Bilaga A – Kommersiella villkor

Comments

Transcription

Bilaga A – Kommersiella villkor
Bilaga A
Kommersiella
villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
Förfrågningsunderlag
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Innehåll
1.
Bakgrund
6
2.
2.1
2.2
2.3
Tjänsterna, Styrande Mål och Avtalets omfattning
Tjänsterna
Styrande Mål för Tjänsterna
Avtalets omfattning och tolkning
7
7
7
9
3.
3.1
3.2
Nyttjare av Tjänsterna
Allmänt
Avyttringar
10
10
10
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
Leverantörens åtaganden
Leverantörens helhetsansvar för Tjänsterna
Servicenivåer och Servicekrediter
Dokumentation
Rapportering
Arkitektur
Leveransförutsättningar
Leverantörens resurser
Myndighetsgodkännanden, tillstånd och liknande
Strategi- och styrdokument
Ledande aktör
Underleverantörer
Leveransens ledning och organisation
Kvalitetssystem och kvalitetsfrämjande åtgärder
Samarbete med Stadens Administrativa Verksamheter
Samverkan med Produktleverantör
Samarbete med övriga leverantörer
Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
Hållbar it
11
11
12
13
14
15
16
17
17
17
17
18
19
19
20
20
22
22
23
5.
5.1
5.2
5.3
Stadens åtaganden
Allmänt
Staden som avtalspart
Stadens Resurser
24
24
24
25
6.
6.1
6.2
6.3
Införande av Tjänsterna
Allmänt
Särskilda områden
Vissa påföljder vid försenat Införande
25
25
26
26
7.
Styrning och planering
27
8.
8.1
8.2
Förändringar och proaktivitet
Ändringsprocessen
Proaktivitet
27
27
28
9.
9.1
Generellt om Tjänsterna
Volymer
28
28
2 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
Ingen exklusivitet under Införandet och Avvecklingen
Arkivering
Geografisk placering
Licenser
Konsulttjänster
Användarvänlighet
Utbildning
Projekt
29
29
29
30
30
30
30
30
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
Personal
Allmänt
Utbyte av personal
Nyckelpersoner
Ansvarsfördelning m.m.
Antidiskriminering
32
32
33
33
33
34
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
Säkerhetskrav och kontinuitet
Allmänna säkerhetskrav
Ledningssystem för it-säkerhetsarbete
Kontinuitet i verksamheten och krishantering
Regler för arbete i Stadens lokaler
Användande av teknik
Hantering av lagringsmedia
35
35
36
36
36
37
38
12.
Ersättning och betalning
12.1
Ersättning
12.2
Ingen ersättning för felaktigt beställda Tjänster
12.3
Fakturering och betalningsvillkor
12.4
Felaktiga fakturor
12.5
Dröjsmålsränta
12.6
Valuta
12.7
Sen fakturering
12.8
Garanti eller annan säkerhet
12.9
Benchmarking
12.10 Ersättning vid resor
38
38
39
39
39
40
40
40
40
41
41
13.
Försäkringar
41
14.
Force Majeure
42
15.
Personuppgiftsbehandling
44
16.
16.1
16.2
Revision och sekretess
Revision och kontroll
Sekretess och allmänhetens insyn
46
46
47
17.
17.1
Immateriella Rättigheter
Allmänt
48
48
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
3 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13
Stadens Material
Leverantörens Material
Tredjepartsmjukvara
Öppen källkod
Mjukvara som innebär inlåsningseffekter
Generella utvecklingar
Specifika utvecklingar
Rättigheter till Stadens data
Inrapporterad data
Upparbetad know-how
Förfoganderätt
Stadens övriga samarbetspartners
49
49
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
18.
18.1
18.2
53
53
18.5
18.6
18.7
18.8
18.9
Påföljder, ansvar och ansvarsbegränsningar
Brister i Leverantörens åtaganden
Rättelse av brist i Leverantörens åtagande,
rotorsaksanalys, avvikelsehantering
Servicekrediter
Innehållande av ersättning och nedsättning av
Tjänsteavgifter
Självinträde
Brister i Stadens åtaganden
Rätt att begära skadestånd
Ansvarsbegränsningar m.m.
Skadeslöshetsåtaganden
19.
19.1
19.2
19.3
19.4
Ikraftträdande, Avtalstid och upphörande
Villkor för Avtalets ikraftträdande
Avtalstid och förlängning
Förtida upphörande
Villkor i samband med Avtalets upphörande
63
63
63
64
66
18.3
18.4
55
56
56
57
58
59
59
61
20.
Övrigt
20.1
Språk
20.2
Meddelanden
20.3
Godkännanden
20.4
Informationsplikt
20.5
Lojalitetsplikt
20.6
Överlåtelse av Avtalet
20.7
Passivitet
20.8
Bestämmelses ogiltighet
20.9
Fullständig reglering
20.10 Giltighet efter uppsägning
20.11 Publicitet
20.12 Exportlagstiftning
20.13 Rubriker
67
67
67
68
68
68
69
69
69
70
70
70
70
70
21.
21.1
21.2
21.3
71
71
71
71
Tillämplig lag och tvistelösningsförfarande
Tillämplig lag
Inget avbrott i Tjänsterna
Tvistelösningsförfarande
4 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
BILAGEFÖRTECKNING
Bilaga 1 Begrepp och definitioner
Bilaga 2 Deltagande förvaltningar
Bilaga 3 Styrning och planering
Bilaga 4 Kontinuerliga förbättringar
Bilaga 5A Införande
Bilaga 5B Leverantörens preliminära plan för Införandet
Bilaga 6A Generella krav på Tjänsterna
Bilaga 6B Hållbar it
Bilaga 7A Tjänster för Digitala Enheter
Bilaga 7B Service Desk
Bilaga 7C Leveranser från GSIT 2.0-leverantören
Bilaga 7D Servicenivåer
Bilaga 8 Prislista
Bilaga 9 Säkerhet
Bilaga 10 Riktlinjer informationssäkerhet
Bilaga 11 Benchmarking
Bilaga 12 Faktureringsrutiner
Bilaga 13 Underleverantörer
Bilaga 14 Avveckling
Bilaga 15 Garanti (om tillämpligt)
Bilaga 16 Mall för operativt samverkansavtal med
Produktleverantör
Bilaga 17 Mall för operativt samverkansavtal med GSIT 2.0leverantören
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
5 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Mellan Stockholms stad, org.nr 212000-0142, för stadens
pedagogiska verksamheters räkning enligt vad som framgår av
Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar), (nedan gemensamt kallade
”Staden”) och [namn], org.nr [nummer], nedan kallad
”Leverantören”, har följande tjänsteavtal träffats avseende leverans
av tjänster för it-service.
Begrepp med inledande versal ska ha den betydelse som framgår av
definitionslistan i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner).
1.
Bakgrund
Staden strävar efter att Stockholms stad ska vara en av de mest
attraktiva städerna i världen för medborgare, besökande och
företagare. Målet är att skapa ett Stockholm som håller samman, är
klimatsmart och ekonomiskt och demokratiskt hållbart. Detta är
utgångspunkten för planeringen av all verksamhet i Staden.
Inom Staden ansvarar utbildningsförvaltningen för den kommunala
skolverksamheten, vilken omfattar grundskola (inklusive
förskoleklass och skolbarnomsorg), grundsärskola, gymnasieskola
och gymnasiesärskola. Utöver detta kvalitetssäkrar och informerar
utbildningsförvaltningen både kommunala och fristående skolor och
deras verksamheter. Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för att
skapa förutsättningar för att fler av Stockholms stads invånare ska
kunna hitta ett arbete eller börja studera. Kulturförvaltningen
ansvarar för den kommunala kulturverksamheten inom Stockholms
stad, innefattande bland annat muséer, bibliotek och
idrottsanläggningar.
Staden har behov av it-stöd inom sin verksamhet. Staden har därför
inom ramen för en offentlig upphandling enligt lag (2007:1091) om
offentlig upphandling (”Upphandlingen”) upphandlat detta Avtal
för Staden, varvid Leverantören har ingivit ett anbud (”Anbudet”)
som beskriver hur Leverantören avser att utföra Tjänsterna.
Anbudet har utvärderats av Staden och har legat till grund för
Stadens beslut att ingå detta Avtal med Leverantören. Delar av
Anbudet har inarbetats i Avtalet genom specifika referenser och
bilagor.
I samband med Upphandlingen upphandlar Staden även ett ramavtal
avseende leverans av Digitala Enheter och Kringutrustning, med
upphandlingsreferens 2.4.2-8831/2015 (där varje sådant från tid till
annan gällande ramavtal hädanefter benämns som ett
6 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
”Produktavtal”, och där varje sådan leverantör som Staden ingått
sådana Produktavtal med hädanefter benämns som en
”Produktleverantör”). Staden, Leverantören och varje sådan
Produktleverantör kommer att ha en omfattande samverkans- och
samarbetsplikt gentemot varandra.
Även Stadens Administrativa Verksamheter har genomfört en
upphandling av gemensam it-service (GSIT 2.0), med
upphandlingsreferens 220-1699/2015, avseende arbetsplatstjänster,
server- och applikationsdrift samt en service desk. Tjänsterna
kommer att nyttjas till viss del av Staden och det är därför av
särskild vikt att ett strukturerat samarbete ingås mellan
Leverantören och Stadens Administrativa Verksamheter och dess
leverantörer.
Leverantören ska tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med de krav
som uppställts av Staden och på de villkor som anges i Avtalet.
Mot bakgrund av det ovanstående har Parterna ingått detta Avtal.
2.
Tjänsterna, Styrande Mål och
Avtalets omfattning
2.1
Tjänsterna
Parterna ingår detta Avtal i syfte att överföra driften av vissa delar
av Stadens it-system till Leverantören, varefter Leverantören ska
tillhandahålla Tjänsterna till Staden enligt de villkor som närmare
beskrivs i detta Avtal. Staden uppdrar härmed åt Leverantören och
Leverantören åtar sig att leverera och tillhandahålla Tjänsterna som
ett helhetsåtagande.
2.2
Styrande Mål för Tjänsterna
Nedanstående Styrande Mål, angivna utan inbördes prioritering, är
av väsentlig betydelse för Staden under Avtalstiden. För tydlighets
skull noteras att de Styrande Målen inte ska åsidosätta eller
begränsa de specifika krav som anges i övrigt i Avtalet.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
7 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(a) Bättre lärande och resultat
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna ska ge en it-service
som följer och möjliggör utveckling och ett bättre lärande inom
Stockholms stads pedagogiska verksamhet.
(b) Innovation och kontinuerliga förbättringar
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna ger Staden tillgång
till en plattformsoberoende it-service som bidrar till en it-miljö
som utvecklas i takt med den tekniska och pedagogiska
utvecklingen genom innovation och kontinuerliga förbättringar.
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna utförs genom vid
var tid moderna, uppdaterade och på marknaden väl etablerade
lösningar, samtidigt som dessa lösningar ska vara utformade för
att minimera behovet av kortsiktiga investeringar och med en
god kvalitet som över tid följer den tekniska utvecklingen.
Dessutom ska Leverantören sträva efter att Tjänsterna snabbt
kan anpassas till, och dra nytta av, den tekniska utvecklingen på
it-området.
(c) Kostnadseffektivitet
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna tillgodoser Stadens
behov av kostnadseffektiva it-tjänster över tid. Detta kräver att
Leverantören kontinuerligt effektiviserar Tjänsterna i syfte att
optimera kostnaden för Staden.
(d) Enkel tillgång till ändamålsenligt digitalt innehåll
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna möjliggör enkel och
snabb tillgång till ändamålsenligt digitalt innehåll för Staden
och Användare. Leveransen ska därför anpassas utefter olika
användargruppers behov, och medge tillgång till digitalt
innehåll oberoende av användarnas geografiska placering och
tekniska förutsättningar.
(e) Anpassning och hänsyn till varierande it-mognad och Stadens
Lokala it-stöd
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna är anpassade till och
tar hänsyn till att olika Verksamhetsställen och Användare har
en varierande grad av it-mognad och varierande lokalt it-stöd.
(f) Miljö, hållbarhet och socialt ansvarstagande
Leverantören ska sträva efter att Tjänsterna skapar
förutsättningar för smarta och effektiva arbetssätt. Stockholms
stad har en målsättning att verka för hållbar it. Det handlar både
om att minska miljöbelastningen och om social hållbarhet. Vad
8 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
gäller den miljömässiga hållbarheten omfattar den exempelvis
såväl energiförbrukning som materialval och kemikalieinnehåll.
Parterna är överens om att uppfyllelsen av de Styrande Målen är av
väsentlig betydelse för Staden. Leverantören är införstådd med vad
de Styrande Målen innebär och anser sig kunna uppfylla dessa vid
utförandet av Tjänsterna. Villkoren i detta Avtal ska tolkas och
förstås på så sätt att de, så långt möjligt, ger effekt åt de Styrande
Målen, vilket emellertid inte får innebära tolkning i strid med
ordalydelsen i Avtalet.
2.3
Avtalets omfattning och tolkning
Om handlingarna i detta Avtal samt övriga dokument enligt nedan,
skulle innehålla sinsemellan motstridiga uppgifter ska de gälla i
nedan fallande ordning:
(I)
Avtalshandlingar
(a) Skriftliga ändringar och/eller tillägg till detta avtalsdokument
(Avtalet exklusive dess bilagor) ingångna enligt avsnitt 8;
(b) Detta avtalsdokument;
(c) Skriftliga ändringar och/eller tillägg till bilagorna ingångna
enligt avsnitt 8;
(d) Bilaga 9 (Säkerhet) och Bilaga 10 (Riktlinjer
informationssäkerhet)
(e) Övriga bilagor i numerisk ordning med lägst nummer först.
(II)
Övriga dokument
(f) Driftsdokumentationen, där den vid var tid senaste godkända
versionen äger företräde framför tidigare versioner, och
(g) Protokoll från förhandlingar; och
(h) Förfrågningsunderlaget inklusive förtydliganden,
kompletteringar samt frågor och svar.
Vid inbördes motstridigheter inom ett dokument gäller i första hand
den information som bäst uppfyller de Styrande Målen, i andra hand
specifik information framför generell.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
9 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Vad som anges ovan i detta avsnitt 2.3 ska dock inte gälla om annat
uttryckligen anges i detta Avtal eller om sammanhanget eller
omständigheterna uppenbarligen tyder på annat.
Villkor i dokument som medföljer leverans, exempelvis följesedlar
eller i licensvillkor som är bifogade eller på annat sätt måste godtas
vid installation av mjukvara (s.k. click-wrap-licenser),
standardvillkor som medföljer i mjukvara som tillhandahålls som
del av Tjänsterna, hänvisningar till villkor på hemsidor eller
liknande handlingar ska dock aldrig gälla framför villkoren i detta
Avtal om inte Parterna skriftligen överenskommit om detta i ett
tilläggsavtal.
3.
Nyttjare av Tjänsterna
3.1
Allmänt
Leverantörens leverans av Tjänsterna ska ske till verksamheter
inom de förvaltningar som nyttjar Tjänster under detta Avtal och
som framgår av Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar).
Eventuella justeringar av sådana verksamheter, exempelvis vid
omorganisationer, hanteras i enlighet med Ändringsprocessen.
Leverantören kan inte neka sådan justering av verksamheter och
tillkommande verksamheter ska äga rätt att nyttja Tjänster på
gällande villkor och med tillämpning av gällande Tjänsteavgifter.
3.2
Avyttringar
Staden kan från tid till annan komma att helt eller delvis avyttra viss
verksamhet eller vissa enheter, vilket innebär att en sådan avyttrad
enhet inte längre kommer att utgöra en del av Staden. I sådana fall
ska Leverantören på Stadens skäliga begäran:
(a) fortsätta att tillhandahålla Tjänsterna till den avyttrade enheten
så länge Staden begär det, dock högst (12) månader, alternativt
(b) ingå ett fristående avtal med den avyttrade enheten.
10 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
4.
4.1
Leverantörens åtaganden
Leverantörens helhetsansvar för
Tjänsterna
Leverantören ska utföra Tjänsterna:
(a) i enlighet med de tjänstebeskrivningar som anges i Bilaga 6A
(Generella krav på Tjänsterna) samt Bilaga 7A (Tjänster för
Digitala Enheter) och Bilaga 7B (Service Desk).
(b) i enlighet med den Dokumentation som beskrivs i avsnitt 4.3,
(c) i enlighet med överenskomna Servicenivåer som följer av
avsnitt 4.2 samt Bilaga 7D (Servicenivåer),
(d) i enlighet med de Styrande Målen som beskrivs i avsnitt 2.2,
(e) i enlighet med övriga krav som följer av Avtalet, samt
(f) med beaktande av krav som överenskommits vid beställning av
Tjänsterna.
Parterna har överenskommit om att tillämpa en funktionsorienterad
kravspecifikation som utgår ifrån den funktionalitet som Staden
förväntar sig att Leverantören ska tillhandahålla genom Tjänsterna.
Specifikationerna anger därför inte i varje detalj hur samtliga
Tjänster ska utföras eller vilka aktiviteter eller tekniska parametrar
som ska uppfyllas för att respektive Tjänst ska anses utförd.
Leverantören bekräftar att denne ska tillhandahålla Staden särskilda
funktioner, och följaktligen ska beskrivningar av t.ex. specifika
lösningar, metoder eller frekvenser inte tolkas på ett sätt som befriar
Leverantören från dennes övergripande funktionsansvar.
Leverantören ska ansvara för att Tjänsterna ska fungera som en
helhet med hårdvara, infrastruktur och funktioner. Leverantören
ansvarar för att Tjänsterna stödjer Användarna utifrån deras behov.
