Retningslinjer iværksætterpilot foråret 2015 (pdf)

Transcription

Retningslinjer iværksætterpilot foråret 2015 (pdf)
Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen
februar 2015
1. Iværksætterpilotordningen
Som led i opfølgningen på regeringens innovationsstrategi fra december 2012 er
Iværksætterpilotordningen (ordningen) blevet etableret under Innovationsfonden (Fonden).
1.1 Iværksætterpilotordningens formål og indhold
Formålet med ordningen er at give et målrettet tilbud til egnede dimittender fra landets
uddannelsesinstitutioner, som ønsker at blive innovative iværksættere med henblik på at
styrke videnbaseret iværksætteri på kort og langt sigt blandt denne gruppe.
Egnede dimittender (iværksætterpiloter) tilbydes et iværksætterpilotforløb på op til 12
måneders varighed. Under forløbet modtager iværksætterpiloten rådgivning og finansiering,
som skal understøtte udviklingen af iværksætterpilotens innovative iværksætteridé frem til et
stadie, hvor iværksætteridéen kan videreføres inden for rammerne af dimittendens egen
virksomhed eller i samspil med det øvrige innovations- og kommercialiseringssystem.
Ordningen tilbyder:
 Et rådgivningsforløb af camps og individuel tilpasset rådgivning
 En personlig mentor med iværksætterbaggrund
 Adgang til fysiske faciliteter (kontorpladser, internetadgang mm.) samt til netværk
bestående af andre iværksætterpiloter, studerende, iværksættere og investorer
 En månedlig iværksætterpilotydelse på 14.473 kr.
 Et særligt tilskud på 35.000 kr. pr. iværksætterpilotforløb til eksempelvis leje af
udstyr, ekstern rådgivning, test af prototype osv.
Iværksætterpilotydelsen og det særlige tilskud vil være skattepligtig B-indkomst.
1.2 Innovationsfonden
Fonden har det overordnede ansvar for ordningen, herunder at træffe afgørelse om optagelse
på ordningen. I tilfælde af mislighold af projektplanen eller bevillingsbetingelserne er det
ligeledes Fonden, der træffer afgørelse om at standse iværksætterpilotforløb.
1.3 Operatør
Iværksætterpiloten tilknyttes en operatør under iværksætterpilotforløbet, der bl.a. er ansvarlig
for rådgivningen af iværksætterpiloten, samt udbetalingen af den månedlige ydelse og det
særlige tilskud. Opgaven varetages af et konsortie af Pluss Leadership og de fem væksthuse.
2. Betingelser til ansøgere
Ansøgeren til ordningen skal opfylde følgende betingelser:
2.1 Dimittend
Ansøgeren skal være nyuddannet dimittend eller studerende (se 2.1.1). Det betyder, at
ansøgeren ved ansøgningsfristens udløb højst må have været færdiguddannet i 12 måneder
målt fra dimissionsdatoen.
2.1.1 Studerende
Studerende med maksimum tre måneder tilbage af deres uddannelse fra ansøgningsfristen,
kan også søge om optagelse på ordningen. Ansøgeren kan dog først starte på ordningen, når
uddannelsen er afsluttet.
2.1.2 Team-ansøgning
Det er muligt at ansøge om optagelse på ordningen som et team bestående af op til tre
medlemmer. Samtlige medlemmer af teamet skal opfylde betingelserne i afsnit 2.
2.2 Uddannelse
Ansøgeren skal være færdiguddannet med en offentlig ordinær videregående uddannelse, en
ph.d.-uddannelse eller en SU-berettiget privat videregående uddannelse. Dette kan fx
indebære en akademi-, professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-grad opnået fra
en af landets professionshøjskoler, erhvervsakademier, maritime uddannelser, kunstneriske
uddannelser, universiteter eller lignende. Voksenuddannelser på videregående niveau er ikke
inkluderet i ordningen.
2.3 Iværksætteridé
Ansøgeren skal have en iværksætteridé. Iværksætteridéen er omdrejningspunktet for
iværksætterpilotforløbet, og omhandler et nyt og innovativt produkt, service eller teknologi
med et markedspotentiale. Derudover skal iværksætteridéen blandt andet bygge på den viden
og kompetencer, som ansøgeren har tilegnet sig gennem sin uddannelse.
Iværksætteridéen skal befinde sig i den tidlige kommercialiseringsfase. Dette betyder, at
produktet, servicen eller teknologien endnu ikke er blevet markedsprøvet inden for rammerne
af en virksomhed og ikke må befinde sig på et niveau, hvor den kan videreføres inden for
rammerne af det eksisterende innovations- og kommercialiseringssystem (fx
innovationsmiljøer, Vækstfonden mv.).
2.4 Må ikke have været optaget før
Ansøgeren kan ikke ansøge om optagelse på ordningen, hvis denne tidligere har været
optaget på ordningen.
