Våren 2016 - Høgskolen i Hedmark

Comments

Transcription

Våren 2016 - Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Pensumliste vårsemesteret 2016
Merk: – masteremner er kun tilgjengelig for studenter som er tatt opp på masterstudiene.
– emnekode for de emner du skal ta finner du i din utdanningsplan på studentweb.
Arbeidsrett 3JUS120 - RJUS120 - SJUS120 7,5 sp
Faglærer: Anne Oline Haugen
Engelsrud, G. (2013). Styring og vern. Arbeidsrett i offentlig sektor (5.utg.). Oslo: Cappelen.
ISBN 978-82-02-39986-3
Hylleplassering i biblioteket: 344.01 En
Hole, Å. S & Haugen, A. O. (Red.). (2014). Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. - Vallset :
Oplandske bokforlag. ISBN 978-82-7518-231-7.
Hylleplassering i biblioteket: 658.3 Pe
Beredskapsarbeid og krisehåndtering i praksis 3RIS140 7,5 sp
Faglærer: Bjørn Tallak Bakken
Eriksen, J. (2011). Krise- og beredskapsledelse. Teamtrening. Oslo: Cappelen Damm.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4056 Er
Heier, T. & Kjølberg, A. (red.) (2013). Mellom fred og krig. Norsk militær krisehåndtering. Oslo:
Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02147-8.
Hylleplassering i biblioteket: 355.0330481 Me
Lunde, I. K. (2014). Praktisk krise- og beredskapsledelse. Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-02068-6. Kap 4 og 6 er pensum.
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt 26/11-15
Weisæth, L. & Kjeserud, R. (2007). Ledelse ved kriser. En praktisk veileder. Gyldendal. Kap 1-4 er
pensum.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4056 We
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2007). Øvelse Oslo 2006 Evaluering.
Tilgjengelig på: www.dsb.no.
Gjørv, A. B. (2012). Rapport fra 22. juli kommisjonen. NOU 2012:14. Tilgjengelig på:
www.regjeringen.no/pages/37994796/PDFS/NOU201220120014000DDDPDFS.pdf
Kun kap. 19 er pensum.
I tillegg kommer artikler, bokutdrag og forelesningsnotater som vil bli gjort tilgjengelig i forkant eller
under samlingene.
Business English 3ENG100 7,5 sp
Faglærer: Torunn Synnøve Skjærstad
Sweeney, S. (2003). English for business communication : a short course consisting of five modules: cultural
diversity and socialising, telephoning, presentations, meetings and negotiations (2nd ed.). Cambridge:
Cambridge University Press. ISBN 0-521-75449-6
Hylleplassering i biblioteket: 428 Sw
Articles will be available on Fronter.
Etikk og kommunikasjon 3REV330/SREV330
Faglærer: Einar Øverenget
Kvalnes, Ø. (2012). Etikk og samfunnsansvar. Universitetsforlaget. ISBN: 9788215020389.
Hylleplassering i biblioteket: 174.4 Kv
1
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Øverenget, E. (2015). Helstøpt. Lær å håndtere etiske dilemmaer. Oslo.Aschehoug.
ISBN: 9788203294419.
Hylleplassering i biblioteket: 170 Øv
Driftsregnskap og budsjettering 3REV220 - HREV220 - NREV220 - SREV220 7,5 sp
Faglærer: Harald Romstad
Hoff, K. G. (2015). Økonomistyring 2 : driftsregnskap og budsjettering. (6. utg.). - Oslo :
Universitetsforl. ISBN 978-82-15-02556-8. (Hoff, K. G. (2010). Driftsregnskap og budsjettering (5.utg.)
kan brukes)
Hylleplassering i biblioteket: 658.4 Ho
Romstad, H. (2016). Forelesningsnotater og lysbilder til det enkelte kapittel i Hoff (2015) til sammen ca
200 sider, ca. 600 «lysbilder». Legges fortløpende ut på Fronter.
Romstad, H. (2016). To obligatoriske oppgaver 1 og 2 med løsningsforslag i Fronter.
Budsjettmodeller og analysemodeller (standardkost) i Excel som legges ut i Fronter.
Anbefalt litteratur:
Hoff, K. G. (2015). Arbeidsbok til Økonomistyring 2 : driftsregnskap og budsjettering.Oppgaver og
løsningsforslag (6.utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 9788215025575
Hylleplassering i biblioteket: 658.4 Ho
Endringsledelse og identitet 3LED340 7,5 sp
Faglærer: Inge Hermanrud
Jacobsen, D. I. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1332-0
Hylleplassering i biblioteket: 658.406 Ja
Kvåle, G. & Wæraas, A. (2006). Organisasjon og identitet. Samlaget. ISBN 9788252165739
Hylleplassering i biblioteket: 302.35 Kv
(Artikler i Fronter)
Event management 3MUS240 7,5 sp
Faglærer: Rune Johannessen
Bladen, C. et al. (2012). Events management : an introduction. London: Routledge. ISBN 978-0-41557742-7
Hylleplassering i biblioteket: 338.477 Bl
Danielsen, I. M. (2008). Sikkerhetshåndboken for konsertavvikling. Oslo: Norsk rockforbund.
Hylleplassering i biblioteket: 363.1 Da
Diverse artikler
Anbefalt litteratur:
Baade, L. T. (2010). Feite forestillinger : hvordan arrangere vellykkede konserter. (7. utg.). Oslo: Norsk
rockforbund.
Hylleplassering i biblioteket:
Forbrukeratferd/Consumer Behaviour 3MAR240 7,5 sp
Faglærer: Kotaiba Aal
Schiffman, L. G., Hansen, H., & Kanuk, L. L. (2012). Consumer behaviour: a European outlook. (2.utg)
Harlow: Prentice Hall Financial Times. ISBN 978-0-273-73695-0
Hylleplassering i biblioteket: 658.834 Sc
Forretningsplan 3BED340 7,5 sp
Faglærer: Rune Johannessen
Dahle, Y. et al. (2015). Lean business planning. Oslo : Universitetsforl. ISBN 978-82-15-02608-4
2
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Hylleplassering i biblioteket: 658.4012 Le
Diverse artikler
Forvaltningsøkonomi RSAM300 15 sp
Faglærer: Rune Antonsen
Opstad, L. (2013). Økonomistyring i offentlig sektor. 2. utg. - Oslo : Gyldendal akademisk. ISBN 978-8205-44686-1.
Hylleplassering i biblioteket: 352.4 Op
Ringstad, V. (2011) Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. 5.utg. – Oslo: Cappelen
Damm. ISBN 978-82-02-32069-0
Hylleplassering i biblioteket: 330 Ri
Forvaltningsøkonomi 3MFØ11 15 sp Masteremne
Forvaltningsøkonomi 3MFØ05 10 sp Masteremne
Faglærer: Bjarne Jensen
(Spesifikasjon og tillegg knyttet til 15 studiepoeng kommer)
Busch, Johnsen &Vannebo (2009) Økonomistyring i det offentlige. (4. utg.) Oslo: Universitetsforlaget
Hylleplassering i biblioteket: 352.42 Bu
Hoorens, D. (2008). Sub-national governments in the European Union: organisation, responsibilities and
finance. Paris: Dexia. Side 27-144. Trykt opp og selges i studentbokhandelen, Campus Rena, under
tittelen Forvaltningsøkonomi
Hylleplassering i biblioteket: 351.4 Su
Finansdepartementet (2014): Veileder i Samfunnsøkonomiske analyser
Tilgjengelig her: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133924
Jensen, B. Målsetting og prinsipper i et kommunalt inntektssystem. Notat Høgskolen i Hedmark. (Fronter
Forvaltningsøkonomi)
Jensen, B. (2005) Kommune-Norge velferd og finansiering. Oslo: Kommuneforlaget.
Tilgjengelig i Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133407
Jensen, B. (2007) Offentlige velferdsgoder – Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public
Management. Høgskolen i Hedmark – rapport nr.12
Tilgjengelig i Brage: http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_6392
Jensen, B. & Monsen, N. (2009) Regnskap i stat og kommuner, Kap. 1. Høgskolen i Hedmark - rapport nr.
7
Tilgjengelig i Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133922
Monsen, N. (2008) Økonomistyring og regnskap i offentlige organisasjoner. Magna. Tilgjengelig her:
http://www.magma.no/oekonomistyring-og-regnskap-i-offentlige-organisasjoner
St. meld nr 1 Nasjonalbudsjettet (Siste versjon)
Tilgjengelig her: http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2014/dokumenter/pdf/stmeld.pdf
Kommuneproposisjonen (Siste versjon)
3
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-ogregioner/kommuneokonomi/kommuneproposisjonen-for-2014/id726219/
Ringstad, V. (2011) Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. Oslo: Cappelen Damm
akademisk. (Het tidligere: Innføring i Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk).
Hylleplassering i biblioteket: 330 Ri
Østre, S. (2007) Analyse av prinsipper for budsjettering og regnskapsføring i offentlig forvaltning.
Høgskolen i Hedmark- rapport nr. 14.
Tilgjengelig i Brage: http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_6386
Østre, S. (2007): Resultatstyring i offentlig forvaltning. Mål og resultatstyring: muligheter og
begrensninger for offentlig virksomhet. Høgskolen i Hedmark- rapport nr. 13.
Tilgjengelig i Brage: http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_6388
Østre, S. (2010) Nyttekostnadsanalyser. Notat Høgskolen i Hedmark. (Fronter Forvaltningsøkonomi uke 7
2010). Tilgjengelig i Brage: http://hdl.handle.net/11250/220593
Pensum vil bli supplert med forelesningsnotater som utdeles/legges ut på nettet og annen litteratur.
Supplerende litteratur:
Østre, S. Marked og velferd. Kompendium Høgskolen i Hedmark. (Fronter Forvaltningsøkonomi).
Tilgjengelig i Brage: http://hdl.handle.net/11250/133388
Østre, S. (2008) Forvaltningsbudsjettering. Høgskolen i Hedmark rapport nr. 9.
Tilgjengelig i Brage: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133924
Anbefalt tilleggslitteratur:
Vale, Per Halvor (2010): Makroøkonomi. Har vi kontroll på utviklingen? (3.utg) Oslo: Abstrakt.
Hylleplassering i biblioteket: 339 Va
Informasjonskompetanse og metode - metode 1 3MET100 - RMET100
Faglærer: Hanne Haave
Johannessen, A., Tufte, P. A, & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.
(4.utg.). Oslo: Abstrakt forl. ISBN 978-82-7935-298-3. Del I: s.1-98, del III: kap 18 (s.237-258), del V: s.
259-391.
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Jo
Rienecker, L. & Jørgensen, P.S. (2013). Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og
høgskole. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN:9788215013290.