Leverantören har föreslagit lösningar för att tillhandahålla
Tjänsterna. Om en lösning är otillräcklig eller på annat sätt inte kan
anses tillfredsställande för det rätta utförandet av Tjänsten ska
Leverantören på egen bekostnad ansvara för att föreslå och
implementera en justering av Tjänsten. Parterna är överens om att
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
11 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Avtalad Specifikation kan komma att vidareutvecklas under
Avtalstiden, exempelvis till följd av det kontinuerliga
förbättringsarbete som ingår i Leverantörens åtagande under detta
Avtal och specificeras i Bilaga 4 (Kontinuerliga förbättringar).
Hänvisningar i Avtalet till i Bilaga 6A (Generella krav på
Tjänsterna), samt Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter) och
Bilaga 7B (Service Desk) ska därför inbegripa samtliga sådana
justeringar som beslutats eller genomförts i enlighet med Avtalet.
Leverantören har ett helhetsansvar för att Tjänsterna uppfyller
Avtalets krav i fråga om funktion och kvalitet. Leverantören har
därutöver ett fullständigt och odelat ansvar för att utföra alla
åtaganden och förpliktelser som krävs för fullgörande av
Tjänsterna, såvida det inte uttryckligen anges i Avtalet att Staden
eller annan av Staden anvisad part ansvarar för viss fråga/åtgärd.
Parterna har i Avtalet strävat efter att beskriva samtliga funktioner
och egenskaper som Tjänsterna ska omfatta. Med hänsyn till det
komplexa och omfattande område som Tjänsterna omfattar inser
Parterna att det kan förekomma produkter, tjänster, funktioner och
ansvarsområden som inte finns uttryckligen beskrivna i Avtalet,
men som trots detta är nödvändiga för avtalat fullgörande av
Tjänsterna, eller naturligen omfattas av Leverantörens helhetsansvar
enligt Avtalet, och dessa ska ingå i Tjänsternas Avtalade
Specifikation utan ytterligare kostnad utöver den avtalade
Tjänsteavgiften. Detsamma gäller för ytterligare tjänster eller
kringtjänster som, enligt God Branschpraxis, vanligtvis anses
krävas för att rätteligen kunna utföra och tillhandahålla Tjänsterna.
Avtalet ska därför även anses omfatta sådana produkter, tjänster,
funktioner och ansvarsområden i den mån de är nödvändiga för att
utförandet av Tjänsterna ska motsvara de krav som anges i Avtalet.
4.2
Servicenivåer och Servicekrediter
4.2.1
Servicenivåer
Parterna är överens om att specifika Servicenivåer ska gälla för
Tjänsterna. Sådana Servicenivåer finns specificerade i Bilaga 7D
(Servicenivåer).
4.2.2
Mätning av Servicenivåer och Servicekrediter
Leverantören ska implementera och uppdatera de verktyg och
processer som är nödvändiga för att mäta Leverantörens prestation
vid utförandet av Tjänsterna i förhållande till tillämpliga
Servicenivåer. Alla mätningar ska ske så nära Användaren som
möjligt, för att säkerställa att Användarens verkliga upplevelse av
Tjänsterna mäts korrekt. Leverantören ska rapportera alla sådana
12 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
verktyg och processer till relevant samverkansforum. Relevant
samverkansforum avser det forum inom vars ansvarsområde en viss
fråga enligt vad som föreskrivits i Bilaga 3 (Styrning och planering)
faller. Mätningen ska möjliggöra skriftlig rapportering på en sådan
detaljnivå som är nödvändig för att kunna kontrollera prestationens
överensstämmelse med Servicenivån. Utförandet av Tjänsterna och
efterlevnad av Servicenivåerna ska mätas, och rapporteras till
Staden på månadsbasis.
Av Bilaga 7D (Servicenivåer) framgår bland annat vilka
Servicenivåer som gäller och hur Servicekrediter ska beräknas. Till
undvikande av missförstånd, Servicekrediter ska avräknas från
Tjänsteavgifter och kreditering, när sådan ska äga rum, ska ske
automatiskt, oaktat om Staden påkallar detta eller inte. Om
Leverantören inte mätt eller rapporterat Servicenivåer ska avsnitt
4.4 tillämpas.
Det maximala beloppet av Servicekrediter under en månad, ska
aldrig överstiga femton (15) procent av det belopp som fakturerats
för Tjänsterna samma månad.
4.2.3
Justering av Servicenivåer
Staden får när som helst justera en Servicenivå som Staden har
skäligt fog att anse inte styr mot uppfyllandet av de Styrande Målen.
Den justerade Servicenivån ska godkännas och antas i enlighet med
Ändringsprocessen.
4.2.4
Utbyte av Servicenivåer
Om en särskild del av Tjänsterna, för vilken en Servicenivå
fastställts, ersätts med ny teknik eller med en annan tjänst under
Avtalstiden, ska Leverantören upprätta ett förslag på en Servicenivå
för en sådan ny teknik eller ersättande deltjänst. Förslaget ska
lämnas till Staden för granskning och godkännande. Servicenivån
för den nya tekniken eller ersättande deltjänsten ska vara jämförbar
med Servicenivån för tidigare tjänster som till syfte och funktion
liknar den ersättande deltjänsten. Den nya Servicenivån ska
godkännas och antas i enlighet med Ändringsprocessen.
4.3
Dokumentation
Leverantören ansvarar för att erforderlig Dokumentation rörande
Tjänsterna upprättas och hålls aktuell, samt för att etablera skriftliga
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
13 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
rutiner för hur detta ska ske. Leverantören ska tillhandahålla
anvisningar för hur Staden ska kunna ta del av Leverantörens
revisioner av Dokumentationen.
Som en del av ovanstående dokumentationsarbete ska Leverantören
ansvara för att dokumentera de detaljerade operativa och tekniska
åtgärder som är relevanta för utförandet av Tjänsterna, inklusive en
beskrivning av Parternas samarbete och en redogörelse för hur
Tjänsterna ska utföras.
Leverantören ska också tillhandahålla Staden Dokumentation på ett
användarvänligt sätt, där det framgår hur Tjänster fungerar och
används.
Dokumentationen ska omfatta samtliga Tjänster och funktioner i
leveransen, och den tekniska dokumentationen i den ska omfatta all
teknisk utrustning, konfiguration och gränssnitt mellan Tjänsterna
och andra delar av Stadens it-system. Dokumentationen ska vara
skriven på ett sätt så att tredje part (eller Staden själva) med stöd av
Dokumentationen ska kunna upprätthålla driften av Tjänsterna.
Leverantören ska utveckla och regelbundet uppdatera
Dokumentationen, men alla ändringar ska vara föremål för Stadens
skriftliga godkännande innan de får genomföras.
Leverantören ska säkerställa att Tjänsterna alltid utförs i enlighet
med Dokumentationen. Vid motstridighet mellan bestämmelserna i
Avtalet och Dokumentationen ska bestämmelserna i Avtalet ges
företräde i enlighet med vad som stadgas i avsnitt 2.3.
Leverantören ska upprätthålla och förvara Dokumentationen fram
till Avtalets upphörande, varefter den kompletta Dokumentationen
ska överlämnas till Staden. Ingen Dokumentation får raderas eller
på annat sätt förstöras utan att Staden dessförinnan erbjudits
möjlighet och skälig tid att ta hand om Dokumentationen.
Leverantören ska tillhandahålla Staden kopior av all Dokumentation
vid förfrågan.
4.4
Rapportering
Leverantören ska mäta och rapportera uppgifter om de
tillhandahållna Tjänsterna, eventuella ändringar av Tjänsterna,
efterlevnad/bristande efterlevnad av Servicenivåerna, samt
eventuella brister i efterlevnaden av bestämmelserna i detta Avtal.
Leverantören ska vidare uppfylla kraven för rapportering som följer
14 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
av Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna), Bilaga 7A (Tjänster
för Digitala Enheter), Bilaga 7B (Service Desk) samt Bilaga 7C
(Leveranser från GSIT 2.0-leverantören).
Om Leverantören inte mäter utförandet av Tjänsterna på ett
överenskommet sätt eller om Leverantören inte överlämnar
rapporter till Staden i enlighet med vad som stadgas i detta Avtal,
kommer Staden inte att kunna fastställa huruvida Tjänsterna utförts
i enlighet med Avtalet (t.ex. om den tillämpliga Servicenivån
uppnåtts). Följaktligen ska en sådan brist, när det rör sig om en
Tjänst för vilken en Servicenivå fastställts, berättiga Staden till det
maximala beloppet Servicekrediter för den aktuella Tjänsten
avseende den månad under vilken mätnings- eller
rapporteringsskyldigheten inte fullgjorts, i enlighet med avsnitt
18.3. Rör det sig om Tjänst eller del av Tjänst som saknar
Servicenivå ska Staden, om inte Leverantören kan visa att Tjänsten
utförts utan väsentlig kvalitetsförsämring, berättigas till att sänka
Tjänsteavgifterna/ersättningen för Tjänsten enlighet med avsnitt
18.4. Staden ska berättigas att sänka Tjänsteavgifterna avseende
sådan månad som Leverantören underlåtit att fullgöra sin mätningseller rapporteringsskyldighet.
4.5
Arkitektur
Leverantören är medveten om att utformningen av
tjänstearkitekturen är av väsentlig betydelse för Staden vid
tillhandahållandet av Tjänsterna. Staden företar också en löpande
strategisk it-planering som Leverantören vid behov ska delta i.
Leverantören är vidare medveten om att Staden får göra ändringar i
sin arkitektur samt i dess strategiska prioriteringar på det vis som
anges i detta avsnitt 4.5.
Med hänsyn till vad som anges ovan i detta avsnitt 4.5 ska
Leverantören alltid tillhandahålla Staden en beskrivning över
tjänstearkitekturen och informera Staden om vilken hårdvara och
mjukvara som används vid tillhandahållandet av Tjänsterna (typ,
tillverkare, egenskaper och annan relevant information) samt andra
väsentliga omständigheter i leveransen. Leverantören ska informera
Staden om dess användning av viss teknologi och lämna förslag på
nyheter på marknaden som kan nyttjas för att förbättra Tjänsterna
och/eller reducera kostnader. Leverantören ska även meddela
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
15 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Staden i förväg om eventuella ändringar av tjänstearkitekturen eller
av valet av använd hårdvara och mjukvara. Staden har dock rätt att
besluta att en annan hårdvara, mjukvara och/eller tjänstearkitektur
än den föreslagna ska användas om detta enligt Stadens uppfattning
krävs för att uppfylla Stadens långsiktiga planer för Stadens itanvändning.
Om Staden fattar ett sådant beslut måste Leverantören efterleva
detta beslut, och de eventuella merkostnader som därigenom
förorsakas Leverantören hanteras genom Ändringsprocessen, varvid
det noteras att Leverantören ska vara skyldig att minimiera sådana
kostnader i så stor utsträckning som detta är skäligen möjligt.
4.6
Leveransförutsättningar
Inför ingåendet av Avtalet har Staden för Leverantören redovisat de
förutsättningar som gäller för tillhandahållandet av Tjänsterna,
inklusive de tekniska och organisatoriska förutsättningar, gränssnitt
samt tjänste- och produktbehov som föreligger samt de påverkande
inriktningsbeslut och målsättningar om förändringar som finns inom
Staden. Leverantören bekräftar att:
(a) denne har efterfrågat sådan information som Leverantören
bedömt nödvändig för att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt
detta Avtal,
(b) denne har mottagit den information som efterfrågats, alternativt
medvetet tagit höjd för eventuellt avsaknad information, inför
ingåendet av detta Avtal,
(c) denne, i tillägg till vad som redan skett, självständigt kommer
att ta del av sådant underlag och annan information eller på
annat sätt skaffa sig erforderlig kunskap om förhållanden som är
av betydelse för Tjänsterna samt självständigt verifiera denna
information,
(d) Staden har begärt att Leverantören utifrån sin expertis,
fackmannakunskap och God Branschpraxis ska utvärdera och
kontrollera Leveransförutsättningarna, samt att så har skett i
enlighet med Stadens begäran.
Mot bakgrund av vad som anges i detta avsnitt 4.6 ska Leverantören
därmed anses ha, eller ha åtagit sig att på egen hand skaffa,
nödvändig kunskap om leveransförutsättningarna och deras
inverkan på utformningen av Tjänsterna. Därmed är Parterna också
16 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
överens om att det inte ska ske någon efterföljande verifiering av
antaganden, justering eller liknande efter Avtalets ingående, såvitt
avser vare sig leveransförutsättningarna, kraven på Tjänsterna,
Tjänsteavgifterna eller i övrigt.
4.7
Leverantörens resurser
Leverantören är ansvarig för att tillhandahålla Leverantörens
Resurser som krävs för att Leverantören ska kunna tillhandahålla
Tjänsterna, samt utföra Leverantörens övriga åtaganden, enligt detta
Avtal, förutom i fall då detta Avtal uttryckligen föreskriver att
Staden är ansvarig för att tillhandahålla en särskild tjänst, resurs
eller åtgärd.
4.8
Myndighetsgodkännanden, tillstånd
och liknande
Leverantören ska anskaffa, behålla och bekosta samtliga de
myndighetsgodkännanden, tillstånd och liknande som krävs för att
Leverantören ska kunna utföra sina åtaganden i enlighet med detta
Avtal.
Avseende ansvaret för mjukvarulicenser och Immateriella
Rättigheter, se avsnitt 9.5 och 17.
4.9
Strategi- och styrdokument
Leverantören är medveten om att Stadens kommunfullmäktige från
tid till annan kan komma att besluta om och lämna instruktioner
avseende strategi- och styrdokument för Stadens verksamhet på itområdet. Leverantören åtar sig att följa samtliga sådana strategioch styrdokument som är gällande vid var tid under hela
Avtalstiden. De strategi- och styrdokument som är gällande vid
detta Avtals ingående framgår av Bilaga U 5 (Styrande dokument) i
anbudsinbjudan.
4.10
Ledande aktör
Leverantören ska utföra sina åtaganden fackmannamässigt och i
enlighet med vad som kan förväntas av en ledande aktör inom det
område som Tjänsterna omfattar, vilket även innebär att
Leverantören alltid ska utföra sina åtaganden med iakttagande av
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
17 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
God Branschpraxis. Leverantören försäkrar också härmed att denne
har nödvändig(a) kapacitet, resurser, skicklighet och erfarenhet för
att utföra Tjänsterna där Parternas samarbete ska präglas av
tidseffektivitet och med hänsynstagande till vardera Parts intressen.
4.11
Underleverantörer
Leverantören får, om behov föreligger, anlita underleverantörer för
utförande av delar av sina åtaganden enligt Avtalet. Leverantören
ska dock alltid inhämta Stadens skriftliga godkännande innan
Leverantören anlitar en underleverantör för utförande av en, enligt
Stadens uppfattning, för Tjänsterna väsentlig funktion.
I samband med ingående av Avtalet har Staden– för vissa bestämda
områden – godkänt vissa av Leverantören angivna
underleverantörer som utför för Tjänsterna väsentliga uppgifter,
enligt vad som framgår av Bilaga 13 (Underleverantörer). Om
Leverantören vill ersätta någon av dessa underleverantörer,
inklusive genom att själv utföra de åtaganden som ålagts
sådan/sådana underleverantörer, ska Stadens skriftliga godkännande
först inhämtas. Sådant godkännande ska även inhämtas om
Leverantören önskar använda en redan godkänd underleverantör för
utförande av en del av Tjänsterna som underleverantören inte
tidigare utfört.
Staden har rätt att återta sitt godkännande avseende en
underleverantör om:
(a) underleverantörens prestation är bristfällig i något väsentligt
avseende och Leverantören inte tillser att bristen rättas inom den
skäliga tid som Staden anger,
(b) Staden skäligen bedömer att underleverantören inte kan, eller
kommer att kunna, uppfylla sina åtaganden, eller
(c) det på grund av Gällande Rätt eller annan rättslig anledning
finns skäl till detta.
Om Staden återtar sitt godkännande avseende en underleverantör
enligt ovan ska Leverantören så snart som skäligen är möjligt
ersätta denna med en annan underleverantör som Staden godkänner
eller själv påbörja utförandet av de uppdrag som underleverantören
hade.
Leverantören ansvarar för samtliga tjänster som underleverantörer
utför som om Leverantören själv utfört tjänsterna. Av detta följer
18 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
också att underleverantörer i tillämpliga delar måste uppfylla de
krav som ställs på Leverantören enligt detta Avtal, och att en brist
hos en underleverantör att uppfylla ett krav i Avtalet är att anses
som en brist hos Leverantören.
I Leverantörens åtagande ingår även styrning, ledning och
samordning av anlitade underleverantörer för att säkerställa att vad
som anges i avsnitt 4.1 uppnås.
4.12
Leveransens ledning och
organisation
Leverantören ska under Avtalstiden säkerställa en egen organisation
som har resurser och kapacitet att möta Stadens krav på samverkan
centralt och lokalt samt tillämpa den organisation och ledning för
Tjänsterna som krävs för att uppfylla Avtalet. Leverantören är
införstådd med behovet av resurser för att uppfylla Stadens krav i
dessa hänseenden på både central och lokal nivå.
Leverantören ska, oberoende av om Leverantören anlitar
underleverantörer för utförande av delar av Tjänsterna, alltid
uppträda som representant för utförandet av Tjänsterna gentemot
Staden.
4.13
Kvalitetssystem och
kvalitetsfrämjande åtgärder
Leverantören ska tillämpa skriftligt dokumenterade
kvalitetssäkringsfrämjande rutiner som säkerställer att hela det
avtalade åtagandet genomförs på ett sådant sätt att överenskommen
omfattning och kvalitet uppnås och upprätthålls.
Dessa rutiner ska vara baserade på senast tillgängliga
erfarenhetsbaserade standard för leverans av it-tjänster, exempelvis
senaste versionen av ITIL eller likvärdigt, och vara utformade i
enlighet med ISO 9001 eller likvärdigt ledningssystem för
kvalitetsarbete.
Leverantören har inför Avtalets ingående tillhandahållit information
om hur Leverantören efterlever kraven i detta avsnitt 4.13 och
Leverantören ska säkerställa sådan efterlevnad under Avtalstiden.
Leverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla den information
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
19 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
och de dokument som Staden skäligen behöver för att kunna
verifiera att Leverantören från tid till annan under Avtalstiden
uppfyller sina åtaganden enligt detta avsnitt 4.13 (inklusive men
inte begränsat till intyg som påvisar att Leverantören uppfyller
dessa åtaganden).
4.14
Samarbete med Stadens
Administrativa Verksamheter
Av särskild vikt är att Leverantören ingår ett strukturerat samarbete
med Stadens Administrativa Verksamheter och med GSIT 2.0leverantören, då GSIT 2.0-leverantören till viss del kommer att
tillhandahålla tjänster åt Staden, såsom vissa e-posttjänster och en
tjänst avseende Unified Communication för vissa Medarbetare i
enlighet med vad som vidare anges i Bilaga 7C (Leveranser från
GSIT 2.0-leverantören). Av stor vikt är även att den katalogtjänst
som beskrivs i Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter) kan
fungera tillsammans med Stadens Administrativa Verksamheters
motsvarande katalogtjänst.
Leverantören ska ingå ett samarbetsavtal med GSIT 2.0leverantören, enligt avtal i Bilaga 17 (Mall för operativt
samverkansavtal med GSIT 2.0-leverantören).
4.15
Samverkan med Produktleverantör
Leverantören och varje Produktleverantör kommer ha ett
omfattande ansvar att agera lojalt och proaktivt för att etablera och
upprätthålla en god och effektiv samverkan parterna emellan.
Leverantören bekräftar att denne är införstådd med att dennes
åtaganden under Avtalet ska genomföras i enlighet med vad som
överenskoms i ett operativt samverkansavtal, samt att Leverantören
ska ha projektledningsansvaret för samverkan med
Produktleverantör. Dessa åtaganden är grundläggande och
integrerade delar av Tjänsterna.
Utöver det operativa samverkansavtal som nämns ovan under
avsnitt 4.14, ska Leverantören även ingå ett operativt
samverkansavtal i vilket kommer att regleras samarbetet med
Staden och respektive Produktleverantör. En mall för detta
operativa samverkansavtal återfinns i Bilaga 16 (Mall för operativt
samverkansavtal med Produktleverantör). Det operativa
samverkansavtalet ska ingås av Leverantören och den
Produktleverantör som Staden tilldelat ett upphandlingskontrakt
20 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
efter en förnyad konkurrensutsättning enligt bestämmelserna om
detta i Produktavtalet. Det operativa samverkansavtalet ska
skriftligen godkännas av Staden. Leverantören är därvid medveten
om att det antal Produktleverantörer med vilka Leverantören ska
interagera kommer att variera över tid.
Om det skulle uppstå oklarheter i ansvarsfördelningen mellan
Leverantören och en Produktleverantör vid installation och
integrationen av produkterna, ska Leverantören bära ansvaret för
sådan oklarhet och dess konsekvenser såvida inte Leverantören kan
visa att ansvaret för oklarheten ligger på Produktleverantör eller på
Staden.
4.15.1 Särskilt om Leveranspunkt
Leverantören ansvarar för tillhandahållandet av Leveranspunkt, och
därmed förenliga kostnader hänförliga till Leveranspunkten.
Leveranspunkt avser den eller de platser där utbyte av Digitala
Enheter och Kringutrustning sker mellan Produktleverantör och
Leverantören för vidare hantering av produkterna.
Leverantören bär ansvar för de Digitala Enheter och
Kringutrustning som Leverantören övertar från Produktleverantör
vid Leveranspunkten, samt under hela den tid som Leverantören
förfogar över produkterna, till dess att överlämning skett till något
av Stadens Verksamhetsställen. Detta gäller även i det fall då
Leverantören övertar Digitala Enheter och Kringutrustning från
Staden för exempelvis reparation eller motsvarande. Leverantören
ska inneha och vidmakthålla ett lämpligt och adekvat
försäkringsskydd för sin verksamhet.
Leverantören ansvarar för att Leveranspunkten är anpassad för det
ändamål som åtagandet enligt detta Avtal innebär. Detta innebär
exempelvis att Leverantören ska säkerställa att förhållandena vid
Leveranspunkten (exempelvis avseende fukt, temperatur, möjlighet
till lastning och lossning, distributionsflöden, behörighetskontroller
och fysiska skydd, etc.) är lämpliga och ändamålsenliga för
hantering och förvaring av de produkter som hanteras under detta
Avtal. Leverantören ska då också beakta att förhållandena vid
Leveranspunkten ska vara dimensionerade för de stora volymer av
produkter som periodvis kan bli aktuella.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
21 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Leveranspunkten avser en eller flera fysiska platser och ska vara
placerad/e inom Stockholms län.
4.16
Samarbete med Stadens övriga
leverantörer
Leverantören ska i god anda samarbeta med Stadens övriga
leverantörer för att kunna integrera Tjänsterna med dessa
leverantörers tjänster. Leverantören ska även för sådant syfte ingå
sekretessavtal och/eller ett så kallat operativt samverkansavtal med
sådan leverantör om Staden eller den andra leverantören begär det,
under förutsättning att villkoren i dessa avtal är sådana att de
rimligen kan accepteras av Leverantören. Villkoren ska i stort följa
principerna som följer av Bilaga 17 (Mall för operativt
samverkansavtal med GSIT 2.0-leverantören).
Ett sådant samverkansavtal ska definiera de mål och
ansvarsområden, samt gränssnitten däremellan, som gäller mellan
Leverantören och tredje part, samt den samverkan som krävs, för
utförande av leverantörernas respektive åtaganden enligt deras avtal
med Staden.
Leverantören har det operativa ansvaret för att samordna och
identifiera när ett samverkansavtal ska ingås eller revideras i syfte
att undvika oklarheter i gränssnitt som kan påverka Tjänsterna.
Leverantören har även det övergripande ansvaret för att samordna
samverkansparternas prestationer, i den mån de hänför sig till
Tjänsterna.
Om det skulle uppstå oklarheter vid Leverantörens samarbete med
någon av Stadens övriga leverantörer, såsom oklarheter i
ansvarsfördelningen mellan Leverantören och någon övrig
leverantör, eller oklarheter vid integrationen av Tjänsterna med
sådana leverantörer, ska Leverantören bära ansvaret för sådan
oklarhet och dess konsekvenser såvida inte Leverantören kan visa
att ansvaret för oklarheten ligger på övrig leverantör, eller på
Staden.
4.17
Lagar, förordningar och
myndighetsföreskrifter
Leverantören ska utföra sina åtaganden i enlighet med Gällande
Rätt. Leverantören ska hålla sig informerad om kommande
ändringar av Gällande Rätt och i god tid före dess ikraftträdande
anpassa Tjänsterna därefter, samt informera Staden om eventuella
22 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
förändringar av Tjänsterna som föranleds av detta. Eventuella
förändringar av dessa krav och åtaganden hanteras i enlighet med
Ändringsprocessen.
Leverantören ska, utan dröjsmål informera Staden om Leverantören
genom utförandet av Tjänsterna är föremål för föreläggande eller
liknande åtgärd av myndighet.
4.18
Hållbar it
Leverantören ska på ett strukturerat sätt arbeta med
hållbarhetsfrågor, till exempel genom att tillämpa
miljöledningssystem/standarder så som ”Svensk standard SS
895400:2014 Ledningssystem för hållbar IT – Vägledning” eller
annan likvärdig standard.
Leverantören ska utföra sina åtaganden med ett socialt
ansvarstagande. Leverantörer ska bedriva ett aktivt och systematiskt
arbete för samhällsansvar som syftar till förenlighet med
internationella konventioner samt nationella lagar i berörda länder.
Leverantören har inför Avtalets ingående tillhandahållit information
om hur Leverantören efterlever kraven i detta avsnitt 4.18 och
Leverantören ska säkerställa sådan efterlevnad under Avtalstiden.
Leverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla den information
och de dokument som Staden skäligen behöver för att kunna
verifiera att Leverantören från tid till annan under Avtalstiden
uppfyller sina åtaganden enligt detta avsnitt 4.18 (inklusive men
inte begränsat till intyg som påvisar att Leverantören uppfyller
dessa åtaganden).
Ytterligare krav på hållbar it framgår av Bilaga 6B (Hållbar it).
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
23 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
5.
Stadens åtaganden
5.1
Allmänt
Staden åtar sig att:
(a) tillhandahålla Stadens Resurser, inklusive Stadens Material, i
skälig utsträckning för Leverantören att nyttjas uteslutande för
leveransen till Staden,
(b) utföra sina åtaganden med tillräckliga resurser,
(c) informera och meddela Leverantören om kontaktpersoner samt
ansvariga för sådana funktioner som berörs av Avtalet,
(d) på begäran av Leverantören lämna denne tillträde till de lokaler
hos Staden som är nödvändiga för utförande av Leverantörens
åtaganden,
(e) verka för att Leverantörens utrustning, som disponeras av
Staden, hanteras med normal varsamhet och inte skadas med
undantag för normalt slitage,
(f) verka för att Leverantörens utrustning, som förvaras i lokaler
som disponeras av Staden, inte skadas eller försvinner samt att
denna utrustning är försäkrad,
(g) svara för att Leverantören genom Parternas löpande samarbete
får information om verksamhetsförändringar som påverkar
Leverantörens utförande av Tjänsterna, samt
(h) på begäran av Leverantören i rimlig utsträckning lämna
uppgifter, meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de
upplysningar om Staden och dess verksamhet, som är
nödvändiga för att Leverantören ska kunna fullgöra sina
åtaganden enligt Avtalet.
5.2
Staden som avtalspart
I enlighet med vad som stadgas i Avtalet, har Staden rättigheter och
skyldigheter mot Leverantören. Om inte annat särskilt stadgas i
Avtalet, ska dessa rättigheter och skyldigheter utövas av Staden
genom utbildningsförvaltningen.
24 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Det noteras i detta sammanhang att utövandet av påföljder från
Stadens sida ska ske centraliserat under utbildningsförvaltningens
överinseende, företrädesvis genom tillämpning av de
samverkansformer som följer av Bilaga 3 (Styrning och planering).
En enskild enhet inom de deltagande förvaltningar som framgår av
Bilaga 2 (Deltagande förvaltningar) har således inte rätt att på egen
hand säga upp eller häva Avtalet eller göra gällande påföljder för
den enskilda enhetens egna räkning.
5.3
Stadens Resurser
Stadens Resurser får endast användas av Leverantören i syfte att
tillhandahålla Tjänsterna till Staden och ska alltid användas på ett
effektivt och varsamt sätt. Stadens Resurser tillhandahålls i
befintligt skick utan några utfästelser eller garantier avseende skick
eller användbarhet.
När Leverantören inte längre behöver Stadens Resurser för
tillhandahållandet av Tjänsterna ska Leverantören återlämna
Stadens Resurser till Staden i väsentligen samma skick som vid
mottagandet, med undantag för normalt slitage.
I förhållande till de av Stadens Resurser som omfattas av
Immateriella Rättigheter regleras Leverantörens tillgång till dessa i
avsnitt 17.
I den mån Staden behöver tillhandahålla ytterligare resurser eller
tjänster, för att möjliggöra Leverantörens tillhandahållande av
Tjänsterna under detta Avtal ska Leverantören bära kostnaderna för
detta. Om inte annat uttryckligen överenskommits i detta Avtal ska
detta ske till marknadsmässiga villkor.
6.
Införande av Tjänsterna
6.1
Allmänt
Leverantören har ansvaret för Införandet av Tjänsterna samt att
detta sker på ett effektivt, välplanerat och punktligt sätt. Detta ska
ske med ett minimum av störningar och avbrott i verksamheten eller
Tjänsterna. Leverantören är medveten om att under Införandet
kommer Staden att ha rätt att nyttja tjänster motsvarande Tjänsterna
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
25 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
från andra leverantörer (inklusive leverantörer inom Stadens egen
organisation), för att Leverantören ska kunna införa Tjänsterna
successivt. Närmare detaljer om Införandet av Tjänsterna och
Leverantörens ansvar för Införandet av Tjänsterna framgår av
Bilaga 5A (Införande) och av Bilaga 5B (Leverantörens preliminära
plan för Införandet).
6.2
Särskilda områden
Införandet för dessa områden antas bli komplext och kan kräva
särskilda typer av arbetsinsatser med tätt samarbete med Stadens
Centrala Beställarorganisation för planeringen.
Följande områden kommer att kräva särskilt fokus vid Införandet.










Katalogtjänst
Identitetshanterings- och provisioneringstjänst (IDM)
Realisering av samverkan med GSIT 2.0-leverantören
Realisering av Stadens målarkitektur
Etablering av Portal, beställningsrutiner, samverkan,
rapportering, processer och uppföljning
Ansvarsövertagande av Digitala Enheter som ägs av Staden
Etablering av samverkan med Produktleverantör och
leverans av Digitala Enheter och Kringutrustning
Service Desk som SPOC för Staden
Koordinering av avveckling av befintliga datorer
Massbeställningar inför läsårsstart 2018
Leverantören ska för dessa områden genomföra specifik planering
för att säkerställa en säker etablering och överföring samt
övertagande utan allvarliga avbrott eller negativ påverkan på
tidplanen.
6.3
Vissa påföljder vid försenat Införande
Staden har rätt att innehålla betalning av den ersättning som ska
utgå för respektive Milstolpe under Införandet samt rätt till vite vid
leveransförsening enligt närmare bestämmelser i Bilaga 5A
(Införande). För undvikande av missförstånd har Staden också rätt
att påkalla de påföljder som följer av avsnitt 18.1 Brister i
Leverantörens åtaganden.
26 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
7.
Styrning och planering
Parterna har ömsesidigt ansvar för och åtagande att etablera,
bibehålla och löpande utveckla en rationell och adekvat samverkan.
Parterna ska därför fortlöpande samarbeta med varandra avseende
samtliga frågor som rör Tjänsterna och tillhandahållandet av
Tjänsterna. Samverkan mellan Staden och Leverantören ska vara
affärsmässig, lojal och utgå från Avtalets villkor och intentioner,
samt de Styrande Målen. Samverkan mellan Staden och
Leverantören sker på såväl central nivå med Staden, genom Stadens
Centrala Beställningsorganisation, som på lokal nivå med de
enskilda verksamheter och enheter som tar emot Tjänsterna.
Leverantören ska på ett systematiskt sätt arbeta proaktivt för att
förbättra tillhandahållandet av Tjänsterna. I detta ingår bland annat
att kontinuerligt föra dialog med Stadens verksamheter för att
säkerställa att de har rätt it-stöd. I arbetet förväntas Leverantören
göra en kontinuerlig översyn av teknik, processer och nyttjande av
tjänsteleveransen för att kunna föreslå förbättringar för
effektivisering och på så sätt minska den totala kostnaden för
Staden.
Båda Parter har, som en del i detta åtagande, en skyldighet att delta
i möten, både på övergripande nivå och för olika delar av
Tjänsterna. Bestämmelser om forum, roller och ansvar hos Parterna
för löpande och periodisk kommunikation, planering, uppföljning,
avrapportering och utveckling av Tjänsterna framgår av Bilaga 3
(Styrning och planering). Eventuella förändringar av dessa krav och
åtaganden hanteras i enlighet med Bilaga 4 (Kontinuerliga
förbättringar). Möten ska, om annat inte skriftligen avtalats, hållas i
Stockholm.
8.
Förändringar och
proaktivitet
8.1
Ändringsprocessen
Justeringar samt ändringar/tillägg av/till Tjänsterna och nya
Tjänster ska hanteras genom Ändringsprocessen som framgår av
Bilaga 4 (Kontinuerliga förbättringar). För undvikande av tvivel ska
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
27 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
volymförändring exempelvis genom beställning eller avbeställning
av Tjänst, inte anses som ändringar. En överenskommelse om
tillägg till eller ändring av Avtalet ska, för att vara gällande, vara
skriftlig och behörigen undertecknad av båda Parter.
Oaktat att Parterna härigenom överenskommer om ett förfarande för
att möjliggöra vissa ändringar av Avtalet är Parterna överens om att
ändringar endast kan genomföras av Parterna i den utsträckning
detta är förenligt med vid var tid gällande lagstiftning för offentlig
upphandling.
8.2
Proaktivitet
Oaktat att Parterna härigenom överenskommer om ett förfarande för
att möjliggöra vissa ändringar av Avtalet är Parterna överens om att
Leverantören ska arbeta proaktivt för att förbättra tillhandahållandet
av Tjänsterna och kontinuerligt förbättra Tjänsterna samt främja
användarnas produktivitet och samarbete inom Staden.
9.
Generellt om Tjänsterna
9.1
Volymer
Genom tecknande av detta Avtal, köper Staden under Avtalstiden
från Leverantören tjänster för it-service vilket inkluderar tjänster för
Digitala Enheter samt Service Desk enligt de beskrivningar som
närmare följer av Avtalet, för Stadens samtliga Användares behov
av Tjänster. I Stadens köp av Tjänster ingår också samtliga
avtalsenliga åtaganden, såsom men inte begränsat till Införandet,
säkerhet, styrning och planering samt kontinuerliga förbättringar.
Under Införandet kommer Staden att närmare precisera de behov
som respektive Användare har för att kunna materialisera och
använda Tjänsterna.
Staden kommer att ersätta Leverantören för Grundersättning och
Rörlig Ersättning, som utgår för respektive Tjänst enligt Bilaga 8
(Prislista). De volymer som angivits i samband med upphandlingen
som föregått detta Avtal är Stadens bedömning av vilka volymer
som förväntas under Avtalstiden. Leverantören är medveten om
detta och accepterar att Stadens behov och nyttjande av Tjänsterna
kan komma att variera över tid, och därmed påverka volymer och
den månatliga faktureringen.
