Internet Markkort (IMK) – nyt i 2016?

Comments

Transcription

Internet Markkort (IMK) – nyt i 2016?
Internet Markkort (IMK) – nyt i 2016?
Nogle af støttebetingelserne er blevet ændret, og du bør derfor tjekke dine markblokke og eventuelt indsende forslag til at
ændre en eller flere af dem.
Nu kan du søge støtte til flere græsarealer
Reglerne for støtteberettigede græsarealer er blevet lempet. Følgende arealer kan derfor være
støtteberettigede, hvis du har en landbrugsdrift
på dem:
 visse lysåbne arealer i skov
 arealer i forbindelse med lufthavne
 arealer, der også bruges til rekreative formål.
De har typisk et støtteberettiget areal på 0 i IMK
eller ligger uden for markblok.
Det er dit eget ansvar at vide om arealerne overholder støttebetingelserne. Du kan læse mere i
faktaarket om støtteberettigede græsarealer og i
kapitel 4 i Vejledning om direkte arealstøtte 2016.
Nye støtteberettigede arealer kræver
ændring af markblok
Hvis arealerne overholder støttebetingelserne, og
du vil søge støtte til dem, skal du derfor sende os
et forslag til ændring af markblokken. Det gælder
også, hvis du skal have oprettet en ny markblok.
Nye regler for støtte til markveje
Fra 2016 er flere markveje og arbejdsveje ikke
længere støtteberettigede. Det gælder markveje
og arbejdsveje, som har ligget det samme sted
mere end 1 år. Dine sprøjtespor er stadig støtteberettiget.
Plantedækket på vejen har ingen betydning for,
om vejen er støtteberettiget.
Du kan se de specifikke regler i kapitel 5 i Vejledning om direkte arealstøtte 2016.
De markveje og arbejdsveje, der ikke er støtteberettigede, er ikke nødvendigvis blevet taget ud af
markblokken. Vi anbefaler derfor, at du sender et
forslag om ændring af markblokken, hvis du har
en markvej eller arbejdsvej i de markblokke, hvor
du søger støtte.
Vi har forbedret IMK
NaturErhvervstyrelsen forsøger hele tiden at forbedre brugeroplevelserne, og vi har derfor lavet
ændringer i IMK til ansøgningssæsonen 2016.
IMK er nu væsentlig hurtigere end tidligere. Desuden kan IMK nu også bruges i Internet Explorer
11 end Firefox.
Det er blevet mere brugervenligt at anvende tegneredskaberne, ligesom der er kommet et nyt
tegneredskab ”Udvid mark”, som du kan bruge for
at slette huller i marker og udvide marker.
Du kan også printe det udsnit, der vises i kortet,
dvs. alt, du får vist på skærmen.
Strukturen for korttemaer er ændret
Vi har ændret rækkefølgen for korttemaerne, deres navne og hvilke grupper, de enkelte korttemaer ligger i. Det har vi gjort for at sikre bedre
overblik og brugervenlighed i IMK.
De korttemaer, de fleste ansøgere skal bruge for
at ansøge om grundbetaling, ligger i gruppen
”Grundbetaling, MFO og grønne krav”, ”Marker”
og ”Miljø- og økologitilsagn”.
Nye korttemaer i 2016
Følgende nye korttemaer er lagt ind i IMK:
 Permanent Græs i Miljøsårbare områder
 Tilsagn, Pleje af græs 2015-2020
 Tilsagn, Økologisk arealtilskud 2015-2020
Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen
Nyropsgade 30
DK-1780 København V
Tel +45 33 95 80 00
[email protected]
www.naturerhverv.dk
Ny knap: ”Markkontrol”
Ved at klikke på knappen Markkontrol kan du
tjekke dit markkort for, om der er marker, som:
1. har overlap med andre ansøgeres marker
2. krydser markblokgrænser
3. har fået nyt markbloknummer
I alle tre situationer skal du tjekke den enkelte
mark. Er der overlap med en anden ansøgers indsendte marker, skal overlappet løses.
Markkontrollen tjekker dit markkort for de nævnte
fejl. Disse og andre fejl vil du stadig få fejlbeskeder om i skemakontrollen.
Læs om de nye betingelser for støtte
Du kan læse mere i Vejledning om direkte arealstøtte 2016 og se flere faktaark på vores hjemmeside:
Naturerhverv.dk/grundbetaling

Similar documents