Hylleplassering i biblioteket: 808.066 Ri
Thuren, T. (2009). Vitenskapsteori for nybegynnere (2.utg.). Oslo: Gyldendal akademiske
Hylleplassering i biblioteket: 001.01 Th
Grønmo, S. (1996). Forholdet mellom kvalitative og kvantitative tilnærminger i samfunnsforskningen. I
Holter, H. og Kalleberg, R. Kvalitative metoder i samfunnsforskning. Oslo: Universitetsforlaget. S.73-108.
Lenker:
Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
http://www.etikkom.no/retningslinjer/NESHretningslinjer/06
4
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Vitenskaplig artikkel
http://bridge.kib.ki.se/vetartikel/player.html
Informasjonsøkonomi og digitale markeder 3SER350
Faglærer: Tor Arne Moxheim
Krokan, A (2010). Den digitale økonomien. Om digitale tjenester, forretningsutvikling og
forretningsmodeller i det digitale nettsamfunnet. ISBN: 9788202318840.
Hylleplassering i biblioteket: 330 Kr
Internasjonal krisehåndtering 3KRI220 15 sp
Faglærer: Tore Hafting
Hehir, A. & Robinson, N. (2009). State-building. Theory and practice. Routledge: London.
ISBN: 978-0-415-54348-4
Hylleplassering i biblioteket:
Hovi, J. & Malnes, R. (Red.). (2011). Anarki, makt og normer. Innføring i internasjonal politikk. (2. utg.).
Abstrakt Forlag: Oslo. ISBN: 978-82-7935-317-1.
Hylleplassering i biblioteket:
Olsen, B. & Øian, H. (Red). (2007). Hvorfor skyter de? Konflikt- og kulturforståelse i internasjonale
militære operasjoner. Cappelen Akademisk Forlag: Oslo. ISBN: 978-82-02-27407-8.
Hylleplassering i biblioteket:
Polman, L. (2010). Krisekaravanen: humanitær hjelp i kriseområder. Arneberg: Oslo.
ISBN: 978-82-8220-020-2
Hylleplassering i biblioteket:
Artikler som gjøres tilgjengelig i Fronter:
Eriksen, T. H. (2010). Små steder - store spørsmål, Innføring i sosialantropologi. 3 utgave.
Universitetsforlaget: Oslo. ISBN 9788-215-013961. Kapittel 18: Nasjonalisme og minoriteter, s.267- 280
Hilhorst, D. (2005). Dead letter or living document? Ten years of the Code of Conduct for disaster relief.
Disasters, 29(4), 351-369.
http://dx.doi.org/10.1111/j.0361-3666.2005.00297.x
Knutsen, B. O. (2008). NATOs rolle i kampen mot internasjonal terrorisme. Internasjonal Politikk, 66(1),
35-64.
https://www.idunn.no/ip/2008/01/natos_rolle_i_kampen_mot_internasjonal_terrorisme
Kruke, B. I. & Olsen, O. E. (2005). Reliability-seeking networks in complex emergencies. International
Journal of Emergency Management, 2(4), 275- 291.
Østerud, Ø. (2014). Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget. 978-82-1502281-9. Kapittel 16: Nasjonalstat og nasjonalisme, s.153-164.
Hylleplassering i biblioteket: 320 Øs
Investeringer og beslutningsstøtte 3MØS240 7,5 sp
Faglærer: Per Søberg
Broyles, J. (2003). Financial Management and Real Options (7th ed.), Chichester: Wiley.
978-0-471-89934-1, Part 1 – Part 2, 218 sider.
Hylleplassering i biblioteket: 658.15 Br
ISBN:
5
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Bøhren, Ø. og Michaelsen, D. (2012). Finansiell økonomi. Teori og praksis (4.utgave). Fagbokforlaget.
ISBN: 978-82-450-1326-9, kap 4 – 12, 400 sider.
Hylleplassering i biblioteket: 658.15 Bø
Jus 1 3JUS130 7,5 sp
Faglærer: Andreas Galtung
Langfeldt, S. F. & Bråthen, T. (2014). Lov og rett for næringslivet. 22. utg. Oslo: Focus forl.
ISBN 978-82-05-48826-7.
Hylleplassering i biblioteket: 346 La
Norges lover ... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave.
Hylleplassering i biblioteket: r348 No
JUS 3 3JUS300 7,5 sp
Faglærer: Per Anders Løvsletten
Langfeldt, S. F. & Bråthen, T. (2014). Lov og rett for næringslivet. 22. utg. Oslo: Focus forl.
ISBN 978-82-05-48826-7. Kap 2 og 3
Hylleplassering i biblioteket: 346 La
Bergsåker, T. (2013) Kjøp av fast eiendom : med kommentarer til avhendingsloven. 5. utg. - Oslo: T.
Bergsåker : I samarbeid med Norges eiendomsmeglerforbund. ISBN 978-82-993597-9-5
Hylleplassering i biblioteket: 346.04 Be
Stadheim, D.K. (2009). Håndbok for styremedlemmer i boligselskaper. 3. utg. Oslo: Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-00571-3
Hylleplassering i biblioteket: 346.06 St
Wefling, C. (2012). Bustadoppføringslova : en praktisk juridisk håndbok. [Oslo]: Cappelen Damm
akademisk. ISBN 978-82-02-36956-9
Hylleplassering i biblioteket: 291 We
Støttelitteratur:
Knoph, R. (2014). Knophs oversikt over Norges rett. 14. utg. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-01992-5
Hylleplassering i biblioteket: 342 Kn
Kamerateknikk for eiendomsmeglere 3MED350 7,5 sp
Faglærer: Nikolaas A. Kippenbroeck
Fjørtoft, M. (2012). Digital fotografi i praksis. 5.utg. Abrakadabra forlag. ISBN 978-82-7780-062-2.
Hylleplassering i biblioteket: 778.3 Fj
Krisekommunikasjonsledelse 3KRI130 15 sp
Faglærer: Nkosi Ndlela
Coombs, T. W. (2015). Ongoing crisis communication: planning, managing, and responding. 4th ed.
London: Sage. ISBN 978-1-4522-6136-2.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4056 Co
Johansen, W. & Frandsen, F. (2007). Krisekommunikation : når virksomhedens image og omdømme er
truet. Frederiksberg: Samfunnslitteratur. (Innledning, kap. 3, 4, 5). ISBN 978-87-593-0867-7.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4056 Jo
Løvik, K. (2015). Krisehåndtering online. Sosiale medier i krisekommunikasjon og beredskapsarbeid.
Oslo: Cappelen Damm. ISBN 978-82-02-45863-8.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4056 Lø
Artikler:
Gangdal, J. & Angeltveit, G. (2014). Medienes rolle og opptreden. I Krise: forebygging, beredskap,
håndtering, kommunikasjon. Bergen, Fagbokforlaget (Kap.5).
6
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Handeland, G. (2014). Kommunikasjon i krisen. I F. U. Kärki og L. Weisæth (Red.), Fra sjokk til mestring.
Norges respons på et nasjonalt traume. Gyldendal Akademisk. (Kapittel 8, s. 168-181).
Kjølaas, C. (2015). Fase III: Krisen er der. I Krisehåndteringsboken. Om å lede en bedrift før, under og
etter krisen. Oslo. Universitetsforlaget (Kap.7)
Meling, A. T (2012). To fortellinger om 22/7 – fra innsiden. I Fagerli, H. P (m.fl.) Krisehåndtering 2.0
Sosiale medier i bruk før, under og etter krise. Oslo. Kommuneforlaget (s. 105 -116).
Lunde, I. K. (2014). 4.2 Beredskapskommunikasjon. I Praktisk krise- og beredskapsledelse. Oslo:
Universitetsforlaget (s. 95 – 108).
Veileder og dokumenter:
Statens kommunikasjonspolitikk
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statens-kommunikasjonspolitikk/id582088/
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2014) Veileder i Risiko- og krisekommunikasjon
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2014/Tema/risiko_og_krisekommunikasjon.pdf (19.10.2015)
Meld. St. 29 (2011 -2012) Samfunnssikkerhet [Kap 5 Kommunikasjon i beredskap og krisehåndtering ]
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-29-20112012/id685578/?q=&ch=5
Audiovisuelt:
Levinson, B. (1997). Wag the Dog.
Howard, R. (1995). Apollo 13.
Donaldson, R. (2000). Thirteen Days.
Soderbergh, S. (2011). Contagion.
Kunnskapsledelse KLED180
Faglærer:
Irgens, E. (2011). Dynamiske og lærende organisasjoner : ledelse og utvikling i et arbeidsliv i endring.
Bergen : Fagbokforl.. ISBN 978-82-450-0822-7
Hylleplassering i biblioteket: 658.406 Ir
Kvantitativ metode 3MSM100 7,5 sp
Faglærer: Frode Fjelldal-Soelberg
Hair, J. F. Jr., Black, W. C., Babin, B. J. og Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis: A global
perspective. 7 utg. Upper Saddle River, N.J.: Pearson. Kapittel 2, 3, 4 og 6 (314 sider).
Hylleplassering i biblioteket: MÅ bestilles!
Ringdal, Kristen (2013) Enhet og mangfold: Samfunnsvitenskapelig forskning og kvantitativ metode.
Bergen, Fagbokforlaget. Kapittel 1-17 og 19, unntatt kapittel 3 og 8 (332 sider).
Hylleplassering i biblioteket: 300.71 Ri Må bestille 1 eks til.
Hammervold, Randi (2012) En kort innføring i bruk av SPSS. Anvendelser innen multivariat statistikk.
Trondheim, Tapir Akademisk (150 sider).
Hylleplassering i biblioteket: 519.2 Ha Må bestille 2 eks til.
7
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Kvalitativ metode 3MSM120 7,5 sp
Faglærer: Jens Petter Madsbu, Jan Oddvar Sørnes
Aase, T. H. & Fossåskaret, E. (2014). Skapte virkeligheter : om produksjon og tolkning av kvalitative data
(2. utg. utg.). Oslo: Universitetsforl. (225 sider)
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Aa Må bestille 2 eks til!
Mehmetoglu, M. (2004). Kvalitativ metode for merkantile fag. Bergen: Fagbokforl. (188 sider)
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Me Må bestille 1 eks til!
Marjan, N. (2015). Generalisering og bruken av analytiske kategorier i kvalitativ forskning. Sosiologisk
tidsskrift(03), 129-148. (20 sider)
Madsbu, J. P. (2011). Hvordan etablere vitenskapelig kunnskap om samfunnet. Innsamling, fortolkning og
analyse av kvalitative data ved hjelp av Sensitizing Concepts I verdens rikeste land.
Samfunnsvitenskapelige innganger til norsk samtid (s. 13-32): Oplandske Bokforlag. (20 sider)
Hylleplassering i biblioteket: 300.9481 Iv
Payne, G. & Williams, M. (2005). Generalization in qualitative research. Sociology, 39(2), 295 – 313 (20
sider).