28 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
9.2
Ingen exklusivitet under Införandet
och Avvecklingen
Under Införandet och Avvecklingen av Avtalet kan Staden komma
att använda tjänster som motsvarar de Tjänster som omfattas av
detta Avtal som är nödvändiga för att Staden ska kunna erhålla en
avbrottsfri drift av Stadens it-miljö. Till förtydligande kommer
Tjänsterna att under Införandet respektive Avvecklingen successivt
införas respektive avvecklas.
9.3
Arkivering
Leverantören ska följa de principer om arkivering som följer av
respektive Tjänstekatalog, Gällande Rätt samt Stadens riktlinjer
gällande arkivering av handlingar/information.
Handlingarna/informationen som ska arkiveras ska förvaras på ett
ordnat och säkert sätt.
Om inget annat meddelats ska Leverantören arkivera och förvara
handlingarna/informationen som ska arkiveras fram till Avtalets
upphörande och under en period om upp till tolv (12) månader
därefter, varpå handlingarna/informationen ska överlämnas till
Staden.
Inga handlingar/information som omfattas av Leverantörens
arkiveringsåtagande, får raderas eller på annat sätt förstöras utan att
Staden dessförinnan erbjudits möjlighet och skälig tid att ta hand
om handlingarna/informationen.
9.4
Geografisk placering
Leverantören är skyldig att informera Staden om var Leverantörens
utrustning och personal som tillhandahåller Tjänsterna är
lokaliserade. Hänvisning görs också till avsnitt 15 och avsnitt 16.2
avseende hantering av personuppgifter och annan information.
Leverantören får inte flytta något driftställe, det vill säga sådan plats
där utrustning som används för tillhandahållande av Tjänsterna eller
personal som tillhandahåller Tjänsterna är lokaliserad, utan skriftligt
godkännande från Staden. Kostnaderna för att flytta driftstället för
Tjänsterna ska bäras av Leverantören om inte Staden efterfrågat
omlokaliseringen.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
29 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
9.5
Licenser
Leverantören är skyldig att tillhandahålla samtliga licenser för
mjukvaror som krävs för Tjänsterna, förutom i de fall Staden angett
att en viss licens för exempelvis mjukvara eller viss applikation
särskilt tillhandahålls av Staden som Stadens Resurser.
Leverantören ska använda de licenser som Staden tillhandahåller
och som framgår av Bilaga 7A (Tjänster för Digitala Enheter).
Leverantören ansvarar för alla övriga licenser, applikationer och
mjukvaror som behövs för att tillhandahålla Tjänsterna.
Leverantören ska bland annat ansvara för att:
(a) tillhandahålla ett verktyg för programvaruinventering, och
(b) upprätthålla en process för programvaruinventering, enligt vad
som följer av Bilaga 6A (Generella krav på Tjänsterna).
9.6
Konsulttjänster
Leverantören ska kunna tillhandahålla Konsulttjänst i anslutning till
Tjänsterna enligt vad som följer av Bilaga 6A (Generella krav på
Tjänsterna).
9.7
Användarvänlighet
Leverantören ska säkerställa att de Tjänster som Leverantören
tillhandahåller Staden blir användarvänliga och anpassade utifrån de
olika behov som Stadens Användare har. Användares behov kan
komma att variera över tid, och Leverantören ska som ett led i sitt
arbete med att kontinuerligt förbättra Tjänsterna enligt avsnitt 8
Förändringar och proaktivitet anpassa Tjänsterna efter variationer
hos Användare.
9.8
Utbildning
Leverantören ska kunna tillhandahålla utbildning till Användare
inom Staden enligt vad som följer av Bilaga 6A (Generella krav på
Tjänsterna).
9.9
Projekt
9.9.1
Allmänt om projekt
Staden kan under Avtalstiden påbörja olika projekt, som berör
Leverantörens åtaganden under Avtalet. Leverantören ska
tillhandahålla resurser för sådana projekt. Eventuella ersättningar
30 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
ska överenskommas i förväg och följa Bilaga 8 (Prislista) och
hanteras som Konsulttjänster enligt Bilaga 6A (Generella krav på
Tjänsterna). Leverantören kan också initiera projekt, vilka först ska
godkännas av Staden. Leverantörens åtagande avseende
vidareutveckling av Tjänsterna ska bedrivas i projektform. Parterna
ska vid överenskommelser om projekt, följa principerna om
betalningsplan, tidplan, milstolpar, acceptanstest, viten med mera
som följer av Bilaga 5A (Införande).
Projekt ska genomföras på ett effektivt, välplanerat och punktligt
sätt. Detta ska ske med ett minimum av störningar och Avbrott i
verksamheten eller Tjänsterna. Närmare detaljer om större projekt
som berör Tjänsterna ska, om inte annat skriftligen överenskommes,
anges i en plan som fastställs av Parterna. Leverantörens ansvar för
projekt ska framgå av planen.
9.9.2
Genomförande av projekt
Inom Staden drivs projekt som är direkt relaterade till Tjänsterna
och projekt som har beröring till Tjänsterna. Projekten drivs både
centralt och lokalt. Leverantören ska på Stadens förfrågan delta i
sådana projekt och tillhandahålla erforderliga resurser. Om inte
annat överenskommits i det enskilda fallet, ska projekt drivas enligt
Stadens modell för ledning och styrning av projekt (för närvarande
Lilla ratten). Leverantören ansvarar för att de egna resurserna är
utbildade i modellen.
Leverantörens roll i de olika projekten kan variera beroende på
projektets karaktär. Leverantören ska säkerställa att Leverantörens
projektresurser har rätt mandat, kompetens och profil för respektive
projekt. Leverantören ansvarar för sin egen resursplanering, både
utifrån kompetens och utifrån tidsåtgång. Byten av projektresurser
får endast göras efter godkännanden av Staden.
9.9.3
Olika typer av projekt
Projekt kan strukturas på olika sätt och varje projekt ska utformas
efter det aktuella behovet. I huvudsak finns följande typer av
projekt:
(a) Traditionellt projektåtagande på fastpris. Leverantören är
ansvarig för att leverera ett tydligt definierat resultat och bär
riskerna förknippade med tid och kostnad för att uppnå
detta.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
31 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(b) Leverantören tillhandahåller enskilda resurser som arbetar
under Stadens ledning. Staden dirigerar resurserna för att
säkra att önskat resultat uppnås. Staden bär riskerna
förknippade med tid och kostnad. Om Staden önskar har
Staden rätt att med fem (5) Arbetsdagars varsel avbryta
uppdraget eller ändra från denna uppdragsform till (a) ovan
eller (c) nedan.
(c) Projektåtagande på löpande räkning. Leverantören ansvarar
för att dirigera resurserna så att önskat resultat uppnås.
Staden ges en hög grad av insyn i projektet, inklusive vilka
resurser som bidrar i projektet och hur mycket tid dessa
lägger ned. Om Staden önskar har Staden rätt att med fem
(5) Arbetsdagars varsel avbryta uppdraget eller ändra från
denna uppdragsform till (a) eller (b) ovan.
9.9.4
Försening av projekt
Leverantören ska säkerställa att Avtalad Leveransdag för projekt
efterlevs samt att de övriga tidpunkter som överenskommits mellan
Parterna följs. Om Parterna inte avtalat om annat ska Staden vid en
försening (utöver de övriga tillgängliga påföljder som följer av detta
Avtal) ha rätt att innehålla tjugo (20) procent av den avtalade
ersättningen för projektet, till dess att projektet godkänts av Staden.
Till undvikande av missförstånd har Staden också rätt att påkalla de
påföljder som följer av avsnitt 18.1 Brister i Leverantörens
åtaganden.
10.
Personal
10.1
Allmänt
Leverantören ska utföra sina åtaganden med för ändamålet
erforderligt antal och lämplig, kvalificerad och kompetent personal
samt på egen bekostnad se till att personalen är adekvat utbildad för
de Tjänster som ska utföras.
Om inte annat överenskommits, ska Leverantören se till att all
personal som har kontakt med Staden som ett led i utförandet av
Tjänsterna, talar och skriver svenska flytande. Personalen som har
direktkontakt med Användare ska inneha kunskaper i svenska
motsvarande nivå C1 enligt av Europarådet framtagen översikt över
språkfärdigheter Common European Framework of Reference för
Languages.
32 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
För det fall personal kommer att arbeta inom verksamhet där det
finns direkt kontakt med barn och ungdomar enligt 2 kap. 31 §
skollagen (2010:800), ska Leverantören på begäran av Staden, i den
mån det inte strider mot Gällande Rätt lämna utdrag ur
belastningsregistret avseende berörd personal. Har personal lämnat
ett registerutdrag med anteckning om brott ska Leverantören
informera Staden om resultatet, och om så begärs omedelbart
avlägsna denne från uppdraget.
10.2
Utbyte av personal
Leverantören ska omedelbart, på Stadens begäran, vara skyldig att
på egen bekostnad byta ut en person som Staden på saklig grund
begär ska bytas ut eller byta ut en person som:
(a) enligt Staden inte rimligen kan anses uppfylla de allmänna krav
som ställs avsnitt 10.1,
(b) i strid med vad som anges i avsnitt 10.1, vägrar att tillhandahålla
utdrag ur belastningsregistret, eller
(c) i övrigt underlåter att uppfylla bestämmelserna i detta Avtal
eller med vilken Staden, enligt Stadens skäliga uppfattning,
finner det vara svårt att samarbeta med.
10.3
Nyckelpersoner
Leverantören förbinder sig att se till att Nyckelpersoner finns
lättillgängliga för möten med korta inställelsetider och samverkan
med Staden. Leverantören är vidare införstådd med att detta är av
stor betydelse för kontinuiteten i utförandet av Tjänsterna.
Leverantören får därför inte på eget initiativ byta ut Nyckelpersoner
utan Stadens skriftliga godkännande. Om Staden på rimliga grunder
invänder mot den person som Leverantören föreslagit får
Leverantören inte tilldela den personen rollen som Nyckelperson.
10.4
Ansvarsfördelning m.m.
Inget i bestämmelserna som rör byte av eller förändringar rörande
Leverantörens anställda (oavsett om detta avser en Nyckelperson
eller annan anställd) ska tolkas som en begränsning av
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
33 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Leverantörens ansvar för handling eller underlåtenhet som
företagits av en av Leverantören anställd person.
Leverantören ska inte ha rätt till ersättning för nedlagda kostnader
för utbildning, upplärning eller övriga kostnader hänförliga till sina
anställda. Leverantören ska ansvara för all nödvändig rekrytering
och till detta hänförliga kostnader, samt för alla nödvändiga
övergångskostnader.
10.5
Antidiskriminering
Leverantören ska vid utförandet av Tjänsterna följa vid varje
tidpunkt gällande antidiskrimineringslagstiftning. De lagar som
avses för närvarande är 16 kap 8 och 9 §§ brottsbalken (1962:700)
samt diskrimineringslagen (2008:567).
Leverantören är under Avtalstiden skyldig att på begäran av Staden
skriftligen redovisa de åtgärder som vidtagits med anledning av
förpliktelserna enligt första stycket. Tiden för redovisning ska vara
en (1) vecka, om inte längre tid överenskommits.
Om Leverantören inte inom föreskriven tid lämnar sådan
information som denne är skyldig att förete enligt andra stycket i
detta avsnitt 10.5, eller om Leverantören vid utförandet av Avtalet
inte uppfyllt sina skyldigheter avseende aktiva åtgärder enligt de
lagar mot diskriminering som angetts i första stycket, äger Staden
rätt att säga upp Avtalet till förtida upphörande i enlighet med
avsnitt 19.3.2.
Leverantören ska ålägga underleverantör den skyldighet som anges
ovan i första till tredje stycket, i enlighet med följande:
(a) villkoren ska endast omfatta en underleverantör som utför den
verksamhet som uppdraget avser i Sverige och som omfattas av
svensk materiell rätt,
(b) underleverantören utföra en väsentlig del av det uppdrag som
Avtalet avser. Det bör normalt vara fallet om uppdraget utgör en
procentuellt stor andel av kontraktsvärdet,
(c) Leverantören har faktisk möjlighet att införa motsvarande
antidiskrimineringsvillkor i avtalet med den aktuelle
underleverantören.
34 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Eftersom det är av mycket stor betydelse för Staden att dess
leverantörer lever upp till grundläggande demokratiska värderingar
ska en lagakraftvunnen dom mot en straffbestämmelse eller ett
förbud mot diskriminering enligt de lagar mot diskriminering som
angetts i första stycket anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott.
Staden äger i dessa fall rätt att häva Avtalet i förtid i enlighet med
avsnitt 19.3.2.
11.
Säkerhetskrav och
kontinuitet
11.1
Allmänna säkerhetskrav
Leverantören ska utföra sina åtaganden i enlighet med Stadens vid
var tid gällande riktlinjer för it-säkerhet och informationssäkerhet,
enligt Bilaga 9 (Säkerhet) och Bilaga 10 (Riktlinjer
informationssäkerhet), samt övriga av Staden meddelade
instruktioner och anvisningar. Eventuella förändringar av dessa krav
och åtaganden hanteras i enlighet med Ändringsprocessen.
Leverantören ska ha en särskilt utsedd
informationssäkerhetsansvarig med ansvar för informationssäkerhet
och med vilken samtliga frågor rörande säkerhet ska hanteras.
Leverantören kan komma att behöva teckna säkerhetsskyddsavtal
och personal kan komma att behöva genomgå säkerhetsprövning.
Utöver policyerna ska Tjänsterna utföras ur ett säkerhetsperspektiv,
minst i nivå med vad som är God Branschpraxis för verksamheter
motsvarande de här aktuella.
Leverantören ska också halvårsvis verifiera att Tjänsterna lever upp
till ställda krav i Bilaga 9 (Säkerhet) och Bilaga 10 (Riktlinjer
informationssäkerhet) samt övriga av Staden meddelade
instruktioner och anvisningar samt föreslå åtgärder vid eventuella
avvikelser. Detta arbete ska halvårsvis rapporteras till Staden i form
av en skriftlig rapport och en föredragning på kontraktsnivåmöte av
Leverantörens informationssäkerhetsansvarige.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
35 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
11.2
Ledningssystem för it-säkerhetsarbete
Leverantörens rutiner för it-säkerhetsarbete ska vara utformade i
enlighet med ISO 27001 och ISO 27002 eller likvärdiga standarder.
Detta innebär bland annat att Leverantören ska ha:
(a) Rutiner som kan hantera Stadens krav på informationsklassning,
(b) Rutiner för upprättande av beredskapsplaner för oförutsedda
händelser, och
(c) Rutiner för kontinuitets- och krisplanering.
11.3
Kontinuitet i verksamheten och
krishantering
Leverantören ska utföra sina åtaganden i enlighet med Stadens vid
var tid gällande plan för kontinuitet i verksamheten och för
krishantering. Vid Avtalsdagen gällande säkerhetskrav följer av
Bilaga 9 (Säkerhet) och Bilaga 10 (Riktlinjer informationssäkerhet).
Eventuella förändringar av dessa krav och åtaganden hanteras i
enlighet med Ändringsprocessen.
Leverantören ska under Avtalstiden vidmakthålla en
kontinuitetsplan eller motsvarande som säkerställer att leveransen
kan fortsätta även i det fall Leverantören skulle drabbas av
oförutsedd händelse som, i annat fall, menligt inverkar på
möjligheterna för Staden att bedriva sin verksamhet.
Som grund för kontinuitetsplanering ska Svensk Standard SSISO/IEC 27002:2014 tillämpas. Standarden innebär att en
avbrottsplan och en krisplan ska upprättas. Avbrottsplanen
beskriver de åtgärder som ska säkerställa fortsatt verksamhet vid
störning eller avbrott i it-driften inom en viss tid och redovisar de
reserv- och återstartsrutiner för it-driften som krävs för detta.
11.4
Regler för arbete i Stadens lokaler
När Leverantören befinner sig i de lokaler där Stadens anställda
arbetar eller som Staden i övrigt förfogar över ska denne utföra sina
åtaganden i enlighet med Stadens vid var tid gällande
arbetsplatsföreskrifter avseende uppträdande på arbetsplatsen, hälsa
och säkerhet.
36 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
11.5
Användande av teknik
Behörighet för tillgång till Stadens system eller information ska
tilldelas Leverantören endast i den omfattning som krävs för
fullgörande av avtalat åtagande. Utrustning och system som ingår i
Tjänsterna till Staden får inte utan godkännande från Staden
anslutas till nätverk som kan nås av annan leverantör eller används
för leverans till annan kund.
Leverantören får inte inkludera mjukvara i Tjänsterna, eller på annat
sätt installera mjukvara i något av Stadens system, som används för
att bevaka, ta del av eller kommunicera information om Stadens
verksamhet, dess data eller användande av Tjänsterna, oavsett syfte,
om inte sådana bevaknings- eller kommunikationsåtgärder är en del
av Tjänsterna samt Staden godkänt dem.
Vid användning eller tillhandahållande av Tjänsterna, eller vid
utövande av någon av parternas övriga skyldigheter under Avtalet,
får varken Leverantören eller Staden med vetskap:
(a) överföra, distribuera, sprida, publicera, eller lagra material i
strid med Gällande Rätt,
(b) inkludera malware (inklusive virus, trojanska hästar eller annan
skadlig programkod) som är utformad för att avbryta, förstöra,
göra intrång i, få obehörig tillgång till eller annars olovligen
iaktta eller ändra utan tillstånd, data, mjukvara, hårdvaru- eller
nätverksenheter eller telekommunikationsutrustning, eller
(c) bereda sig tillgång till en dator, ett nätverk eller data utan
tillstånd eller på ett sätt som överskrider ett tillstånd.
