstä.
5
1.2.1
KAUPUNKISEUTUJEN
MERKITYS ALUETALOUDELLE
Kaupunkiseutujen merkitys korostuu
väestömäärän, elinkeinopolitiikan ja
osaamisen lisäksi kaikissa aluetalouden tunnusluvuissa.
ta asunnoista 79,5 % ja korkea-asteen
tutkinnon suorittaneista 79,1 %.
Kaupunkiseutujen (14) osuus on noin
kaksi kolmasosaa tai jopa neljä viidesosaa koko maan osuudesta. Esimerkiksi
tutkimus- ja tuotekehitysmenoissa 14
seudun yhteenlaskettu osuus on 88,3
%, vieraskielisistä 83,4 %, valmistuneis-
Seuraavassa taulukossa esitetään kaupunkiseutujen yhteenlaskettu osuus koko
maasta keskeisillä aluekehitystä kuvaavilla
tunnusluvuilla.
Taulukko 1. Kaupunkiseutujen osuus (%) eri muuttujilla
Muuttuja
Helsingin seudun (1)
osuus %
Tampereen, Turun ja Oulun
seutujen (3) osuus %
Yli 90 000 asukkaan
kaupunkiseutujen (10)
osuus %
14 suuren kaupunkiseudun
osuus % yhteensä
Väestö (2014)
27,1
17,4
23,5
68
Työpaikat (2013)
31,8
17,4
22,5
71,7
Yksityisen sektorin työpaikat
(2013)
34,9
17,7
21,5
74,1
BKT (2012)
35,7
17,4
20,9
74,0
Tehtyjen työtuntien osuus
30,4
16,3
22,3
69,0
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot (2013)
43,9
31,3
13,1
88,3
Korkea-asteen suorittaneet
(2013)
37,8
20,1
21,2
79,1
Valmistuneista asunnoista
(2010-2014)
33,5
22,4
23,6
79,5
Vieraskielisistä
53,5
15,0
14,9
83,4
Työllisistä (2013)
30,9
16,7
22,3
69,9
Yrityksistä (2013)
20,2
14,1
23,0
57,3
Työttömistä työnhakijoista
(2014)
23,7
20,3
24,4
68,4
Pitkäaikaistyöttömistä (2014)
25,0
21,3
25,0
71,3
Nuorisotyöttömistä (2014)
19,4
22,6
27,0
69
Lähde: Tilastokeskus, väestö, väestörakenne, työssäkäynti, aluetilinpito, tutkimus- ja tuotekehitys, koulutusrakenne, yritykset toimipaikoittain
3/4 BKT:STA TUOTETAAN 14 SUURIMMALLA KAUPUNKISEUDULLA.
7/10 TYÖPAIKOISTA ON 14 SUURIMMALLA KAUPUNKISEUDULLA.
9/10 TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSMENOISTA KÄYTETÄÄN 14 KAUPUNKISEUDULLA.
6
1.2.2
SUURTEN KAUPUNKIEN
JA KAUPUNKISEUTUJEN
VÄESTÖDYNAMIIKKA
Kaupunkiseutujen (14) väestölisäys
oli yhteensä noin 157 000 henkilöä
vuosina 2010-2014. Helsingin seudun
väestölisäys oli noin 86 000 henkilöä,
Tampereen, Turun ja Oulun noin 48 400
henkilöä ja 10 muun kaupunkiseudun 22
500 henkilöä.
Neljäntoista suurimman kaupunkiseudun
väestönlisäys ei perustunut muun Suomen
”tyhjenemiseen”, vaan ensisijaisesti maahanmuuttoon (37,9 %) ja luonnolliseen
väestönlisäykseen (37,2 %). Aluepoliittisin
keinoin ei voi juurikaan vaikuttaa maahan-
muuttoon tai luonnolliseen väestönlisäykseen.
Kuntien välisen muuttoliikkeen osuus oli
Helsingin seudulla vain noin viidennes ja
kaikilla 14 kaupunkiseuduilla neljännes
(24,9 %). Maahanmuutto oli dynaamisin
osatekijä Helsingin, Lahden, Porin, Joensuun, Vaasan, Hämeenlinnan, Kouvolan
ja Lappeenrannan seuduilla. Luonnollisen
väestönlisäyksen osuus oli suurin Oulun,
Jyväskylän ja Seinäjoen seuduilla. Kuntien
välinen muuttoliike oli tärkein osatekijä
Tampereen, Turun ja Kuopion seuduilla.
TILASTOKESKUKSEN UUDEN
VÄESTÖENNUSTEEN (2015) MUKAAN
14 SUUREN TAI KESKISUUREN
KAUPUNKISEUDUN VÄESTÖ
KASVAA EDELLEEN NOIN 354 000
HENKILÖLLÄ VUOSINA 2015-2030.
Helsingin seudun väestön ennakoidaan
kasvavan 205 000, Tampereen seudun
45 000, Oulun seudun 35 000 ja Turun
seudun noin 25 000 henkilöä. Tilastokeskuksen väestöennuste on alhaisempi kuin
toteutunut kehitys vuosina 2010-2014.
Jos väestönkehitys jatkuu suurilla kaupunkiseuduilla samalla kehitysuralla kuin
vuosina 2010-2014, kasvaa niiden väkiluku noin 470 000 henkilöllä eli 116 000
henkilöä enemmän kuin Tilastokeskuksen
väestöennusteessa. Suuriin kaupunkeihin kohdistuu oletettavasti ylimääräinen
kasvupiikki siinä vaiheessa, kun vastaanottokeskuksissa olevat turvapaikanhakijat
hakeutuvat uusille alueille.
Arvio väestönkehityksestä vuosina 2015-2030*
+470 000
-104 000
-125000
0
250000
500000
Kaupunkiseudut
Taulukko 2. Kaupunkiseutujen väestökehitys osatekijöittäin vuosina 2010-2014 ja
skenaario väestölisäyksestä vuosille 2015-2030
Muut Suomen 56 seutua yhteensä
Kaupunkiseutu
Luonnollinen väestön­
lisäys 2010-2014
Kuntien välinen
muuttoliike 2010-2014
Nettomaahan-muutto
2010-2014
Väestönlisäys yhteensä
2010-2014
Väestönlisäys vuosina
2015-2030*
Metropolialue
(Helsingin seutu)
34 650
17 109
34 035
85 794
257 400
Suuret kaupunkiseudut
(Tampereen, Turun ja
Oulun)
20 393
17 744
10 305
48 422
145 300
Keskisuuret kaupunki­
seudut (10 seutua)
3 234
4 137
14 079
21 450
66 000
14 kaupunkiseutua
yhteensä
58 277
38 990
58 419
156 686
470 000
Muun Suomen 56
seutua yhteensä
-19 314
-38 990
23 635
-34 669
-104 000
Jyväskylän
4 070
1 805
1 715
7 590
+ 22 800
Porin
-1 654
-500
1 193
-961
- 2 900
Kuopion
1 386
2 697
1 374
5 457
+16 400
Seinäjoen
1 263
737
1 221
3 221
+ 9 700
Joensuun
159
470
1 357
1 986
+ 6 000
Vaasan
1 480
104
2 425
4 009
+ 12 000
Hämeenlinnan
-143
540
1 280
1 677
+ 5 000
Kouvolan
-1 256
-1 476
1021
-1 711
- 5 100
Lappeenrannan
-573
-468
1 518
477
+ 1 400
YHTEENSÄ
58 277
38 990
59 419
156 686
+ 470 000
*Väestölisäyksen arvio perustuu väestönkehityksen jatkamiseen samalla kehitysuralla kuin vuosien 2010-2014 välisenä aikana. Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot
Tilastokeskuksen väestöennusteen ja
toteutuneen kehityksen välillä on merkitystä esimerkiksi kasvukeskusten
asuntotuotannon suunnittelun kannalta.
Kasvukeskusten asuntotuotanto on ollut
pitkään alimitoitettua todelliseen kysyntään nähden. Kaupunkiseutujen 350
000-470 000 henkilön väestölisäys
merkitsisi noin 10-15 miljoonan uuden
asuinneliön tuotantotarvetta vuoteen
2030 mennessä. Mittakaavaa kuvaa se,
että se vastaa Tampereen ja Turun nykyisen asuntokannan määrä (14,5 miljoonaa
asuinneliötä). Suurimpien kaupunkien
kasvua rajoittaa asuntopulan lisäksi
maankäyttöön ja asumiseen liittyvät
pullonkaulat. Tämä vaikuttaa kielteisesti
kansantalouden kehitykseen.
Nykyisten maakuntien ja maakuntakeskusten väestöpohjassa ja yleisessä kehityksessä on suuria eroja. Maakuntien ja
maakuntakeskusten keskinäinen kehitys
on 2000-luvun aikana pikemmin eriytynyt
kuin tasoittunut. Alueellinen eriytyminen
muodostaa jatkossa erityishaasteen
itsehallintoalueiden aseman suhteen.
Esimerkiksi Uudenmaan maakunnassa
asuu 1,6 miljoonaa asukasta, joka on
yli kolme kertaa enemmän kuin toiseksi
suurimmassa maakunnassa (Pirkanmaa)
ja peräti 23 kertaa enemmän kuin asukasluvultaan pienimmässä maakunnassa
(Keski-Pohjanmaa). Helsingin kaupunki
on asukasluvultaan suurempi kuin
yksikään maakunta Uuttamaata lukuun
ottamatta. Tampereen kaupunki on
asukasluvultaan suurempi kuin 12
maakuntaa, Oulun kaupunki 10 maakuntaa suurempi ja Turun kaupunki 9
maakuntaa suurempi.
7
Tulevien itsehallintoalueiden keskuskaupunkien väestöosuus vaihtelee 31-69
%:in ja kaupunkiseutujen osuus 36
%-100 %:in välillä alueen väkiluvusta.
Suurten kaupunkien osuus nykyisten maakuntien väkiluvusta kasvoi 16 kaupungista 18:sta vuosien 2000-2014 välisenä
aikana.
Kaupunkien merkitys suhteessa ympäröivään alueeseen kasvoi eniten Seinäjoella
(+5,6 %-yksikköä), Jyväskylässä (+5,5
%-yksikköä), Oulussa (+4,8 %-yksikköä),
Kajaanissa (+4,3 %-yksikköä) ja Kuopiossa (+4,2 %-yksikköä). Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen suhteellinen
asema vahvistuu ympäröiviin alueisiin
verrattuna näköpiirissä olevalla lyhyellä
ja keskipitkällä aikavälillä.
Suurten kaupunkiseutujen merkitys ja
väestölisäys pitäisi ottaa ennakoivasti
huomioon itsehallinnollisten alueiden
muodostamisen yhteydessä. Diagrammissa 1 on kuvattu suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen väestöosuutta suhteessa nykyisten maakuntien väestöpohjaan.
SUURTEN KAUPUNKIEN JA KAUPUNKISEUTUJEN
SUHTEELLINEN ASEMA VAHVISTUU YMPÄRÖIVIIN
ALUEISIIN VERRATTUNA NÄKÖPIIRISSÄ OLEVALLA
LYHYELLÄ JA KESKIPITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ
Diagrammi 1. Suurten kaupunkien ja suurten kaupunkiseutujen osuus omien alueidensa väkiluvusta vuonna 2014
Suurten keskus-kaupunkien osuus ympäröivän alueen väkiluvusta (%)
Suurten kaupunkiseutujen osuus ympäröivän alueen väkiluvusta (%)
38,70 %
Helsinki ja Helsingin seutu / Uusimaa
92,50 %
38,90 %
Turku ja Turun seutu / Varsinais-Suomi
67,80 %
38,10 %
Pori ja Porin seutu / Satakunta
62,00 %
38,80 %
Hämeenlinna ja Hämeenlinnan seutu / Kanta-Häme
53,90 %
44,30 %
Tampere ja Tampereen seutu / Pirkanmaa
77,70 %
51,40 %
Lahti ja Lahden seutu / Päijät-Häme
100,00 %
48,10 %
51,90 %
Kouvola ja Kouvolan seutu /Kymenlaakso
55,20 %
Lappeenranta ja L-rannan seutu / Etelä-Karjala
36,00 %
Mikkeli ja Mikkelin seutu / Etelä-Savo
67,80 %
48,20 %
44,80 %
Kuopio ja Kuopion seutu / Pohjois-Savo
53,50 %
45,40 %
Joensuu ja Joensuun seutu / Pohjois-Karjala
75,30 %
49,30 %
Jyväskylä ja Jyväskylän seutu / Keski-Suomi
65,20 %
31,50 %
Seinäjoki ja Seinäjoen seutu / Etelä-Pohjanmaa
65,60 %
37,00 %
Vaasa ja Vaasan seutu / Pohjanmaa
55,60 %
68,70 %
Kokkola ja Kokkolan seutu / Keski-Pohjanmaa
76,90 %
48,40 %
Oulu ja Oulun seutu / Pohjanmaa
59,60 %
47,70 %
Kajaani ja Kajaanin seutu / Kainuu
71,30 %
33,90 %
36,10 %
Rovaniemi ja Rovaniemen seutu / Lappi
42,10 %
Suuret kaupungit ja suuret kaupunkiseudut / Koko maa
0,00 %
Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot
8
72,50 %
25,00 %
50,00 %
75,00 %
100,00 %
1.2.3
SUURTEN KAUPUNKIEN
JA KAUPUNKISEUTUJEN
TYÖPAIKKADYNAMIIKKA
KESKISUURILLA
KAUPUNKISEUDUILLA (14)
SIJAITSEE ENEMMÄN KUIN
SEITSEMÄN KYMMENESTÄ KOKO
MAAN TYÖPAIKASTA.