Esaiasson, P, Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan : konsten att studera
samhälle, individ och marknad = Metodpraktikan (4. rev. upplagan. utg.). Stockholm: Norstedts juridik.
Kap 2‐9,12-18 (257 s)
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Me
Starrin, B. (2007). Vad handlar uppdelningen i kvalitativ och kvantitativ om? I Strannegård, L. (2007).
Den Omätbara kvaliteten. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. (20 sider)
Hylleplassering i biblioteket: 701 De Må bestille 1 eks til!
George, A. L., & Bennett, A. 2005 . ”Case studies and theory development in the social sciences.” I Case
studies and theory development in the social sciences , 3- 36 Cambridge, Mass.: MIT Press. (25 sider)
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Ge
Ledelse av servicevirksomheter 3LED200 7,5 sp
Faglærer: Ole Jørgen Ranglund
Aasbrenn, K. (2010). Tjenester som treffer. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 978-82-15-01560-6.
Hylleplassering i biblioteket: 352.3 Ås
Andreassen, T. W. (2006). Når ting går galt. Kapittel 5, s. 226-267, i Andreassen, Tor Wallin
Serviceledelse. Planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. Gyldendal Akademisk, Oslo.
Echeverri, P. & Edvardsson, B. (2012) Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund, Studentlitteratur. Unntatt
kapitlene 6, 9 og 10. ISBN 978-91-44-05974-7.
Korczynski, M. (2002). ”Managing emotions”, i M. Korczynski. Human Resource Managemet in Service
Work. Palgrave (chapter 8). Macmillan, New York. ISBN 0-333-77441-8.
Yukl, G. (2009). Å lede organisasjonsendringer. I Ø. Martinsen (red.). Perspektiver på ledelse. (3. utg.)
Kapittel 8. Gyldendal Akademisk, Oslo. ISBN 978-82-05-39456-8
Ledelse og økonomistyring KLED190
Faglærer: Nils Kvilvang
Busch, T. (2014). Regnskapet. En prinsipiell innføring. (4 utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-02487-5
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt 5/11-15
8
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Opstad, L. (2013). Økonomistyring i offentlig sektor (2 utg.). Oslo: Gyldendal Akademisk.
ISBN 978-82-05-44686-1
Hylleplassering i biblioteket: 352.4 Op
Lydproduksjon 2 3MUS180 7,5 sp
Faglærer: Ola Haampland
Massey, H. (2000). Behind the Glass: top record producers tell how they craft the hits. San Fransisco:
Backbeat Books. ISBN 978-0-87930-614-4.
Hylleplassering i biblioteket: 781.49 Ma
Owsinski, B. (2013). The Mixing Engineer's Handbook . (3rd ed.). Boston: Course Technology.
ISBN 978-1-285-42087-5
Hylleplassering i biblioteket: 621.3893 Ow
Låtskriving 3MUS190 7,5 sp
Faglærer: Hilde Wahl
Benestad, F. (2009). Musikklære, 4. utg. Universistetsforlaget. ISBN 9788215014890.
Hylleplassering i biblioteket: 781 Be
Braheny, J. (2006). The craft and business of songwriting : a practical guide to creating and marketing
artistically and commercially successful songs. Cincinnati: Writers Digest Books; 3rd. ed.
ISBN9781582974668.
Hylleplassering i biblioteket: 782.4213 Br
Davis, S. (1988). Successful lyric writing : a step-by-step course and workbook. Cincinnati: Writers Digest
Books; 1st ed. ISBN9780898792836.
Hylleplassering i biblioteket: 782.4213 Da
Massey, H. (2000). Behind the Glass: top record producers tell how they craft the hits. San Fransisco:
Backbeat Books. ISBN 978-0-87930-614-4.
Hylleplassering i biblioteket: 781.49 Ma.
Murphys law of songwriting. (2011)
http://murphyslawsofsongwriting.com/
Tilleggslitteratur:
Blume, J. (2008). Six Steps to Songwriting Success, Revised Edition: The Comprehensive
Guide to Writing and Marketing Hit Songs, Billboard Books; 2nd ed.
Blume, J. (2006). This Business of Songwriting, Billboard Books.
Josefs, J. (2000). Writing Music For Hit Songs. Schirmer Trade Books; 2nd. ed.
Kachulis, J. (2003). The Songwriter's Workshop: Melody. Berklee Press.
Kachulis, J. (2004). The Songwriter's Workshop: Harmony Berklee Press.
Luboff, P. (2007). 101 Songwriting Wrongs and How to Right Them: How to Craft and Sell
Your Songs. Writers Digest Books; 2nd edition.
Pattison, P. (1991). Songwriting: Essential Guide to Rhyming: A Step-by-Step Guide to
Better Rhyming and Lyrics. Berklee Press.
Pattison, P. (2001). Writing Better Lyrics. Writers Digest Books.
Perricone, J. (2000). Melody in Songwriting: Tools and Techniques for Writing Hit Songs. Berklee Press
Zollo, P. (2003). Songwriters On Songwriting: Revised And Expanded, Da Capo Press; 4th ed.
Management Communication 3ORG320 7,5 sp
Faglærer: Victoria Konovalenko
Shockley-Zalabak, P.S. (2015). Fundamentals of Organizational Communication: Knowledge, Sensivity,
Skills, Values. 9th ed. Pearson Education. ISBN: 978-0205980079
9
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt 26/11-15
Markedsføringsteori 3MMF100 7,5 sp
Faglærer: Bård Tronvoll
Bok:
Lusch, R. F. and S. L. Vargo. (2014). Service-Dominant Logic: Premises, Perspectives, Possibilities.
Cambridge, UK: Cambridge University Press (alternativt norsk utgave Lusch, R.F og S. L. Vargo. (2014).
Tjenestedominant logikk. Oslo, CappelenDamm)
Hylleplassering i biblioteket: 338.5 Lu
Artikler:
Bagozzi, Richard P. (1975): “Marketing as Exchange”. Journal of Marketing, Vol. 39 (Oct.), side 32-39.
Brady, Michael K. and J. Joseph Cronin Jr. (2001), "Some new thoughts on conceptualizing perceived
service quality: A hierarchical approach," Journal of Marketing, 65 (3), side 34-49.
Crittenden, V.L., Crittenden, W.F., Ferell, L.K., Ferell, O.C. and Pinney, C.C. (2011): “Market-oriented
sustainability: a conceptual framework and propositions”, Journal of the Academy of Marketing Science,
39(1), side 71-85.
Dwyer, F.R., Schurr, P.H. and Oh, S. (1987), “Developing buyer-seller relationships”, Journal of
Marketing, 51(2), side 11-27.
Grönroos, C. (1994). Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm. Journal of Marketing
Management,
10(5),
side
347-360.
Håkansson, H., & Ford, D. (2002). How should companies interact in business networks? Journal of
Business Research, 55(2), side133-139.
Keith, Robert J. (1960): “The Marketing Revolution”. Journal of Marketing, Jan., side 35-38.
Kim, W. C. and R. Mauborgne (2004). "Blue Ocean Strategy." Harvard Business Review 82(10): side 7684.
Kohli, A. K. and Jawoeski, B. J. (1990): "Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and
Managerial Implications", Journal of Marketing, Vol. 54, pp. 1-18.
Kotler, P. and Levy, S. J. (1969) “Broadening the Concept of Marketing”, Journal of Marketing, Vol. 33,
(jan.), side 10-15.
Kumar, V., E. Jones, R. Venkatesan and R. P. Leone. (2011), "Is Market Orientation a Source of
Sustainable Competitive Advantage or Simply the Cost of Competing?". Journal of Marketing, 75(1), side
16-30.
Levitt, Theodore (1960), “Marketing Myopia,” Harvard Business Review, 38 (July/August), side 45-56.
Morgan, R. M., and Hunt, S. D. (1994). ”The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing”.
Journal of Marketing, 58(3), side 20-38.
Mysen, T., Svensson, G. and Høgevold, N. (2012). «Relationship quality – relationship value and power
10
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
balance in business relationships: descriptives and propositions», Journal of Business-to-Business
Marketing, 19(3), side 248-285.
Narver, J. C. and Slater, S. F. (1990): "The effect of a Market Orientation on Business Profitability",
Journal of Marketing, Vol. 54 (Oct.), side 20-35.
Normann, Richard and Rafael Ramirez (1993), “From Value Chain to Value Constellation: Designing
Interactive Strategy,” Harvard Business Review, 71 (July/August), side 65-77.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A Conceptual Model of Service Quality and Its
Implications for Future Research. Journal of Marketing, 49(4), side 41-50.
Pine, Joseph II and James H. Gilmore (1998) “Welcome to the Experience Economy,” Harvard Business
Review, 76 (July/Aug), side 97-105.
Porter, M. E. (1979). How competitive forces shape strategy. Harvard Business Review, 57(2), side 137-145.
Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78(1), side
79-87.
Sheth, Jagdish N., Gardner, David M., & Garrett, Dennis E. (1988). Marketing theory: evolution and
evaluation. New York: Wiley. Kap 1, side 1-34.
Vargo, Stephen L. and Robert F. Lusch (2004), "The Four Service Marketing Myths: Remnants of a
Goods-Based, Manufacturing Model," Journal of Service Research, 6 (4), 324-35.
Vargo, Stephen L. and Fred W. Morgan (2005), "Services in Society and Academic Thought: An Historical
Analysis," Journal of Macromarketing, 25 (1), 42-53.
Alle forelesningspresentasjoner som et gjort tilgjengelig i Fronter inngår som en del av pensumet.
Markedsføringsledelse og strategisk kommunikasjon 3MMF200
Faglærer: Xiang Ying Mei
Artikler:
Berry, L. L. (2000). Cultivating Service Brand Equity, Journal of the Academy of Marketing Science,
28(1), 128-137.
Bruhn, M., Schoenmueller, V. & Schäfer, D. B. (2012). Are social media replacing traditional media in
terms of brand equity creation?, Management Research Review, 35(9), 770 – 790.
Burmann, C., Jost-Benz, M. & Riley, N. (2009). Towards an identity-based brand equity model, Journal of
Business Research, 62, 390-397.
Collange, V. (2015). Consumer reaction to service rebranding, Journal of Retailing and Consumer Service,
22, 178-186.
Danaher, P. J., & Rossiter, J. R. (2011). Comparing perceptions of marketing communication channels,
European Journal of Marketing, 45(1/2), 6-42.
11
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
de Chernatony, L. & Segal-Horn, S. (2003). The criteria for successful services brands, European Journal
of Marketing, 37(7/8), 1095-1118.
Finne, Å., & Grönroos, C. (2009). Rethinking marketing communication: From integrated marketing
communication to relationship communication, Journal of Marketing Communications, 15(2/3), 179-195.