Om malware, intrång eller medvetet förorsakad störning upptäcks
förbinder sig Leverantören att fackmannamässigt, och i enlighet
med God Branschpraxis, arbeta för att ta bort och minska effekterna
av sådan omständighet. Om omständigheten orsakar förlust av
information eller nedsatt operationell effektivitet, ska Leverantören
arbeta för att begränsa förlusterna för Staden. Leverantören ska utan
dröjsmål meddela Staden om malware upptäcks i den mjukvara som
används för att tillhandahålla Tjänsterna.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
37 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Om förekomsten av malware, intrång eller medvetet förorsakad
störning är en konsekvens av att Leverantören brustit i sina
åtaganden avseende säkerhet enligt Avtalet ska Leverantören
dessutom, utan tillkommande kostnader för Staden, ansvara för
återskapandet av förlorad information, följderna av
informationsförlusten och annan förlust som är en följd av
Leverantörens brist.
11.6
Hantering av lagringsmedia
Leverantören ansvarar för att lagringsmedia som ingått i
tillhandahållandet av Tjänsterna förstörs eller raderas på ett säkert
sätt och hanteras enligt Stadens säkerhetskrav. För att kunna spåra
hanteringen ska Leverantören dokumentera hur känsligt material
avvecklas. På förfrågan av Staden ska Leverantören redovisa
dokumentation som bevis på uppfyllelse av krav.
12.
Ersättning och betalning
12.1
Ersättning
Staden ska, som ersättning för Tjänsterna, betala de Tjänsteavgifter
som framgår av Bilaga 8 (Prislista). Leverantören äger inte rätt att
fakturera några Tjänsteavgifter, före det att Effektiv Leveransdag
för respektive delprojekt inträffat under Införandet. Om vissa
Tjänster eller del av Tjänster endast utnyttjas av Staden under en del
av månad, ska Leverantören endast äga rätt till Tjänsteavgifter för
faktiskt nyttjad period.
De Tjänsteavgifter som därigenom utgår ska utgöra Leverantörens
fullständiga ersättning från Staden med avseende på Tjänsterna och
samtliga övriga åtaganden som åligger Leverantören enligt Avtalet.
Kostnader för Leverantörens utförande av Tjänsterna och dess
övriga åtaganden enligt Avtalet ska bäras av Leverantören utan rätt
till tillkommande ersättning, såvida inte annat uttryckligen angivits i
Avtalet som ett ersättningsgillt utlägg som ska bäras av Staden.
Tjänsteavgifterna består av Grundersättning och Rörlig Ersättning.
Grundersättningen avser att täcka Leverantörens fasta kostnader
som uppstår oavsett antalet Användare. Den rörliga ersättningen
avser att täcka Leverantörens kostnader som är påverkade av antalet
Användare samt andra rörliga kostnader under Avtalet.
Tjänsteavgifterna är angivna exklusive svensk mervärdesskatt som,
i förekommande fall, ska betalas av Staden. Utöver vad som
38 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
uttryckligen är angivet i Avtalet, ska Leverantören bära och betala
alla skatter, avgifter, offentliga pålagor, tullar och kostnader som
ska utges till lokala, regionala eller statliga myndigheter i samband
med Tjänsterna, inom och utom Sverige.
12.2
Ingen ersättning för felaktigt beställda
Tjänster
Oaktat övriga bestämmelser i detta Avtal ska Staden aldrig vara
skyldig att utge ersättning till Leverantören för Tjänster eller andra
åtaganden som inte har beställts i enlighet med den
beställningsprocess som överenskommits, eller av andra personer än
de som angivits som behöriga av Staden.
Leverantören förbinder sig att inte marknadsföra nya Tjänster mot
Stadens Användare utan skriftligt godkännande från Staden.
Dessutom noteras att Leverantören åtar sig att tydligt upplysa
Stadens verksamheter om beställningar görs som grundas i annat
avtal än detta Avtal.
12.3
Fakturering och betalningsvillkor
Fakturering ska ske i enlighet med Bilaga 12 (Faktureringsrutiner).
Staden har en decentraliserad fakturahantering där de olika
verksamheterna ansvarar för sin egen fakturahantering, dock ska
vissa ersättningar faktureras centralt till Stadens Centrala
Beställarorganisation enligt närmare bestämmelser enligt detta
Avtal.
Fakturering ska ske månadsvis i efterskott och efter det att
leveranser som omfattas av fakturan utförts respektive fullgjorts.
Betalning kommer ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum,
förutsatt att fakturan är korrekt utformad och Tjänsterna utförts i
enlighet med Avtalet. Villkor som anges i faktura, men som inte
omfattas av avtalade villkor är inte bindande för Staden.
12.4
Felaktiga fakturor
Om Staden har skälig anledning att bestrida en faktura och håller
inne det bestridda beloppet, ska Staden ange skälet härtill.
Leverantören får inte avsluta, fördröja eller försämra någon del i
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
39 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
utförandet av Tjänsterna på grund av att Staden håller inne sin
betalning. Betalning ska ske av obestridd del av beloppet.
Leverantören äger inte rätt att påföra dröjsmålsränta, vid Stadens
korrekta bestridande av faktura. Leverantörens uttömmande
rättigheter i händelse av att Staden i enlighet med ovan innehåller
ersättning, är som följer:
(a) Leverantören har rätt att begära en genomgång av de bestridda
beloppen för att klargöra skälen för fakturans bestridande, och
om ingen överenskommelse kan nås med Staden, har
Leverantören rätt att eskalera tvisten i enlighet med det
informella tvistelösningsförfarandet enligt avsnitt 21.3.1, och
(b) Om tvisten inte kan lösas genom det informella
tvistelösningsförfarandet ovan i punkt (a), har Leverantören rätt
att inleda domstolsförfarande i enlighet med avsnitt 21.3.2 och
sedermera begära verkställighet av eventuell ersättning tilldömd
Leverantören (inklusive eventuell dröjsmålsränta).
12.5
Dröjsmålsränta
Vid försening av betalning under detta Avtal ska den Part som
kräver betalningen äga rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) förutsatt att den försenade Parten inte hade rätt att hålla
inne betalningen enligt detta Avtal.
12.6
Valuta
Alla ersättningar och kostnader under detta Avtal ska faktureras och
betalas i svenska kronor (SEK).
12.7
Sen fakturering
Ersättningar och/eller kostnader som inte fakturerats Staden genom
en korrekt faktura senast sex (6) månader efter att
betalningsskyldigheten uppstod anses förfallen och Staden är inte
skyldig att ersätta Leverantören sådan ersättning och/eller kostnad.
Vad som anges i föregående mening tillämpas dock inte i den
utsträckning som dröjsmålet beror på Staden.
12.8
Garanti eller annan säkerhet
För det fall Leverantören till uppfyllandet av kraven i
upphandlingen, förmått ett annat bolag att i en separat handling
lämna en moderbolagsgaranti eller motsvarande säkerhet för
40 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Leverantörens rätta fullgörande, ska Leverantören tillhandahålla
sådan garanti att gälla under Avtalstiden. Sådan garanti bifogas som
Bilaga 15 (Garanti).
Om Leverantörens ekonomiska ställning under Avtalstiden
förändras så att den understiger den nivå på ekonomisk kapacitet
som angivits i upphandlingen som föregått Avtalet, ska
Leverantören på Stadens begäran utställa en moderbolagsgaranti
eller motsvarande säkerhet för Leverantörens rätta fullgörande. Om
Leverantören inte utställer en sådan garanti äger Staden rätt att häva
Avtalet enligt avsnitt 19.3.2 Stadens rätt att säga upp Avtalet på
saklig grund.
12.9
Benchmarking
Staden har rätt att genomföra benchmarkingförfaranden enligt vad
som närmare anges i Bilaga 11 (Benchmarking).
12.10 Ersättning vid resor
Vissa beställningar kan medföra resor för Leverantören till Stadens
Verksamhetsställen som är belägna utanför Stockholms kommun.
För sådana resor utgår ersättning per kilometer i enlighet med
Skatteverkets schablonregler. Alla övriga resor som Leverantören
gör ska anses ingå i Tjänsteavgifterna för Tjänsterna och kan inte
debiteras särskilt.
13.
Försäkringar
Leverantören åtar sig att under hela Avtalstiden och under minst ett
(1) år därefter inneha och vidmakthålla ett lämpligt och adekvat
försäkringsskydd för sin affärsverksamhet och för den verksamhet
som ska bedrivas under detta Avtal. Försäkringarna ska täcka de
krav som kan uppkomma enligt detta Avtal och i övrigt vara på
sådana villkor och till sådana belopp som är sedvanliga för den
verksamhet och omfattning som Avtalet avser.
Som en del av åtagandet enligt föregående stycke ska Leverantörens
försäkringsskydd åtminstone inkludera:
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
41 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(a) Egendomsförsäkring;
(b) Ansvarsförsäkring; och
(c) samtliga de försäkringar som krävs för uppfyllelse av
leverantörs/underleverantörs ansvar enligt detta Avtal.
Leverantören ska på Stadens begäran tillhandahålla:
(a) en skriftlig bekräftelse på att Leverantören har betalat alla
försäkringspremier hänförliga till de försäkringar som den är
skyldig att teckna enligt detta avsnitt 13,
(b) en skriftlig bekräftelse som utvisar att dessa försäkringar är
giltiga och att deras omfattning inte har nedsatts (oavsett
orsaken därtill), och
(c) ett försäkringsintyg utfärdat av försäkringsbolaget eller en
försäkringsmäklare som anger villkoren för och omfattningen av
försäkringarna.
Leverantören är vidare skyldig att utan oskäligt dröjsmål meddela
Staden om det finns skäl att anta att någon av de försäkringar som
Leverantören är skyldig att teckna enligt detta avsnitt 13 inte längre
är giltig eller att omfattningen av försäkringen har minskat eller
inskränkts.
Försäkringsskydd enligt detta avsnitt 13 ska inte på något sätt anses
befria Leverantören från ansvar under detta Avtal och Leverantören
ska, för undvikande av missförstånd, vara ansvarig även för sådana
skador som uppstår i anslutning till detta Avtal vilka överstiger
försäkringens beloppsgränser.
14.
Force Majeure
Part är fri från ansvar för åtaganden enligt Avtalet i den mån
fullgörande hindras av omständighet av extraordinär natur utanför
Parts kontroll vilken Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat
med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit
eller övervunnit. Sådan omständighet kan utgöras av krig, uppror,
upplopp, naturkatastrof, myndighetsingripande, strejk (såväl
avtalsenligt som avtalsstridig), lockout och blockad, dock inte för
det fall detta är orsakat av Parts bristande fullgörelse av åtaganden
som följer av Gällande Rätt eller Avtalet samt därmed jämförbara
händelser. Arbetskonflikt som har sin grund i Parts brott mot
kollektivavtal får inte åberopas som befrielsegrund.
42 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Part som åberopar Force Majeure för att befrias från ett åtagande
ska vidta alla skäliga åtgärder för att så snart som möjligt övervinna
eller kringgå de omständigheter som hindrar fullgörandet av Partens
åtaganden, samt för att begränsa följdverkningarna av dessa
omständigheter, t.ex. genom att omfördela arbete, skapa och
tillämpa tillfälliga lösningar etc.
Den Part som inte åberopat befrielse från åtaganden enligt vad som
anges ovan ska i motsvarande mån vara befriad från sina
avtalsenliga åtaganden för förpliktelser som är direkt hänförliga till
den skyldighet för vilken Force Majeure föreligger fram till tiden då
den omständighet som utgör Force Majeure enligt ovan har upphört.
Det åligger Part att utan uppskov skriftligen underrätta den andra
Parten om den på grund av Force Majeure är förhindrad att fullgöra
något av sina åtaganden under detta Avtal. Sådant skriftligt
meddelande ska innehålla:
(a) en beskrivning av vilken omständighet som åberopas till stöd
för att Parten ska befrias från åtagandet,
(b) vilka åtaganden och ansvarsbestämmelser som det med
hänvisning till Force Majeure ska göras undantag från, och
(c) vilka åtgärder som vidtagits för att övervinna eller mildra
effekterna av sådan Force Majeure.
Motsvarande krav på att skriftligen informera den andra Parten ska
gälla när den omständighet som Part åberopat för att befrias från
sina förpliktelser upphör.
Har Avtalets fullgörande helt eller delvis förhindrats mer än trettio
(30) Arbetsdagar på grund av omständighet som anges ovan i detta
avsnitt, har den Part som inte åberopat Force Majeure rätt att säga
upp Avtalet helt eller delvis med omedelbar verkan genom skriftligt
meddelande till den andra Parten.
Om Leverantören anlitat en underleverantör för att tillhandahålla
Tjänsterna, och denne hindras från att fullgöra sina åtaganden, ska
detta betraktas som Force Majeure endast om underleverantörens
underlåtenhet beror på en sådan omständighet som, om den hade
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
43 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
drabbat Leverantören, skulle ha utgjort Force Majeure för
Leverantören enligt detta Avtal.
Force Majeure ska inte befria Leverantören från att tillhandahålla
eller genomföra vad som föreskrivs i avsnitt 11.3 förutom i den
utsträckning detta i sig självt hindras av Force Majeure.
15.
Personuppgiftsbehandling
När Leverantören behandlar personuppgifter på uppdrag av Staden i
samband med utförandet av Tjänsterna, eller annars i samband med
fullgörandet av sina förpliktelser under detta Avtal, ska detta
avsnitt 15 tillämpas.
Staden ska anses vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Leverantören behandlar på uppdrag av Staden. Vid en
sådan behandling ska Leverantören vara att betrakta som ett
personuppgiftsbiträde för de personuppgifter som denne behandlar
på uppdrag av Staden. Leverantören ska vid denna behandling av
personuppgifter, särskilt beakta personer med skyddad identitet.
När Leverantören uppträder som personuppgiftsbiträde för Staden
åtar sig Leverantören att:
(a) hantera personuppgifter i enlighet med Gällande Rätt, och då i
synnerhet Personuppgiftslagen (1998:204) eller sådan
lagstiftning som ersätter denna lag samt Datainspektionens råd
och riktlinjer, föreskrifterna i Avtalet och Stadens skriftliga
instruktioner från tid till annan,
(b) inte behandla personuppgifter i annan utsträckning än vad som
krävs för att fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal,
(c) vidta sådana tekniska och organisatoriska åtgärder som är
nödvändiga och lämpliga för att förhindra obehörigas
behandling av personuppgifterna och mot förlust eller skada,
samt om personuppgifterna är känsliga, införa sådana ytterligare
åtgärder som krävs för skydd av sådana känsliga
personuppgifter,
(d) tillse att endast personal som behöver ha tillgång till
personuppgifterna för att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet
har tillgång till personuppgifterna samt tillse att sådan personal
44 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
har erforderlig utbildning och i tillräcklig mån har instruerats på
ett ändamålsenligt sätt för att hantera personuppgifterna,
(e) inte röja personuppgifter för tredje part annat än vid uttrycklig
begäran från Staden, om det krävs för att tillhandahålla
Tjänsterna, eller om ett röjande krävs enligt tvingande Gällande
Rätt,
(f) underrätta Staden när Leverantören anlitar en underleverantör
som ska behandla av Staden utlämnade personuppgifter samt att
tillse att sådan underleverantör är bunden av ett skriftligt avtal
med Leverantören som minst motsvarar de åtaganden som
framgår av detta avsnitt 15 innan underleverantören påbörjar
behandlingen av personuppgifterna,
(g) utan dröjsmål informera Staden (där så är lagligen möjligt) om
en myndighet kontaktar Leverantören för att få tillgång till
personuppgifter som Leverantören behandlar åt Staden samt
informera Staden om en eventuell oavsiktlig spridning av eller
obehörig åtkomst till personuppgifterna,
(h) dokumentera de rutiner och åtgärder som vidtagits i enlighet
med punkt (c) ovan för att uppfylla de skyldigheter som anges
däri samt att på den personuppgiftsansvarigas begäran
tillhandahålla kopior av sådan dokumentation, och
(i) utan dröjsmål bistå den/de personuppgiftsansvariga med alla
förfrågningar gällande tillgång till personuppgifter som kan
komma in till den/de personuppgiftsansvariga från tid till annan.
Parterna är överens om och bekräftar att alla tillämpliga rättigheter
till personuppgifterna uteslutande tillfaller Staden i egenskap av
personuppgiftsansvarig.
Parterna är överens om att överföring av personuppgifter endast får
ske till ett land inom Europeiska unionen eller EES och i enlighet
med Gällande Rätt. Detta gäller även sådana underleverantörer som
Leverantören kan anlita och som kommer att behandla
personuppgifter för Stadens räkning.
Vid detta Avtals upphörande, oavsett anledning, ska Leverantören
utan extra kostnad för Staden, på Stadens begäran upphöra att
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
45 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
behandla personuppgifter, och ska utan dröjsmål antingen (enligt
Stadens instruktion) returnera personuppgifterna till Staden eller till
den Staden anvisar, eller förstöra personuppgifterna tillsammans
med alla kopior som finns i Leverantörens besittning eller kontroll,
med undantag för sådana arkivkopior som Leverantören är skyldig
att spara under Gällande Rätt. Staden har rätt att begära att
Leverantören omedelbart skriftligen bekräftar att Leverantören har
returnerat eller förstört alla personuppgifter.
Om Leverantören av någon anledning inte kan fullfölja sina
åtaganden under detta avsnitt 15 ska Leverantören omedelbart
lämna meddelande därom till Staden samt, om Staden så begär,
omedelbart upphöra med behandlingen av personuppgifterna.
Staden ska även ha rätt att, med omedelbar verkan och utan
uppsägningstid, säga upp Avtalet eller relevanta delar av Avtalet,
om inte Parterna har kommit överens om en plan som gör att
Leverantören enligt Stadens uppfattning inom en snar framtid kan
uppfylla sina åtaganden.
16.
Revision och sekretess
16.1
Revision och kontroll
I syfte att säkerställa att Leverantören uppfyller sina åtaganden
enligt Avtalet har Staden, Stadens revisorer eller tredje part som
Staden anvisat, rätt att utföra revision och ta del av information
avseende Leverantörens verksamhet och samtlig dokumentation
rörande uppdraget och möjliggöra genomförande av kontroll
avseende att dokumenterade processer tillämpas och rutiner
efterlevs samt att uppdrag i övrigt utförs enligt villkoren i Avtalet.
