Propositionsförteckningen våren 2016

Comments

Transcription

Propositionsförteckningen våren 2016
2016-01-12
Statsrådsberedningen
Riksmötet 2015/16
Propositioner avsedda att avlämnas från mitten av januari 2016 under återstoden av
riksmötet.
Propositionerna redovisas i huvudgrupper som följer departementsindelningen och
i undergrupper som visar vilka propositioner som avses bli slutbehandlade av
riksdagen före sommaren och vilka som avses bli slutbehandlade efter sommaren
men före utgången av 2016. För varje proposition anges en tidpunkt för
avlämnandet. Avsikten är att avlämnandet ska ske senast vid den tidpunkten.
Även regeringens planerade skrivelser till riksdagen har tagits med i förteckningen.
Statsrådsberedningen
Riksdagsbehandling före sommaren
1.
Skrivelse: Kommittéberättelse 2016
15 mars
2.
Skrivelse: Berättelse om verksamheten i Europeiska
unionen 2015
17 mars
3.
Skrivelse: Redogörelse för behandlingen av riksdagens
skrivelser till regeringen
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
–
2
Justitiedepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
4.
Åtgärder mot missbruk av svenska pass
12 januari
5.
Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
26 januari
6.
Ett effektivare förbud vid bristande kreditprövning
9 februari
7.
Skrivelse: Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas
krisberedskapsarbete
16 februari
8.
Skuldsanering – förbättrade möjligheter för överskuldsatta
att starta om på nytt
15 mars
9.
Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden
15 mars
10.
Synnerligen grova narkotikabrott
22 mars
11.
Tidsbegränsad lag med begränsningar av möjligheten att
beviljas uppehållstillstånd i Sverige
22 mars
12.
Revisorer och revision
22 mars
13.
Genomförande av EU-direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet
22 mars
14.
Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet
22 mars
15.
Lagändringar till följd av EU:s varumärkesförordning
22 mars
16.
Informationsutbyte med USA
22 mars
17.
Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva 22 mars
varor
18.
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
22 mars
19.
Utökade möjligheter till förverkande
22 mars
20.
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning
22 mars
3
21.
Ny påföljd efter tidigare dom
22 mars
22.
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet
22 mars
23.
Ändringar i lagen om mottagande av asylsökande m.fl. vid
laga kraft
22 mars
24.
Avvisning av viseringsfria personer
22 mars
25.
Genomförande av det omarbetade Asylprocedurdirektivet
22 mars
26.
Elektroniskt kungörande av SFS
5 april
27.
Informationsutbyte vid samverkan mot viss organiserad
brottslighet
28 april
Riksdagsbehandling efter sommaren
28.
Skrivelse: Riksrevisionens rapport om hur Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten arbetar med
handläggning och utredning av it-relaterad brottslighet
April
29.
Europeisk kvarstad på bankmedel
April
30.
Genomförande av EU:s försvarardirektiv
Maj
31.
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy Maj
32.
Mer rättvisande kreditupplysningar
Maj
33.
En ny lag om personnamn
Maj
34.
Framtidsfullmakter
Maj
35.
Ändringar i det internationella järnvägsfördraget
(COTIF 1999)
Maj
36.
Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrations- Juni
domstolar
37.
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
Juni
4
38.
Europeiska politiska partier
September
39.
Modernare adoptionsregler
September
40.
Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga
ämnen
September
41.
Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni
September
42.
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
September
43.
Straffskalorna för allvarliga våldsbrott
September
44.
Falska polisbilar
September
45.
Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om
varaktigt bosatta
September
46.
Genomförande av den omarbetade Dublinförordningen
September
Utrikesdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
47.
Skrivelse: Strategisk exportkontroll 2016
20 mars
48.
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)
22 mars
49.
Ett utökat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan
Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan,
och Kazakstan, å andra sidan
22 mars
50.
Skrivelse: Nordiskt samarbete 2015
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
51.
Skrivelse: Genomförande av PGU
Maj
52.
Avtal om privilegier och immunitet med Organisationen
för förbud mot kemiska vapen (OPCW)
Maj
5
53.
Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet
Juni
54.
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
September
Försvarsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
55.
Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet
15 mars
56.
Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands
22 mars
57.
Lagstiftning rörande Försvarsmaktens internationella
samarbete
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
–
Socialdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
58.
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet
– genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv
2 februari
59.
Skrivelse: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020
9 februari
60.
Skrivelse: Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin
22 februari
61.
Sammansättningen i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 15 mars
62.
Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd
15 mars
63.
Uppföljning av smittskyddsläkemedel
22 mars
6
64.
Patientrörlighet inom EES – vissa kompletterande förslag
22 mars
65.
Läkemedel för särskilda behov
22 mars
66.
Förslag till lag om statlig ersättning till personer som
insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering
22 mars
67.
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
68.
Skrivelse: Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
Maj
69.
Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
Maj
70.
Förebyggande och behandling av spelmissbruk
Maj
71.
Lag om försäkringsmedicinska utredningar
Maj
72.
Konvention om social trygghet (socialförsäkringsavtal)
med Filippinerna
Maj
73.
Vissa socialförsäkringsfrågor
Maj
74.
Skrivelse: Redovisning av fördelning av medel från
Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015
Juni
75.
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning
September
76.
Förändrade regler för bostadsanpassningsbidraget
September
77.
Lag om tolktjänst
September
78.
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
September
79.
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
September
80.
Skrivelse: Mål och myndighet – styrning av jämställdhetspolitiken och en nationell strategi för att motverka mäns