Fournier, S. (1998). Consumers and Their Brands: Developing Relationship Theory in Consumer Research.
Journal of Consumer Research, 24(4), 343-373.
Grönroos, C. (2006). On defining marketing: finding a new roadmap for marketing, Marketing Theory,
6(4), 395-417.
Habibi, M. R. & Laroche, M. & Richard, M.-O. (2014). Brand communities based in social media: How
unique are they? Evidence from two exemplary brand communities, International, Journal of Information
Management, 34, 123-132.
Hunt, S. D. & Lambe, C. J. (2000). Marketing’s contribution to business strategy: market orientation,
relationship marketing and resource-advantage theory”, International Journal of Management Reviews,
2(1), pp.17-43.
Keller, K. L. (2009). Building strong brands in a modern marketing communications environment, Journal
of Marketing Communications, 15(2/3), 139-155.
Luck, E. & Moffatt, J. (2009) IMC: Has anything really changed? A new perspective on an old definition,
Journal of Marketing Communications, 15(5), 311-325.
Lundqvist, A., Liljander, V., Gummerus, J. & van Riel, A. (2012). The impact of storytelling on the
consumer brand experience: The case of a firm-originated story, Journal of Brand Management, 20(4),
283-297.
Luxton, S., Reid, M. & Mavondo, F. (2015) Integrated marketing communication capability and brand
performance, Journal of Advertising, 44(1), 37-46.
Megehee, C. M. & Woodside, A. G. (2010). Creating Visual Narrative Art for Decoding Stories That
Consumers and Brands Tell, Psychology & Marketing, 27(6), 603-622.
Meyvis, T., Goldsmith, K. & Dhar, R. (2012). The Importance of the Context in Brand Extension: How
Pictures and Comparisons Shift Consumers’ Focus from Fit to Quality, Journal of Marketing Research,
XLIX, 206-217.
Papasolomou, I. & Melanthiou, Y. (2012) Social Media: Marketing Public Relations’ New Best Friend,
Journal of Promotion Management, 18(3), 319-328.
Ramaswamy, V. & Ozcan, K. (2015). Brand value co-creation in a digitalized world: An integrative
framework and research implications, International Journal of Research in Marketing, (article in press).
Rust, R. T., Zeithaml, V. A., & Lemon, K. N. (2004). Customer-centered brand management. Harvard
Business Review, 82(9), 110-118.
Spiggle, S., Nguyen, H. T. & Caravella, M. (2012). More Than Fit: Brand Extension Authenticity, Journal
12
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
of Marketing Research, XLIX, 967-983.
Stoeckl, V. E. & Luedicke, M. K. (2015), Doing well while doing good? An integrative review of
marketing criticism and response, Journal of Business Research, 68, 2452-2463.
Tsai, S. (2005). Integrated marketing as management of holistic consumer experience, Business Horizons,
48, 431-441.
Verhoef, P. & Leeflang, P. (2009), Understanding the marketing department’s influence within the firm,
Journal of Marketing, 73(2), pp.14–37.
Webster Jr, F. E. & Lusch, R. F. (2013), Elevating marketing: marketing is dead! Long live marketing!,
Journal of the Academy of Marketing Science, 41(4), 1-11.
Wirtz, J., Tuzovic, S. & Kuppelwieser, V. (2014), The role of marketing in today’s enterprises, Journal of
Service Management, 25(2), 171-194.
Wolter, J. S., Brach, S., Cronin, J. J. & Bonn, M. (2015), Symbolic drivers of consumer–brand
identification and disidentification, Journal of Business Reseach, (article in press).
Woodside, A.G. (2010). Brand–consumer storytelling theory and research: Introduction to a psychology &
marketing special issue, Psychology & Marketing, 27(6), 531–540.
Markedskommunikasjon 3MAR120 - KMAR120 7,5 sp
Faglærer: Xiang Ying Mei
Clow, K. E. & Baack, D. (2015). Integrated advertising, promotion, and marketing communications. (7th
ed.) - Boston : Pearson. ISBN 978-0-133-86633-9
KJØP
Metode og statistikk - metode 3 3MET300 7,5 sp
Faglærer:
Johannessen, A., Tufte, P. A, & Christoffersen, L. (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode.
Oslo: Abstrakt forlag.
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Jo
Christophersen, K.A (2013) Introduksjon til statistisk analyse. Regresjonsbaserte metoder og anvendelser.
Oslo: Gyldendal/Akademisk. Kapitler 1-9, 12. (120 sider)(Boka er en ramme, men undervisningen vil ikke
følge boka side for side).
Hylleplassering i biblioteket: 519.5 Chr
Mehmetoglu, Mehmet (2004) . Kvalitativ metode for merkantile fag. Bergen: Fagbokforlaget (Boka er en
ramme, men undervisningen vil ikke følge boka side for side).
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Me
Madsbu, J.P., Pedersen, M.(red.) I verdens rikeste land: samfunnsvitenskapelige innganger til norsk
samtid. Opplandske bokforlag. Kapittel 1: Hvordan etablere vitenskapelig kunnskap om samfunnet (Legges
i FRONTER).
Hylleplassering i biblioteket: 300.9481 Iv
ATLAS.ti 7 User Guide and Reference. http://atlasti.com/downloads/
SYSTAT 12 User Guide and Reference. Hard-copy: http://www.systat.com/Store.aspx
PDF versjon følger gratis med installasjonen av programmet (MyStat).
13
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Mikroøkonomi 1 3SAM120 - SSAM120 - NSAM120 - HSAM120 7,5 sp
Faglærer: Leiv Opstad/ Trond-Arne Borgersen (underviser på Hamar)
Riis, C., & Moen, E. R. (2016). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok (3.utg.). Oslo: Gyldendal
akademisk. ISBN 9788205476998.
Merk: I salg fra 18/1-16. (Forrige utgave kan brukes til ny kommer)
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt 9/12-15
Mikroøkonomi 2 3SAM200 7,5 sp
Faglærer: Tor Arne Moxheim
Riis, C., & Moen, E. R. (2016). Moderne mikroøkonomi: med digital arbeidsbok (3.utg.). Oslo: Gyldendal
akademisk. ISBN 9788205476998.
Merk: I salg fra 18/1-16. (Forrige utgave kan brukes til ny kommer)
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt 9/12-15
Musikk og markedet 3MUS140 7,5 sp
Faglærer: Rune Johannessen
Borg, B. (2014). Music marketing for the DIY musician : Creating and executing a plan of attack on a low
budget. [s.l.]: Hal Leonard. ISBN 9781480369528
Hylleplassering i biblioteket: 780.688 Bo
Hutchison, T. W., Macy, A., & Allen, P. (2010). Record label marketing (2nd ed.). Amsterdam: Focal Press
Elsevier. ISBN 978-0240812380
Hylleplassering i biblioteket: 780.68 Hu
Jennings, D. (2007). Net, Blogs and Rock’n’Roll. Boston: Nicholas Brealey Publishing.
ISBN 9781857883985
Hylleplassering i biblioteket: 780.285 Je
Diverse artikler
Offentlig regnskap 3MFØ15 10 sp Masteremne
Faglærer: Norvald Monsen
Bøker:
Busch, T. Johnsen, E. Og Vanebo, J.O. (2009) Økonomistyring i det offentlige (4. utg.) Oslo:
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01538-5 Kapittelet om regnskapsteori (kapittel 4).
Hylleplassering i biblioteket: 352.42 Bu
Jensen, B. og Monsen, N. (2009). Regnskap i stat og kommuner. Om dagens regnskaper og et alternativ
(Høgskolen i Hedmark: Rapport nr. 7, 2009) (RSK). ISBN 978-82-7671-741-9
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/133922
Monsen, N.(2015) Forretningsregnskap, statsregnskapet og kommuneregnskapet: En tallmessig
illustrasjon (Høgskolen i Rena: 2015) (Eksempelrapport; se Fronter).
Monsen, N., Oppgaverapport 2015 (se Fronter).
Artikler (se Fronter):
Dyrhol, N.I., Prinsipp for kommunale rekneskap – ”Revisted”, Kommunerevisoren (2010a), nr. 4, s. 21-22.
Dyrhol, N.I., Prinsipp for kommunerekeskap – ein replikk, Kommunerevisoren (2010b), nr. 6, s. 10-11.
Monsen, N., Prinsipp for kommunale regnskap – en kommentar, Kommunerevisoren (2010a), nr. 5, s. 8-9.
Monsen, N., Regnskap for offentlig økonomistyring: Pengeinformasjon og lønnsomhetsinformasjon,
14
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Kommunal økonomi (2010b), nr. 8, s. 6-9.
Monsen, N. Prinsipp for kommunale regnskap – en replikk, Kommunerevisoren (2011a), nr. 1, s. 21.
Monsen, N., Om kommuneregnskapet – en kommentar, Kommunal økonomi (2011b), nr. 5, s. 6-10).
Monsen, N., Regnskapsføring av pensjon i kommuner: En kommentar til Revisorforeningen, Kommunal
økonomi (2012a), nr. 1, s. 12-14.
Monsen, N., Inntekter og utgifter: Et begrepsapparat, Kommunal økonomi (2012b), nr. nr. 7, s. 6-8.
Monsen, N., Pengestrøm og statsregnskap: En kommentar til Revisorforeningen, Kommunal økonomi
(2012c), nr. nr. 11, s. 14-16.
Monsen, N., Regnskapsmessig periodisering: En begrepsdiskusjon (Arbeidsnotat, januar 2015)
Revisorforeningen, Regnskapsføring av pensjon i kommuner, Kommunal økonomi (2011), nr. 10, s. 22
Revisorforeningen, Pengestrøm og statsregnskap, Kommunal økonomi, (2012), nr. 9, s. 29.
Sunde, Ø., Slik er kommuneregnskapet, Revisjon og regnskap (2004), nr. 2.
Annet (se Fronter):
Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) (FOR-2000-12-15-1424)
(Kommunal regnskapsforskrift),
Bergen kommune: Årsrapport 1986.
Bergen kommune: Årsmelding 2014 (utdrag).
Kommunal- og regionaldepartementet (KAD): Om kommuneregnskapet.
Oppgjør for eiendomsmeglere 3EDM210 7,5 sp
Faglærer: Jørn Kristensen
Lyngtveit-Petersson, C. (2013). Oppgjør av eiendomshandler : mellommannsrollen ved eiendomsoppgjør.
Norges eiendomsmeglerforbund. ISBN 978-82-7794-056-4
Hylleplassering i biblioteket: 333.33 Ly
Rosenvold, E. (2014). Oppgjør av eiendomshandler : EMS 3651.
Handelshøyskolen BI, Institutt for regnskap, revisjon og jus. ISBN 9788282472029.
