Järvimatkailuopas - Venematkailu.fi

Comments

Transcription

Järvimatkailuopas - Venematkailu.fi
VENEILYKESÄ 2016 -OPPAAN SISÄLTÖ:
Järvimatkailuopas Veneilykesä 2016 on jokaisen matkailijan, veneilijän ja retkeilijän
tärkeä tietopaketti.
Järvimatkailuopas
Opas koostuu kolmesta kokonaisuudesta:
1. JÄRVIMATKAILUN YLEINEN OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia artikkeleita ajankohtaisista vesistömatkailuasioista
sekä veneilyaiheisia juttuja.
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien matkailupalvelut, tärkeimmät nähtävyydet ja kiinnostavimmat
tapahtumat esitellään kattavasti sekä Kymijoen vesistön että Kokemäenjoen vesistön
alueilla.
Opas sisältää kaikki käyntisatamat ja tärkeimmät retkisatamat Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen alueilla.
Kaikista satamista on korkealaatuiset tietokonepiirrokset.
Merkittävimmät satamat esitellään 4-väri-ilmakuvina.
Kunkin sataman ja sen läheisyydestä löytyvät palvelut esitetään symbolein.
3. KALASTUS
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista ja kalastusmahdollisuuksista sekä lisäksi veneramppien sijainneista.
Uudistunut Satamakirjasarjamme!
SAIM
AAN
KÄ
YNTI
Järvim
SATA
MAT
vene atkailuo
ilijän
JA KA
ja ret pas Saim
NAVA
keilij
aa
T 20
än tär n käyn
koos
16 -O
tis
keä
tuu ko
tietop atamat
PPAA
lmes
1. JÄ
akett ja kana
N SI
ta ko
i.
SÄLT
vat 20
OppaRVIMATKA
kona
Ö:
16 on
an
isuud
ILU
matka alussa
N
jokais
esta:
iluasi
on YLEIN
en ma
oista miele EN OSA
tkailij
nk
sekä
2. VE
an,
vene iintoisia
Kunti NEILIJÄN
ilyaih artikk
en
PA
eis
ele
LVEL
tapah ja ka
ia jut
ita
UO
up
tum
tuja. Järvi-Su
at es unkien PAS
omen
ite
ma
Opas
llään
tka
ajank
katta ilupalve
sisält
ohtai
la.
ää ka
vasti
lut, tär
sista
.
ikki kä
vesis
keim
yntis
tömät
Mone
atama
nähtä
sta sat
t ja tär
vy
ydet
amast
keim
ja kii
Merki
a on
mät
nnos
ttävim
korke
retkis
tavim
alaatu
mät
atama
mat
satam
Etäisy
iset
t Vuok
tietok
at es
sen
kunk ystauluk
itellä
onep
vesis
in ku
ot
än 4-v
iirrok
tön alu
ntaes tärkeim
set
äri-ilm
ittely
eelmi
3. KA
akuv
n yh stä sat
ina.
teyde
am
Sivuil LASTUS
ssä. ista esite
pien la kerro
llään
sijainn taan
paikk
eista. kalastus
akun
luvist
takoh
a ja ka
taise
lastus
sti se
lkeäst
mahd
i
ollisu
uksis
ta se
kä lisä
ksi ve
neram
pOpas
VENEILYKESÄ 2016 -OPPAAN SISÄLTÖ:
Veneilykesä 2016 järvimatkailuopas on järvialueemme jokaisen matkailijan, veneilijän
ja retkeilijän tärkeä tietopaketti.
Järvimatkailuopas
Opas koostuu kahdesta kokonaisuudesta:
1. VESIMATKAILUN YLEINEN OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia artikkeleita Järvi-Suomen ajankohtaisista vesistömatkailuasioista sekä veneilyaiheisia juttuja. Myös satamaraentamisella on oma tärkeä
osuutensa.
N
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien matkailupalvelut, tärkeimmät nähtävyydet ja kiinnostavimmat
tapahtumat esitellään kattavasti sekä Kymijoen vesistön että Kokemäenjoen vesistön
alueilla.
eili-
n, ven
TÖ:
SISÄL
tkailija
an ma
a liikkuv
PPAA
ristoss
16 -O
on saa
AT 20
opas
ATAM
atkailu
ristom tti.
t
6 saa
ake
vimmaet
at 201 keä tietop
nosta
ta:
satam
tär
ja kiin kokemuks
uudes
Käynti retkeilijän
uri
yydet
onais
jän ja
nähtäv aiset kulttu
sta kok
me
A
mmät
kol
Eril
u
OS
t, tärkei alueelta.