Metropolialueella sijaitsee kolmannes
kaikista ja yksityisen sektorin työpaikoista.
Muilla suurilla kaupunkiseuduilla sijaitsee
vähän alle viidennes ja muilla keskisuurilla
kaupunkiseuduilla vähän yli viidennes
kaikista työpaikoista.
Suomi on finanssikriisin (2008-)
jälkeen yhä selvemmin osaamispohjainen palvelutalous. Kaikkien työpaikkojen
määrä väheni yhteensä 75 000:lla ja
yksityisen sektorin noin 80 000 työpaikalla koko maassa vuosien 2008-2013
välisenä aikana. Finanssikriisin jälkeen
kaikkien työpaikkojen ja yksityisen sektorin
työpaikkojen määrä kasvoi vain viidellä
Manner-Suomen seudulla 67:stä. Suurista kaupunkiseuduista sekä kaikkien
työpaikkojen että yksityisen sektorin työpaikkojen määrä kasvoi vain
Kuopion seudulla vuosina 2008-2013.
Kuopion seudun työpaikkakasvun takana
on erityisesti tukku- ja vähittäiskaupan
työpaikkalisäykset.
tujen työpaikkamenetykset (-2,1 %)
olivat suuremmat kuin metropolialueen
ja keskisuurten kaupunkiseutujen (-2,5
%) vielä hieman suuria kaupunkiseutuja
suuremmat. Kaikkien keskisuurten
kaupunkiseutujen (14) työpaikkamenetysten muutos oli -1,6 %, kun se muilla
56 seudulla oli -6,9 %.
Metropolialue on selvinnyt vähäisimmillä työpaikkamenetyksillä finanssikriisin
jälkeen (-0,7 %). Suurten kaupunkiseu-
Taulukko 3. Kaikkien työpaikkojen ja yksityisen sektorin työpaikkojen osuus (%) koko maasta vuonna 2013
Muuttuja
Kaikkien sektoreiden
työpaikkojen osuus (%) koko
maasta vuonna 2013
Yksityisen sektorin
työpaikkojen osuus (%) koko
maasta vuonna 2013
Kaikkien työpaikkojen
muutos % vuosina
2008-2013
Yksityisen sektorin
työpaikkojen muutos %
vuosina 2008-2013
Metropolialue
(Helsingin seutu)
31,8
34,9
-0,7
-2,1
Suuret kaupunkiseudut
(Tampereen, Turun ja Oulun
seudut)
17,4
17,7
-2,1
-5,4
Keskisuuret kaupunkiseudut
(10)
22,5
21,4
-2,5
-5,4
14 kaupunkiseutua yhteensä
71,7
74,0
-1,6
-3,9
Muun Suomen 56 seutua
yhteensä
28,3
26,0
-6,9
-10,2
Lähde: Tilastokeskus, työssäkäynti
Kaikkien sektoreiden työpaikkojen osuus (%) koko maasta vuonna 2013
31,8 %
17,4 %
22,5 %
71,5 %
28,3 %
Metropolialue
Suuret kaupunkiseudut
Keskisuuret kaupunkiseudut
14 kaupunkiseutua yht.
Muun Suomen 56 seutua yht.
Työn luonne ja maantiede ovat suuressa
murroksessa. Työpaikkojen määrä on kasvanut yksityisissä kaupallisissa palveluissa
sekä osaamis- ja asiantuntijuusperus-
taisilla aloilla. Työpaikkamenetykset ovat
kohdistuneet erityisesti valmistavaan teollisuuteen. Osaamispohjaiset työpaikat
keskittyvät ja klusteroituvat suuriin
kaupunkeihin ja niiden vaikutusalueelle. Työ seuraa yhä useammin koulutettuja
osaajia eikä päinvastoin niin kuin aikaisemmin.
9
1.2.4
KORKEAKOULUJEN
MERKITYS
KAUPUNKISEUTUJEN
KEHITYKSESSÄ
Korkeakoulukaupungeilla on ollut
merkittävä vaikutus sekä alueelliseen
ja yhteiskunnalliseen kehitykseen että
kaupunkien kasvuun ja kehitykseen.
Korkeakouluilla on sekä suoria että
epäsuoria aluetaloudellisia vaikutuksia.
Suorat vaikutukset liittyvät esimerkiksi
niiden synnyttämiin liikevaihtoon, työpaikkoihin ja palveluihin, kun taas osaamisen
luominen, leviäminen ja kertyminen ovat
epäsuoria vaikutuksia. Siirtyminen tietoyhteiskuntaan ja tietotalouteen on vahvistanut innovaatioiden ja oppimisen asemaa
sekä tiedon leviämistä yhtenä kaupunkiseutujen kilpailukyvyn päätekijänä.
Innovaatiotoiminnan ytimessä on erityyppisen tiedon kumuloituva kerääntyminen
yritysten, korkeakoulujen, rahoittajien ja
julkishallinnon vuorovaikutuksessa.
14 suuren ja keskisuuren kaupunkiseudun keskuskaupungeissa opiskeli yhteensä noin 274 000 korkeakouluopiskelijaa vuoden 2014 lopussa
eli yhdeksän kymmenestä (89,4 %)
koko maan korkeakouluopiskelijasta:
85,2 % ammattikorkeakouluopiskelijasta ja 92,8 % yliopisto-opiskelijoista.
Metropolialueella opiskeli yli kolmannes
koko maan ammattikorkea- ja tiedekorkeakouluopiskelijoista. Tampereella,
Oulussa tai Turussa opiskeli joka viides
ammattikorkeakouluopiskelija ja enemmän kuin joka kolmas yliopisto-opiskelija.
Keskisuurilla kaupunkiseuduilla oli lähes
joka kolmas koko maan ammattikorkeakouluopiskelija ja joka viides yliopisto-opiskelija. Taulukkoon 4 on kerätty
keskuskaupunkien opiskelijoiden määrät
eri koulutusasteilla ja korkea-asteen
suorittaneiden osuudet yli 15-vuotiaasta
väestöstä vuonna 2013.
Taulukko 4. Eri koulutusasteiden opiskelijamäärät suhteessa koko maan osuuteen (%) 2013
Kaupunkiseutu (keskuskaupungit)
Ammatillisen toisen asteen
koulutuksen opiskelijoiden
osuus koko maan toisen asteen
opiskelijoista vuonna 2013
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden osuus (%) koko maan
ammattikorkea-kouluopiskelijoista
vuonna 2013
Yliopisto-opiskelijoiden osuus (%)
koko maan yliopisto-opiskelijoiden
osuudesta vuonna 2013
Metropolialue
(Helsinki, Espoo ja Vantaa)
31,0
34,9
35,0
Suuret kaupunkiseudut
(Tampere, Oulu ja Turku)
14,3
19,4
35,9
Keskisuuret kaupunkiseudut
(10 keskuskaupunkia)
21,5
30,9
21,9
Keskisuuret kaupunkiseudut
(14) yhteensä
66,8
85,2
92,8
Muu Suomi
33,2
14,8
7,2
Lähde: Tilastokeskus, koulutusrakenne
YHDEKSÄN KYMMENESTÄ KORKEAKOULUOPISKELIJASTA OPISKELI 14 SUUREN JA
KESKISUUREN KAUPUNKISEUDUN KESKUSKAUPUNGEISSA.
Innovointi on usein lähtökohtaisesti
alueellista, mikä edellyttää suurten
kaupunkiseutujen kriittistä massaa,
joskin toimijoiden väliset verkostot
voivat johtaa myös suoraan globaalille
tasolle. Viime vuosikymmenten kaupunkija aluetieteellisessä keskustelussa usein
toistetut käsitteet triple helix, osaamisperusteinen talous, oppiva alue, luova kaupunki ja luova luokka kuvastavat kaikki
eri tavoin laajalti jaettua käsitystä
yliopistojen roolista kaupunkiseutujen
vetovoiman, kilpailukyvyn ja taloudellisen perustan vahvistamisessa sekä
uusien avausten ja innovaatioiden
synnyttämisessä. Tutkimus ruokkii uusien
teknologioiden tai palveluiden kehittämis10
tä ja hyödyntämistä, mikä synnyttää uutta
ja uudistaa vanhaa elinkeinoelämää.
Koulutustarjonnan laajuus ja opiskelumahdollisuudet ovat yksi korkeakoulukaupunkien vetovoimatekijöistä. Opiskelu houkuttelee syklisenä muuttoliikkeenä
ikäluokan parhaimmiston yliopistokaupunkeihin. Korkeakoulujen omat ja niiden
liepeillä kehittyvien yritysten ja instituutioiden työpaikat myötävaikuttavat osaajien
muuttoliikkeeseen myös myöhemmissä
ikävaiheissa. Eurooppalainen tutkimus
korostaa mm. yliopistoissa solmittuja
henkilökohtaisia verkostoja merkittävänä
asuinpaikan valintaan vaikuttavana tekijänä. Korkeakoulut jalostavat kaupunkien
avointa ja vapaamielistä ilmapiiriä, mikä
lisää niiden yleistä houkuttelevuutta niin
asukkaiden kuin yritystenkin näkökulmasta.
Jatkossa kansallisiin ja kansainvälisiin
kilpailukykyhaasteisiin vastaaminen
edellyttää kaupungeilta niin sanotun
neloskierteen vahvistamista eli keskittymien ja innovaatioiden luomisen tukemista, yhteyksien kehittämistä korkeakoulujen,
tutkimuslaitosten sekä yksityisen ja julkisen sektorin kanssa, elinkeinotoiminnan
edistämistä osaamis- ja tietoperustaisilla
aloilla ja osaavan työvoiman saannin edistämistä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja
asiakkaiden kanssa.
1.3
KAUPUNKIKEHITYKSEN,
SAAVUTETTAVUUDEN JA
LIIKENNEYHTEYKSIEN
KASVAVA MERKITYS
Liikennepolitiikalla, -yhteyksillä ja –
käytävillä sekä saavutettavuudella
on vahva yhteys aluekehitykseen ja
aluerakenteeseen. 2010-luvun erityispiirteenä on toiminnallisten alueiden
laajeneminen erityisesti liikenne- ja
kasvukäytäviin perustuvan vyöhykkeisyyden avulla.3
Suurten kaupunkiseutujen kaupunkirakenteen kehitykseen liittyy kaksi erityistä
ja jopa vastakkaista kehityspiirrettä,
joissa liikenneyhteyksillä ja –väylillä on
keskeinen merkitys: 1) suurin kasvupaine
suuntautuu hajautuvan kehityksen jälkeen
sisäänpäin ydinkaupunkeihin olemassa
olevaa infrastruktuuria ja liikenneverkkoa
hyödyntäen ja 2) kasvukehä laajenee
liikenneyhteyksien varteen tai läheisyyteen. Toisin sanoen kaupunkirakenne
yhtäältä tiivistyy sisäänpäin ja toisaalta
hajautuu laajenemalla käytävien kautta
ulospäin. Hyvä esimerkki perinteisen
keskushierarkian murtumisesta on Helsingin ja Tampereen välisen kasvukäytävän
kehitys, jossa yksittäiset kaupunkiseudut
korvautuvat vähitellen vyöhykkeellistymisen ja verkostoitumisen vaikutuksesta
monikeskuksisella kaupunkirakenteella.
Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen
(HHT-käytävä) välinen käytävä on samalla
esimerkki uudenlaista aluerakenteesta,
jossa liikenne- ja kasvukäytävään perus-
tuva käytäväkehitys ohittaa perinteiset
hallinnolliset, maantieteelliset ja ohjelmalliset rajat. Tämä asettaa suuria haasteita
erityisesti maankäytön suunnittelulle ja
kaavoitukselle. Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei pysty täysimääräisesti
vastaamaan kasvun haasteisiin, sillä
kuntakohtainen yleiskaavoitus ei tue riittävästi asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan
ja ekotehokkaan liikkumisen edellytyksiä
kasvavilla kaupunkiseuduilla. HHT-vyöhykkeen sisällä tapahtuu paitsi kuntien,
myös maakuntien välillä ratkaisuja, jotka
ovat perusteluja ainoastaan paikallisesta
näkökulmasta. Jatkossa tarvitaan uudenlaista kaavoitusta, joka vastaa nykyistä
paremmin aluerakenteessa tapahtuviin
ylialueellisiin muutoksiin.
Resurssitehokas maankäytön suunnittelu tulee olla strategista ja keskitetysti
johdettua. Yksi vaihtoehtoinen ratkaisu
keskeisille liikenne- ja kasvukäytäville voisi
olla laajempi juridisesti maakuntakaavaa
vastaava yleissuunnitelma tai ”korridorikaava”, jossa olisivat mukana valtio (VN
kanslia, liikenneministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) sekä
erityisesti käytävän akselien pääte- tai
keskuskaupungit. Valtakunnallisesti
logistiikkatoiminnot ja niihin sidotut
ekosysteemipalvelut olisi syytä organisoida, järjestää ja turvata riippumatta
hallinnollisista rajoista. Kehittämisen
kontrolli ja strategiset maankäyttöratkaisut tehtäisiin korridorikaavan yhteydessä
kokonaisuuden ehdoilla, mutta muuten
väylän varrella olevat kunnat saisivat edelleen päättää nykyisten kuntakeskuksiensa
maankäytöstä. Korridorikaava voisi koskea
leveydeltään vain kapeaa muutaman
kilometrin käytäväaluetta ja muut alueet
jäisivät itsehallintoalueilla korridorikaavan
ulkopuolelle. Korridorikaavan kohteita
voisivat olla esimerkiksi vyöhykkeet Helsin-
ki-Tampere, Helsinki-Turku, Helsinki-Lahti-Kouvola (Pietari), Tampere-Seinäjoki
(Vaasa)-Oulu. Korridorikaavan tulisi esittää
selvästi kytkennät satamiin ja lentokenttiin
mahdollisimman tehokkaan kansainvälisen
kytkeytyneisyyden ja sitä tukevan maankäytön varmistamiseksi.
Liikennepolitiikkaan liittyvillä ratkaisuilla on stimuloiva vaikutus alueiden
kehitykseen, sillä ne luovat myönteisiä
kerrannaisvaikutuksia ei-liikenteellisille
sosiaalisille ja taloudellisille muutoksille. Liikenneväyliin liittyvät investoinnit
vaikuttavat positiivisesti väylän varrella
olevien seutujen dynamiikkaan ja luovat myönteisiä kerrannaisvaikutuksia.
Liikenneinvestointien ja kehittyvien
liikenneyhteyksien ansiosta toiminnalliset työmarkkina-alueet laajenevat
nopeammin kuin se tapahtuisi luonnollisen liikkuvuuden eli maan sisäisen muuttoliikkeen seurauksena. Kun
alueen markkinat laajenevat ja kasvavat,
syntyy alueelle uusia keskittymiä. Se taas
vaikuttaa myönteisesti uusien asukkaiden,
yritysten ja investointien sijaintipäätöksiin
alueelle.
Tulevan aluekehityksen kannalta on
merkityksellistä, että aluerakenteeseen näyttää vähitellen muodostuvan
liikenneyhteyksiin ja –väyliin liittyvien
ratkaisuiden, muuttoliikkeen, pendelöinnin, yritysten sijaintitoimintojen,
toiminnallisten alueiden laajenemisen
ja käytäväkehityksen ohjaamana laajoja suuralueita tai työssäkäyntialueita.
Aluerakenteen muutos ei perustu nykyisiin
maakunta- tai tulevien itsehallintoalueiden
hallinnollisiin rajoihin. Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu kehitystä Helsinki-Turku-Tampere –kasvukolmion ja koko maan
neljän suuralueen näkökulmasta.
LIIKENNEPOLITIIKKAAN LIITTYVILLÄ
RATKAISUILLA ON STIMULOIVA
VAIKUTUS ALUEIDEN KEHITYKSEEN,
SILLÄ NE LUOVAT MYÖNTEISIÄ
KERRANNAISVAIKUTUKSIA EILIIKENTEELLISILLE SOSIAALISILLE JA
TALOUDELLISILLE MUUTOKSILLE.
Vyöhykkeisyydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä kaupunkirakenteen laajenemista ja keskittymistä nopeiden liikenneväylien varrelle tai niiden vaikutusalueelle. Vyöhykkeiselle kehitykselle on tyypillistä useiden kaupunkiseutujen tai työssäkäyntialueiden kiinnittyminen toisiinsa siten, että se ylittää perinteiset alueiden väliset maantieteelliset,
hallinnolliset ja ohjelmalliset rajat.
3
11
1.3.1
HELSINKI-TURKUTAMPERE –KASVUKOLMION
VAIKUTUSALUEEN
LAAJENEMINEN
Etelä- ja Lounais-Suomeen muodostuu vähitellen laaja, urbaani suuralue, joka muodostaa ajan kanssa yhden laajan työssäkäyntialueen ja joukkoliikennevyöhykkeen,
jossa on runsaasti erilaisia työ-, asumis- ja
elämäntapavaihtoehtoja. Suuralueella
on keskeinen kansallinen merkitys.
Alueen sisällä on useita liikennekäytävien
kautta toisiinsa sidoksissa olevia työ-
markkina-alueita. Asuminen, työpaikat ja
muuttoliike keskittyvät liikennekäytäviin
perustuvalle vaikutusalueelle. Alueella
on lisäksi metropolialueen, Tampereen ja
Turun monipuoliset korkeakoulut, joiden
keskinäistä yhteyttä ja tiiviyttä lisäisivät
entisestään alueen sisäiseen liikenneverkkoon liittyvät parannukset.
Helsingin, Turun ja Tampereen muodostama kasvukolmio ja niihin sidoksissa
olevat vaikutusalueet ovat hyvä esimerkki
tulevaisuuden ”rajat rikkovasta” suuralueesta. Alueen kehittämisessä ja
varsinkin tulevassa kehityksessä sekä
liikenneratkaisuilla että tiedon ja osaamisen leviämisellä on merkittävä rooli.
Kasvukolmion alueella on yhteensä neljä
maakuntaa, 11 kaupunkiseutua ja 65 kuntaa. Kasvukolmion alueen kansallista
merkitystä kuvaa se, että alueen osuus
on noin puolet koko maan väestöstä
(47,1 %), sijaitsee puolet kaikista (50,5
%) ja yksityisen sektorin työpaikoista (53,6 %), tuottaa yli puolet maan
BKT:sta (54,4 %) ja vastaa yli kahdesta
kolmasosasta tutkimus- ja tuotekehitysmenoista (68,7 %). Kasvukolmion
sisällä tai vaikutusalueella on kolme kansallisesti merkittävää liikenne- ja kasvukäytävää: Helsinki-Hämeenlinna-Tampere,
Helsinki-Turku ja Helsinki-Lahti.
Kartassa 1 on kuvattu esimerkkinä
kasvukolmion keskuskaupunkien (Helsinki-Tampere-Turku) ajoaikoihin perustuvaa
vyöhykkeisyyttä 30, 60 ja 90 minuutin
raja-arvoilla suhteessa niitä ympäröivään
vaikutusalueeseen.4
HELSINGIN, TURUN JA TAMPEREEN KASVUKOLMIO
TAVOITTAA JO NYT SUUREN OSAN ETELÄ- JA LOUNAISSUOMEN ALUEESTA, KUN LÄHTÖKOHDAKSI OTETAAN
30-60 MINUUTIN AIKAETÄISYYS KOLMESTA EM.
KESKUSKAUPUNGISTA:
1. Helsingin, Tampereen ja Turun vaikutusalueen 30 minuutin ajoaikaetäisyydellä
asuu 1.896.000 asukasta (34,5 % koko maan väestöstä),
2. 60 minuutin ajoaikaetäisyydellä 2.588.000 asukasta (47,1 %) ja
3. 90 minuutin etäisyydellä 3.193.000 asukasta (58,1 %).
TOISIN SANOEN LÄHES KAKSI
KOLMESTA SUOMALAISESTA ASUU
90 MINUUTIN AJOAIKAETÄISYYDELLÄ
JOKO HELSINGISTÄ, TURUSTA TAI
TAMPEREELTA.
Alueen sisällä on kokonaan neljä nykyistä
maakuntaa (Uusimaa, Varsinais-Suomi,
Pirkanmaa ja Kanta-Häme) ja pääosa kolmesta muusta maakunnasta (Satakunta,
Päijät-Häme ja Kymenlaakso). Sisäisessä
aluerakenteessa on nähtävissä neljää
toisiinsa sidoksissa olevaa aluetyyppiä:
kasvukeskukset (metropolikaupungit
Helsinki, Tampere ja Turku), kasvukeskus-
ten kehyskunnat, satelliittikaupungit (esim.
Hämeenlinna, Lahti, Salo, Pori, Kotka,
Kouvola) ja maaseutumaiset alueet.
Kasvukolmion alueen sisällä korostuu
vahvasti sujuva ja toimiva sisäinen
liikenne, asemanseutujen infrastruktuurin kehittäminen, liikkumisen edistäminen, aikaetäisyys matkaetäisyyden
sijaan ja nopeat liikenneyhteydet työssäkäyntialueiden välillä. Hyvä esimerkki
on suunniteltu nopeampi kaksiraiteinen
oikoratayhteys Helsingin ja Turun välillä
(ESA-rata), joka mahdollistaisi Turun
työmarkkina-alueen nykyistä kiinteämmän
kytkeytymisen metropolialueeseen. Oikorata lyhentäisi Helsingin ja Turun välistä
matkaetäisyyttä noin 40 km. Uuteen nopeaan junayhteyteen sisältyisi myös Espoon
kaupunkirata välillä Leppävaara–Kauklahti.
Aikaetäisyys lyhenisi alkuvaiheessa noin
puolella tunnilla ja myöhemmin matka-aika
lyhenisi noin 75 minuuttiin keskustasta
keskustaan. Toinen tärkeä kansallinen kehityskohde liittyy sekä pääradan nopeuttamistarpeeseen lisäraiteen avulla erityisesti
HHT-vyöhykkeen alueella että lentokenttien kehittämiseen kasvukolmion alueella.
Ajoaikaetäisyyden laskemisen yhteydessä huomioitiin henkilöliikenne ja joukkoliikenne, olemassa olevat taajamahidasteet sekä liikenneruuhkat.