Även berörda myndigheter, såsom Konkurrensverket,
Datainspektionen och Finansinspektionen har rätt att utföra revision
och ta del av information avseende Leverantörens verksamhet
rörande Avtalet. Leverantören ska se till att Staden och berörda
myndigheter har de rättigheter som framgår av detta avsnitt 16.1
även i relation till anlitade underleverantörer.
Leverantören ska inom skälig tid efter begäran om revision ge
Stadens personal, eller tredje part som Staden anvisar, samt i den
mån relevant, Stadens interna eller externa revisorer och berörda
myndigheter, tillträde till i Tjänsterna nyttjade lokaler, dess personal
samt till data, system och handlingar hänförliga till Tjänsterna.
Sådan tredje part ska inte vara direkt konkurrent till Leverantören. I
händelse av akut behov av att genomföra revision, exempelvis om
46 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
påkallat av myndighet, ska Staden eller relevant myndighet äga rätt
att genomföra sådan revision omgående.
I tillägg till vad som anges ovan, och utöver sådana kontroller och
uppföljningar som Staden kan genomföra utan att detta stör
Leverantörens utförande av Tjänsterna, har Staden alltid rätt att när
som helst stickprovsvis, själv eller genom tredje part, kontrollera
Leverantörens utförande av Tjänsterna.
Vid revision utförd av Staden har Staden inte någon rätt att granska
information som rör (i) andra kunder än Staden, (ii) uppgifter
rörande Leverantörens personal som är känsliga ur ett
integritetsperspektiv och som Staden inte äger rätt att ta del av
enligt gällande regelverk, samt (iii) information som är av
affärskänslig karaktär och som inte är av relevans för Stadens
uppföljning av Tjänsterna.
Vardera Part ska bära sina kostnader hänförliga till en revision
och/eller stickprovskontroller inklusive eventuella kostnader för
anlitande av externt stöd. Leverantören ska dock ersätta Staden för
dess revisionskostnader, om revisionen utvisar att Leverantören har
väsentligt brustit i sina åtaganden enligt Avtalet eller att
Leverantören har tagit ut för hög ersättning för Tjänsterna.
16.2
Sekretess och allmänhetens insyn
Parterna förbinder sig, utan begränsning i tiden, att inte för
utomstående avslöja någon information som en Part mottagit från
den andra Parten och som är av sådan art att den är att betrakta som
den andra Partens affärshemlighet. Sekretess gäller dock inte för
sådan information som Part kan visa blivit känd på annat sätt än
genom uppdraget eller som är allmänt känd. Inget i detta avsnitt ska
dock hindra en deltagande förvaltning inom Staden, enligt Bilaga 2
(Deltagande förvaltningar), från att ge annan deltagande förvaltning
tillgång till Leverantörens konfidentiella information som
förstnämnda förvaltningen fått ta del av inom ramen för detta Avtal.
Leverantören är vidare införstådd med och accepterar att Stadens
åtagande enligt detta stycke är begränsat till de möjligheter som ges
enligt Gällande Rätt och då i synnerhet offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) att hemlighålla information.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
47 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Leverantören förbinder sig att begränsa egen och underleverantörs
personals tillgång till Stadens system eller information liksom till
handlingar eller uppgifter om Stadens interna förhållanden till
enbart den omfattning som krävs för uppfyllandet av Leverantörens
åtaganden enligt Avtalet.
Leverantören och dess personal samt i förekommande fall underleverantör, får inte röja eller utnyttja uppgift som är sekretesskyddad enligt Gällande Rätt. Leverantören förbinder sig att inte till
tredje part under Avtalstiden, eller efter densamma, återge eller
utlämna handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om Stadens
interna förhållanden eller som omfattas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Leverantören ska,
utöver vad som följer av avsnitt 11.1, genom sekretessförbindelse
med sin personal och i förekommande fall underleverantörer tillse
att tystnadsplikten vidmakthålls.
Leverantören får ej överföra av Staden lagrad information eller
information om Stadens Användare till eller lagra sådan data i
länder som inte ingår i Europeiska unionen eller EES-samarbetet.
För det fall Leverantören bryter mot sekretessåtagandet i detta
avsnitt har Staden rätt att utkräva skadestånd enligt avsnitt 18.7 och
häva Avtalet enligt avsnitt 19.3.2 Stadens rätt att säga upp Avtalet
på saklig grund.
Vardera Part ska ha rätt att lämna information avseende Avtalet,
och all därtill relaterad information som Part har tillgång till om
myndighet så begär med stöd av Gällande Rätt.
Staden har därutöver rätt att lämna skälig information avseende
Avtalet till tredje part i samband med ingående av avtal med Staden
(t.ex. i samband med upphandling) eller för utförande av åtaganden
enligt avtal med Staden.
Leverantören är skyldig att utan oskäligt dröjsmål efter det att
Staden framställt begäran härom, till Staden lämna sådan
information som avses i 3 kap. 19 a § kommunallagen (1990:900).
17.
Immateriella Rättigheter
17.1
Allmänt
Vardera Part äger de Immateriella Rättigheter som respektive Part
har vid Avtalets ingående eller förvärvar utanför detta Avtal under
48 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Avtalstiden och såvida inget särskilt avtalas ska ingendera Parten
överlåta någon sådan rättighet till den andra Parten.
När det i detta avsnitt 17 hänvisas till att Staden beviljas
nyttjanderätt eller licensrätt ska sådan nyttjanderätt eller licensrätt i
tillämpliga fall även komma samtliga delar av Staden till del, det
vill säga samtliga förvaltningar som anges i Bilaga 2 (Deltagande
förvaltningar).
Därutöver ska även Efterträdare under Avvecklingsperioden ges en
begränsad rätt att ta del av Stadens licensrätt eller nyttjanderätt i den
mån detta krävs för att Efterträdaren ska kunna tillhandahålla den
Nya Leveransen under och/eller efter Avvecklingsprojektet enligt
bestämmelserna i detta avsnitt 17 och bestämmelserna Bilaga 14
(Avveckling).
17.2
Stadens Material
Staden, eller i förekommande fall den rättighetsinnehavare med
vilken Staden ingått Avtal, ska behålla äganderätten till allt Stadens
Material. Staden beviljar Leverantören en avgiftsfri, icke-exklusiv,
icke-överlåtbar licens att, såvida inte begränsning föreligger i
licenser från tredje part, använda, kopiera, ändra, bearbeta Stadens
Material endast i syfte att Leverantören ska kunna tillhandahålla
Tjänsterna och inte för något annat ändamål.
Leverantörens licens enligt detta avsnitt 17.2 ska gälla under
Avtalstiden och under Avvecklingsperioden. Därefter ska
Leverantörens licens till Stadens Material upphöra, varvid
Leverantören också ska återlämna eventuella exemplar av Stadens
Material till Staden. I Stadens Material ingår katalogtjänst och
provisioneringstjänst.
17.3
Leverantörens Material
Leverantören, eller i förekommande fall den rättighetsinnehavare
med vilken Leverantören ingått Avtal, ska behålla äganderätten till
allt Leverantörens Material, som inte omfattas av avsnitt 17.8.
Leverantören beviljar Staden en avgiftsfri, icke-exklusiv, ickeöverlåtbar licens att använda, kopiera, ändra och bearbeta
Leverantörens Material i syfte att Staden och dess Användare ska
kunna ta emot, använda, tillgodogöra sig, integrera och annars
nyttja Tjänsterna under Avtalstiden och maximalt under två år efter
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
49 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Avvecklingsperiodens upphörande. Därefter ska Stadens licens till
Leverantörens Material upphöra, varvid Staden också ska återlämna
eventuella exemplar av Leverantörens Material till Leverantören.
Utöver licensbestämmelsen i detta avsnitt 17.3, finns det i Bilaga 14
(Avveckling) bestämmelser avseende licenser (underlicenser) till
Leverantörens Material för användning i samband med
Avvecklingsprojektet i den mån det krävs för att Efterträdare ska
kunna tillhandahålla den Nya Leveransen.
17.4
Tredjepartsmjukvara
Parterna är medvetna om att Leverantören kommer att behöva
Tredjepartsmjukvara i samband med tillhandahållandet av
Tjänsterna. Leverantören är skyldig att säkerställa att denne har
licensrätt i förhållande till sådan tredje part att tillhandahålla sådan
Tredjepartsmjukvara till Staden och dess Användare.
Parterna är överens om (i) att sådan användning av
Tredjepartsmjukvara inte ska föranleda att Staden får någon
skyldighet, vare sig i form av att erlägga licensavgift eller av annan
liknande avgift, gentemot den tredje part som äger
Tredjepartsmjukvaran samt (ii) att initialt eller framtida nyttjande av
programvara tillhörig tredje part i Tjänsterna inte ska påverka
ersättningen för Tjänsterna.
Leverantören ska i förhållande till Tredjepartsmjukvara som denne
använder i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna innan
sådan Tredjepartsmjukvara börjar användas i samband med
tillhandahållandet av Tjänsterna vidta skäliga ansträngningar för att
säkerställa att sådan tredjepartsmjukvara kan överlåtas till en
Efterträdare i samband med ett Avvecklingsprojekt. Leverantören
ska även informera Staden om Leverantören använder mjukvara
som inte kan föras över.
17.5
Öppen källkod
Leverantören får inte utan särskilt godkännande från Staden
använda sig av program som baseras på öppen källkod med
reciproka licensvillkor i Tjänsterna eller på annat sätt använda
sådan programvara. Leverantören ska i samband med att sådant
godkännande inhämtas tydligt förklara vilka eventuella
konsekvenser introduktionen av sådan öppen källkod kan komma
att få för Stadens användande av Tjänsterna.
50 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
17.6
Mjukvara som innebär
inlåsningseffekter
Stadens inriktning är att Inlåsande Mjukvara inte ska användas i
leveransen. Innan Leverantören använder någon Inlåsande
Mjukvara, ska Staden skriftligen godkänna användandet av sådan
Inlåsande Mjukvara. Inför ett sådant godkännande ska Leverantören
förse Staden med allt underlag som krävs för att Staden ska kunna
bilda sig en uppfattning avseende de ökade kostnader som sådan
Inlåsande Mjukvara skulle kunna innebära för Staden.
Vid ett sådant godkännande ska Leverantören bevilja eller, om den
Inlåsande Mjukvaran är en Tredjepartsmjukvara, se till att tredje
part där så är möjligt, beviljar Staden och/eller eventuella
Efterträdare en licens att använda, kopiera, ändra och bearbeta
sådan Inlåsande Mjukvara under den tid som behövs för att Staden
och/eller sådan Efterträdare ska kunna tillhandahålla en alternativ
mjukvara som motsvarar den Inlåsande Mjukvaran.
17.7
Generella utvecklingar
Leverantören ska ha äganderätten till alla eventuella Immateriella
Rättigheter som Leverantören utvecklar i samband med
tillhandahållandet av Tjänsterna, såsom utvecklingar, integrationer,
anpassningar och förbättringar.
Leverantören lämnar dock till Staden en avgiftsfri, icke-exklusiv
och evig licens, som dock ska gälla under minst fyrtio (40) år att
använda, kopiera, ändra och bearbeta sådana utvecklingar,
integrationer, anpassningar, och förbättringar samt att Staden under
denna tidsperiod även ska ha rätt att fritt bevilja en underlicens till
tredje part (inklusive men inte begränsat till Efterträdare) för
användning inom Stadens verksamhet och inte för något annat
ändamål.
17.8
Specifika utvecklingar
Om Staden särskilt uppdrar åt Leverantören att göra en specifik
utveckling åt Staden som berör Leverantörens åtagande under
Avtalet, och om Staden erlägger ersättning för arbetet avseende
sådan specifik utveckling utöver Tjänsteavgifterna ska Staden ha
äganderätten till alla Immateriella Rättigheter hänförliga till den
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
51 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
specifika utvecklingen, såvida inte Parterna kommer överens om
annat i det enskilda fallet.
17.9
Rättigheter till Stadens data
Staden äger samtliga rättigheter till Stadens programvara,
katalogtjänst, loggar och data som denne ställer till Leverantörens
förfogande för fullgörande av uppdraget samt till resultatet av
Leverantörens behandling av data. Leverantören äger nyttja data
som omfattas av Avtalet enbart i den utsträckning som är nödvändig
för att Leverantören ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt
Avtalet. Användning av Stadens information utöver detta ska anses
vara allvarligt brott mot avtalet och skall utgöra grund för hävning i
enlighet med avsnitt 19.3.2 Stadens rätt att säga upp Avtalet på
saklig grund.
17.10 Inrapporterad data
All information, statistik, rapporter, data, loggar och annan
dokumentation och annat underlag som rapporteras in till Staden av
Leverantören eller på annat sätt redovisas för Staden inom ramen
för Tjänsterna (oberoende av medium) ska alltid utgöra Stadens
egendom och Staden ska beträffande sådant material och de
Immateriella Rättigheterna i sådant material äga samma rätt som
gäller för Stadens Material. Motsvarande ska gälla för uppgifter
som Staden samlar in och/eller sammanställer avseende Tjänsterna
respektive uppgifter och information som lagras eller registreras i
tekniska system eller utrustning som används för Tjänsterna, oavsett
om sådana uppgifter rapporteras till Staden eller inte.
17.11 Upparbetad know-how
Vardera Part äger rätt att fritt nyttja de allmänna kunskaper och
färdigheter som erhållits genom fullgörandet respektive
mottagandet av Tjänster under detta Avtal, såvida inte
sekretessbestämmelserna hindrar detta.
17.12 Förfoganderätt
Staden har rätt att kostnadsfritt extrahera och/eller förfoga över
Stadens data och information som finns inom ramen för Tjänsterna,
oavsett om dessa fanns tillgänglig vid tidpunkten för Avtalets
ingående eller som uppkommit under Avtalstiden.
52 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
17.13 Stadens övriga samarbetspartners
Leverantören är medveten om att Staden anlitar ett flertal
leverantörer att tillhandahålla tjänster, inklusive men inte begränsat
till it-tjänster, för Stadens räkning. Staden ska därför ha rätt att
bevilja en begränsad underlicens till samtliga nyttjande- och/eller
licensrätter som Staden beviljas enligt detta avsnitt 17 eller i övrigt
enligt detta Avtal till samtliga sådana outsourcingleverantörer,
tjänsteleverantörer och andra konsulter som från tid till annan
tillhandahåller tjänster åt Staden, endast i syfte att sådana
outsourcingleverantörer, tjänsteleverantörer och andra konsulter ska
kunna utföra sina uppgifter åt Staden.
18.
Påföljder, ansvar och
ansvarsbegränsningar
18.1
Brister i Leverantörens åtaganden
Om Leverantören brister i uppfyllande av åtaganden enligt Avtalet
och/eller uppfyllelse av de Servicenivåer som anges i Avtalet eller i
övrigt bryter mot Avtalet inklusive, för undvikande av tvivel, om
Leverantören är i dröjsmål med att fullgöra något av sina åtaganden
enligt Avtalet, har Staden rätt att utkräva följande, i varje enskilt
fall, tillämpliga påföljder:
(a) Begära rättelse avseende den uppkomna bristen, initiera
processen för rotorsaksanalys och/eller initiera den process för
avvikelsehantering som hänvisas till i avsnitt 18.2,
(b) Påföra Servicekrediter i enlighet med vad som anges i avsnitt
18.3,
(c) Utkräva vite vid förseningar i enlighet med vad som framgår av
Avtalet,
(d) Innehålla ersättning/nedsätta Tjänsteavgifter i enlighet med vad
som anges i avsnitt 18.4,
(e) Återkräva ersättning i en omfattning som motsvarar den
ersättning som Leverantören genom bedrägligt, vilseledande
eller annars uppenbart oredligt beteende tillskansat sig,
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
53 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
exempelvis om Leverantören manipulerat data eller underlag för
fastställande eller beräknande av ersättning,
(f) Rätt att själv eller via anlitad tredje part utföra den bristfälliga
delen av Tjänsterna (självinträde) eller, avseende brist, korrigera
brist, enligt vad som anges i avsnitt 18.5 Självinträde,
(g) Begära ersättning för skada, förlust eller kostnader (rätt till
skadestånd) som Staden har orsakats i enlighet med vad som
anges i avsnitt 18.7 Rätt att begära skadestånd,
(h) Säga upp Avtalet eller delar därav enligt villkoren i avsnitt
19.3.2, samt
(i) Begära att Leverantören, avseende sådana skador, kostnader och
förluster som Leverantören enligt avsnitt 18.9
(Skadelöshetsåtaganden) ska ansvara för, utan de
ansvarsbegränsningar som anges i avsnitt 18.8
(Ansvarsbegränsningar m.m.), håller Stadenskadeslös och
ersätter Staden för krav eller anspråk från tredje part, inklusive
avgifter och pålagor från myndigheter.
Om inte annat framgår av Avtalet kan påföljderna i detta avsnitt 18
tillämpas var för sig eller gemensamt, det vill säga påföljderna är
kumulativa och inte exklusiva där annat inte uttryckligen anges.
Har Staden varit berättigad att utkräva viss påföljd, men förbisett
denna rätt, innebär det inte att Stadens rätt att göra sådan påföljd
gällande upphör (det vill säga Staden förlorar inte rätten till
historiskt upplupet vite), utan Stadens rätt till sådan påföljd gäller
oberoende av detta alltjämt under den fortsatta Avtalstiden och så
länge Gällande Rätt tillåter.
Staden får kvitta de Tjänsteavgifter som denne fakturerats mot de
krav som Staden kan rikta mot Leverantören enligt detta Avtal, t.ex.
ett skadestånd, Servicekredit eller vite.
Staden har, genom utbildningsförvaltningen, rätt att göra samtliga
påföljder enligt detta Avtal gällande för samtliga Användares
räkning. Se även avsnitt 5.2.