INEN
koostu
Opas
UN YLE ilupalvelurannikon
e.
tka
puvill
o
ATKAIL
itse saa
ISTOM nkien ma asti kok
että ves
1. SAAR ja kaupu ään kattavtain.
itse
tell
tien
elta
ä ma
ojo
Kun umat esi kkakunnit
it sek
olla Vir
t ja reit
tapahtioidaan pai
t rannik
hteyde
atama
huom
kulkuy
retkis
tyvät
et.
mmät
sta löy
tärkei
isohje
VELUT
Oppaa
estym
JA PAL amat ja
ja läh
TAMAT käyntisat
okset
NTISA
kki
nepiirr
2. KÄY sisältää kai
tietoko
Opas on.
tuiset
a.
laa
lein.
vin
aku
korkea
symbo
Tornio
äri-ilm
tetään
ista on
ään 4-v
ut esi
satam
tet
vel
ta
mpesi
pal
Kaikis
venera
amat
tyvät
ät sat
ä lisäksi
estä löy
tävimm
sta sek
eisyyd
Merkit
suuksi
sen läh
an ja
ahdolli
satam
astusm
ja kal
Kunkin
uvista
S
astusl
TU
kal
LAS
3. KA a kerrotaan
Sivuill inneista.
sija
pien
TIS
KÄYN
amme!
jasarj
makir
Sata
tunut
Uudis
opas
atkailu
Järvim
SAIMAAN KÄYNTISATAMAT
JA KANAVAT 2016 -OPPAAN
SISÄLTÖ:
Saimaan käyntisatamat
matkailijan, veneilijän ja kanavat 2016 järvimatkailuopas on järvialueemme
ja retkeilijän tärkeä tietopaketti.
jokaisen
Opas koostuu kahdesta
kokonaisuudesta:
1. VESIMATKAILUN YLEINEN
OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia
artikkeleita
matkailuasioista sekä
veneilyaiheisia juttuja. Järvi-Suomen ajankohtaisista vesistöosuutensa.
Myös satamaraentamisella
on oma tärkeä
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien
matkailupalvelut, tärkeimmät
tapahtumat esitellään
nähtävyydet ja kiinnostavimmat
kattavasti sekä Kymijoen
alueilla.
vesistön että Kokemäenjoen
vesistön
Opas sisältää kaikki
käyntisatamat ja tärkeimmät
joen vesistöjen alueilla.
retkisatamat Kymijoen
Saimaan
käyntisatamat
ja kanavat
ja Kokemäen-
Monesta satamasta
on korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Merkittävimmät satamat
esitellään 4-väri-ilmakuvina.
Etäisyystaulukot tärkeimmistä
satamista esitellään
kunkin kuntaesittelyn
paikkakuntakohtaisesti
yhteydessä.
veneilijän
matkailijan,
SISÄLTÖ:
e jokaisen
-OPPAAN
Ä 2016
on järvialueemm
opas
järvimatkailu
2016 tietopaketti.
a vesistösta:
tärkeä
Veneilykesä tärkeä
on oma
ajankohtaisist
kokonaisuude
misella
ja retkeilijän
Järvi-Suomen
kahdesta
OSA artikkeleitaMyös satamaraenta
koostuu
Opas
sia
at
UN YLEINEN
a juttuja.
on mielenkiintoi
ja kiinnostavimm
n vesistön
1. VESIMATKAIL
alussa sekä veneilyaiheisi
sta
nähtävyydet
Oppaan
että Kokemäenjoe
matkailuasioi
lut, tärkeimmät
vesistön
osuutensa.
ja KokemäenKymijoen
PALVELUOPAS
matkailupalve
sekä
Kymijoen
2. VENEILIJÄN
ja kaupunkien kattavasti
retkisatamat
esitellään
Kuntien
t ja tärkeimmät
tapahtumat
Järvimatkailuopas
selkeästi
Mukana ovat kumikanavayhteydet
muille järvialueille sekä
koko Järvi-Suomessa.
meriyhteydet
tulosatamiin
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista
ja kalastusmahdollisuuksista
pien sijainneista.