4
12
TAMPERE
PORI
HÄMEENLINNA
LAHTI
KOTKA
TURKU
HELSINKI
Ajoaika Hki-Tre-Tku
taajamahidasteet huomioiden
30 min
60 min
90 min
Kartta 1. Kasvukolmion vaikutusalueen kolme ajoaikaetäisyysvyöhykettä
Moottoritie
Rataverkko
LÄHES KAKSI KOLMESTA
SUOMALAISESTA ASUU 90 MINUUTIN
AJOAIKAETÄISYYDELLÄ JOKO
HELSINGISTÄ, TURUSTA TAI TAMPEREELTA
13
1.3.2
TULEVAN ALUERAKENTEEN
NELJÄ SUURALUETTA JA
NIIDEN VAIKUTUSALUEET
Ajoaika Hki-Tre-Tku
taajamahidasteet huomioiden
Moottoritie
Rataverkko
30 min
60 min
90 min
Liikenneyhteyksiin ja -infrastruktuuriin
liittyvät investoinnit ovat aina sidoksissa
paikkaan. Toimivien ja nopeampien yhteyksien kehittyminen vaikuttaa myönteisesti
yritysten ja investointien sijaintipäätöksiin
sekä ihmisten muuttopäätöksiin ja paikkojen valintaan. Henkilöliikenneyhteyksien
kehittymisellä on yhteys muuttoliikkeeseen
korkeamman tuottavuuden alueille, alueiden väliseen työssäkäyntiin ja työasialiikkuvuuteen. Lyhyemmät aikaetäisyydet
paikkojen välillä nopeuttavat yhtenäisten työssäkäyntialueiden muodostumista ja tuovat liikenneväylien
varrella olevia kaupunkeja lähemmäksi
toisiaan. 5
Kartassa 2 tarkastellaan ajoaikaetäisyyttä
eräissä keskuskaupungeissa suhteessa
ympäröivään vaikutusalueeseen. Esimerkkeinä ovat analyysin 14 suuren kaupunkiseudun keskuskaupungeista Helsinki,
Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio,
Joensuu, Vaasa, Seinäjoki ja Mikkeli.
Jokaisen keskuskaupungin vaikutusalueen
laajuutta tarkastellaan 30, 60 ja 90 minuutin aikaetäisyydellä keskuksesta.
OULU
Kartta 2. Aluerakenteen neljän
suuralueen vaikutusalueet kolmella
ajoaikaetäisyysvyöhykkeellä
Pohjoisen suuralue
(ajoaika/väestö/vyöhyke Oulu):
30 minuuttia: 224.000 hlöä
60 minuuttia: 280.000 hlöä
90 minuuttia: 347.000 hlöä
Itäisen ja keskisen Suomen suuralueet
(ajoaika/väestö/vyöhyke Jyväskylä, Kuopio,
Joensuu ja Mikkeli):
30 minuuttia: 430.000 hlöä
60 minuuttia: 695.000 hlöä
KOKKOLA
JOENSUU
SEINÄJOKI
Pohjanmaiden suuralue
(ajoaika/väestö/vyöhyke Vaasa, Seinäjoki ja
Kokkola):
30 minuuttia: 256.000 hlöä
60 minuuttia: 419.000 hlöä
Etelä- ja Lounais-Suomen suuralueet
(ajoaika/väestö/vyöhyke
Helsinki-Turku-Tampere):
30 minuuttia: 1.896.000 hlöä
60 minuuttia: 2.588.000 hlöä
90 minuuttia: 3.193.000 hlöä
14
KUOPIO
VAASA
JYVÄSKYLÄ
MIKKELI
TAMPERE
TURKU
HELSINKI
VAIKUTUSALUEIDEN TOIMINNALLISEN KOKONAISUUDEN PERUSTEELLA VOIDAAN
MUODOSTAA VÄHINTÄÄN NELJÄ SUURALUETTA, JOTKA EIVÄT PERUSTU OLEMASSA
OLEVIIN HALLINNOLLISIIN TAI MAANTIETEELLISIIN RAJOIHIN:
1. Eteläisen ja lounaisen Suomen suuralue, jonka keskuspaikkoina ovat Helsinki, Tampere ja Turku
2. Itäisen ja keskisen Suomen suuralue, jonka keskuspaikkoina ovat Jyväskylä, Kuopio, Joensuu ja Mikkeli
3. Pohjanmaiden suuralue, jonka keskuspaikkoja ovat Vaasa, Seinäjoki ja Kokkola
4. Pohjoisen suuralue, jonka keskuspaikkana on Oulu
1H TAI 100 KM
Suuralueiden vaikutusalueen merkitystä kuvaa hyvin niiden tarkastelu tunnin ajoaikaetäisyydellä eli kuinka paljon asukkaita asuu tunnin aikaetäisyysvyöhykkeellä suhteessa suuralueen keskuskaupunkeihin. Tunnin aikaetäisyyttä tai 100 kilometrin
matkaetäisyyttä voidaan pitää kasautumisetujen ylärajana. Yli tunnin aikaetäisyys
kohteesta taas korostaa työpaikkaliikkuvuuden mahdollisuuksien lisäämistä.
47,1 %
12,7 %
7,6 %
5,1 %
72,7 %
Eteläisen ja lounaisen
Suomen suuralueen tunnin
aikaetäisyydellä asuu noin
2,6 miljoonaa asukasta
(47,1 % koko maan väestöstä)
Itäisen ja keskisen
Suomen suuralueen tunnin
vyöhykkeelle asuu noin
700 000 asukasta
(12,7 % koko maan väestöstä).
Pohjanmaiden suuralueen
tunnin vyöhykkeellä asuu
419 000 asukasta
(7,6 % koko maan väestöstä)
Oulun suuralueen tunnin
vyöhykkeellä
280 000 asukasta
(5,1 % koko maan väestöstä)
Neljän suuralueen tunnin
vyöhykkeellä asuu
4 miljoonaa asukasta
(72,7 % koko maan väestöstä)
Esimerkiksi ruotsalaisten tutkimusten (Andersson ym. 2005) mukaan toimenpiteillä, jotka lyhentävät matka-aikoja 20-40 minuutin sisään, on suurimmat vaikutukset
työssäkäyntialueiden laajenemiseen. Lisäksi positiivista merkitystä on niillä toimenpiteillä, jotka lyhentävät työmatkoja 40-60 minuutin sisään. Jönköpingin alueella tehtyjen
työasiamatkoja koskevien tutkimusten mukaan yritysten välisten työasiamatkojen (kokoukset, asiakastapaamiset, kontaktoinnit yms.) määrä kasvoi matka-ajan etäisyysvälillä 60 -180 min. Saavutettavuuden paraneminen erityisesti 1-3 tunnin etäisyysvälillä lisäsi merkittävästi yritysten välistä henkilökohtaiseen tapaamiseen perustuvaa
kommunikaatiota.
5
15
2.
PERUSTELUT SUURTEN
KAUPUNKIEN JA
KAUPUNKISEUTUJEN
ERITYISASEMALLE
ITSEHALLINNOLLISTEN
ALUEIDEN JA KUNTIEN
TEHTÄVIEN, ROOLIN JA
TYÖNJAON MÄÄRITTELYSSÄ
2.1
KUNTIEN MUUTTUVA ROOLI
JA ITSEHALLINTOALUEET
Pohjoismainen kunta- ja aluehallinto
on poikkeus eurooppalaisessa mittakaavassa: julkisella vallalla on keskeinen rooli palveluiden järjestämisessä.
Suomen nykymalli taas on pohjoismaisessa mittakaavassa poikkeus sekä yksitasoisen ja yhteistoimintapainotteisen kuntajärjestelmän että lakisääteisten tehtävien
runsauden vuoksi.
Ruotsissa 290 kuntaa vastaa lähipalveluista ja terveydenhuoltopalvelut järjestetään maakuntatasolla (21 maakäräjää).
Maakäräjät ovat osa paikallishallintoa.
Lähtökohtaisesti aluekehittämisvastuu
on Ruotsissa lääninhallituksilla eli valtion
viranomaisilla. Näiden tehtävien lisäksi
alueellinen joukkoliikenne ja esimerkiksi
Västra Götalandin alueella myös joukko kulttuurilaitoksia (mm. ooppera ja
sinfoniaorkesteri) siirtyivät kuntatasolta
aluetasolle. Ruotsissa harkitaan parhaillaan palveluiden siirtoa joko entistä
harvemmille alueille tai valtiolle. Hallitus
nimitti kesällä 2015 kaksi selvityshenkilöä selvittämään uutta maakäräjäpiiri- ja
lääninjakoa (läänien ja maakäräjäpiirien
rajat ovat yhteneväisiä). Päämäärä on,
että alueita olisi vuonna 2023 selvästi
vähemmän kuin nyt. Uudistusta perustellaan mm. modernin sairaanhoidon
vaatimuksilla sekä sillä, että aikansa
elänyt aluejako on järkevän toiminnan
esteenä sekä valtion että kuntien ja
aluekuntien näkökulmasta. Uudistuksella ei tavoitella uutta tehtävänjakoa kuntien,
alueiden ja valtion välillä. Ruotsin kunnilla
on kunta- ja aluetasolla suorat vaalit sekä
verotusoikeus.
Norjassa on 430 kuntaa ja neljä suuraluetta, jotka vastaavat erikoissairaanhoidosta. Norjan hallitus siirsi vastuun
erikoissairaanhoidosta aluekunnilta
viidelle valtion omistamalle sairaalayhtiölle jo vuonna 2002. Taustalla oli halu
yhtenäistää hoidon tarjontaa koko maassa
sekä tyytymättömyys vaaleilla valittujen
”aluepoliitikkojen” kykyyn tehdä rakenteellisia priorisointeja, esimerkiksi lakkauttaa
aluesairaaloita. Valtio vastaa ainoastaan
sairaala- ja erikoishoidosta. Lisäksi on
9 ”fylkeä”, joiden vastuulla on muun
muassa aluekehitykseen ja opetukseen liittyviä tehtäviä. Norjan kunnat
vastaavat ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja perusterveydenhuollosta. Norjassa on ollut vuodesta 2013 meneillään
kuntauudistus. Hallituksen tavoitteena on
aikaansaada kuntaliitoksia, joiden avulla
peruskunnista tulisi nykyistä vahvempia
ja ne saisivat paremmat valmiudet hoitaa
lakisääteisiä tehtäviään. Osana valmisteluprosessia on selvitetty mahdollisuuksia antaa niin sanottu Oslo-status
muillekin isoille kaupungeille, jolloin
isot kaupungit voisivat ottaa hoitaakseen ainakin joitakin niistä tehtävistä,
jotka nyt kuuluvat aluekunnille, kuten
toisen asteen koulutus, hammashoito ja julkinen liikenne. Toteutuessaan
laajamittaisesti tämä merkitsisi vaaleilla
valitun aluetason alasajoa, mutta uudistusten toteutuminen vaikuttaa tällä hetkellä
epätodennäköiseltä.
Tanskan suuri aluehallintouudistus
toteutettiin jo 2000-luvun alkupuolella.
Tanskan kunta- ja rakenneuudistuksen
yhteydessä aikaisemmille 13 aluekunnalle (amtskommuner) kuuluneita
tehtäviä annettiin uusille ja isoimmille
kunnille. Kuntien määrä vähentyi 98
kuntaan ja maakunnista siirryttiin viiteen
suuralueeseen. Lähi- ja erityispalvelut on
eriytetty ministeriötasolla. Uudistuksella
haluttiin vahvistaa kuntia kansalaisten
ensisijaisena porttina julkisen sektorin
palveluihin. Kunnat saivat sosiaali- ja
terveyspuolella laajennetun vastuun mm.
ennaltaehkäisevästä hoidosta, kuntoutuksesta sekä vaikeavammaisten hoidosta.
Tämän lisäksi kunnat saivat vastuun
eräiden ympäristölupien hallinnosta.
Tanskan kunta- ja rakenneuudistuksen
vastuu toisen asteen koulutuksesta siirrettiin aluekunnilta valtiolle. Toisen asteen
oppilaitokset toimivat valtion omistamina
itsenäisinä laitoksina (hallintomuoto vastaa
suomalaisia yliopistoja), joiden taloudellinen pohja perustuu valtion yksikköhintarahoitukseen.
Saksassa ei ole yhtenäistä kuntamallia,
vaan jokainen osavaltio päättää kuntamallista ja lainsäädännöstä. Suurimmilla kunnilla on laajemmat tehtävät kuin
pienillä: vain joka kolmannella kunnalla on
vastuullaan kaikki lakisääteiset tehtävät.
