Läs mer - Vimil

Comments

Transcription

Läs mer - Vimil
INBJUDANTILLVIMILSVÅRKONFERENS
OCH
KALLELSETILLÅRSMÖTE2016
ð
11-13mars2016
QUALITYHOTELPANORAMA
GÖTEBORG
ð
VIMILinbjuderdigtillvårkonferensochårsmöte2016
ochönskardig
VARMTVÄLKOMMEN!
Duväljersjälv,omduvilldeltahelahelgenfrånfredageftermiddagtillsöndaglunchellerbaradelarav
helgen.Årsmöteochföredragavinbjudenföredragshållareägerrumunderlördagen.
Påbegäranharvitackvareändringistadgarnaförlagtvårkonferensentillmarsmånadiställetförsom
tidigareifebruari.Delsfårvilitemertidattiordningställaallahandlingar,delshinnerviallafyllapå
kassanefterjul-ochnyårshelgerna.
Efteratthatagitdelavmedlemmarnassynpunkterpåtidigaremötenharviiårförlängtmötettill
söndaglunch.
Vikommeratthamycketpositivenergimedossibagagethem.Attträffaandraisammasituation,som
förstår,ärmycketgodterapiföross.Dessutomträffarmannyavänner,bådefråndenegnahemtrakten
ochfrånandradelaravlandet.Dettaunderlättar,ommanskulleviljabesökaenVIMIL-träffienannan
delavlandet,närmanändåharvägarnaförbi.MankännerattmanharenVIMIL-familj.
FÖRELÄSNING
FöredragshållareLarsLilledbesökerossunderlördagen.Hanskriver:
”Hurgörvinärvårinreverklighetintekommeröverensmeddenyttre.Om
behovetavattblibekräftad,bådeiglädjeochisorg.
Gåinteförnära,menförsvinninte.Omförhållningsättochvillkorimötet
meddrabbadeochsörjande
Detendalöftelivethåller-omlidandeochgenomlidande
-ochvadmenarMärtaTikkanenmedkärleksförtvivlan?”
urPROGRAMMET
(preliminärt,merinfosenare)
FREDAG
från15.00
LÖRDAG
Frukost
Årsmöte
PresentationavVIMILsfunktionärer
Frågestund
Föredrag
Promenad
Tidförattumgås,samtalaochknytavänskapsband
Minnesstund
Middag,3-rätters
SÖNDAG
12.00 Frukost
Fortsattprogram
Avslutningochfarvälfördenhärgången
VIMILsfunktionärertaremotvidincheckningen.
Middag,2-rätters
Viumgåsochbekantarossmedvarandraunderkvällen
VADKOSTARDET?
VIMILsubventionerarendelavkostnaden.Dinmedlemsavgiftsamtbidragetfrån
Socialstyrelsenanvändsiverksamheten,bl.a.pådettasätt.Subventionenärca30%
ellerminstenmedlemsavgift.
fredag-söndagdelidubbelrum2.415:-subventionering750:-Attbetala:1.665:-
lördag-söndagdelidubbelrum1.598:-subventionering500:-Attbetala1.098:-
lördaginkllunchochmiddag1.125:-subventionering350:-Attbetala:775:-
lördaginkllunch,exklmiddag680:-subventionering250:-Attbetala:430:-
Iallapriseringårför-ocheftermiddagsfikasamtlunchunderlördagen.Påsöndagen
ingårkaffe.Fördigsomkommerpåfredageningår2-rättersmiddag.Pålördagskvällen
blirdet3-rättersmiddag(valfritttilläggfördigsominteövernattar).
Fördigsomövernattaringårfrukost.
Tillägg:
enkelrum275:-pernatt(självkostnadspris)
hotelletsbrunchbuffépåsöndagen205:-
Anmä[email protected]
Användgärnabifogatanmälningsformulärellerskrivmotsvarandeinformationi
dittmail.
Anmälanärbindande.Viharbokat20enkelrumoch20dubbelrumsådetärförsttill
kvarnsomgäller.Hotelletkanintegaranteraattdeharflerrum.Efterdinanmälanfår
duenbekräftelseochuppgiftomhurmycketduskabetala.
Glöminteattuppgenamn,mailadress,telefonnummersamteventuellaallergier.
Betalningenmåstevihasenastden28februari2016.
Omduavbokarefterden14februari,kanduintefådinainbetaldapengartillbaka,då
VIMILefterdetdatumetintefårnågonåterbetalningfrånhotellet.
Merinformationomhotelletfinnspåwww.panorama.sedärduocksåfinneradress
ochvägbeskrivning.
VARMTVÄLKOMMEN!