sekä lisäksi
veneramp-
VENEILYKES
Käyntisatamat
Tapahtumat
vesimatkailu.fi
Nähtävyydet
Kalastus
Lappeenranta - Kuopio
- Kiuruvesi
Savonlinna - Joensuu
- Nurmes
alueilla.
okset
käyntisatama
kaikki
sisältää alueilla.
et tietokonepiirr
Opas
selkeästi
vina.
ohtaisesti
joen vesistöjen
on korkealaatuis
4-väri-ilmaku
satamasta
paikkakuntak
esitellään
Monesta
tulosatamiin
esitellään
ät satamat
satamista
meriyhteydet
sekä
Merkittävimm
kot tärkeimmistä
yhteydessä.
järvialueille
venerampmuille
lisäksi
Etäisyystaulu
sekä
kuntaesittelyn
hteydet
kunkin
ollisuuksista
ovat kumikanavay
sa.
Mukana
a ja kalastusmahd
Järvi-Suomes
koko
kalastusluvist
kerrotaan
Sivuilla
sijainneista.
pien
Ä
SYSM
satama
uudistettu
Kirkonkylän
vyydet
at Nähtä tus
i
Kalas
isatam
Pyhäjärv
avat
Käynt
tumat
Näsijärvi kumikan
i
Tapah
vesi
Kansallis
yvesi
Keitele
Puula-Ky
Oulujärv
Päijännevesitiet
Hämeen
Opas sisältää kaikki käyntisatamat ja tärkeimmät retkisatamat Kymijoen ja Kokemäenjoen vesistöjen alueilla.
Monesta satamasta on korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Uud
Merkittävimmät satamat esitellään 4-väri-ilmakuvina.
istun
Etäisyystaulukot tärkeimmistä satamista esitellään paikkakuntakohtaisesti selkeästi
kunkin kuntaesittelyn yhteydessä.
ut Sa
VENEILYK
Mukana ovat kumikanavayhteydet muille järvialueille sekä meriyhteydet tulosatamiin
koko Järvi-Suomessa.
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista ja kalastusmahdollisuuksista sekä lisäksi veneramppien sijainneista.
Veneilykesä
KÄYNTISATAMAT 2016
-OPPAAN SISÄLTÖ:
Käyntisatamat 2016
saaristomatkailuopas
on saaristossa liikkuvan
jän ja retkeilijän tärkeä
matkailijan,
tietopaketti.
Opas koostuu kolmesta
veneili-
kokonaisuudesta:
1. SAARISTOMATKAILUN
Kuntien ja kaupunkien YLEINEN OSA
matkailupalvelut, tärkeimmät
tapahtumat esitellään
nähtävyydet ja kiinnostavimmat
kattavasti
huomioidaan paikkakunnittain. koko rannikon alueelta. Erilaiset
kulttuurikokemukset
Oppaasta löytyvät kulkuyhteydet
ja reitit sekä maitse että
vesitse saapuville.
2. KÄYNTISATAMAT JA
PALVELUT
Opas sisältää kaikki
käyntisatamat ja tärkeimmät
Tornioon.
retkisatamat rannikolla
Virojoelta
Kaikista satamista on
korkealaatuiset tietokonepiirrokset
ja lähestymisohjeet.
Merkittävimmät satamat
esitetään 4-väri-ilmakuvina.
Kunkin sataman ja sen
läheisyydestä löytyvät
palvelut esitetään symbolein.
3. KALASTUS
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista
ja kalastusmahdollisuuksista
pien sijainneista.
sekä lisäksi veneramp-
ESÄ
2016
-OPPAAN
ta sekä
Uudistunut Satamakirjasarjamme!
VENEILYKESÄ 2016
-OPPAAN SISÄLTÖ:
Veneilykesä 2016 järvimatkailuopas
on järvialueemme jokaisen
ja retkeilijän tärkeä tietopaketti.