Saksan kaupunkikehittämisen mallia on
kuvattu tarkemmin luvussa 2.2
Taulukko 5. Paikallis- ja aluehallinnon tasot sekä työnjako Pohjoismaissa ja Saksassa
Muuttuja
Suomi
Ruotsi
Tanska
Norja
Saksa
Aluehallinto-tasojen
määrä
1
2
2
2
3
Taso 1
317 kuntaa
290 kuntaa
98 kuntaa
428 kuntaa
11 252 kuntaa
Taso 2
1 (Åland)
20 maakuntaa
5 aluetta
19 maakuntaa
295 maakuntaa
Taso 3
-
-
-
-
16 osavaltiota
Kunnan keskikoko
16 781
32 453
56 735
11 442
7 265
Poikkeukset
-
Gotlanti (kunta ja maakunta)
Alle 20 000 asukkaan
kunnat (ei kaikkia lakisääteisiä tehtäviä)
Oslo (kunta- ja maakunta,
kaupunginosavaltuustot
-
Lasten päivähoito
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Peruskoulu
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Osavaltio
Toisen asteen koulutus
Kunta/kuntayhtymä
Kunta
Valtio
Maakunta
Osavaltio (opetus), kunta
(rakennukset)
Sosiaalipalvelut
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta
Kunta, maakunta
Perusterveyden-huolto
Kunta
Maakunta
Kunta/maa-kunta
Kunta
Maakunta
Erikoissairaan-hoito
Kunta/kuntayhtymä
Maakunta
Maakunta
Valtio
Maakunta
Kaavoitus
Kunta/maa-kunta
Kunta/kunnat yhteistyössä
Kunta
Kunta/maa-kunta
Kunta
Lähde: Valtiovarainministeriö, tulevaisuuden kunta; Siv Sandberg 2015
16
Sipilän hallitusohjelman ytimessä on
sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen- ja aluehallinnon uudistaminen. Hallitus päätti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta ja itsehallintoalueita
koskevista linjauksistaan 9.11.2015.
Maahan perustetaan 18 itsehallintoaluetta
nykyisen maakuntajaon pohjalta, joista
15 järjestää itse alueensa sosiaali- ja
terveyspalvelut. Kolme muuta itsehallintoaluetta järjestävät lain perusteella sosiaalija terveyspalvelunsa tukeutuen toiseen
itsehallintoalueeseen.
Itsehallintoalueille kootaan sosiaalija terveydenhuollon lisäksi 1.1.2019
alkaen maakunnan liittojen, aluehallinnolta ELY-keskusten alueellisen
kehittämisen tehtävät, palo- ja pelastustoimen tehtävät ja mahdollisesti
ympäristöterveydenhuolto. Maakuntien
liittojen lakisääteisiä tehtäviä ovat muun
muassa alueiden suunnittelu, maakuntakaavoitus sekä rakennerahasto- ja alueiden kehittämistehtävät. Hallitus päättää
tammikuussa 2016 itsehallintoalueille
siirrettävistä tehtävistä ja tiettyjen
alueellisten tehtävien mahdollisesta
siirtämisestä kunnille.
Itsehallintoalueiden valmistelun lähtökohtana on monitoimialaisuus.
Tärkeimpänä kriteerinä on niiden taloudellinen, väestöllinen ja toiminnallinen
kestävyys. Julkinen hallinto aiotaan järjestää kolmella tasolla (valtio, itsehallintoalue
ja kunta). Itsehallinnolliset alueet ovat
uusi väliportaan hallintotaso ja juridinen
oikeushenkilö, jonka päätöksenteko ei perustu kuntien valitsemiin edustajiin, vaan
vaaleilla valittuun itsehallintoalueen omaan
hallintoon. Itsehallintoalue on perustuslain
121 §:n 4 momentissa tarkoitettu julkisyhteisö ja julkinen viranomainen kuntaa
suuremmalla alueella. Tehtävät eivät siis
ole kunnallisia, vaan itsehallintoalueelle
säädettyjä tehtäviä.
Itsehallinnollisten alueiden muodostaminen on samanaikaisesti sekä
hallinnollinen että alue- ja yhdyskuntarakenteellinen ratkaisu. Muutos
vaikuttaa alueiden kehitykseen usean
vuosikymmenten ajan. Itsehallintoalueiden perustaminen ja uuden kuntalain
velvoitteiden voimaantulo muuttaa
Suomen tähän asti kuntakeskeistä järjestelmää perusteellisesti. Noin puolet
nykyisistä kunnan tehtävistä ja resursseista siirtyy perustettaville itsehallintoalueille.
Uuden kuntalain mukaan kunnat vastaavat
jatkossa hyvinvoinnin edistämisestä ja
elinvoimasta riippumatta siitä kuinka erilaisia kunnat (317) ovat ominaisuuksiltaan ja
olosuhteiltaan.
Kuvio 1. Kolme hallintotasoa ja kuntien tulevat tehtävät
HALLINTOTASOT
1. VALTIO
(hallitusohjelma, lainsäädäntö,
ohjaus, resurssit, ministeröiden
linjaukset jne)
2. ITSEHALLINNOLLISET
ALUEET (18) JA
SOSIAALI- JA
TERVEYSALUEET (15)
(sosiaali- ja terveyspalvelut,
maakunta-hallinnon tehtävät,
valtion aluehallinnon
kehittämistehtävät,
palo- ja pelastustoimi ja
ympäristöterveydenhuolto)
3.KUNTA
(Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen sekä elinvoiman
mahdollistaminen: esim.
päivähoito, varhaiskasvatus,
esiopetus, nuorisotyö, vapaaaika ja kulttuuri, liikunta,
yhdistysten tuke-minen,
rakentaminen ja valvonta,
asuminen, ympäristötoimi jne.)
17
2.2
SAKSAN
KAUPUNKIKEHITTÄMISEN
HALLINTOMALLI
ESIMERKKINÄ SUURILLE
KAUPUNGEILLE JA
KAUPUNKISEUDUILLE
Useat tutkimukset, selvitykset ja kansainväliset hallintomallien vertailut osoittavat,
että toiminnallisen kaupunkiseudun
käsittäville ”hallintomalleille” on kysyntää.
Suurten kaupunkien vaikutus ylittää de
facto niiden hallinnolliset rajat. Suurille
kaupunkiseuduille tarkoitettujen hallintomallien toiminnalliset ja alueelliset ulottuvuudet sekä näihin kytkeytyvät hallinnon,
kehittämisen ja suunnittelun järjestelmät
ovat hyvin erilaisia eri maissa. Sen sijaan
keskeiset haasteet ovat samankaltaisia
muun muassa maankäytön, asumisen,
liikenteen, keskuskaupunkien ja kehyskuntien jännitteisyyden, alueellisen ja sosiaalisen eriytymisen, kasvun ja kilpailukyvyn tai
hyvinvointierojen näkökulmasta. Uusien
hallintomallien tarve liittyy erityisesti
sellaisten ratkaisujen löytämiseen,
joiden avulla voidaan ylittää jäykät
rajat kaupunkiseudun kuntien välillä ja
kehittää aluetta yhtenäisenä kokonaisuutena.
SUURIIN KAUPUNKEIHIN TAI
KAUPUNKISEUTUIHIN LIITTYVÄT
KANSAINVÄLISET HALLINTOMALLIT
VOIDAAN JAKAA KARKEASTI
RAKENTEELTAAN KEVYISIIN TAI
RASKAISIIN MALLEIHIN.
Suomessa on useita kevyitä ja vapaamuotoisia hallintomalleja, jotka liittyvät
vapaaehtoiseen seudulliseen ja sopimukselliseen yhteistyöhön. Yhteistyön ydin on
usein seudullisessa suunnittelussa, keskeisiä toimijoita kokoavassa yhteistyössä,
keskustelufoorumien ja neuvottelukuntien
ylläpitämisessä, kannanottojen laatimisessa jne. Tyypillisiä kevyen hallintamallin
järjestelyjä ovat seudulliset kuntayhtymät,
joita käytetään niin Suomessa kuin muissakin Pohjoismaissa ”metropolimallien
korvikkeena”. Seudulliset kuntayhtymät (ja
jatkossa itsehallintoalueet) täyttävät tavallaan aluetasoon liittyvän aukon, joka jää
historiallisesti vahvan valtio- ja kuntatason
väliin. Kevyiden hallintomallien haasteena on kaupunkiseudun kuntien sitoutumisen ja velvoittavuuden aste. Kevyet
mallit mahdollistavat kaupunkiseudun
kuntien jatkuvan tasapainoilun yksittäisen
kunnan omien ja koko yhteistyöalueen intressien välillä. Yhteinen päämäärä katoaa
nopeasti, jos jokainen kunta tai toimija
ajaa ensisijaisesti vain omaa etuaan.
SUURTEN KAUPUNKIEN
TAI KAUPUNKISEUTUJEN
ERITYISASEMAN KANNALTA
MIELENKIINTOISIA ”RASKAITA
MALLEJA” OVAT ESIMERKIKSI
SAKSAN KAUPUNKIKEHITTÄMISEEN
LIITTYVÄT MALLIT.
Saksan 16 osavaltion liittovaltiossa kuntaja aluehallinto muodostuu peruskunnista
(Städte, Gemeinden) ja piirikunnista
(Landkreise). Lisäksi 107 kaupunkia ovat
niin sanottuja piirikuntaan kuulumattomia,
maakunnasta vapaita kaupunkeja (Kreisfreie Städte). Lisäksi Berliini, Hampuri ja
Bremen ovat samalla osavaltioita ja kaupunkeja. Saksan peruskunnat vastaavat
Suomen kuntia ja piirikunnat suunniteltuja itsehallintoalueita. Tehtävänjako
kuntien ja piirikuntien välillä vaihtelee osavaltioiden välillä. Peruskunnilla on yleensä
vastuu yksilöihin kohdistuvista palveluista,
kuten lasten päivähoidosta, sosiaalipalveluista, terveyspalveluista sekä koulutuksesta sekä paikallisesta infrastruktuurista
(kaavoitus, liikenne, jätehuolto).
PIIRIKUNTATASON TEHTÄVÄT
VOIDAAN JAKAA KOLMEEN
RYHMÄÄN:
1. Ylikunnalliset tehtävät, eli useampaa
kuin yhtä kuntaa koskevat asiat,
esimerkiksi teiden ylläpito, julkinen
liikenne, vesihuolto ja ympäristöasiat.
2. Peruskuntien toimintaa täydentävät
tehtävät, eli sellaiset tehtävät,
joista yksittäinen kunta ei selviä
itse, esimerkiksi sairaaloiden tai
jätehuoltolaitosten ylläpito.
3. Tasoittavat tehtävät. Piirikuntien
vastuulla on peruskuntien toiminnan
valvonta, mikä sisältää vastuun
julkisten palvelujen tasosta. Piirikunta
on samalla osavaltiohallinnon
jatke (valvontatehtävät), alueen
kuntien edunvalvontaorganisaatio
(ylikunnalliset ja koordinoivat tehtävät)
sekä itsehallinnollinen yksikkö
(alueellinen demokratia).
SAKSASSA PAIKALLISHALLINTO
ON KAKSITASOINEN ISOJEN
KAUPUNKIEN ULKOPUOLELLA,
MUTTA YKSITASOINEN
KAUPUNKIALUEILLA.
Mielenkiintoisia malleja ovat sekä Stadt
und Land –partnerschaft että Kreisfreie Städte –mallit: edellinen tarkoittaa
kaupungin ja sitä ympäröivän alueen
yhteistä kumppanuusmallia ja jälkimmäinen ”maakunnasta vapaata kaupunkia”.
Saksan kumppanuusmalli muistuttaa jossain määrin nykyisiä Suomen 12 suuren
kaupungin ja valtion sektoriministeriöiden
kasvusopimuksia sekä neljän kaupunkiseudun MAL-sopimuksia. Piirikuntaan
kuulumattomat kaupungit (Kreisfreie
Städte) hoitavat sekä kunnille että
piirikunnille kuuluvia tehtäviä. Nämä
kaupungit hoitavat alueellaan myös
kaikki tai osan maakunnan tehtävistä
eli kaupunki on riippumaton maakuntaisesta tasosta (Kreise).6 Piirikuntaan
kuulumattomat kaupungit hoitavat peruskunnille kuuluvien tehtävien lisäksi myös
piirikuntien tehtäviä lukuun ottamatta
valvontatehtäviä. Kaupunkien toiminnan
valvonta on hoidettu osavaltion toimesta.
Piirikuntaan kuulumattomat kaupungit rahoittavat toimintaansa paikallisilla veroilla sekä valtionosuuksilla.
Kaupunkien erityisasema on huomioitu
valtionosuusjärjestelmässä.
Kunta- ja aluerajojen yhteensopivuus
toiminnallisilla kaupunkialueilla vaihtelee
maiden välillä. Esimerkiksi Saksassa ja
Iso-Britanniassa paikallishallinto on kaksitasoinen isojen kaupunkien ulkopuolella,
mutta yksitasoinen kaupunkialueilla (esim.