Organisasjonsteori og strategi 3MSA13 10 sp masteremne MPA
Perspektiver på organisasjon og ledelse:
Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G., & Røvik, K.A. (2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor.
(3.utg). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02574-2
Hylleplassering i biblioteket: 352.2 Or
March, J. G. (2008). Fornuft og forandring – ledelse i en verden beriget med uklarhed. Fredriksberg:
Samfundslitteratur. ISBN: 978-87-593-1062-5.
Hylleplassering i biblioteket: 303.34 Ma
Organisasjonsteori:
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. og Styhre, A.(2014). Organisasjonsteori. Cappelen. ISBN: 978-82-0238329-9.
Hylleplassering i biblioteket: 302.35 Er
Strategi og endringsledelse:
Whittington, R. (2002). Hva er strategi: og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forlag.
ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4012 Wh
Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S.T., & Vanebo, J.T. (2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv.
Oslo: Universitetsforl. ISBN 978-82-15-00999-5. Kap 10. (Legges i Fronter)
Hylleplassering i biblioteket: 658.406 En
15
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Ledelsesteori – offentlig sektor:
Andersen, N.Å & Pors, J.G. (2014). Velfærdsledelse. Mellem styring og potensialisering. Hans Reitzels
Forlag. ISBN:978-87-412-5822-5. Kap 1-8. 226 sier
Hylleplassering i biblioteket: 658.4 An
Vitenskapelige artikler
Institusjoner:
Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and
collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160. 13 sider.
Finnes tilgjengelig ved søk i bibliotekets nettside.
Nettverk:
Granovetter, M (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American
Journal of Sociology, 91(3), 481-510. 29 sider.
Finnes tilgjengelig ved søk i bibliotekets nettside.
Makt:
Fjell, E. (2013). Den daglige arbeidsvirksomhetens politikk. Om sjefers makt og ansattes motmakt. Søkelys
nr.9 Skriftserie for kultur og vitenskap. ISSN: 1891-1137. Side 77-86.
Legges ut i Fronter.
Foucault, M. (2008). Overvåking og straff. Gyldendal forlag. ISBN:978-82-05-26694-0. Side 121-157.
Legges ut i Fronter.
Weber, M. (1987). Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder. Bind 3. Argos. ISBN: 91-7006026-6. Side 47-95.
Legges ut på Fronter.
Kognisjon:
Weick, Karl (1996). Drop your tools: An allegory for organizational studies. Administrative Science
Quarterly 41(2), 301-313. 12 sider. Finnes tilgjengelig ved søk i biblioteket.
Bakken, T. & Hernes, T. (2006). Organizing is both a verb and a noun: Weick meets Whitehead.
Organization Studies, 27(11), 1599-1616. s. 19-39. 20 sider. Finnes tilgjengelig ved søk i
biblioteket.
Beslutninger og ledelse:
Brunsson, N. & Brunsson, K.(2015). Beslutningens konsekvenser. I Beslutninger. Cappelen-Akademika.
Del 2. s 83-128.
Organisasjonsteori og strategi 3MSA15 15 sp masteremne MPA
Perspektiver på organisasjon og ledelse:
Christensen, T., Lægreid, P., Roness, P.G. og Røvik, K.A.(2015). Organisasjonsteori for offentlig sektor.
Oslo: Universitetsforlaget ISBN 978-82-15-01454-8. Sum: 220 sider. Hele boka er pensum.
Hylleplassering i biblioteket: 352.2 Or
March, James G. (2008). Fornuft og forandring – ledelse i en verden beriget med uklarhed. Frederiksberg:
Samfundslitteratur. ISBN: 978-87-593-1062-5. Sum: 230 sider. Hele boka er pensum.
16
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Hylleplassering i biblioteket: 303.34 Ma
Organisasjonsteori:
Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T. og Styhre, A. (2014). Organisasjonsteori. Cappelen. ISBN: 978-8202-38329-9. 303 sider. Hele boka er pensum.
Hylleplassering i biblioteket: 302.35 Er
March, James G. (1993) Organizations 2.utg. Blackwell ISBN 0-631-18631-x . 235. Hele boka er pensum.
Hylleplassering i biblioteket: 302.35 Ma
Strategi og endringsledelse:
Whittington, R. (2002). Hva er strategi?: og spiller den noen rolle? Oslo: Abstrakt forl.
ISBN 82-7935-036-5, 978-82-7935-036-1. Ca 170 sider
Hylleplassering i biblioteket: 658.4012 Wh
Busch, T., Johnsen, E., Valstad, S.J. og Vanebo, J.O.(2007). Endringsledelse i et strategisk perspektiv.
Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-00999-5. Kap 10. Sum: ca 25 sider. (Merk ett kapittel).
Legges ut i Fronter.
Hylleplassering i biblioteket: 658.406 En
Ledelsesteori – offentlig sektor:
Andersen, N.Å og Pors, J.G (2014). Velfærdsledelse. Mellem styring og potensialisering. Hans Reitzels
Forlag. ISBN:978-87-412-5822-5. (side 9-319). 310 sider.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4 An
Vanebo, J. O., & Busch, T. (2011). Modernisering av offentlig sektor: trender, idéer og praksiser. Oslo:
Universitetsforl. ISBN 978-82-15-01908- 6. Kap. 12-21 – 153 sider.
Hylleplassering i biblioteket: 351 Mo
Vitenskapelige artikler
Institusjoner:
Paul J. DiMaggio and Walter W. Powell (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective
rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160. 13 sider. Finnes tilgjengelig ved
søk i biblioteket.
Olsen, Johan P. (2009): Change and continuity: an institutional approach to institutions of democratic government.
European Political Science Review 1(1), 3-32. – 25 s. Legges ut i Fronter.
Røvik, K. A. (2007). Trender og translasjoner : ideer som former det 21. århundrets organisasjon. Oslo:
Universitetsforl. ISBN 978-82-15-01116-5. Kap 10. 24 sider. Legges ut i Fronter.
Nettverk:
Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. American Journal of
Sociology, 91(3), 481-510. 29 sider. Finnes tilgjengelig ved søk i biblioteket.
Makt:
Fjell, Erik (2013): Den daglige arbeidsvirksomhetens politikk. Om sjefers makt og ansattes motmakt. Søkelys nr.9
Skriftserie for kultur og vitenskap. ISSN: 1891-1137. Side 77-86. 10 sider. Legges ut i Fronter.
17
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Foucault, Michel (1999): Seksualitetens historie I. Viljen til viten. Pax Forlag. ISBN: 82-7556-015-2. Side 87-114.
27 sider. Legges ut i Fronter.
Foucault, Michel (1999): Overvåkning og straff : det moderne fengsels historie Gyldendal forlag. ISBN:978-82-0526694-0. Side 121-157. 36 sider. Legges ut i Fronter.
Lukes, Steven (2005): Power. A Radical View. Palgrave macmillan. Side 14-37. 23 sider. Legges ut i Fronter.
Weber, Max (1987): Ekonomi och samhälle. Förståendesociologins grunder. Bind 3. Argos. ISBN: 91-7006-026-6.
Side 47-95. 48 sider. Legges ut i Fronter.
Kognisjon:
Weick, Karl (1996). Drop your tools: An allegory for organizational studies. Administrative Science Quarterly 41(2),
301-313. 12 sider. Finnes tilgjengelig ved søk i biblioteket.
Bakken, T. & Hernes, T. (2006). Organizing is both a verb and a noun: Weick meets Whitehead. Organization
Studies, 27(11), 1599-1616. s. 19-39. 20 sider. Finnes tilgjengelig ved søk i biblioteket.
Beslutninger og ledelse:
Luhmann, Niklas (2003). Organization. I Bakken, T and T. Hernes (red.), Autopoietic organization theory, Oslo:
Abstrakt, s. 31-52. 21 sider. Legges ut i Fronter.
Brunsson, Nils og Kari (2015): Beslutningens konsekvenser. I Beslutninger. Cappelen-Akademika. Del 2. s 83-128.
45 sider.
Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations (8.utg.). Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall.. Kap 15:
Major Findings in Leadership Research – 23 sider. Legges ut i Fronter.
Antall sider: 2002
Personalledelse 3LED120 - RLED120 - SLED120 7,5 sp
Faglærer:
Lai, L. (2013). Strategisk kompetanseledelse. (kapittel 1 – 9) Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1447-1
Hylleplassering i biblioteket: 658.312 La
Artikler:
Berg, M.E. & Ribe, E. (2013): Coaching. Et verksted for læring. Berg, M.E. og Ribe, E. (2013): Coaching.
Å hjelpe ledere og medarbeidere å lykkes. Oslo: Universitetsforlaget.
Bjaalid & Mikkelsen (2014) Rekruttering, utvelgelse og strategisk bemanningsplanlegging. I Mikkelsen,
A. og Laudal, T. (red.) (2014). Strategisk HRM. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Grimsø, R.E., Engerdal, Å. & Sanyang, F. A. (2015). Virksomhetside, strategi og personalpolitikk. I
Personaladministrasjon. Teori og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk.
Hole, Å. S. & Haugen, A. O. (2014) Perspektiver på ledelse. I Hole, Å. S. & Haugen, A. O. (red.) (2014)
Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Hamar: Oplandske Bokforlag.
18
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Hole, Å. S. (2014) Evaluering av læringsutbytte i lederutdanninger. I Hole, Å. S. & Haugen, A. O. (red.)
(2014) Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Hamar: Oplandske Bokforlag.
Martinsen, Ø.L. (2009). Selvledelse. I Martinsen, Ø. L. (red.)(2009). Perspektiver på ledelse. Oslo:
Gyldendal.
Mikkelsen, A. & Laudal, T. (2014). Hva er strategisk Human Resource Management? I Mikkelsen, A. og
Laudal, T. (red.) 2014. Strategisk HRM. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Mikkelsen, A. (2005). Medarbeidersamtalen. I Einarsen, S. og Skogstad, A. (red.) Den dyktige
medarbeider. Bergen: Fagbokforlaget.
Kuvaas, B. & Dysvik, A. (2012). Indre og prososial motivasjon. I Lønnsomhet gjennom menneskelige
ressurser. Bergen: Fagbokforlaget.
Sverdrup, Therese (2014). Psykologisk kontrakt. Et nytt ledelsesperspektiv? Magma, 5/2014
Øverenget, E. & Hole, Å. S. (2014). Moralsk nøytralisering. Når handlinger ikke følger holdninger. I
Haugen, A. O. & Hole, Å. S. (2014). Personalledelse i et kunnskapsbasert arbeidsliv. Hamar: Oplandske
Bokforlag.
Perspektiver på organisasjonsutvikling 3ORG300 7,5 sp
Faglærer: Victoria Konovalenko
Hatch, M, J. (2001). Organisasjonsteori: moderne, symbolske og postmoderne perspektiver.
ISBN 978-82-7935-018-7.