våld mot kvinnor
September
7
Finansdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
81.
Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar
26 januari
82.
Amorteringskrav
9 februari
83.
Lån till Ukraina
29 februari
84.
Skatteavtal mellan Sverige och Saudiarabien
15 mars
85.
Informationsutbytesavtal med Förenade Arabemiraten
15 mars
86.
Justerade matchningsregler för säkerställda obligationer
15 mars
87.
Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och
landstingsindelning
18 mars
88.
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem
22 mars
89.
Ändringar i lagen om lägenhetsregister
22 mars
90.
Förstärkt insättningsgaranti
22 mars
91.
Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar
22 mars
92.
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
7 april
93.
Tillsyn över efterlevnaden av EU:s marknadsmissbruksförordning
13 april
94.
Skrivelse: Redovisning av skatteutgifter 2016
15 april
95.
2016 års ekonomiska vårproposition
15 april
96.
Vårändringsbudget för 2016
15 april
97.
Skrivelse: Årsredovisning för staten 2015
15 april
98.
Skrivelse: Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2011–2015
20 april
99.
En uppdaterad fondlagstiftning (UCITS V)
27 april
8
Riksdagsbehandling efter sommaren
100. Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen
April
101. Nytt regelverk om upphandling
April
102. Regionalt utvecklingsansvar i Uppsala, Västmanlands,
Västernorrlands och Norrbottens län
April
103. Skrivelse: Utvecklingen inom den kommunala sektorn
April
104. Skrivelse: Redovisning av verksamheten i Internationella
April
valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklingsoch investeringsbankerna 2014 och 2015
105. Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen Maj
106. Skrivelse: Redovisning av AP-fondernas verksamhet
t.o.m. 2015
Maj
107. Vissa ändringar på tullområdet
Maj
108. Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om
europeiska långsiktiga investeringsfonder och faktablad
för paketerade, försäkringsbaserade investeringsprodukter
Juni
109. Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
Juni
110. Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån
för bedrägeribekämpning
Juni
Utbildningsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
111. Förändring av ägarandelarna i den europeiska synkrotronljusanläggningen
16 februari
112. Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever
22 mars
9
113. Ledningsfunktioner i högskolan – nytt förfarande för att
utse ordförande och externa ledamöter i styrelser
22 mars
114. Vissa timplanefrågor
22 mars
115. Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer 12 april
med examen på forskarnivå
116. Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning
Ökade möjligheter att erbjuda modersmålsundervisning
och studiehandledning på modersmålet genom fjärrundervisning
28 april117.
28 april
Riksdagsbehandling efter sommaren
118. En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap
Maj
119. Utbildningsgaranti i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Juni
120. Likvärdig utbildning för vissa elever med funktionsnedsättning m.m.
Juni
121. Kvalitet i utbildningen – särskild undervisning på sjukhus
eller institution som är knuten till ett sjukhus
Juni
122. Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
September
Miljö- och energidepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
123. Skrivelse om klimat- och energimålen
– kontrollstation 2015
3 februari
124. Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk
kompatibilitet
16 februari
125. Effektreserv 2020–2025
23 februari
126. Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning
1 mars
10
127. Invasiva främmande arter
22 mars
128. Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser
22 mars
129. Avfallshierarkin
22 mars
130. Elsäkerhetslag
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
131. Skrivelse om kemikaliepolitiken
April
132. Alkylatbensin – ändrade specifikationer
Maj
133. Anvisade elavtal
Maj
134. Ursprungsgarantier för el
Maj
135. En samlad torvprövning
Juni
136. Åldersgräns för kosmetiska solarier
September
137. Prövningen av vattenverksamheter
September
Näringsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
138. Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet
om icke-automatiska vågar
4 februari
139. Tillsynsbestämmelser till följd av TSM-förordningen
11 februari
140. Sanktionsavgifter på fiskeområdet för andra än yrkesfiskare
18 februari
141. Offentliggörande av register över ekologiska aktörer
18 februari
142. Genomförande av radioutrustningsdirektivet
23 februari
11
143. Ändring i lagen om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler
1 mars
144. Struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt
15 mars
145. Genomförande av direktivet om marin utrustning
22 mars
146. Ändringar i 2006 års sjöarbetskonvention
22 mars
147. Vildsvin och viltskador
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
148. Lag om infrastruktur för alternativa bränslen till transporter April
149. Livsmedelsstrategin
April
150. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om gruvavfall
April
151. Konkurrensskadelag
Maj
152. Genomförande av direktivet om arbetstid vid transporter
på inre vattenvägar
Maj
153. Godstrafikfrågor
Maj
154. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om stöd till innovationer Juni
och företagande
155. Skrivelse: 2016 års redogörelse för företag med statligt
ägande
Juni
156. Ny djurskyddslag
September
157. Fler steg för en effektivare plan- och bygglag
September
Kulturdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
12
158. Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att
främja lika rättigheter och möjligheter
22 mars
159. Vissa begravningsfrågor
22 mars
160. Ny filmpolitik
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
161. Skrivelse: En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige
Maj
162. Ett nytt avgiftssystem för fastställande av åldersgränser
för film och utvidgning av ledsagarregeln
Maj
Arbetsmarknadsdepartementet
Riksdagsbehandling före sommaren
163. Skrivelse: Regeringens strategi för arbetsmiljöpolitiken
2016–2020
28 januari
164. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om regional anpassning
av arbetsmarknadsutbildning
20 mars
165. Särskilt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga
missförhållanden
22 mars
Riksdagsbehandling efter sommaren
166. Genomförande av tillämpningsdirektivet till
utstationeringsdirektivet
September
167. Skrivelse: Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete med att stödja lågutbildade arbetssökande
genom utbildningsinsatser
September