Saksan ’Kreisfreie Städte tai Ison-Britannian ja muiden anglosaksisten maiden
Unitary Authorities -mallit).7 Lisäksi
useassa maassa on ”kevyisiin pehmeän
hallinnon malliin” perustuvia toiminnallisia
metropoli- tai suurkaupunkialuehallintomalleja.
Käytännössä lähes kaikki suuret kaupungit ovat saaneet Kreisfreie Stadt –statuksen Saksassa. Lisäksi osa pienistäkin saksalaiskaupungeista, lähinnä suomalaisia seutukaupunkeja muistuttavat, on maakunnista vapaita. Saksassa on em. lisäksi myös sellaisia kaupunkeja erityisesti Ala-Saksin osavaltion alueella, jotka vastaavat osasta
maakuntatason tehtävistä (Grosse selbständige Stadt).
6
Esimerkiksi Iso-Britanniassa yksitasoisen paikallishallinnon Unitary Authorities –mallia toteuttaa noin 50 yhtenäiskuntaa. Lisäksi yhtenäiskuntamalleihin liittyviä sovelluksia
on muun muassa Uudessa Seelannissa (Aucklandin alue), Australiassa, Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja Japanissa
7
18
Taulukko 6. Kunta- ja aluehallinnon variaatiot Saksassa
MUUTTUJA
KAKSITASOINEN MALLI (PERUS- JA PIIRIKUNTA)
YKSITASOINEN MALLI
Hallintotasot
Peruskunta
Piirikunta
Piirikuntaan kuulumaton kaupunki
Vaaleilla valittu toimielin
Valtuusto (Gemeinderat)
Aluevaltuusto (Kreistag)
Valtuusto (Gemeinderat)
Verotusoikeus
Kyllä
Ei
Kyllä
Yleinen toimiala
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Tulolähteet
Verot
Kuntien maksuosuudet
Valtionosuudet
Maksutulot
Verot
Yksilöihin kohdistuvat palvelut (sosiaalipalvelut, lasten päivähoito jne)
Ylikunnalliset tehtävät (ympäristö, liikenne, vesihuolto)
Yksilöihin kohdistuvat palvelut
Paikallinen kaavoitus, liikenne ja
asuminen
Peruskuntien toimintaa täydentävät
tehtävät (sairaalat, jätehuolto)
Paikallinen kaavoitus, liikenne ja
asuminen
Valtionosuudet
Maksutulot
Tehtävät (pääpiirteitään)
Valtionosuudet
Maksutulot
Laajemman väestöpohjan vaativat tehtävät (sairaalat, jätehuolto jne)
Valvontatehtävät
Ei (valvonnan kohde)
Kyllä, valvoo kuntien toimintaa
Ei, valvonta järjestetty osavaltiohallinnon
toimesta
Lähde: Siv Sandberg 2015
Alankomaat on Saksan kaupunkikehittämisen tavoin mielenkiintoinen esimerkki
paikallis- ja aluetason välisestä yhteistyöstä. Alankomaiden kunta- ja aluehallinto
koostuu 408 peruskunnasta ja 12 provinssista. Molempia tasoja johtaa vaaleilla
valittu valtuusto ja molemmilla tasoilla on
verotusoikeus. Valtionosuudet muodostavat suurimman osan molempien tasojen
tuloista. Työnjako aluetasojen välillä
on se, että kunnat vastaavat lähinnä
yksilöille suunnatuista palveluista
(kaupunkisuunnittelu, asuntopolitiikka,
jätehuolto, palo- ja pelastustoimi, paikallinen julkinen liikenne, peruskoulu,
toisen asteen koulutus, sosiaalitoimi,
kulttuuri, vapaa-aika ja liikunta sekä
nuorisotoimi) ja provinssit aluekehittämisestä, infrastruktuuri-, kaavoitus-,
liikenne- ja ympäristöasioista. Provinssit valvovat kuntien toimintaa ja julkisten
palveluiden laatua. Provinssien rooli on
vahvempi maaseutu- kuin metropolialueilla. Terveydenhuolto on Alankomaissa
vakuutuspohjainen eikä kuulu siten kuntasektorin toimenkuvaan.
Kreisfreie Städte –mallin tai muiden
vastaavien yhtenäiskunnan mallien
soveltaminen ei sellaisenaan sovi
Suomeen, mutta se voisi antaa hyvän
lähtökohdan kaupunkiseutujen aseman määrittelylle itsehallintoalueita
muodostettaessa. Suomalaiset kaupungit eivät ole ympäröivästä alueestaan
vapaita, vaan ovat kehittäneet palveluitaan
”velvoitteena” tuottaa niitä myös kaupungin ulkopuolisille alueille esimerkiksi
infrastruktuurin tai koulutus-, kulttuuri- ja
vapaa-ajanpalveluiden kohdalla.
Keskittymiskehityksen logiikkaa on tutkittu
kansainvälisesti ja kansallisesti paljon,
mutta sen yhteyttä valittuihin hallintorakenteisiin, -tasoihin tai –malleihin huomattavasti vähemmän. Harvojen eurooppalaisten tutkimusten johtopäätökset ovat
tiivistettynä selkeät: kaupunkiseutujen
taloudellista kehitystä voidaan edistää
erilaisilla järjestelmillä, mutta lopputulos riippuu yleensä muista tekijöistä
kuin hallintorakenteista. Sen sijaan kaupunkitason politiikalla, policy -linjauksilla
ja yhteistyöverkostoilla eri hallintotasojen
suuntaan on merkitystä.
KAUPUNKISEUTUJEN TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ
VOIDAAN EDISTÄÄ ERILAISILLA JÄRJESTELMILLÄ,
MUTTA LOPPUTULOS RIIPPUU YLEENSÄ MUISTA
TEKIJÖISTÄ KUIN HALLINTORAKENTEISTA.
19
Alueiden välisiä olosuhde-eroja
voitaisiin lieventää korostamalla
paikkaperustaisen aluekehittämisen keinoja eli tarjoamalla eri
kokoisille alueille kansallisen politiikan kehittämistoimenpiteiden,
kuten osaamisen, innovaatioiden, tutkimus- ja tuotekehityksen jne. paikallista räätälöintiä.
2.3
SUURILLE KAUPUNGEILLE
JA KAUPUNKISEUDUILLE
TARVITAAN ERITYISASEMA
© MAANMITTAUSLAITOS
ALUEIDEN (KUNTIEN JA
ITSEHALLINTOALUEIDEN) VÄLISET
OLOSUHTEET POIKKEAVAT
TOISISTAAN MAAN ERI OSISSA.
18 muodostettavaa itsehallintoaluetta
ovat kuntien tavoin erilaisia taloudellisen,
väestöllisen ja toiminnallisen kestävyyden
sekä olosuhteiden näkökulmasta.
Alueiden väliset olosuhde-erot ovat
pikemmin kasvussa kuin tasoittumassa, mikä on merkittävä haaste valtakunnallisen lainsäädännön näkökulmasta.
Koko maahan yhtenäisenä sovellettava
lainsäädäntö johtaa helposti tilanteeseen,
jossa lainsäädäntö palvelee huonosti sekä
maaseutua että kaupunkia.
Lisäksi tarvitaan alueellisesti eriyttävää
lainsäädäntöä tai vähintään toimivaa
policy –tason ohjausta, jotka huomioivat
nykyistä paremmin alueiden sisäiset erot
ja alueiden väliset olosuhde-erot.
Hallituksen periaatepäätös merkitsee
toteutuessaan muun muassa erillistä
valtionosuusjärjestelmää kunnille ja
itsehallintoalueille. Tämä merkitsee isoja
muutoksia nykyiseen valtionosuusjärjestelmään. On olemassa vahva riski, että
suurten kaupunkiseutujen kuntalaiset
joutuvat entistä voimakkaammin rahoittamaan koko järjestelmää. Nykyinen
valtionosuusjärjestelmä tasaa kuntien
erilaisia lähtökohtia järjestää lakisääteisiä
palveluita. Itsehallinnollisten alueiden suuri
määrä ja niiden olosuhde- ja kantokykyerot edellyttävät todennäköisesti myös
jatkossa jonkinlaista tasausjärjestelmää.
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen
merkitystä ei voi sivuuttaa monin tavoin
hallinnon rakenteita perustavanlaatuisesti muuttavassa uudistuksessa. Kunnat
jakautuivat ennen vuotta 1977 kaupunkeihin, kauppaloihin ja maalaiskuntiin,
jolloin eri tyyppisillä kunnilla oli tehtävien
suhteen erilaiset velvoitteet ja oikeudet.
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen asema poikkeaa niin paljon
muista kunnista, että niiden tuleva
rooli, kasvava merkitys ja erityisasema
pitäisi huomioida valmistelun kaikissa
vaiheissa.
Hallitus selvittää tammikuun 2016 aikana
maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon alueellisia ja kuntien lakisääteisessä
yhteistyössä hoidettujen tehtävien siirtoa.
Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kannalta on tärkeää, että valtionosuuksien
laskennallisissa perusteissa ja järjestelmän sisällä tehtävissä muutoksissa
huomioidaan kaupunkispesifit erityispiirteet. Tämä tarkoittaa erityisesti niin
sanottuja urbaaneja erityistekijöitä,
jotka liittyvät esimerkiksi työllisyyteen,
maahanmuuttoon, segregaatioon ja
asumiseen. Kaikki em. tekijät lisäävät
ensisijaisesti suurten kaupunkien
kustannuksia ja palvelutarvetta. Tällä
hetkellä suuret kaupungit ja niiden kehyskunnat toimivat veropohjaisessa tasausjärjestelmässä pääasiassa maksajan roolissa
riippumatta urbaaneista erityistekijöistä
aiheutuvista ylimääräisistä meno- ja palvelutarpeista. Suurten kaupunkiseutujen
YKSI JA YHTENÄINEN MALLI EI
OLE TOIMIVA KOKO MAASSA, VAAN
TULEVIEN ITSEHALLINTOALUEIDEN
SISÄLLÄ TARVITAAN JOUSTAVUUTTA,
TOIMIVAA TYÖNJAKOA JA
LIIKKUMAVARAA ERILAISILLE
HALLINTORATKAISUILLE TEHTÄVIEN
HOIDON SUHTEEN.
ALUEIDEN VÄLISET
OLOSUHDE-EROT OVAT
PIKEMMIN KASVUSSA
KUIN TASOITTUMASSA.
20
Eurooppalainen demokratiakäsityksen
arvoperusta korostaa vahvasti paikallisen
itsehallinnon periaatteita ja läheisyysperiaatetta. Läheisyysperiaatteen mukaan
julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä sillä tasolla,
jolle ne luonteensa mukaisesti sopivat.
Nykyinen alue- ja maakuntahallinto on
monin tavoin etääntynyt ja pirstoutunut
suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen
arjen toiminnasta. Tämän vuoksi on
luontevaa arvioida em. selvityksen
yhteydessä yhtenä vaihtoehtona suurten kaupunkien tai kaupunkikuntien
mahdollisuuksia vastaanottaa laajasti
alueellisia tehtäviä.
ON LUONTEVAA ARVIOIDA
YHTENÄ VAIHTOEHTONA
SUURTEN KAUPUNKIEN
TAI KAUPUNKIKUNTIEN
MAHDOLLISUUKSIA
VASTAANOTTAA LAAJASTI
ALUEELLISIA TEHTÄVIÄ.
keskuskaupungit vastaavat pääosin sekä
oman toiminnallisen alueensa että koko
maan sosiaaliseen eheyteen liittyvistä
kustannuksista.
Lisäksi suuret keskuskaupungit ylläpitävät useita alueelliset rajat ylittäviä
vetovoimapalveluita (teatterit, museot,
sinfoniaorkesterit jne.).
SUURTEN KAUPUNKIEN JA
KAUPUNKI­S EUTUJEN ROOLI OSANA
UUSIA ITSEHALLINTOALUEITA ON
TOISTAISEKSI EPÄSELVÄ SEKÄ
KEHITTÄMISEN PAINOPISTEIDEN
(ITSEHALLINTOALUEET, KAUPUNKI­
SEUDUT VAI YKSITTÄISET KUN­
NAT) ETTÄ KASAUTUMIS- ETTÄ
KESKITTYMISKEHITYKSEN OSALTA.