matkailijan,
Opas koostuu kahdesta
veneilijän
kokonaisuudesta:
lisäksi
atkail
ja kalastusmahdollisuuksista
sekä
Järvimatkailuopas
Saimaan
käyntisatamat
ja kanavat
selkeästi
meriyhteydet
tulosatamiin
selkeästi
sekä
lisäksi
veneramp-
vesimatkailu.fi
Käyntisatamat
SYSM Ä
Kirkonkylän uudistettu satama
Käyntisatamat Nähtävyydet
Tapahtumat Kalastus
Päijänne Keitele
Kansallisvesi Näsijärvi
Hämeen vesitiet Puula-Kyyvesi
Pyhäjärvi
Oulujärvi kumikanavat
vesimatkailu.fi
Tapahtumat
Lappeenranta
Savonlinna
Nähtävyydet
Kalastus
- Kuopio
- Joensuu - Kiuruvesi
- Nurmes
vesimat
kailu.fi
Käyn
tisata
Tapa mat
htum
at
Päijänn
Hämeen e Keitele
vesitiet
kirja
uopa
s
sarja
Kirkonkyl SYSM
Ä
än uudistettu
Kansall
Puula-K
isvesi
yyvesi
Näht
ävyyd
Kala
stus et
imat
Saim kailuopas
käyn aan
tisat
t
!
satama
Näsijärv
Oulujär
i Pyhäjär
vi
kumikan vi
avat
vesimatkailu.fi
Käyntisatamat
Nähtävyydet
vene
Tapahtumat
ma Kalastus
tkail
u.fi
Päijänne Keitele Kansallisvesi Näsijärvi Pyhäjärvi
Hämeen vesitiet Puula-Kyyvesi Oulujärvi kumikanavat
Käyn
tisata
Tapa mat
htum
Lapp
at
ee
SYSMÄ
Kirkonkylän uudistettu satama
ama
mme
SYSM Ä
Kirkonkylän uudistettu satama
veneramp-
SAIMAAN
KÄYNTISATAMAT
Saimaan
matkailijan,
käyntisatamat
JA KANAVAT
veneilijän
Opas
ja kanavat
koostuu
ja retkeilijän
2016
1. VESIMATKAILUN
2016
kahdesta
-OPPAAN
Oppaan
tärkeäjärvimatkailuopas
kokonaisuudesta:
matkailuasioista
tietopaketti.
alussa
SISÄLTÖ:
YLEINEN
osuutensa.
on mielenkiintoisia
on järvialueemme
OSA
sekä
2. VENEILIJÄN
veneilyaiheisia
Kuntien
artikkeleita
jokaisen
tapahtumat
PALVELUOPAS
ja kaupunkien
juttuja. Järvi-Suomen
alueilla.
Myös
esitellään
satamaraentamisella
matkailupalvelut,
ajankohtaisista
Opas
kattavasti
joen sisältää
vesistöjenkaikki
sekä
tärkeimmät
vesistöon oma
Kymijoen
käyntisatamat
Monesta
alueilla.
tärkeä
nähtävyydet
vesistön
satamasta
Merkittävimmät
ja tärkeimmät
että
ja kiinnostavimmat
Kokemäenjoen
on korkealaatuiset
Etäisyystaulukot satamat
retkisatamat
kunkin
vesistön
tietokonepiirrokset
esitellään
Kymijoen
kuntaesittelyn
tärkeimmistä
Mukana
4-väri-ilmakuvina.
ja Kokemäenkoko
yhteydessä.
ovat
satamista
Järvi-Suomessa.
kumikanavayhteydet
esitellään
Sivuilla
pien
kerrotaan
paikkakuntakohtaisesti
sijainneista.
muille
kalastusluvista
järvialueille
ja Kokemäen-
tulosatamiin
veneramp-
vesimatkailu.fi
Järvim
Järvimatkailuopas
1. VESIMATKAILUN YLEINEN
OSA
Oppaan alussa on mielenkiintoisia
artikkeleita
matkailuasioista sekä
veneilyaiheisia juttuja. Järvi-Suomen ajankohtaisista vesistöosuutensa.
Myös satamaraentamisella
on oma tärkeä
2. VENEILIJÄN PALVELUOPAS
Kuntien ja kaupunkien
matkailupalvelut, tärkeimmät
tapahtumat esitellään
nähtävyydet ja kiinnostavimmat
kattavasti sekä Kymijoen
alueilla.
vesistön että Kokemäenjoen
vesistön
Opas sisältää kaikki käyntisatamat
ja tärkeimmät retkisatamat
joen vesistöjen alueilla.
Kymijoen
Monesta satamasta on
korkealaatuiset tietokonepiirrokset
Merkittävimmät satamat
esitellään 4-väri-ilmakuvina.
Etäisyystaulukot tärkeimmistä
satamista esitellään
kunkin kuntaesittelyn
paikkakuntakohtaisesti
yhteydessä.