54 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
18.2
Rättelse av brist i Leverantörens
åtagande, rotorsaksanalys,
avvikelsehantering
18.2.1 Rättelse av brist i Leverantörens åtagande
Om en Tjänst inte uppfyller aktuell tjänstebeskrivning, funktionell
eller teknisk specifikation eller om Leverantören på annat sätt bryter
mot någon av sina skyldigheter enligt detta Avtal inklusive, för
undvikande av tvivel, om Leverantören är i dröjsmål med att
fullgöra något av sina åtaganden enligt Avtalet, ska Leverantören,
oavsett om Staden har meddelat Leverantören det, omedelbart efter
att ha upptäckt bristen på egen bekostnad vidta rättelse, vidta alla
rimliga åtgärder för att säkerställa att bristen inte inträffar igen och
meddela Staden när så skett.
18.2.2 Rotorsaksanalys
Om Leverantören inte uppnår en Servicenivå eller på annat sätt
orsakat en brist som påverkar Tjänsterna på ett inte obetydligt sätt,
ska Leverantören så snart som möjligt:
(a) utföra en felsökande analys i syfte att utreda orsaken till bristen,
(b) överlämna en detaljerad rapport som beskriver orsaken till
bristen samt innehåller ett åtgärdsförslag, och
(c) efter att ha slutfört den felsökande analysen, förse Staden med
rimlig dokumentation som påvisar att bristen inte kommer att
upprepas.
De i punkt (a)-(c) ovan angivna åtgärderna ska ske inom tio (10)
Arbetsdagar från att Stadens begäran mottagits av Leverantören.
Om Leverantören kan visa att det med hänsyn till bristens natur
krävs en längre tid för att genomföra ovan nämnda åtgärder har
Leverantören rätt att begära en skälig förlängning av tidsfristen och
godkännande av sådan förlängning ska i sådant fall inte oskäligen
nekas av Staden.
18.2.3 Åtgärdsplan vid brist
Vid en brist i uppfyllandet av de krav som följer av Avtalet har
Staden rätt att begära att Leverantören upprättar en Åtgärdsplan.
Åtgärdsplanen ska beakta långsiktigt avhjälpande och inte endast
kortsiktiga avhjälpande åtgärder.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
55 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Staden har rätt att lämna synpunkter på Leverantörens förslag till
Åtgärdsplan, vilka ska beaktas av Leverantören och inarbetas i
Åtgärdsplanen. Målsättningen med detta arbete är att Parterna ska
vara eniga om utformningen och omfattningen av Åtgärdsplanen,
respektive tidplan för vidtagande av de olika åtgärder som omfattas
av Åtgärdsplanen.
Åtgärdsplanen ska vara Staden tillhanda senast inom tio (10)
Arbetsdagar från begäran och godkännas av Staden. Av Staden
godkänd Åtgärdsplan utgör en integrerad del av Avtalet.
Om Leverantörens Åtgärdsplan inte är Staden tillhanda inom
föreskriven tid, om Åtgärdsplanens kvalitet enligt Staden är
undermålig, eller om Åtgärdsplanen inte följs, har Staden rätt att
innehålla Leverantörens ersättning för den berörda delen av
Tjänsterna.
Om Åtgärdsplanen inte leder till att bristen avhjälps, ska ny
Åtgärdsplan upprättas med tillämpning av samma villkor som ovan.
18.2.4 Avvikelsehanteringsrutin
Leverantören ska förutom ovanstående följa Problem Management
och Incident Management processerna som följer av Bilaga 6A
(Generella krav på Tjänsterna).
18.2.5 Brister vid Införandet
För hänvisnings skull anges det att ytterligare bestämmelser om
påföljder i samband med Införandet återfinns i Bilaga 5A
(Införande).
18.3
Servicekrediter
Om Leverantören misslyckas med att uppnå en Servicenivå för
vilken det i Avtalet fastställts Servicekrediter ska Staden ha rätt att
erhålla sådana Servicekrediter i enlighet med Bilaga 7D
(Servicenivåer).
18.4
Innehållande av ersättning och
nedsättning av Tjänsteavgifter
Staden äger rätt att innehålla ersättning till dess att en brist eller ett
dröjsmål i utförandet av Tjänsterna åtgärdats samt att Tjänsten har
utförts avtalsenligt och fakturerats korrekt. Innehållandet får uppgå
till en summa som enligt Stadens skäliga bedömning är rimlig i
56 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
proportion till värdet på den brist som föreligger och vad det skulle
kosta Staden att själv eller via tredje part rätta bristen eller utföra
Tjänsten. Staden äger inte rätt att innehålla ersättning för sådan del
av Tjänsterna som avtalsenligt har levererats.
Om en Tjänst är så bristfällig eller allvarligt försämrad att denna
inte kan anses ha levererats eller nyttan av Tjänsten har nedsatts
kraftigt på grund av omständigheter som beror på Leverantören,
eller om retroaktiv leverans av Tjänsten inte är möjlig, ska det på
Stadens begäran göras ett avdrag från Tjänsteavgiften motsvarande
den faktiska bristen hos Tjänsten.
18.5
Självinträde
Om Leverantören inom en skälig tid misslyckas med att
tillhandahålla en Tjänst eller åtgärda en brist enligt avsnitt 18.2
ovan eller, för undvikande av tvivel, om Leverantören är i dröjsmål
med att tillhandahålla en sådan Tjänst eller åtgärda en sådan brist
och detta rör ett väsentligt åtagande, ska Staden ha rätt att utföra
Tjänsten/åtgärda bristen (själv eller genom att anlita en tredje part).
Följande omständigheter ska alltid anses röra ett väsentligt
åtagande:
(a) vid Leverantörens väsentliga avtalsbrott som inte rättats inom
trettio (30) dagar efter skriftlig reklamation,
(b) om Leverantören vid upprepade tillfällen eller på annat sätt
varaktigt inte uppnår lägsta avtalad Servicenivå och detta har en
väsentlig negativ påverkan på Stadens verksamhet, eller
(c) om det erfordras på grund av Gällande Rätt.
Leverantören är i sådant fall skyldig att utan dröjsmål kompensera
Staden för de rimliga kostnader och utgifter som denne ådragit sig
för sådant självinträde.
Om Staden önskar påkalla rätten till självinträde, ska Staden
skriftligen meddela Leverantören om omfattningen (det vill säga
vilka delar av Tjänsten som omfattas) samt specificera datumet för
när Staden eller den tredje part Staden anvisar ska påbörja sitt
arbete. Leverantören ska då tillhandahålla sådan assistans som krävs
för att Staden ska kunna utnyttja denna rätt, inklusive
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
57 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
tillhandahållande av relevant egendom och resurser som nyttjas av
Leverantören.
Om Staden anlitar en tredje part för att utföra Tjänsten/åtgärda
bristen ska den tredje parten ingå ett sekretessavtal med
Leverantören och följa Leverantörens rimliga instruktioner när
denne befinner sig i Leverantörens lokaler. Sådant sekretessavtal
ska materiellt motsvara de sekretessåtagande som framgår av
Avtalet. Självinträde ska som huvudregel inte avse delade miljöer,
det vill säga lokaler och system som inte är dedikerade till Staden,
annat än om detta kan ske utan (i) väsentlig negativ påverkan på
Leverantörens andra kunder och (ii) ett brott mot Leverantörens
sekretessåtaganden gentemot sådana andra kunder. I detta
sammanhang noteras dock att Leverantören ska vidta alla skäliga
ansträngningar för att möjliggöra sådant självinträde.
Genom att påkalla rätten till självinträde, ska Staden inte anses ha
övertagit ansvaret för att åtgärda eller avhjälpa den eller de
omständigheter som berättigat Staden att påkalla rätten till
självinträde, eller på annat sätt befriat Leverantören från ansvar
härför enligt Avtalet. Leverantören har dock inget ansvar för de
åtgärder som Staden vidtar vid utnyttjandet av rätten till
självinträde.
18.6
Brister i Stadens åtaganden
Om Staden brister i något av sina åtaganden enligt avsnitt 5, vars
fullgörande krävs för Leverantörens tids- och avtalsenliga utförande
av någon del av Tjänsterna och Leverantören kan visa att utförande
av sådan del av Tjänsterna enligt villkoren i Avtalet inte är möjlig
som en direkt följd av sådan brist, ska Leverantören vara berättigad
att skjuta upp tidpunkten för fullgörande av de specifika åtaganden
inom sådan del av Tjänsterna som direkt påverkas av bristen till
dess fullgörande åter blir möjligt. Eventuell försening ska i sådant
fall inte anses utgöra en försening som Leverantören ansvarar för.
Detta förutsätter dock att:
(a) Leverantören (i) omgående efter att Leverantören fått kännedom
om sådan brist från Stadens sida skriftligen anmält detta till
Staden och (ii) så snart som möjligt därefter, dock alltid inom en
skälig frist, redovisat vad bristen består i (på ett sätt som gör att
Staden kan vidta åtgärder för att avhjälpa bristen), vilka
konsekvenser sådan brist kommer att medföra och vilka av
Leverantörens åtaganden som påverkas som en direkt följd
därav, och
58 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(b) Leverantören kan visa att Leverantören vidtagit alla skäliga
åtgärder för att, trots Stadens brist, utföra Tjänsterna enligt
villkoren i Avtalet.
Om Staden brister i utförande av sina åtaganden enligt avsnitt 5 ska
Staden korrigera sådan brist inom skälig tid efter Leverantörens
begäran i enlighet med punkt (a) ovan.
18.7
Rätt att begära skadestånd
Part äger med de begränsningar som följer av avsnitt 18.8 rätt till
ersättning för skada och förlust som uppstår till följd av den andre
Partens brott mot Avtalet eller sina avtalsenliga åtaganden eller, för
undvikande av tvivel, är i dröjsmål med sina avtalsenliga åtaganden.
Om felet består i sen betalning är dock påföljden begränsad till att
utkräva dröjsmålsränta i enlighet med avsnitt 12.5.
18.8
Ansvarsbegränsningar m.m.
Parts rätt till ersättning från den andra Parten för brott mot Avtalet
är begränsad till ersättning för direkt skada och förlust och omfattar
inte indirekt skada och förlust. Med indirekt skada och förlust avses
i detta Avtal vad som följer av 67 § köplagen (1990:931).
Oaktat vad som anges i föregående stycke är Parterna överens om
att det följande är exempel på direkta skador och förluster och ska
inte anses som indirekta skador enligt stycket ovan:
(a) i den mån det åligger Leverantören att arkivera,
säkerhetskopiera eller bevara information/data enligt detta
Avtal, kostnader för att återskapa och återställa Stadens
förlorade eller skadade information/data,
(b) kostnader för att implementera en alternativ lösning på grund av
Leverantörens underlåtenhet att tillhandahålla Tjänsterna eller
någon del därav,
(c) kostnader som Staden orsakats till följd av att Staden nyttjat
rätten till självinträde enligt avsnitt 18.5 ovan,
(d) kostnader för att ersätta förluster av eller skador på Stadens
Resurser,
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
59 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(e) kostnader för anställda (lönekostnader, övertidsersättning,
allmänna omkostnader, etc.) som är hänförliga till åtgärder som
vidtagits för att mildra konsekvenserna av brist hänförlig till
Leverantören,
(f) betalningsansvar eller sanktioner som åläggs Staden av dess
licensgivare på grund av Leverantörens underlåtenhet eller brist
i utförandet av programvaruinventering enligt Bilaga 6A
(Generella krav på Tjänsterna),
(g) betalningsansvar eller sanktioner som åläggs av offentliga
aktörer eller andra tillsynsmyndigheter på grund av
underlåtenhet att följa tillämpliga krav (inklusive Gällande
Rätt),
(h) kostnader som Staden har orsakats till följd av att Staden har
tvingats att utföra en ny upphandling alternativt högre ersättning
till ny leverantör (täckningsköp) till följd av att Staden har sagt
upp Avtalet (helt eller delvis) på grund av Leverantörens
bristande fullgörelse av sina åtaganden enligt Avtalet, inklusive
kostnaden för att Staden själv eller via annan part utför
Tjänsterna (helt eller delvis) tills sådan ny upphandling är
genomförd och en ny leverantör har tillträtt sitt uppdrag, och
(i) kostnader eller skada som Staden eller Stadens Administrativa
Verksamheter har orsakats till följd av att Leverantören inte
fullgjort sina skyldigheter mot Stadens Administrativa
Verksamheter enligt Bilaga 7C (Leveranser från GSIT 2.0leverantören) och/eller inte fullgjort sina skyldigheter mot
Staden och/eller mot Stadens Administrativa Verksamheter
enligt Bilaga 17 (Mall för operativt samverkansavtal med GSIT
2.0-leverantören).
Respektive Parts totala ansvar under Avtalet avseende skadestånd
gentemot den andra Parten ska, med de undantag som anges i
Avtalet, vara begränsat till ett belopp motsvarande det högre av de
totala Tjänsteavgiften per månad för de femton (15) senaste
månaderna före skadetillfället och tvåhundra (200) miljoner kronor.
Eventuella förverkanden av ersättning, Servicekrediter och viten
som utgår enligt Avtalet, ska inte beaktas vid bedömning av om
detta belopp uppnåtts. Det noteras dock att Staden, om Staden
utkräver vite och skadestånd för en och samma händelse, endast har
rätt till skadestånd avseende den del av skadan som överstiger den
utbetalda Servicekrediten eller vitet.
60 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
De ansvarsbegränsningar som anges i detta avsnitt 18.8 ska inte
tolkas som en begränsning av ansvar i den mån detta inte är tillåtet
enligt indispositiv Gällande Rätt. Detta ska bland annat innebära att
om en Parts ansvar är obegränsat i förhållande till tredje part ska
detta ansvar således också vara obegränsat i relationen Parterna
emellan.
Ansvarsbegränsningarna i Avtalet är inte tillämpliga på (i) Parts
skyldighet att utge avtalad ersättning enligt vad som anges i Avtalet,
t.ex. Stadens skyldighet att erlägga avtalad ersättning för Tjänsterna
till Leverantören, respektive Leverantörens skyldighet att i
förekommande fall erlägga avtalad ersättning till Staden för
tillhandahållen egendom, (ii) Leverantörens skyldighet att utföra
Tjänsterna enligt Avtalet, (iii) kostnader som Staden orsakats till
följd av att Staden nyttjat rätten till självinträde enligt avsnitt 18.5,
(iv) Leverantörens ansvar enligt avsnitt 18.9, (v) personskador
(inklusive dödsfall), (vi) skador hänförliga till bristande uppfyllande
av bestämmelserna i avsnitt 16.2, eller (vii) skador som orsakas av
grov oaktsamhet eller uppsåtligt handlande.
18.9
Skadeslöshetsåtaganden
18.9.1 Intrång i tredje parts Immateriella Rättigheter
Leverantören ska hålla Staden skadeslös från alla anspråk,
kostnader, skador och förluster som orsakats av, eller härstammar
från, att Tjänsterna gör intrång eller påstås göra intrång i tredje parts
Immateriella Rättigheter (inklusive men inte begränsat till
kostnader, skador och förluster som hänför sig till eller uppkommer
på grund av intermistiska beslut eller förelägganden).
Om Staden genom att nyttja Tjänsterna gör intrång i tredje parts
Immateriella Rättigheter, eller om tredje part påstår att så är fallet
eller sådant intrång enligt endera Parts bedömning skäligen riskerar
föreligga, ska Leverantören, utöver att hålla Staden skadeslöst i
enlighet med det ovanstående, omedelbart efter att ha erhållit
meddelande om sådant påstått intrång på egen bekostnad:
(a) modifiera den Tjänst (eller del därav) som påstås göra intrång så
att den därefter inte omfattas av det påstådda intrånget,
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
61 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(b) byta ut och ersätta den Tjänst (eller del därav) som påstås göra
intrång så att den därefter inte omfattas av det påstådda
intrånget, eller
(c) via förhandling med sådan tredje part som gör gällande intrång,
säkerställa att Staden och annan part som nyttjar Tjänsten i
enlighet med detta Avtal medges en nyttjanderätt att använda
sådan del av Tjänsten på det sätt som anges i Avtalet.
Åtgärder som vidtas enligt (a) och (b) ovan förutsätter dock att
Tjänsten efter sådan åtgärd alltjämt har minst motsvarande
funktionalitet och kvalitet som före vidtagandet av sådan åtgärd och
att inga andra störningar uppkommer för Staden till följd därav.
Tvister angående anspråk från tredje part eller myndighet under
detta avsnitt 18.9.1 ska hanteras av Leverantören på Leverantörens
risk och bekostnad, inklusive att i god ordning och inom angivna
tidsfrister vidta rättsliga åtgärder, infinna sig vid processer och
hantera eventuella förlikningsbud och förhandlingar. Staden ska
utan oskäligt dröjsmål skriftligen meddela Leverantören om
eventuella anspråk som kommer till dess kännedom.
Staden har rätt att på egen bekostnad delta och bistå i försvaret mot
ett anspråk från tredje part. Leverantören ska i sådant fall samråda
med och ta Stadens synpunkter i beaktande i den fortlöpande
processen. Om Leverantören enligt Stadens skäliga bedömning
underlåter att fullfölja sina skyldigheter enligt detta avsnitt, och inte
vidtar rättelse inom fem (5) Arbetsdagar från Stadens skriftliga
meddelande om detta, har Staden också rätt (men inte skyldighet)
att på Leverantörens bekostnad ta över försvaret mot det framställda
anspråket, förutsatt att Staden inhämtar Leverantörens skriftliga
godkännande innan denne ingår förlikning eller annars avtalar
någonting om anspråket.
18.9.2 Felaktig personuppgiftshantering
Leverantören ska hålla Staden skadeslös från alla anspråk,
kostnader, skador och förluster som orsakats av, eller härstammar
från, att Leverantören inte uppfyllt sina skyldigheter avseende
behandling av personuppgifter under avsnitt 15 inklusive men inte
begränsat till kostnader, skador och förluster som hänför sig till
eller uppkommer på grund av krav eller förelägganden från behörig
tillsynsmyndighet eller berörda personer.