Olennainen kysymys jatkoa ajatellen on,
mikä yhteys keskittymiskehityksellä on
suhteessa alueen hallintotasoihin ja –
malleihin. Yksi ratkaisumalli on se, että
valittu joukko suuria kaupunkiseutuja saisi
erityisaseman itsehallintoalueita muodostettaessa, ja niihin sovellettaisiin alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä. Suuret
kaupungit tai kaupunkikunnat huolehtisivat kaikista tai osasta itsehallintoalueyksiköille asetettavista tehtävistä.
Lisäksi suuret kaupungit säilyttäisivät
nykyiset yleisen toimialan mukaiset
tehtävät omalla alueellaan. Esimerkiksi
Saksan ’Kreisfreie Städte’ kaltainen malli
olisi suomalaisessa kontekstissa parhaiten sovellettavissa sellaisilla nykyisen
maakunnan kaltaisilla alueilla, joissa sekä
keskuskaupunki että muu maakunta ovat
asukasluvultaan riittävän suuria.
aluehallinnon tehtävistä. Metropolialue
ja muut suuret kaupunkiseudut ovat
kansantalouden kasvun ja hyvinvoinnin
kannalta tärkeimpiä kansallisia keskittymiä
ja solmupisteitä, jolloin ne voisivat luontevasti toimia roolinsa ja merkityksensä
vuoksi kaupunkikuntina.
Valitut kaupunkiseudut toimisivat
eräänlaisena kaupunki- tai aluekuntana, jossa ne vastaisivat nykyisten
kuntien tehtävien lisäksi vähintään
osasta maakuntahallinnon ja valtion
21
Yksitasoisen kaupunkikunnan malli on
perusteltavissa useilla toisiinsa liittyvillä argumenteilla. Esimerkiksi suuret kaupungit vastaavat jo tällä hetkellä pääosasta alueellisista kehittämistehtävistä sekä
kansallisesta ja kansainvälisestä kilpailukyvystä omilla vaikutusalueillaan. Suurten kaupunkien merkitys kasvaa kaikilla
kasvun ja kilpailukyvyn kannalta keskeisillä
tunnusluvuilla: esimerkiksi koko maan
työpaikoista jo puolet sijaitsee neljällä
suurimmalla kaupunkiseudulla.
YLI 50 %
Työllisyyteen, maahanmuuttoon, kotouttamiseen, sosiaaliseen asuntotuotantoon,
alueelliseen eriytymiseen yms. kaupunkispesifit urbaanit erityispiirteet korostavat
suurten kaupunkien erityisasemaa suhteessa muihin alueisiin. Suurten kaupun-
kien ja kaupunkiseutujen asukasluku on
nykyisellään suurempi kuin pääosassa
itsehallintoalueita. Suurten kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys kasvaa
edelleen lähitulevaisuudessa voimakkaan
väestölisäyksen ansiosta.
Voimakas kasvu edellyttää merkittäviä
infrainvestointeja asuntotuotantoon,
liikkumiseen ja kunnallistekniikkaan.
Yksitasoisen, resursseja yhdistävän ja
tehokkaan hallinnon merkitys korostuu positiivisen kasvun kohteena olevilla urbaaneilla alueilla. Jos itsehallintoalueet ovat
osa suomalaista aluekehitysmallia, sitä
voisivat olla myös suurilla kaupunkiseuduilla toteutettavat yksitasoisen yhtenäiskunnan mallit. Kaupunkiseudusta
tai kaupunkiseudun ydinkunnista muodostuva kaupunkikunta vastaisi kuvion 2.
tavalla esimerkiksi kasvua ja kilpailukykyä
tukevasta laajasta elinvoimapolitiikasta, maankäytön, asumisen ja liikenteen
suunnittelusta, työllisyyden edistämisestä,
joukkoliikenteestä, sosiaaliseen eheyteen
liittyvistä kaupunkispesifisistä erityiskysymyksistä (maahanmuutto, kotoutuminen,
alueellinen eriytyminen), korkeakoulu- ja
innovaatiopolitiikasta ja alueen yleisestä
kehittämisestä.
SUURTEN KAUPUNKISEUTUJEN
SUHTEELLINEN MERKITYS KASVAA EDELLEEN
LÄHITULEVAISUUDESSA VOIMAKKAAN
VÄESTÖLISÄYKSEN ANSIOSTA.
22
Kaupunkikuntaan voisi siirtyä sen painoarvoa vastaava osuus valtion ja EU:n
rakennerahastoihin liittyvistä alueellisista
resursseista ja kehittämistehtävistä. Suurilla kaupungeilla on keskeinen rahoittajan,
toimijan ja mahdollistajan rooli alueellisessa kehittämisessä, jolloin niillä pitäisi myös
olla päävastuu kehittämiseen tarkoitetuissa resursseissa ja toimenpiteissä.
Kaupunkikunta ei vastaisi itsehallintoalueille paremmin soveltuvista sosiaali- ja terveyspalveluista eikä palo- ja
pelastustoimesta. Sen sijaan sosiaalipalveluiden kohdalla saattaisi olla tarkoituksenmukaista selvittää tehtävien ja vastuun
jakamista aluehallinnon ja suurimpien
kaupunkien kanssa. Tarve liittyy erityisesti
kaupunkityöttömyyteen, sosiaaliseen
syrjäytymiseen, segregaation ehkäisyyn ja
maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyviin
kokonaisuuksiin, joissa korostuu lähisosiaalipalveluiden saatavuus ja toimivuus.
Verotukseen liittyvät kysymykset pitäisi
selvittää erikseen, kun päätetään itsehallintoalueiden rahoitusperiaatteista.
Valittu malli korostaisi suurten kaupunkiseutujen erityisluonnetta suhteessa
itsehallintoalueeseen ja koko maahan
sekä kansallista merkitystä koko maan
kasvun, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin
kannalta.
Kuvio 2. Kaupunki- tai aluekunnan mahdollisia tehtäviä
MAL-SUUNNITTELU
TYÖLLISYYDEN
EDISTÄMINEN
SOSIAALINEN EHEYS
KORKEAKOULUPOLITIIKKA
KAUPUNKIKUNTA
ALUEEN YLEINEN
KEHITTÄMINEN
LAAJA ELINVOIMAPOLITIIKKA
JOUKKOLIIKENNE
23
3.
YDINVIESTIT
1.
KAUPUNKISEUTUJEN MERKITYS
KOROSTUU JATKOSSA ENTISTÄKIN
ENEMMÄN
Kaupunkiseutujen merkitys on kasvun
ja kilpailukyvyn näkökulmasta keskeinen
kaikilla kehitykseen liittyvillä tunnusluvuilla.
Kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on
kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana, ja
tulee kasvamaan edelleen kaupungistumisen ja sitä tukevan talouden rakennemuutoksen seurauksena. Suuret kaupungit ja
kaupunkiseudut ovat kaupungistumis- ja
kehitysasteeltaan erilaisia. Koko maata
ja jopa kaikkia kaupunkiseutuja koskevat
politiikkatoimenpiteet ovat osoittautuneet
varsin tehottomiksi, minkä vuoksi kilpailukykyä, hyvinvointia ja sosiaalista eheyttä
edistäviin politiikkatoimiin pitäisi sisällyttää
kaikkia koskevan makropolitiikan lisäksi
mahdollisuus kaupunkiseutukohtaisesti
eriytettyihin toimenpiteisiin. Eriytettyjen
toimenpiteiden tarve kohdistuu Helsingin laajenevan metropolialueen lisäksi
erityisesti Tampereen, Turun ja Oulun
kaupunkiseutuihin sekä kansallisesti
merkittäviin liikenne- ja kasvukäytäviin.
2.
TARVITAAN ALUEELLISESTI
ERIYTETTY LAINSÄÄDÄNTÖ
Eurooppalainen demokratiakäsityksen
arvoperusta korostaa vahvasti paikallisen
itsehallinnon periaatteita ja läheisyysperiaatetta. Läheisyysperiaatteen mukaan
julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmistä sillä tasolla,
jolle ne luonteensa mukaisesti sopivat.
Suuret kaupungit ja kaupunkiseudut
edustavat vähintään kahta kolmasosaa
omien alueidensa volyymeistä. Yleisen
legitimaation ja kansallisten intressien vuoksi suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen erityisasema, rooli
ja kaupunkispesifit urbaanit erityispiirteet pitäisi ottaa vahvasti huomioon
itsehallintoalueiden muodostamiseen
liittyvässä valmistelussa. Valmiste-
24
lun yhteydessä on selvitettävä tarve
alueellisesti eriytetylle lainsäädännölle.
Yksi mahdollinen vaihtoehto voisi olla
se, että valitut suuret kaupungit tai
kaupunkiseudut saisivat erityisaseman
itsehallintoalueita muodostettaessa
ja niihin sovellettaisiin alueellisesti eriytettyä lainsäädäntöä. Suurten
kaupunkien ja kaupunkiseutujen merkitys
on lisäksi huomioitava erityiskysymyksenä parlamentaarisessa Tulevaisuuden
kunta –valmistelussa. Itsehallintoalueiden
valmistelun yhteydessä olisi luontevaa
perustaa erillinen kaupunkijaosto tms. elin,
joka voisi toimia valmistelun tukena sekä
kansallisella että alueellisella tasolla.
3.
LISÄÄ VASTUUTA KAUPUNKI- JA
ALUEKUNNILLE
Hallitus on ilmoittanut selvittävänsä
maakuntaliitoilta ja valtion aluehallinnolta
itsehallintoalueille siirtyviä tehtäviä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista selvittää a) mitä tehtäviä suuret
kaupungit ja kaupunkiseudut voisivat
jatkossa vastaanottaa maakuntaliitoilta
ja valtion aluehallinnolta sekä b) mikä
olisi toimivin työnjako itsehallintoalueiden sisällä kaupunkien ja itsehallintoalueiden välillä muun muassa kehittämisen ja valvonnan suhteen.
Nykyinen alue- ja maakuntahallinto on
monin tavoin etääntynyt ja pirstoutunut
suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen
toiminnasta.
Valitut kaupunkiseudut voisivat toimia
niin sanottuna kaupunki- tai aluekuntana, jossa ne vastaisivat nykyisten
kuntien tehtävien (pl. sosiaali- ja
terveyspalvelut) lisäksi kokonaan tai
osasta maakuntahallinnon ja valtion
aluehallinnon tehtävistä luvussa 2.3.
kuvatulla tavalla. Vaikka kaupunkikunnat
eivät vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista, olisi lähisosiaalipalveluiden kohdalla
tarkoituksenmukaista selvittää tehtävien ja vastuun jakamista aluehallinnon
kanssa. Lähisosiaalipalvelujen saatavuus
ja toimivuus korostuu erityisesti kaupunkiympäristössä kaupunkityöttömyyteen,
sosiaaliseen syrjäytymiseen, segregaation
ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä asioissa.
Suurilla kaupungeilla ja kaupunkiseuduilla
voisi olla myös erityisrooli kokeilualueena tai –alustana kansallisesti merkittävissä kasvun ja kilpailukyvyn uusissa
avauksissa, normien ja velvoitteiden
purun yhteydessä ja erityisesti urbaaneihin erityistekijöihin liittyvissä
asioissa, kuten maahanmuuttajien kotouttamisessa, työllisyyden edistämisessä tai
alueellisessa eriytymisessä.
4.
KAUPUNKISEUTUJEN
ERITYISPIIRTEET HUOMIOITAVA
Itsehallinnollisten alueiden muodostaminen on samanaikaisesti sekä hallinnollinen
että aluerakenteellinen ratkaisu, joka
vaikuttaa alueiden tulevaan kehitykseen
ja kehittämiseen usean vuosikymmenen
ajan. Koko maan intressien mukaista on,
että kaupunkiseutujen erityispiirteet ja
asema huomioidaan ennakoivasti ja tulevaisuuslähtöisesti sekä itsehallinnollisten
alueiden muodostamisen yhteydessä että
tehtävien, roolin ja työnjaon määrittelyssä.
Yhden mallin sijaan tarvitaan joustavuutta,
toimivaa työnjakoa ja liikkumavaraa erilaisille hallintoratkaisuille tehtävien hoidon ja
aseman suhteen.