2.5 Udenlandske ansøgere fra EU-lande og lande uden for EU
Udenlandske statsborgere, som opfylder kravene i punkt 2.1 til 2.4, kan ligeledes ansøge om
optagelse på ordningen, såfremt relevante tilladelser og registreringer vedlægges
ansøgningen.
Udenlandske statsborgere fra lande udenfor EU skal ansøge om et særligt iværksættervisum
for at kunne drive selvstændig virksomhed i Danmark. Se mere på www.startupdenmark.info
Udenlandske statsborgere fra EU-lande skal have bevis for registrering, som rekvireres hos
Statsforvaltningen. Se mere på www.statsforvaltningen.dk
Det er ansøgerens eget ansvar, at indhente alle relevante tilladelser og registreringer fra de
ansvarlige myndigheder, men optagne iværksætterpiloter bedes kontakte operatøren, som vil
være behjælpelige ifm. ansøgning af et Start-up Denmark visum.
2/6
Det skal understreges, at rådgivningsforløbet foregår på dansk, og at det forventes, at man
arbejder på sit iværksætterpilotprojekt i Danmark og deltager aktivt i de rådgivningsforløb og
camps, som afholdes i Danmark.
3. Ansøgning og tildeling af iværksætterpilotforløb
3.1 Ansøgning og operatørudtalelse
Fonden afholder to ansøgningsrunder om året. Ansøgningsrunderne søges afholdt én gang i
foråret og én gang i efteråret.
Ved ansøgning skal ansøgeren udfylde det elektroniske ansøgningsskema, som kan findes på
Innovationsfondens hjemmeside på
http://innovationsfonden.dk/da/soegemulighed/ivaerksaetterpilot-foraar-2015
Ansøgninger, som ikke indsendes til Fonden inden for fristen, vil ikke blive bedømt og
komme i betragtning til et iværksætterpilotforløb. Det er ansøgerens eget ansvar, at
ansøgningen er udfyldt korrekt, og at al relevant dokumentation er vedlagt.
Det er muligt forud for indsendelse af ansøgningen at få foretaget en faglig udtalelse af din
iværksætteridé fra dit regionale væksthus. Denne udtalelse kan vedlægges din ansøgning. Se
mere om disse muligheder i opslaget.
3.2 Indsendelse af ansøgning
Før du kan indsende ansøgningen til Innovationsfonden, skal du bl.a. bekræfte, at du har læst
og accepteret betingelserne for anvendelse af Innovationsfondens elektroniske
ansøgningssystem. Du kan læse mere om reglerne her: http://ufm.dk/forskning-oginnovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/e-ansogningssystemer/bag-om-e-grant
3.3 Vurdering af ansøgninger
Ansøgningerne fra hver ansøgningsrunde vurderes som udgangspunkt af et Iværksætterpanel,
der foretager en faglig vurdering og prioritering af, om en ansøgning skal indstilles til
bevilling eller afslag. Panelets indstillinger afgives til Fonden, som træffer den formelle
afgørelse om tildeling af iværksætterpilotforløb. Såfremt Innovationsfonden modtager over
100 ansøgninger til en ansøgningsrunde, vil Innovationsfonden foretage en forhåndsscreening
af ansøgningerne, inden Iværksætterpanelet vurderer ansøgningerne.
I vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på en række kriterier, som fastsættes i
opslaget til den pågældende ansøgningsrunde.
Fonden forpligter sig kun til at forholde sig til informationer, som er angivet i ansøgningen,
herunder selvfølgelig under forudsætning af at disse er angivet korrekt. Supplerende
information indsendt udenom ansøgningssystemet, fx pr. mail, vil således ikke indgå i
behandlingen af ansøgningen.
Det er kun i tilfælde af eventuelle tekniske problemer, fx med ansøgningsportalen eller
lignende, at ansøgninger indsendt pr. mail vil blive behandlet, jf. procedurerne beskrevet
herfor i opslagets afsnit 4.
3/6
4. Iværksætterpilotforløbet
For ansøgere, som optages på ordningen, gælder der en række betingelser under
iværksætterpilotforløbet.
Iværksætterpilotforløbet afholdes af operatøren, som har til opgave at stå for rådgivningen af
iværksætterpiloterne, den løbende administration af ordningen samt at føre tilsyn med
iværksætterpiloterne under forløbet.
4.1 Iværksætterpilotforløbets varighed og indhold
Iværksætterpilotforløbet kan maksimalt vare op til 12 måneder og er afgrænset af en start- og
slutdato. Start- og slutdatoerne vil være anført i aftalen med operatøren.
Under iværksætterpilotforløbet har iværksætterpiloten ret til følgende:
Finansiering:
Månedlig ydelse – Den månedlige ydelse udgør 14.473 kr. før skat per 1. januar 2014.
Ydelsen er skattepligtig B-indkomst, som er fritaget fra arbejdsmarkedsbidrag. Ydelsen giver
ikke ret til feriepenge eller pension. Den er bagudbetalt og udbetales af operatøren.