Hylleplassering i biblioteket: 302.35 Ha
Praktisk eiendomsmegling II 3EDM200 7,5 sp
Faglærer: Per Anders Løvsletten
Bråthen, T. og Solli, M. R. (2012). Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 2. Oslo: Norges
eiendomsmeglerforbund. ISBN: 978-82-7794-055-7.
Hylleplassering i biblioteket: 333.33 Læ
Edvardsen, K. I., Bøhlerengen,T., Gåsbak, J., Øyri, S., Forbrukerrådet. (2009). Boligkjøperboka : undersøk
boligen før du kjøper. Oslo : SINTEF Byggforsk. ISBN 978-82-536-1097-9
Hylleplassering i biblioteket: 643 Bo
Rosén, K. & Torsteinsen, D. H. (2008). Eiendomsmegling : rettslige spørsmål. 2. utg. - Oslo : Gyldendal
akademisk. ISBN 978-82-05-38746-1.
Hylleplassering i biblioteket: 346.043 Ro
Støttelitteratur:
Wefling, C. (2012). Bustadoppføringslova : en praktisk juridisk håndbok. [Oslo] : Cappelen Damm
akademisk. ISBN 978-82-02-36956-9
Hylleplassering i biblioteket: 291 We
Praktisk eiendomsmegling III 3EDM300
Faglærer: Jørn Kristensen
Bråthen, T. og Solli, M. R. (2011). Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 1. Oslo: Norges
eiendomsmeglerforbund. ISBN: 978-82-7794-053-3. Kap. 4, 18, 19 og 20
Hylleplassering i biblioteket: 333.33 Læ
Bråthen, T. og Solli, M. R. (2012). Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 2. Oslo: Norges
eiendomsmeglerforbund. ISBN: 978-82-7794-055-7. Kap. 1 og 2
19
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Hylleplassering i biblioteket: 333.33 Læ
Grytten, O. (2009). Boligboble? Magma, 5. Finnes her: https://www.magma.no/boligboble
Larsen, E. R. (2007). Økonomi på trikken. Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-33920-0. Kap. 9
Hylleplassering i biblioteket: 330 La
Leikvam, G. (2014). Eiendomsutvikling. Bergen : Fagbokforl. ISBN 978-82-450-1679-6
Kap. 1, 2 og 3
Hylleplassering i biblioteket: 332.6324 Le
Rosén, K. & Torsteinsen,D.H. (2008) Eiendomsmegling : rettslige spørsmål. 2. utg. - Oslo : Gyldendal
akademisk. ISBN 978-82-05-38746-1. Kap. 2 og 8
Hylleplassering i biblioteket: 346.043 Ro
Støttelitteratur:
Rui, J.P. (2012). Hvitvasking : fenomenet, regelverket, nye strategier. Oslo : Universitetsforl.
ISBN 978-82-15-02054-9
Hylleplassering i biblioteket: 364.168 Ru
Prosjektledelse 3LED320 - RLED320 - SLED320 7,5 sp
Faglærer: Trygve Stølan
Karlsen, J. T. (2013). Prosjektledelse: fra initiering til gevinstrealisering. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN
9788215019871.
Hylleplassering i biblioteket: 658.404 Ka
Regnskap. Teori, praksis og analyse 3MØS230 7,5 sp
Faglærer: Even Fallan
REGNSKAPSSTANDARD:
International Accounting Standards Board. Conceptual framework for financial reporting.
Norsk RegnskapsStiftelse. NRS 16 Årsberetning:
http://wpstatic.idium.no/www.regnskapsstiftelsen.no/2015/01/NRS-16-Aarsberetning-2013.pdf
LÆREBOK:
Baksaas, K. M., & Stenheim, T. (2015). Regnskapsteori: Cappelen Damm.
Hylleplassering i biblioteket: 657 Ba
BOKKAPITTEL
Fallan, E. (2013). Exploration of resource allocation decision-making demand and stewardship demand for
environmental disclosure. In E. Fallan, Issues on supply and demand for environmental accounting
information, PhD Series 41-2013, pp. 123-168. Frederiksberg: Copenhagen Business School.
Finnes her: http://openarchive.cbs.dk/handle/10398/8856
Fallan, E. (2016). Miljørapportering i offentlig sektor: en studie av kontroll- og tillitsbasert styring. In H. C.
Høyer, S. Kasa, & B. S. Tranøy (Eds.), Tillit, styring, kontroll: Universitetsforlaget. Legges i
Fronter
Kvifte, S. S., & Johnsen, A. (2014). Kapittel 1: Formål, innhold og begrepsbruk Konseptuelle rammeverk
for regnskap (2 ed.): Fagbokforlaget. Legges i Fronter
20
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Kvifte, S. S., & Johnsen, A. (2014). Kapittel 5: Målsetninger og kvalitetskrav. Konseptuelle rammeverk for
regnskap (2 ed.): Fagbokforlaget. Legges i Fronter
Nordstrøm, C. J. (2009). Kapittel 2: Glimt fra bedriftsøkonomien i oldtiden og antikken
Bedriftsøkonomiens historie: Glimt og portretter: Fagbokforlaget. Legges i Fronter
ARTIKLER
Antonsen, S. (2015). Intern kontroll som ledelsesverktøy. Krisen i Troms Kraft. Working paper, Høgskolen
i Hedmark.
Baker, C. R., & Hayes, R. (2004). Reflecting form over substance: the case of Enron Corp. Critical
Perspectives on Accounting, Vol. 15, pp. 767 - 785.
Barth, M. E., & Israeli, D. (2013). Disentangling mandatory IFRS reporting and changes in enforcement.
Journal of Accounting and Economics, 56(2–3, Supplement 1), 178-188.
Beck, A. C., Campbell, D., & Shrives, P. J. (2010). Content analysis in environmental reporting research:
Enrichment and rehersal of the method in a British-German context. The British Accounting
Review, Vol. 42, pp. 207-222.
Benston, G. J. (2006). Fair-value accounting: A cautionary tale from Enron. Journal of Accounting and
Public Policy, Vol. 25, pp. 465 - 484.
Benston, G. J., & Hartgraves, A. L. (2002). Enron: what happened and what we can learn from it. Journal
of Accounting and Public Policy, Vol. 21, pp. 105 - 127.
Birnberg, J. G. (1980). The role of accounting in financial disclosure. Accounting, Organizations &
Society, Vol. 5(No. 1), pp. 71-80.
Brammer, S., & Pavelin, S. (2008). Factors Influencing the Quality of Corporate Environmental
Disclosure. Business Strategy and the Environment, 17, 120-136.
Canibano, L., & Mora, A. (2000). Evaluating the statistical significance of de facto accounting
harmonization: a study of European global players. The European Accounting Review, Vol. 9(No.
3), pp. 349 - 369.
Christensen, H. B., Hail, L., & Leuz, C. (2013). Mandatory IFRS reporting and changes in enforcement.
Journal of Accounting and Economics, 56(2–3, Supplement 1), 147-177.
Christensen, J. (2010). Conceptual frameworks of accounting from an informational perspective.
Accounting and Business Research, Vol. 40(No. 3), pp. 237-299.
Deegan, C., Rankin, M., & Voght, P. (2000). Firms`disclosure reactions to major social incidents:
Australian evidence. Accounting Forum, 24(1), 101-130.
Emenyonu, E. N., & Gray, S. J. (1996). International Accounting Harmonization and the Major Developed
Stock Market Countries: An Empirical Study. The International Journal of Accounting, Vol. 31(No.
3), pp. 269 - 279.
21
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Fallan, E. (2013). Exploration of resource allocation decision-making demand and stewardship demand for
environmental disclosure. In E. Fallan, Issues on supply and demand for environmental accounting
information (Vol. PhD Series 41-2013, pp. pp. 123-168). Frederiksberg: Copenhagen Business
School.
Fallan, E. (2015). Explaining the variation in adoption rates of the information content of environmental
disclosure: an exploration of innovation adoption theory. Journal of Accounting & Organizational
Change, 11(2), 247-268.
Fallan, E., & Fallan, L. (2009). Voluntarism versus regulation: lessons from public disclosure of
environmental performance information in Norwegian companies. Journal of Accounting &
Organizational Change, 5(4), 472-489.
Frost, G. R. (2007). The Introduction of Mandatory Environmental Reporting Guidelines: Australian
Evidence. Abacus, 43(2), 190-216.
Gjerde, Ø., Knivsflå, K., & Sættem, F. (2011). The value relevance of financial reporting in Norway 1965–
2004. Scandinavian Journal of Management, 27(1), 113-128.
Gjesdal, F. (1981). Accounting for Stewardship. Journal of Accounting Research, 19(1), 208-231.
Islam, M. A., & Deegan, C. (2010). Media pressures and corporate disclosure of social responsibility
performance information: a study of two global clothing and sports retail companies. Accounting
and Business Research, 40(2), 131-148.
Kinserdal, F. (2014). Hvordan manipulere med regnskapet. Magma, (1), pp. 18 - 25.
Larrinaga, C., Carrasco, F., Correa, C., Llena, F., & Moneva, J. M. (2002). Accountability and accounting
regulation: the case of the Spanish environmental disclosure standard. The European Accounting
Review, 11(4), 723-740.
Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: an
international comparison. Journal of Financial Economics, Vol. 69, pp. 505 - 527.
May, G. O. (1943). The nature of the financial accounting process. The Accounting Review, Vol. 18(No. 3),
pp. 189-193.
Mellemvik, F., Monsen, N., & Olson, O. (1988). Functions of accounting − a discussion. Scandinavian
Journal of Management, Vol. 4(No. 3/4), pp. 101 - 119.
Murphy, A. B. (2000). The impact of adopting international accounting standards on the harmonization of
accounting practices. The International Journal of Accounting, Vol. 35(No. 4), pp. 471 - 493.
Niskanen, J., & Nieminen, T. (2001). The objectivity of corporate environmental reporting: a study of
Finnish listed firms` environmental disclosures. Business Strategy and the Environment, 10, 29-37.
Nyquist, S. (2003). The legislation of environmental disclosures in three Nordic countries - a comparison.
Business Strategy and the Environment, Vol. 12, pp. 12-25.
22
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
O'Connell, V. (2007). Reflections on Stewardship Reporting. Accouting Horizons, Vol. 21(No. 2), pp. 215227.
PAAinE. (2007). Stewardship/accountability as an objective of financial reporting: A comment on the
IASB/FASB conceptual framework project. Proactive Accounting Activies in Europe (PAAinE).
Patten, D. M. (1992). Intra-industry environmental disclosures in response to the Alaskan oil spill: A note
on legitimacy theory. Accounting, Organizations & Society, 17(5), 471-475.
Patten, D. M., & Crampton, W. (2003). Legitimacy and the internet: an examination of corporate web page
environmental disclosures in (ed.) Advances in Environmental Accounting & Management (Vol. 2,
pp. 31-57): Emerald Group Publishing Limited.