Perustettavilla itsehallintoalueilla on
oltava riittävästi omaa päätäntävaltaa tehtävien järjestämisen suhteen
siten, että niiden olemassa olevia ja
toimivaksi osoittautuneita malleja ja
rakenteita voidaan hyödyntää tarvittaessa jatkossakin. Kuntien tehtävien
väheneminen ja itsehallintoalueiden perustaminen merkitsevät muutoksia nykyiseen
valtionosuusjärjestelmään.
Valtionosuuksien laskennallisissa
perusteissa ja järjestelmän sisällä
tehtävissä muutoksissa on muutosten yhteydessä otettava huomioon
kaupunkispesifit erityispiirteet. Tämä
tarkoittaa muun muassa sellaisten urbaanien erityistekijöiden huomioimista, jotka
liittyvät työllisyyteen, maahanmuuttoon,
segregaatioon ja asumiseen. Kaikki em.
tekijät ovat laajemman alueen tehtäviä,
jotka lisäävät suurten kaupunkien vastuita,
kustannuksia ja palvelutarvetta.
5.
ALUERAKENTEEN
MUUTOKSIIN VARAUDUTTUVA
TULEVAISUUSLÄHTÖISESTI
Hallitusohjelman mukaan hallitus ”tukee
kaupunkiseutujen ja kasvukäytävien sekä
eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista muun
muassa kehittämällä sopimuspohjaista
yhteistyötä valtion kanssa”. Kaupunkivyöhykkeistä muodostuu toiminnallisia
kokonaisuuksia työn ja liikkumistapojen
muuttuessa. Kehitys johtaa ajan mittaan
suurten, laajojen ja yhtenäisten työssäkäyntialueiden syntymiseen esimerkiksi
eteläisessä ja lounaisessa Suomessa.
Tulevan kehityksen kannalta on perusteltua, että kaupunkivyöhykkeiden ja
laajojen työssäkäyntialueiden mahdollisuudet tunnistetaan ja tunnustetaan
aikaisempaa paremmin. Liikkumisen
on oltava nopeaa, helppoa, edullista ja
ekologista, jotta pystytään takaamaan
sujuva arki kaupungeissa, kasvukäytävillä ja niitä yhdistävällä maaseudulla.
Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen näkökulmasta on perusteltua, että
1) valtion ja alueiden välistä suhdetta
muutetaan nykyisestä kontrollisuhteesta
enemmän sopimus- ja neuvottelusuhdetta ja aluelähtöisyyttä korostavaksi, 2)
itsehallinnollisia alueita muodostettaessa
suurten kaupunkiseutujen kaupunkispesifit
erityispiirteet huomioidaan palvelutuotannon, aluekehittämisen ja maankäytön,
asumisen ja liikenteen kokonaisuudessa ja
3) eri politiikanalojen (kaupunki-, asunto-,
liikenne-, työllisyys-, koulutus- ja innovaatipolitiikka) yhteensovittamisen yhteydessä korostetaan suurten kaupunkien ja
kaupunkiseutujen kansallisesti keskeistä
roolia kasvuun, kilpailukykyyn ja elinvoimaan liittyvissä asioissa.
6.
KASVUN HAASTEISIIN VASTATTAVA
ENNAKOIVASTI
Suomen kaupungistuminen keskittyy
lähivuosikymmeninä harvoille suurille kaupunkiseuduille. Valtava rakentamistehtävä
edellyttää asumis-, liikenne- ja liikkumispolitiikan muutosta. Nykyinen suunnittelujärjestelmä ei pysty vastaamaan
kasvun haasteisiin. Kuntakohtainen
yleiskaavoitus ei tue riittävästi asuntotuotannon, elinkeinotoiminnan ja ekotehokkaan liikkumisen edellytyksiä kasvavilla
kaupunkiseuduilla.
Suurimmille kaupunkiseudulle on
laadittava oikeusvaikutteiset yleiskaavat, jotka sitovat kuntia. Lisäksi jatkossa
tarvitaan uudenlaista kaavoitusta, joka
vasta nykyistä paremmin aluerakenteessa
tapahtuviin ylialueellisiin muutoksiin.
Lisääntynyt liikkuvuus ja liikenneyhteydet
murtavat ajan mittaan kaupunkiseutujen
väliltä keinotekoiset hallinnolliset ja maantieteelliset rajat. Tämä edellyttää varautumista kokonaisuuden hallintaan erityisesti
suurten kaupunkiseutujen välillä olevien
liikenne- ja kasvukäytävien kohdalla.
Resurssitehokas maankäytön suunnittelu
tulee olla strategista ja keskitetysti johdettua. Yksi vaihtoehtoinen ratkaisu keskeisille liikenne- ja kasvukäytäville voisi olla
laajempi juridisesti maakuntakaavaa vastaava yleissuunnitelma tai ”korridorikaava”,
jossa olisivat mukana valtio (VN kanslia,
liikenneministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö) sekä erityisesti
käytävän akselien pääte- tai keskuskaupungit. Valtakunnallisesti tärkeimpien
liikenne- ja kasvukäytävien ydinalueen
maankäytön suunnittelun tulisi olla
keskitetysti johdettua ja organisoitua
yleissuunnitelmien, ”korridorikaavan”
tai muun vastaavan juridisesti maakuntakaavaa vastaavan välineen avulla
esimerkiksi luvussa 1.3 kuvatulla tavalla
keskeisillä liikenne- ja kasvukäytävillä. Korridorikaava olisi tietyn, rajatun osa-alueen
strateginen valtakunnankaava, jonka kautta operationalisoitaisiin valtakunnalliset
alueidenkäytöntavoitteet (VAT).
SUURTEN KAUPUNKIEN JA
KAUPUNKISEUTUJEN ERITYISASEMA,
ROOLI JA KAUPUNKISPESIFIT URBAANIT
ERITYISPIIRTEET PITÄISI OTTAA VAHVASTI
HUOMIOON ITSEHALLINTOALUEIDEN
MUODOSTAMISEEN LIITTYVÄSSÄ
VALMISTELUSSA.
25
LÄHTEET
Antikainen Janne ja Holstila Eero (2015).
Onko maallamme malttia vaurastua?
Kaupunkipolitiikan tiekartta. MDI Oy,
23.3.2015
Aro Rasmus 2015. Meta-analyysi kaupunkisseutujen asemasta ja dynamiikasta kansallisessa tutkimuskirjallisuudessa vuosina
2000-2015. Painamaton lähde.
Aronen Kauko (2015). Svensk stadspolitik. Grasning enligt innehållet i Sören
Häggroths rapport Svensk Storstadpolitik. Kuntaliiton verkkojulkaisu. Kuntaliitto,
Helsinki 2015.
Mäntysalo Raine, Peltonen Lasse, Kanninen Vesa, Niemi Petteri, Hytönen Jonne ja
Simanainen Miska (2010). Keskuskaupungin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät.
Paras-ARTTU ohjelman tutkimuksia nro 2.
ACTA nro 217. Suomen kuntaliitto, verkkojulkaisu. Kuntatalon paino, Helsinki
Laakso Seppo ja Kostiainen Eeva (2015).
Kirjallisuuskatsaus ratojen aluetaloudellisista vaikutuksista. 19.8.2015
Laakso Seppo ja Loikkanen Heikki (2004). Kaupunkitalous. Johdatus
kaupungistumiseen, kaupunkien maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien
sijoittumiseen. Gaudeamus, Helsinki.
von Bruun Santtu ja Kirvelä Torsti (2009).
Suurten kaupunkien tulevaisuus ja
tulevaisuuden kaupunkipolitiikka. Ennakointihankkeen loppuraportti. Kuntaliiton
verkkojulkaisu. ACTA nro 212. Kuntatalon
paino, Helsinki
Liikenne- ja viestintäministeriö (2011).
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet. Vyöhykkeiden kriteerit, alueprofiilit ja likkumistottumukset. Julkaisuja 15/2011. Liikenne- ja
viestintäministeriö 2011
Council of Europe (2012). Local and
regional democracy in Germany. Draft
recommendations. Explanatory memorandum 14 March 2012
Loikkanen Heikki toim., Laakso Seppo ja
Susiluoto Ilkka (2012). Metropolialueen
talous. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja 2012.
Heinelt Hubert & Xavier Bertrana (2011):
The Second Tier of Local Government
in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in Comparison.
Routledge Advances in European Politics.
Loughlin John, Frank Hendriks & Anders
Lidström (2012). The Oxford Handbook
of Local and Regional Democracy in
Europe.
Hirvonen Timo toim. (2011). ESPONin
anti arvioitavana. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Alueiden kehittäminen
40/2011.
Hooghe Liesbeth, Gary Marks & Arjan
H. Schakel (2010). The Rise of Regional
Authority. A Comparative Study of 42
Democracies. Routledge.
Hytönen Jonne, Mäntysalo Raine, Akkila
Ilona, Kanninen Vesa ja Niemi Petteri toim.
(2012). Kaupunkiseutujen kasvukipuja II.
Päätelmiä maankäytön suunnittelyhteistyön kehityksestä viidellä kaupunkiseudulla. Aalto yliopisto ja Suomen kuntaliitto.
Paras-ARTTU ohjelman tutkimuksia nro
22. ACTA 241. Suomen kuntaliitto, verkkojulkaisu. Kuntatalon paino, Helsinki.
Moisio Antti (2011). Metropolialueen hallintomallit taloustutkimuksen näkökulmasta. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.
Oy Nord Print Ab, Helsinki 2011
26
OECD Regional Outlook (2014). Regions and Cities: Where Policies and
People Meet
Piekkola, Hannu (2015). Työvoiman
liikkuvuuden merkitys yritysten kilpailukyvyn Suomessa ja tunnin juna. Alustavia
tuloksia. Esitys Helsinki-Turku –liikennekäytäväseminaarin sidosryhmätilaisuudessa 19.11.2015.
Saari, Rauno (2014). Elinvoimainen
Tampereen kaupunkiseutu. Tulevaisuuden
vaihtoehdot vaikutuksineen. Tammer-Print,
Tampere 2014.
Sandberg Siv (2015). Kunta- ja aluetason
välinen työnjako eräissä Euroopan maissa.
Sankala Iina (2013). Metropolialueiden
suunnittelu- ja hallintomallit. Kansainvälinen kartoitus. MAL-verkosto syyskuu
2013.
Soininvaara Osmo ja Särelä Mikko
(2015). Kaupunkien voitto. Kuusi keinoa
vapauttaa kaupunkien kasvu. EVA-pamfletti 1/2015. Next-Print Oy, Helsinki
2015
Sosiaali- ja terveysministeriö (2015).
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen
ja itsehallintoalueiden perustaminen sekä
aluehallintouudistuksen valmistelu. Sosiaali- ja terveysministeriö 2015
Susiluoto Ilkka (2015). Toimialojen kasautumistekijöitä kaupunkiseudulla. Helsingin kaupungin tietokeskuksen julkaisuja
2/2015
Söderström Panu, Schulman Harry ja
Ristimäki Mika toim. (2014). Pohjoiset
suurkaupungit. Yhdyskuntarakenteen
kehitys Helsingin ja Tukholman metropolialueilla. Suomen ympäristökeskus 2014.
SYKEN julkaisuja 2. Rakennettu ympäristö ja alueiden käyttö. Suomen ympäristökeskus. Edita Prima Oy, Helsinki 2014
Taavitsainen Hannu (2014). Saksan kaupunkikehittämisen vahva strategiaote tuo
haasteita Suomelle ja kaupunkiseuduillemme. Urbanismisäätiö, Helsinki 2014
Valtiovarainministeriö (2013). Kaupunkiseudut kuntauudistuksen keskiössä.
Valtiovarainministeriön julkaisuja 7/2013.
Valtiovarainministeriö (2014a). Kunnat
turbulenssissa –millainen on tulevaisuuden kunta? Asiantuntijaryhmän keskustelupaperi 2014.
Valtiovarainministeriö (2014b). Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen
kuntajakoselvitys. Helsinki 2014
Valtiovarainministeriö (2015). Keskusja aluehallinnon virastoselvitys -hanke
(VIRSU). Valtiovarainiministeriön julkaisuja
4/2015. Juvenes Print, 2015
Vartiainen Perttu (2015). Kaupunkiverkkotutkimus 2015. Tausta-artikkeli Kaupunkiverkkotutkimusta 20 vuotta –miten
jatkossa? MDI Oy, 2015

Similar documents