62 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
19.
Ikraftträdande, Avtalstid och
upphörande
19.1
Villkor för Avtalets ikraftträdande
Avtalet träder i kraft den dag då behöriga företrädare för båda Parter
har undertecknat Avtalet, och under förutsättning att den garanti
som hänvisas till i avsnitt 12.8 har utfärdats och överlämnats till
Staden (vilket ska ske i samband med Avtalets undertecknande), om
Staden inte angivit annat.
19.2
Avtalstid och förlängning
Avtalet gäller från dess ikraftträdande och fram till och med den 31
december 2023. Staden har ensidig rätt att senast sex (6) månader
före utgången av denna period påkalla förlängning av hela eller
delar av Avtalet (exempelvis med avseende på enskild Tjänst eller
Tjänstekatalog) på i övrigt oförändrade villkor, med en av Staden
angiven förlängningsperiod, dock inte överstigande två (2) år.
Staden har rätt att påkalla sådan förlängning maximalt tre (3)
gånger.
När Avtalstiden löper ut, inklusive situationen om ovan angivna
förlängningsperiod(er) inte påkallas av Staden, upphör Avtalet
automatiskt att gälla utan krav på föregående uppsägning.
Oaktat vad som anges ovan i detta avsnitt 19.2 har Staden rätt att
ensidigt förlänga Avtalstiden på oförändrade villkor, med den
period som Staden anger, dock maximalt tolv (12) månader,
exempelvis om Staden genomför en ny upphandling av hela eller
delar av den verksamhet som omfattas av Avtalet och en
överprövningsprocess eller liknande pågår, eller om sådan
upphandling av annat skäl försenas, inom ramen för de
förlängningsperioder som anges ovan. Staden ska i god tid före
utgången av Avtalstiden (exempelvis den Avtalstid som gäller innan
förlängning enligt detta avsnitt påkallas) meddela Leverantören om
påkallande av sådan förlängning och ange vilken tidsperiod som
förlängningen avser. Om Staden utnyttjat sin rätt till förlängning av
Avtalstiden med tillämpning av detta avsnitt har Staden rätt att säga
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
63 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
upp sådan förlängning av Avtalstiden till upphörande (varvid
Avtalet upphör att gälla) med iakttagande av en minsta
uppsägningstid om sex (6) månader.
19.3
Förtida upphörande
19.3.1
Stadens rätt att säga upp Avtalet efter eget
gottfinnande
Staden har efter eget gottfinnande, rätt att säga upp Avtalet eller
delar därav (exempelvis en enskild Tjänst), med sex (6) månaders
skriftlig uppsägning att upphöra tidigast 1 januari 2021. Om Staden
nyttjar denna rätt ska Stadens erlägga en uppsägningsersättning som
motsvarar femtio (50) procent av ersättningen för de tolv (12)
senaste månaderna före Avtalet eller del av Avtalet som sägs upp,
multiplicerat med antal år eller delar av år som kvarstår fram till
upphörande av ordinarie avtalstid (utan förlängningsoptioner).
Den utlösande tidpunkten för uppsägningsersättningen ska vara det
datum då uppsägningen faktiskt träder i kraft (inte det datum då
Staden meddelar Leverantören om att Staden beslutat nyttja sin rätt
att säga upp Avtalet helt eller delvis).
19.3.2
Stadens rätt att säga upp Avtalet på saklig
grund
Staden har, utan skyldighet att utge ersättning till Leverantören, rätt
att säga upp Avtalet eller delar därav (exempelvis med avseende på
en enskild Tjänst), till omedelbart upphörande eller till den dag
Staden anger, samt även rätt till skadestånd på grund av det förtida
upphörandet, under följande förutsättningar:
(a) Leverantören gör sig skyldig till väsentligt brott mot Avtalet,
under förutsättning att avtalsbrottet omöjligen kan åtgärdas eller
att Leverantören, där åtgärdande är möjligt, inte har åtgärdat
sådant avtalsbrott inom sextio (60) dagar från mottagande av
skriftlig anmodan att vidta rättelse från Staden, ställd till
Leverantören med hänvisning till detta avsnitt 19.3.2, eller om
(b) Leverantören misslyckas med att rätta en icke oväsentlig brist i
Kritiska Tjänster inom tio (10) Arbetsdagar, eller om
(c) Leverantören försätts i konkurs, ställer in sina betalningar,
ansöker om företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller på
annat sätt rimligen kan förmodas vara insolvent, eller om
64 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(d) Omständigheter som enligt avsnitt 10.5 (Antidiskriminering) ger
rätt att säga upp Avtalet föreligger, eller om
(e) Leverantören inte utställer en garanti efter Stadens anmaning
enligt avsnitt 12.8 Garanti eller annan säkerhet, eller om
(f) Leverantören inte längre har det försäkringsskydd som denne
åtagit sig att upprätthålla enligt avsnitt 13, eller om
(g) Leverantören åberopar befrielsegrund enligt avsnitt 14, Force
Majeure, och sådan omständighet förelegat mer än tre (3)
månader, eller om
(h) Omständigheter som enligt avsnitt 17 (Immateriella Rättigheter)
ger rätt att säga upp Avtalet föreligger, eller om
(i) En försening som enligt Bilaga 5A (Införande) ger rätt att säga
upp Avtalet föreligger, eller om
(j) Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende
skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåliggande som
enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare.
(k) Leverantören gör sig skyldig till väsentligt brott mot villkor i
Bilaga 6B (Hållbar it) och Leverantören har misslyckats med att
åtgärda en sådan brist inom nittio (90) dagar.
19.3.3
Leverantörens rätt att säga upp Avtalet på saklig
grund
Leverantören får säga upp Avtalet med sextio (60) dagars
uppsägningstid genom att lämna ett skriftligt meddelande om
Staden gör sig skyldig till väsentligt brott mot Avtalet, under
förutsättning att avtalsbrottet omöjligen kan åtgärdas eller att
Staden, där åtgärdande är möjligt, inte har åtgärdat sådant
avtalsbrott inom sextio (60) dagar från mottagande av skriftlig
anmodan att vidta rättelse från Leverantören, ställd till Staden med
hänvisning till detta avsnitt 19.3.3 (där, för undvikande av tvivel,
Stadens bestridande av en faktura enligt avsnitt 12.4 aldrig kan
anses utgöra ett väsentligt brott mot Avtalet).
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
65 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Om Leverantören säger upp Avtalet i enlighet med detta avsnitt
19.3.3, ska Staden, oavsett vad som anges i föregående stycke ha
rätt att begära att Avtalet ska fortsätta att gälla på oförändrade
villkor under den tidsperiod som Staden anger, dock maximalt arton
(18) månader, exempelvis om Staden genomför en ny upphandling
av hela eller delar av den verksamhet som omfattas av Avtalet.
19.3.4 Vissa villkor vid förtida upphörande
Om Staden säger upp Avtalet eller delar därav (exempelvis en
enskild Tjänst) till förtida upphörande, oavsett anledning till
uppsägningen, har Staden rätt att ange från vilken tidpunkt som
sådan uppsägning ska ha verkan, förutsatt dock att sådan tidpunkt
inte infaller senare än tjugofyra (24) månader efter att uppsägning
avgivits. Under perioden fram till sådant framskjutet upphörande
ska Leverantören fortsätta att fullgöra sina åtaganden på samma sätt
som om Avtalet inte hade sagts upp.
Leverantörens befrias inte från skyldigheten att fortsätta fullgöra
sina åtaganden och tillhandahålla Tjänsterna även om det är
Leverantören som säger upp Avtalet till förtida upphörande, och
oavsett anledning till uppsägningen. Leverantören är dock inte
skyldig att tillhandahålla Tjänsterna efter en tidpunkt då Staden
rimligen har kunnat genomföra en ny upphandling motsvarande
Tjänsterna och infört dessa.
19.4
Villkor i samband med Avtalets
upphörande
19.4.1 Avveckling
Leverantörens övergripande ansvar vid en avveckling av Tjänsterna
och en överföring av leveransen till en ny leverantör och/eller till
Staden regleras i Bilaga 14 (Avveckling). Leverantören är medveten
om att under Avvecklingsperioden kommer Staden att ha rätt att
använda tjänster motsvarande Tjänsterna från andra leverantörer
(inklusive leverantörer inom Stadens egen organisation), för att
kunna överföra Tjänsterna successivt, med ett minimum av
störningar och avbrott i verksamheten eller Tjänsterna.
Under Avvecklingsperioden kommer Tjänsterna att successivt
överföras till den Nya Leveransen och Tjänsterna kommer att
successivt minska avseende volymer och fakturering.
66 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
19.4.2 Egendom vid avtalsslut
Staden har vid Avtalets upphörande, eller vid upphörande av del av
Avtalet, ingen skyldighet att överta egendom eller att utge
ersättning för sådan egendom (exempelvis för eventuella
kvarvarande leasingavgifter eller motsvarande) tillhörig
Leverantören eller dess underleverantörer. Dock har Staden rätt
men ingen skyldighet, att förvärva egendom i den utsträckning som
framgår av Bilaga 14 (Avveckling).
19.4.3 Upphörande av tilläggsavtal och andra avtal
I samband med upphörande av Avtalet eller vid upphörande av del
av Avtalet (exempelvis en enskild Tjänst), ska, om inte annat
uttryckligen anges i sådant avtal, samtliga tilläggsavtal till detta
Avtal samt andra avtal mellan Staden och Leverantören som är
hänförliga till den eller de Tjänster som sägs upp automatisk
upphöra att gälla. Om det i sådana avtal inte är specifikt reglerat att
dessa ska upphöra att gälla ska Parterna vidta erforderliga åtgärder
för att tillse att så sker.
20.
Övrigt
20.1
Språk
Kommunikation muntlig och skriftlig, enligt Avtalet ska ske på
svenska. Om båda Parter är överens kan dock kommunikation kring
tekniska frågor ske på engelska. All kommunikation i kontakt med
Användare ska dock ske på svenska på en nivå som framgår av
avsnitt 10.1.
20.2
Meddelanden
Meddelanden med anledning av detta Avtal som skickas till av Part
nedan angiven eller senare meddelad adress, ska anses ha kommit
mottagaren tillhanda om:
(a) överlämnat med bud/personlig leverans: vid överlämnandet,
dock att meddelanden överlämnade efter kl. 17.00 lokal tid ska
anses ha kommit mottagaren tillhanda närmast följande
Arbetsdag,
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
67 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
(b) skickat med rekommenderat brev: tre (3) Arbetsdagar efter att
det rekommenderade brevet postats, och
(c) skickat med e-post: den dag som mottagaren manuellt bekräftat
mottagande (automatiska svarsmeddelanden innebär, för
tydlighets skull, däremot inte att mottagaren manuellt bekräftat
mottagande), varvid också en undertecknad kopia i original ska
skickas per brev.
Staden
Adress:
[att. funktion]
[Besöksadress för bud]
[Postadress]
Telefon:
E-post:
Leverantören
Adress:
[att. funktion]
[Besöksadress för bud]
[Postadress]
Telefon:
E-post:
Vardera Part äger rätt att ändra sin adress till vilken meddelanden
ska adresseras genom att skriftligen meddela den andra Parten
sådan ändring. Meddelanden om ändrad adress eller kontaktperson
ska avsändas i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt 20.2.
20.3
Godkännanden
När det i detta Avtal anges att en Part ska lämna ett godkännande
avses, om inte annat uttryckligen framgår, ett föregående,
informerat, uttryckligt och skriftligt godkännande av därtill behörig
person eller organ enligt vad som följer av Bilaga 3 (Styrning och
planering).
20.4
Informationsplikt
Vardera Part har en skyldighet att fortlöpande informera varandra
om förhållanden som har betydelse för detta Avtal. Härutöver har
Leverantören en skyldighet att lämna korrekt information om
Avtalet och dess villkor till Staden.
20.5
Lojalitetsplikt
Vardera Part är förpliktad att fullgöra sina avtalsförpliktelser på ett
lojalt sätt och ska agera korrekt, ärligt och lojalt med beaktande av
motpartens intressen i enlighet med god affärssed.
68 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
20.6
Överlåtelse av Avtalet
Leverantören får inte helt eller delvis överlåta, pantsätta eller på
annat sätt förfoga över sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt
detta Avtal utan Stadens skriftliga samtycke. Leverantören äger inte
heller utan Stadens föregående skriftliga tillåtelse överlåta
fordringar eller andra anspråk (inklusive krav på skadestånd)
hänförliga till detta Avtal till någon tredje part.
Den ansökan som ställts till Staden om överlåtelse av Avtalet ska
vara Staden tillhanda senast trettio (30) kalenderdagar innan
överlåtelseavtalets undertecknande. Leverantören ska även
tillhandahålla Staden de dokument och den information som Staden
skäligen begär inför ett sådant godkännande (där dokument och
information som Staden begär för att kunna säkerställa att
överlåtelse är förenlig med Gällande Rätt alltid ska anses vara
skälig information). Leverantören ska alltid skicka en kopia av
överlåtelseavtalet till Staden.
Staden äger rätt att överlåta Avtalet, och samtliga rättigheter och
skyldigheter enligt Avtalet, exempelvis vid omorganisation eller
försäljning till annan juridisk person, utan Leverantörens
godkännande.
20.7
Passivitet
Part ska inte gå miste om någon rättighet enligt Avtalet på grund av
sin underlåtenhet att göra gällande någon rättighet enligt Avtalet
eller underlåtenhet att påtala visst förhållande hänförligt till Avtalet,
med undantag av avsnitt 12.7 Sen fakturering. Regler om
reklamations- och preskriptionsfrister som följer av Gällande Rätt
eller som uttryckligen framgår av Avtalet ska dock tillämpas.
20.8
Bestämmelses ogiltighet
Om bestämmelser i Avtalet helt eller delvis är ogiltiga ska inte
Avtalet i sin helhet anses ogiltigt utan resterande delar av Avtalet
ska fortsätta gälla. I den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts
utbyte av eller prestation enligt Avtalet så ska i stället en skälig
anpassning av Avtalet ske.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
69 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
20.9
Fullständig reglering
Alla överenskommelser, åtaganden och utfästelser i anledning av
Avtalet (oavsett om dessa varit skriftliga eller muntliga) som gjorts
före Avtalet ersätts av detta Avtal med bilagor, dock ska handlingar
enligt avsnitt 2.3 ingå i tolkningsordningen.
20.10 Giltighet efter uppsägning
De avtalsvillkor som till sin natur är avsedda att gälla även efter
upphörande eller uppsägning av Avtalet ska fortsätta att gälla så
långt det är nödvändigt för att bevara Parternas rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal.
20.11 Publicitet
Leverantören får inte utan Stadens godkännande göra några som
helst offentliggöranden som rör Avtalet (publiceringar,
pressreleaser, marknadsföringsmaterial eller någon annan form av
publicitetsåtgärd), med undantag för interna tillkännagivanden och
sådana offentliggöranden som är nödvändiga för att uppfylla
Gällande Rätt.
20.12 Exportlagstiftning
Parterna är medvetna om att vissa produkter och Immateriella
Rättigheter som tillhandahålls som del av Tjänsterna kan innehålla
teknologi och mjukvara som omfattas av exportrestriktioner
och/eller licenskrav enligt lagstiftning i EU, USA och det land dit
leverans eller användande sker. Enligt dessa lagar får dessa
produkter eller Immateriella Rättigheter inte säljas, vidareuthyras
eller förflyttas till icke godkänd slutanvändare, slutanvändning eller
länder. Parterna förbinder sig att följa nämnda lagstiftning.
20.13 Rubriker
De rubriker som finns uppställda i detta Avtal är uppställda enbart
för överskådlighetens skull och ska inte påverka tolkningen av detta
Avtal.
70 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
21.
Tillämplig lag och
tvistelösningsförfarande
21.1
Tillämplig lag
Svensk materiell rätt utan beaktande av dess lagvalsregler ska
tillämpas på detta Avtal.
21.2
Inget avbrott i Tjänsterna
Leverantören får, oavsett anledning, inte avbryta eller hota med att
avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna, oberoende av eventuella
problem eller tvister mellan Parterna. Inte heller att problem eller
tvister behandlas enligt det nedan beskrivna
tvistelösningsförfarande ska ge upphov till, eller rätt att hota om,
avbrott i tillhandahållandet av Tjänsterna. Leverantören ska inte
underlåta eller ha rätt att hota om att fullgöra sina skyldigheter som
rör uppsägning och inte heller avaktivera sådan hård- eller mjukvara
som används för att tillhandahålla Tjänsterna. Leverantören ska inte
heller vidta eller hota om att vidta någon annan åtgärd som
förhindrar, försvårar eller minskar nyttan av Tjänsterna eller
Stadens förmåga att driva sin verksamhet, om inte Staden eller
behörig domstol givit Leverantören behörighet att göra detta.
21.3
Tvistelösningsförfarande
21.3.1 Informellt tvistelösningsförfarande i första hand
I händelse av tvist mellan Staden och Leverantören rörande Avtalet,
ska Parterna sträva efter att lösa tvisten i god anda genom att följa
det informella tvistelösningsförfarandet som innefattar samverkan
inom varje Parts organisation i enlighet med Bilaga 3 (Styrning och
planering). Part har dock alltid rätt att inleda ett domstolsförfarande
enligt avsnitt 21.3.2 och ingen av Parterna kan i sådana fall hänvisa
till det ovan nämnda informella tvistelösningsförfarandet som skäl
för att inte inleda domstolsförfarande eller som en grund för
fördelning av ansvar för att betala rättegångskostnader på ett särskilt
sätt.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
71 (72)
Kommersiella villkor
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
21.3.2 Domstolsförfarande
Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska, avgöras av
domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.
__________________
Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav
Parterna tagit var sitt.
Stockholm den ________________ 2016
För
STOCKHOLMS STAD
För
[LEVERANTÖREN]
________________________
[Namnförtydligande:]
_______________________
[Namnförtydligande:]
72 (72) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter

Similar documents