Mukana ovat kumikanavayhteydet
muille järvialueille sekä
koko Järvi-Suomessa.
meriyhteydet
Sivuilla kerrotaan kalastusluvista
ja kalastusmahdollisuuksista
pien sijainneista.
sekä lisäksi
tama
ja retkeilijän 2016
SISÄLTÖ:
tärkeäjärvimatkail
Opas
tietopakettiuopas
koostuu
on järvialueem
.
1. VESIMATKA kahdesta
kokonaisuu
Oppaan
me jokaisen
matkailuasi
alussaILUN YLEINEN
desta:
matkailijan,
osuutensa. oistaon mielenkiinto
OSA
sekä
veneilijän
veneilyaihe
isia artikkeleita
2. VENEILIJÄN
isia juttuja.
Kuntien
Järvi-Suome
PALVELUOP
ja kaupunkien
tapahtumat
Myös
satamaraen
alueilla.
n ajankohtais
AS
esitellään matkailupal
tamisella ista
kattavasti
Opas
vesistövelut,
on oma
tärkeimmät
sekä
joen sisältää
Kymijoen
tärkeä
vesistöjenkaikki
nähtävyyde
käyntisatam
vesistön
alueilla.
Monesta
että
t ja kiinnostavim
at ja
satamasta
Kokemäenjo
tärkeimmät
Merkittävim
on korkealaatu
mat
en vesistön
retkisatama
mät
satamat
Etäisyystaul
iset
t Kymijoen
tietokonepi
esitellään
kunkin
ukot
ja Kokemäenkuntaesittel
irrokset
tärkeimmist
4-väri-ilmak
Mukana
yn yhteydessä.
ä satamista
uvina.
koko
ovat
kumikanava
Järvi-Suome
esitellään
Sivuilla
paikkakunta
yhteydet
ssa.
kerrotaan
pien
muille
kohtaisesti
sijainneista.
järvialueille
kalastusluvi
selkeästi
sekä
sta ja
meriyhteyd
kalastusmah
et tulosatamiin
dollisuuksis
Järv
Näh
tä
v
n
Kala yydet
Savo ranta stus
K
nlin
na - uopio Joen
suu - Kiuruve
Nurm si
es
Käyntisatamat Nähtävyydet
Tapahtumat Kalastus
atkailu.fi
vesim
u.fi
atkail
vesim
venematkailu.fi
Päijänne Keitele Kansallisvesi Näsijärvi Pyhäjärvi
Hämeen vesitiet Puula-Kyyvesi Oulujärvi kumikanavat
MEDIAKORTTI
KUSTANTAJA
Veneilykesä 2016
Suomen Vierassatamat Oy
PAINOS 3500 kpl
Oulu
LEVIKKI Kymijoen vesistön ja Kokemäenjoen vesistön vesilläliikkujat sekä muualta Järvi-Suomesta ja rannikolta saapuvat venematkailijat, vesiretkeilijät ja kalastusmatkailijat
ILMESTYMISAIKA
Toukokuu 2016
KOKO JA LAAJUUS
A5, laajuus noin 350 sivua
ILMOITUSHINNAT JA KOOT
Kajaani
Kokkola
PAPERI80g puolikiiltävä, kannet 250g kartonki
VÄRILLISYYS
Oulujärvi
Pielavesi
Vaasa
Keitele
Kuopio
Kansallisvesi
4-värimahdollisuus kaikilla sivuilla
leveys x korkeus
1/1
123 x 190 mm
1/2
123 x 90 mm
1/4
123 x 45 mm
Lisäväri
4-VÄRI
630 €
435 €
245 €
Äänekoski
MV
490 €
270 €
155 €
55 €
Jyväskylä
Virrat
Vilppula
Näsijärvi
Längelmävesi
Pori
Päijänne
Pyhäjärvi
Mallasvesi
www.venematkailu.fi
Helsinki
Hanko
Lahti
Porvoo
Turku
INTERNET
Puula
Mikkeli
Heinola
Hämeenlinna
Hintoihin lisätään alv. 24%
ILMOITUSAINEISTO
31.3.2016 mennessä
[email protected]
Kyyvesi
Jämsä
Tampere
Vanajavesi
ILMOITUSMYYNTI Timo Jokinen | 045 132 3382
Timo Yli-Heikkilä | 0400 524 218
Sähköposti | [email protected]
Joensuu
Lappeenranta
Kouvola
Kotka

Similar documents