Rezaee, Z. (2005). Causes, consequences, and deterence of financial statement fraud. Critical Perspectives
on Accounting, Vol. 16, pp. 277 - 298.
Snavely, H. J. (1967). Accounting Information Criteria. The Accounting Review, 42(2), 223-232.
Stenheim, T., & Blakstad, L. (2012). Regnskapsmanipulering – definisjon, forutsetninger og incentiver.
Praktisk økonomi og finans, 29(2), 57-69.
Vormedal, I., & Ruud, A. (2009). Sustainability Reporting in Norway – an Assessment of Performance in
the Context of Legal Demands and Socio-Political Drivers. Business Strategy and the Environment,
18, 207-222.
Walden, W. D., & Schwartz, B. N. (1997). Environmental Disclosures and Public Policy Pressure. Journal
of Accounting and Public Policy, 16, 125-154.
Williams, S. M., & Pei, C.-A. H. W. (1999). Corporate Social Disclosures by Listed Companies on Their
Web Sites: An International Comparison. The International Journal of Accounting, Vol. 34(No. 3),
pp. 389-419.
Rettslære 3JUS200 7,5 sp
Faglærer: Andreas Galtung
Langfeldt, S. F. & Bråthen, T. (2014). Lov og rett for næringslivet. 22. utg. Oslo: Focus forl.
ISBN 978-82-05-48826-7.
Hylleplassering i biblioteket: 346 La
Norges lover ... utgitt av Det juridiske fakultet. Oslo, Grøndahl. Studentutgave.
Hylleplassering i biblioteket: r348 No
Revisjon 3REV300 – SREV300 15 sp
Faglærer: Knut Sveen
Gulden, B.P. (2010) Revisjon – Teori og metode (6.utg.) Oslo: Cappelen akademisk.
Hylleplassering i biblioteket: 657.45 Gu
Gulden, B.P. (2015) Den eksterne revisor (9.utg.) Oslo: Gyldendal
Hylleplassering i biblioteket: 657.45 Gu
Gulden, B. P. (2014) Etikk, moral og revisjon: teori, analyse og handlingsvalg (3. utg.) Oslo:
Den norske revisorforening
23
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Hylleplassering i biblioteket: 174.4 Gu
Gulden, B.P. (2010) Oppgavesamling i revisjonsfag (7.utg.) Oslo: Cappelen akademisk.
Hylleplassering i biblioteket: 657.45 Gu
Den Norske Revisorforening (2015) Revisors Håndbok. Oslo: Den norske revisorforening.
Hylleplassering i biblioteket: 657.45 Re
Risikoanalyse og samfunnssikkerhet 3RIS160 7,5 sp
Faglærer: Bjørn Tallak Bakken
Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K. H & Sandve, K. (2004). Samfunnssikkerhet.
Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00189-0. Kun delene I-III er pensum.
Hylleplassering i biblioteket: 363.1 Sa
Fimreite, A.L., Lango, P., Lægreid, P. & Rykkja, L. H. (red.) (2014). Organisering, samfunnssikkerhet og
krisehåndtering. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-82-15-02398-4. Unntatt kapitlene
6,8,10,12,og 13.
Hylleplassering i biblioteket: 363.1 Or
Furevik, E. (2012). Sivilbeskyttelsesloven – en praktisk og juridisk veileder. Oslo: Universitetsforlaget.
Kun kap 1-5 er pensum.
Hylleplassering i biblioteket: 343.01 Fu
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (1994). Veileder for kommunale risiko- og
sårbarhetsanalyser. Tilgjengelig på: www.dsb.no.
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2012). Veiledning til forskrift om kommunal
beredskapsplikt. Tilgjengelig på: www.dsb.no.
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) (2014). Veileder til helhetlig risiko- og
sårbarhetsanalyse i kommunen. Tilgjengelig på: www.dsb.no.
I tillegg kommer artikler, bokutdrag og forelesningsnotater som vil bli gjort tilgjengelig i forkant eller
under samlingene.
Samfunnsvitenskapelig metode med vit.teori 3MSV26 (masteremne)
Faglærer: Erik Mønness
att studera samhälle, individ och marknad (4.rev. uppl.). Stockholm: Nordstedts Juridik. Kap 2-10,1315,17-18 (300 s) EGOW
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Me
Gilje, N. & Grimen, H. (2007): Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos (kap. 13,6,10,11) (160 s.) GG
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Gi
Skog, O.-J. (2004): Å forklare sosiale fenomener – en regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal kap
1-7 (200 s) OJS
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Sk
Denk, T. (2002): Komparativ metod: förståelse genom jämförelse. Lund: Studentlitteratur (120 s.) Denk
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 De
George, A. L. & Bennett, A. (Eds.). (2005). Case studies and theory development in the social sciences.
Cambridge: MIT Press (60s) /obligatorisk del: kap.1,3,4; GB/ Kompletterande texter och stenciler
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Ge
Kunnskap om Questback og MyStat/SYSTAT, brukerbeskrivelse/manualer som lastes ned.
Serviceledelse og kvalitet 3SER200 7,5 sp
Faglærer: Daniela Lundesgaard
Andreassen, T. W. & Lervik-Olsen, L. (2015). Service og innovasjon. Bergen: Fagbokforl. ISBN 978-82-
24
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
450-1506-5
Hylleplassering i biblioteket: 658.64 An
Wilson, A. (2012). Services marketing : integrating customer focus across the firm.
2. utg. European ed. - London : McGraw-Hill. ISBN 978-0-07-7131715
Hylleplassering i biblioteket: 658.83 Wi
Skatte- og avgiftsrett 3JUS320 / SJUS320 15 sp (vår og høst)
Faglærer: Stein Antonsen
Fallan, L. (2015). Innføring i skatterett 2015-2016 : for økonomisk-administrative
Høgskolestudier. 33. utg. - Oslo: Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-48164-0
Hylleplassering i biblioteket: 343.04 Fa
Gjems-Onstad, O. (2013). Lærebok i merverdiavgift. 4.utg. Oslo: Gyldendal juridisk.
ISBN 978-82-05-45468-2
Hylleplassering i biblioteket: 343.055 Gj
Gjems-Onstad, O. (2015). Skattelovsamlingen 2015-2016 (studentutgave). Oslo: Gyldendal.
Kommer i februar/mars. Studenter har tilgang til STICOS til ny lovsamling foreligger.
Hylleplassering i biblioteket: Bestille
Torgrimsen, B. (2012). Oppgavesamling i skatterett : revisoreksamen.13. utg. - [Oslo] : Cappelen Damm
akademisk. ISBN 978-82-02-45416-6
Hylleplassering i biblioteket: 343.04 To
Skatte- og avgiftsrett for eiendomsmeglere 3JUS330 7,5 sp
Faglærer: Even Fallan
Fallan, L. (2015). Innføring i skatterett 2015-2016 : for økonomisk-administrative
Høgskolestudier. (33. utg.). Oslo : Gyldendal akademisk. ISBN 978-82-05-46834-4
Hylleplassering i biblioteket: 343.04 Fa
Fallan, L. (2015). Innføring i skatterett 2015-2016 : for økonomisk-administrative
Høgskolestudier.
- Studiebok : oppgaver og løsninger : løsningsforslag til oppgaver i læreboka. (20. utg.).
ISBN 978-82-05-48165-7
Hylleplassering i biblioteket: 343.04 Fa
Gjems-Onstad, O. (2013). Lærebok i merverdiavgift. (4.utg.). Oslo : Gyldendal juridisk.
ISBN 978-82-05-45468-2
Hylleplassering i biblioteket: 343.055 Gj
Gjems-Onstad, O. (2015). Skattelovsamlingen 2014-2015 (studentutgave). Oslo: Gyldendal.
ISBN: 978-82-05-45022-6.
Hylleplassering i biblioteket: 343.04 Sk
Statistikk for økonomer 3MET130 - HMET130 - NMET130 - SMET130 7,5 sp
Faglærer: Tore Nordseth
Ubøe, J. (2015). Statistikk for økonomifag (5. utg.). Oslo: Gyldendal. ISBN 978-82-05-48979-0
Hylleplassering i biblioteket: Må bestille ny utgave!
Stats- og kommunalkunnskap RORG350
Faglærer:
25
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Strategisk økonomistyring 3MØS220 7,5 sp
Faglærer: Erik Bjurström
Bøker:
Chapman, C. S.(Ed.) (2005). Controlling strategy. Oxford University Press.
Hylleplassering i biblioteket: 658.4012 Co
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. & Lampel, J. (2008). Strategy safari: Your complete guide through the wilds of
startegic management (2nd Ed). FT Prentice Hall.
MÅ KJØPES!
Normann, Richard (2001), Reframing Business: When the Map Changes the Landscape, Chichester, England:
Wiley. 336 sider.
Hylleplassering i biblioteket: 658.406 No
Artikler:
Browning, L. & Boudés, T. (2005). The use of narrative to understand and respond to complexity: A
comparative analysis of the Cynefin and Weickian models. E:CO, Vol. 7, Nos. 3-4, pp. 35-42.
Cinquini, L. & Tenucci, A. (2011). Management Accounting for Service: A research agenda 51 (Working
paper, University of Pisa). Lokalisert på
http://www.naplesforumonservice.it/uploads//files/Cinquini,%20Tenucci(1).pdf . 21 sider.
Dekker, H. C. & Van Goor, A. R. (2000). Supply Chain Management and Management Accounting: A Case
Study of Activity-Based Costing. International Journal of Logistics: Research and Applications, 3(1), 41-52.
11sider.
Dekker, H. C. (2003). Value Chain analysis in interfirm relationships: A field study, Management Accounting
Research, 14(1), 1-23. 22 sider.
Gerdin, J., Messner, M. & Mouritsen, J. (2014). On the significance of accounting for managerial work.
Scandinavian Journal of Management, Vol. 30, pp. 389-394.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2001). The strategy-focused organization. Strategy & Leadership, may/june,
Vol. 29, No. 3, pp. 41-42.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2001). Transforming the Balanced Score Card from Performance Measurement
to Strategic Management Part I. Accounting Horizons, Vol. 15, No. 1, pp. 87-104.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2001). Transforming the Balanced Score Card from Performance Measurement
to Strategic Management Part II. Accounting Horizons, Vol. 15, No. 2, pp. 147-160.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2004). How strategy maps frame an organizations objectives. Financial
Executive, March/April, pp. 41-45.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2007). Using the Balanced Score Card as a strategic management system.
Harvard Business Review, July-August, pp. 150-161.
Kaplan, R. S. & Norton, D. P. (2008). Mastering the management system. Harvard Business Review, January,
pp. 63-77.
Kerr, S. G. (2008). Service Science and Accounting. Journal of Service Science, 1(2), side 17- 26. 10 sider.
