Hent opslaget som PDF her

Comments

Transcription

Hent opslaget som PDF her
Fase 1 opslag 2016: Åbent Opslag
Frist: 2. Maj 2016 kl. 19:00
Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr.
Innovationsfonden ønsker med ”Åbent Opslag” at investere i projekter med vækstpotentiale. For
projekter under dette opslag er der plads til forskerens eller virksomhedens nye ideer, og projekterne
kan være tværfaglige eller inden for hvilket som helst fagområde og hvilket som helst tema.
Med ”Åbent Opslag” ønsker Innovationsfonden at styrke videnbaserede innovationsprojekter, som er
konkurrencedygtige, helhedsorienterede og modige, og som skaber vækst og beskæftigelse.
Formål
Innovationsfondens formål med investeringer inden for området ”Åbent Opslag” er at styrke de geniale innovationsideer, som går på tværs af flere fagområder eller som ligger udenfor de temaspecifikke opslag med øremærkede midler.
Strategi for Åbent Opslag
Innovationsfonden investerer i projekter på alle trin i værdikæden som mangler en investor for at
overkomme en specifik barriere. Således investerer Innovationsfonden både i det gode innovationsprojekt, der mangler de sidste trin i værdikæden for at kunne blive succesfuldt introduceret til markedet og i den gode idé, hvor potentialet kræver en målrettet forskningsindsats og et samarbejde indenfor eller på tværs af fagområder for at blive effektivt realiseret.
Innovationsfonden investerer normalt ikke i et projekt hele vejen gennem værdikæden. Det er derfor
centralt, at projektets parter selv evner at løfte resultatet ud på markedet, eller har en aftager, der
kan investere i eller overtage projektet, når fondens engagement slutter.
Vurderingskriterier
• Partnerne skal redegøre for en konkret værdiskabelse i projektet - det kan være frembringelse
af en prototype, en proces eller en ny service – og for hvordan projektets resultater konkret
kan komme videre i værdikæden frem mod ibrugtagelse eller lancering.
• Specifikt vil ansøgningerne blive bedømt på innovationen set i forhold til state-of-the-art inkl.
markedssituation og unikke produktegenskaber, effekt, risiko, risikohåndtering, gennemførligheden af projektet, kompetencer i relation til projektets succes og den videre implementering af projektets konkrete resultater samt værdiskabelse til gavn for projektets parter og
samfund.
Udover disse vurderingskriterier henvises til ” Strategi og generelle kriterier for Grand Solutions”.
INNOVATIONSFONDEN / ØSTERGADE 26 A, 4. SAL / 1100 KØBENHAVN K
T: +45 6190 5000 / W: INNOVATIONSFONDEN.DK / E: [email protected]
CVR. NR.: 29 03 56 95
Udmøntningen af midlerne sker på grundlag af Finanslov 2016.
Kontakt
Michael Hansen
Phone: 6190 5037
Email: [email protected]
Jakob Wedel
Phone: 6190 5031
Email: [email protected]
Jens Peter Vittrup
Phone: 6190 5023
Email: [email protected]
Sune Dalgaard Ebbesen
Phone: 6190 5018
Email: [email protected]
Lars Winther
Phone: 6190 5036
Email: [email protected]
Peter Aadal Nielsen
Phone: 6190 5064
Email: [email protected]
2
Strategi og generelle kriterier for Grand Solutions
Fondens overordnede strategi
Vision
Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så ideer, viden og teknologier omsættes
til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet.
Formål
Fonden har til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der
fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark.
Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og
innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder.
Hvad investerer vi i?
Innovationsfonden investerer i projekter, som på kort eller lang sigt resulterer i implementering af nye
teknologier og processer eller som sammensætter kendte teknologier og processer på en ny og værdiskabende måde. Projekterne skal skabe økonomisk og samfundsmæssig værdi i danske virksomheder og hos offentlige aftagere i stat, regioner og kommuner. Innovationsfonden dækker hele værdikæden fra forskning over udvikling til implementering.
Fonden investerer ikke i projekter uden en aftager, dvs. i projekter, som slutter, når fondens investering ender. En aftager kan være en slutbruger af innovationen, men det kan også være en offentlig
eller privat investor, som er villig til at investere i projektet efter Fondens engagement er afsluttet.
Tværfaglige projekter
Fonden investerer gerne i tværfaglige forskningssamarbejder, idet erfaringen viser, at det er her, det
største potentiale for innovation findes.
Vurderingskriterier
Overordnet vurderer Fonden ansøgninger efter kvalitet, effektivitet og nyskabelse i forhold til aktuel
viden og praksis i Danmark og verden. Dette skal ses i forhold til Fondens formål, det specifikke fagområdes styrker og konkrete samfundsudfordringer og projektets betydning for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden prioriterer samarbejde mellem offentlige og private aktører, men der vil være
projekter, hvor samarbejde mellem kun private eller kun offentlige aktører og institutioner er naturligt.
Mere specifikt vil der i vurderingen af Fase 1 ansøgningerne blive lagt vægt på projektets videnskabelige, tekniske og/ eller samfundsmæssige problemstilling samt den kommercielle og/ eller samfundsmæssige værdi. I vurderingen af Fase 2 ansøgningerne vil der blive lagt vægt på gennemførligheden
og operationaliseringen af projektet.
Bemærk
Bemærk at der under de enkelte tematiske opslag kan være en temaspecifik vision, formål, strategi og
beskrivelse af relevante temaspecifikke vurderingskriterier.
3
Frister
Fristen for indsendelse af Fase 1 ansøgninger til Fonden er 2. maj 2016 kl 19:00. Ansøgere til Fase 1
kan forvente at modtage en afgørelse medio-juni. Fristen for Fase 2 ansøgninger er 15. august 2016 kl
19:00. Ansøgere til Fase 2 kan forvente at modtage en afgørelse ultimo-oktober.
Investeringsprofil
Fonden investerer typisk i projekter af 2 til 5 års varighed. Investeringsrammen fremgår af de temaspecifikke opslag.
4

Similar documents