McNair, C. J., Polutnik, L. & Silvi, R. (2001). Cost Management and value creation: The missing link. The
26
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
European Accounting Review, 10(1), 33- 50. 17 sider.
Ocasio, W. (1997). Towards and attention-based view of the firm. Strategic Management Journal, Vol. 18, pp.
187-206.
Sahlin-Anderssson, K. (1999). Country tale: Organization studies in Sweden. Organization Studies, Vol. 20,
No.3, pp. 553-555.
Seidl, D. & Whittington, R. (2014). Enlarging the strategy-as-practice agenda: Towards taller and flatter
ontologies. Organization Studies, Vol. 35, No. 10, pp. 1407-1421.
Simons, R. (1994) How new top managers use control systems as lever of strategic renewal. Strategic
Management Journal, Vol. 15, No. 3, pp. 169-189.
Snowden, D. J. & Boone, M. E. (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review,
November 2007, pp. 68-76.
Whittington, R. (2011). The practice turn in organization theory. Accounting, Organizations and Society.Vol.
36, pp. 183-186.
Studentbedrift 3BED350 7,5 sp
Faglærer:
Dahle Y., Alskog G., Bang Abelsen E. & Dagestad S. (2015). Lean Business Planning.
Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02608-4.
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt
Cooper, B.& Vlaskovits, P. (2013). The lean entrepreneur: How visionaries create products, innovate with
New ventures, and disrupt Markets. ISBN 978-1-118-29534-2.
Finnes som e-bok: Cooper, Brant: The lean entrepreneur.
Teamledelse 3LED140 - RLED140 - SLED140 7,5 sp
Faglærer: Kjell Hjertø/Ole Jørgen Ranglund
Hjertø, K. B. (2013). Team. Fagbokforlaget, Bergen. ISBN 978-82-450-1078-7
Hylleplassering i biblioteket: 302.3 Hj
Artikler i Fronter:
Cohen, S.G., & Bailey, D.E. 1997. What makes teams work: Group effectiveness research from the shop
floor to the executive suite. Journal of Management, 23(3): 239-90.
Stewart, G. L. 2006. A meta-analytic review of relationships between team design features and team
performance. Journal of Management, 32(1): 29-55.
Gully S. M., Incalcaterra K. A., Joshi A., & Beaubien J. M. 2002. A meta-analysis of team-efficacy,
potency, and performance: Interdependence and level of analysis as moderators of observed relationships.
Journal of Applied Psychology, 87(5), 819–832.
Seibert, S. E., Wang, G., & Courtright, S. H. 2011, Antecedents and consequences of psychological and
team empowerment in organizations: A meta-analytic review. Journal of Applied Psychology. Advance
online publication, 1-23.
27
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Verdiskaping og tjenesteyting 3MMF220
Faglærer: Ole Jørgen Ranglund
Amble, Nina: “Når smilet er arbeid – om rytme og bærekraft i arbeid med mennesker», i Tidsskrift for
Arbejdsliv, nr. 3, 2010, s. 40-56. (16 sider).
Beitelspacher, Lauren Skinner; Richey, R. Glenn; Reynolds, Kristy E. (2011) Exploring a new perspective
on service efficiency: service culture in retail organizations. Journal of Services Marketing. 2011, Vol. 25
Issue 3, p215-228.
Berge, Liv, Ulla Forset og Tove Håpnes: «Salg, salg, salg – over hele linja! Mandag hele året? Om
mestringsstrategier og arbeidsstiler i salg av forsikringer», i Sosiologisk Tidsskrift, årg. 17, nr. 3, 2009, s.
195-216. (22 sider).
Berry, L. l., Carbone, L. P. og Haeckel, S. H. 2002: «Managing the Total Customer Experience», I MIT
Sloan management Review, 43(3), 85-89. (4 sider)
Berry, L. L., Wall, E. A., & Carbone, L. P. (2006). Service Clues and Customer Assessment of the Service
Experience: Lessons from Marketing. Academy of Management Perspectives, 20(2), 43-57. 14 sider.
Bitner, M. J. 1992: “Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees”, i
Journal of Marketing, 56 (April), 57-71. (14 sider).
Edvardsson, B., Gustafsson, A., & Roos, I. (2005). Service Portraits in Service Research – A Critical
Review Through the Lens of the Customer. International Journal of Service Industry Management, 1(16),
107-121. 14 sider.
Edvardsson, B., Tronvoll, B., & Gruber, T. (2011). Expanding understanding of service exchange and
value co creation. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(2), 327-339. 12 sider.
Furrer, O., & Sollberger, P. (2007). The dynamics and evolution of the service marketing: literature 19932003. Service Business, 1(2), 93-117. 24 sider.
Grönroos, C. (2011). Value co-creation in service logic: A critical analysis. Marketing Theory, 11(3), 279301.
Grönroos, C., & Voima, P. (2013). Critical service logic: making sense of value creation and co-creation.
Journal of the Academy of Marketing Science, 41(2), 133-150. doi: 10.1007/s11747-012-0308-3. 17 sider.
Heinonen, K., Strandvik, T., Mickelsson, K.-J., Edvardsson, B., Sundström, E., & Andersson, P. (2010). A
customer-dominant logic of service. Journal of Service Management, 21(4), 531-548. 17 sider.
Korczynski, Marek: “Understanding the Contradictory Lived Experience of Service Work: The CustomerOriented Bureaucracy”, i Korczynski, Marek og Camerone Lynne Macdonald (ed.): Service Work.
Routledge, New York, s. 73-90.
Lauren Skinner Beitelspacher R. Glenn Richey Kristy E. Reynolds, (2011),"Exploring a new perspective
on service efficiency: service culture in retail organizations", Journal of Services Marketing, Vol. 25 Iss 3
pp. 215 – 228.
Ostrom, A. L., Parasuraman, A., Bowen, D. E., Patrício, L., & Voss, C. A. (2015). Service Research
Priorities in a Rapidly Changing Context. Journal of Service Research, 18(2), 127-159
28
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Paulsen, Roland: «Tjänstearbete», i Paulesen, Ronald 2010: Arbetssamhället. Gleerups, Malmö, s. 156-169
(kapittel VII). (14 sider).
Schneider, B., Ehrhart, M. G., & Macey, W. H. (2013). Organizational Climate and Culture. Annual
Review of Psychology, 64(1), 361-388. 17 sider.
Strandvik, T., Holmlund, M. & Grönroos, C. (2014) The mental footprint of marketing in the boardroom,
Journal of Service Management, Vol. 25 Iss 2 pp. 241 - 252
Vargo, S. L., & Lusch, R. F. (2015). Institutions and axioms: an extension and update of service-dominant
logic. Journal of the Academy of Marketing Science, 1-19
Verdsettelse 3REV240 / SREV240 7,5 sp
Faglærer: Even Fallan
Sørensen, O. (2012). Regnskabsanalyse og værdiansættelse : en praktisk tilgang. (4. utg.). - København : Gjellerup
forlag. ISBN 978-87-13-05034-5
Hylleplassering i biblioteket: 657.3 Sø
Videregående finansregnskap 3REV120 - HREV120 - NREV120 - SREV120 7,5 sp
Faglærer: Gunnar Alu
Langli, J. C. (2010). Årsregnskapet (9. utg.). Oslo: Gyldendal Akademiske, ISBN/EAN: 9788205402157
Hylleplassering i biblioteket: 657.3 La
Kvifte, S. S.,Tofteland, A. & Brenhoft, A-C. (2011). Finansregnskap. God regnskapsskikk og IFRS,
oppgavesamling med løsninger (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0903-3
Hylleplassering i biblioteket: 657 Kv
Virksomhets- og regnskapsorganisering 3REV210/SREV210 7,5 sp
Faglærer. Stein Antonsen
Gjems-Onstad, O. (2015). Skattelovsamlingen 2015-2016 (studentutgave). Oslo: Gyldendal.
Kommer i februar/mars. Studenter har tilgang til STICOS til ny lovsamling foreligger.
Hylleplassering i biblioteket: 343.04 Sk
Kristoffersen, T. (2014). Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering. - Bergen: Fagbokforl.
ISBN 978-82-450-1439-6
Hylleplassering i biblioteket: 657 Kr
Kristoffersen, T. (2015). Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering. - Bergen: Fagbokforl
- Oppgaver og løsninger. ISBN 978-82-450-1440-2
Hylleplassering i biblioteket: Bestilt 9/11-15
Revisors håndbok. (2016). Oslo: Fagbokforlaget (Den norske revisorforening). ISBN: 978-82-450-1971-1
Hylleplassering i biblioteket: 657.45 Re
Aktuelle lover og forskrifter
Virksomhetsstrategi SLED300
Faglærer: Marit Elvsås
Roos, G., et.al. (2014). Strategi: en innføring (6.utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-450-1453-2
Hylleplassering i biblioteket: 658.4012 Ro
Vitenskapsteori med utdyping av forskningsmetode 3MSA40 Masteremne
Faglærer: Erik Mønness
Esaiasson, P, Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan : konsten att studera
samhälle, individ och marknad = Metodpraktikan (4. rev. upplagan. utg.). Stockholm: Norstedts juridik.
29
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag.
Pensumliste vår 2016
Resten av boka (140 s) EGOW
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Me
Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007) Samhällsforskningens förutsättningar. Daidalos (kap. 4,5,7‐9) (115
s.) GG
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 GI
Skog, Ole‐Jörgen (2004) Å forklare sosiale fenomener – en regresjonsbasert tilnærming. Gyldendal kap 8‐
15 (200 s) OJS
Hylleplassering i biblioteket: 300.72 Sk
Marsh, David & Stoker Gerry, eds (2010) Theory and Methods in Political Science. New York: Palgrave
Macmillan (kap 1‐5 og 9, 11, 14) (180 s.) MS.
Hylleplassering i biblioteket: 320.01 Th
Kunnskap om Questback og MyStat/SYSTAT, brukerbeskrivelse/manualer som lastes ned.
Årsregnskap 3REV320 - SREV320 15 sp
Faglærer: Hans Roger Granrud
Kvifte, S.,Tofteland,A.,Bernhoft,A.C.(2011) Finansregnskap : god regnskapsskikk og IFRS.. Oppgaver og
løsninger. (3. utg.). Bergen : Fagbokforl. ISBN 978-82-450-0903-3
Hylleplassering i biblioteket: 657 Kv
Den norske revisorforening
Revisors håndbok. Oslo, Den norske revisorforening. Siste utgave (2015).
Hylleplassering i biblioteket: 657.45 Re
Pedersen, K. et al (2014). Årsregnskapet i teori og praksis (16.utg.). Oslo: Gyldendal.
Hylleplassering i biblioteket: 657.3 År
Med forbehold om endringer
30

Similar documents