Tilskud på 35.000 kr. til afholdelse af særlige udgifter
Tilskuddet lyder på i alt 35.000 kr. og kan anvendes til indkøb af særlige ydelser, prototype
eller materialer til brug for udviklingen af virksomheden. Det kan dog ikke bruges til køb af
forbrugsgoder såsom computer, telefon, forplejning og lignende. Iværksætterpiloten søger om
tilskuddet og skal aflevere fakturaer til operatøren, som indstiller udlægget til godkendelse
hos Fonden. Udbetalt tilskud indrapporteres til SKAT som skattepligtig B-indkomst.
Rådgivning:
Minimum 59 timers individuel rådgivning – Rådgivningen tager udgangspunkt i
iværksætterpilotens situation og særlige udfordringer. Derudover tilbydes iværksætterpiloten
forskellig relevant uddannelse og træning. Planen for rådgivningsforløbet fastsættes i
projektaftalen.
Adgang til faciliteter – Operatøren stiller lokaler til rådighed for iværksætterpiloten, hvor
iværksætterpiloten kan arbejde med sin iværksætteridé.
Iværksætterpilotforløbets finansiering og rådgivning følger den enkelte iværksætterpilot. Dvs.
hvis iværksætterpiloten indgår i et team (på op til tre iværksætterpiloter) har teamet til
sammen 3 x 35.000 kr. til køb af ekstern rådgivning og serviceydelser og rådgivning svarende
til tre individuelle rådgivningsforløb lagt sammen.
Iværksætterpiloten må ikke modtage løn under iværksætterpilotforløbet. Iværksætterpiloten
må til gengæld gerne have indtægter fra egen virksomhed. Hvis iværksætterpiloten opnår en
omsætning i egen virksomhed, som tillader en gennemsnitlig månedlig udbetaling over tre
måneder svarende til 14.473 kr. før skat eller derover, kan Fonden dog vælge at annullere de
resterende udbetalinger af ydelsen.
4/6
Det er en forudsætning for deltagelse i forløbet, at iværksætterpiloten arbejder på sit projekt i
Danmark og deltager aktivt i de rådgivningsforløb og camps, som afholdes.
Rådgivningsforløbet foregår typisk på dansk.
4.2 Projektaftale
Projektaftalen er en skriftlig aftale, der indgås mellem iværksætterpiloten/teamet og
operatøren senest 21 dage efter iværksætterpilotforløbets startdato. Projektaftalen er det
primære styringsværktøj for iværksætterpiloten og operatøren i forhold til at realisere
målsætningerne for iværksætterpilotforløbet.
Projektaftalen indeholder:



De overordnede målsætninger for iværksætterpilotens/teamets iværksætterpilotforløb
Milepæle og frister for forløbet
Beskrivelse af hvordan iværksætterpiloten/teamets kompetencer bidrager til at indfri
milepælene og den overordnede målsætning
Projektaftalen kan løbende tilpasses efter behov.
4.3 Afrapportering
Iværksætterpiloten er forpligtet til at afrapportere i form af et regnskab over de finansielle
ydelser (både den månedlige og et evt. tilskud), denne har modtaget under
iværksætterpilotforløbet. Regnskabet sendes til operatøren senest 4 uger efter
iværksætterpilotforløbets slutdato. Operatøren vil stå til rådighed for iværksætterpiloten og
hjælpe med at udarbejde afrapporteringen.
Derudover er iværksætterpiloten også forpligtet til at lave en faglig afrapportering for
iværksætterpilotforløbet, som vil bestå i at besvare et elektronisk spørgeskema. Dette skema
vil blive eftersendt til piloten hen mod slutningen af forløbet, eller ved afslutning, hvis dette
sker tidligere end forventet.
5. Statsstøtte
Støtte under Iværksætterpilotordningen er at betragte som statsstøtte, og er håndteret i
henhold til artikel 22 og 28 i EU’s generelle gruppefritagelsesforordning (EU) Nr. 651/2014
af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold
til traktatens artikel 107 og 108, jf. http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&rid=1 .
Støttemodtager skal være opmærksom på, at der ikke kan ydes støtte til de samme
støtteberettigede omkostninger fra Innovationsfonden eller andre offentlige myndigheder,
hvis dette medfører, at der sker en overskridelse af støttelofterne som fastsat i artikel 22, stk.
3 c), 4. og 5 eller artikel 28 stk. 3 og 4.
6. Sygdom, barsel og mislighold af projektbeskrivelse
Ved længerevarende sygdom eller barsel kan Fonden eller iværksætterpiloten vælge at
afbryde iværksætterpilotforløbet midlertidigt. I dette tilfælde vil iværksætterpilotforløbet
blive forlænget tilsvarende, når iværksætterpilotforløbet genoptages.
5/6
Under en midlertidig afbrydelse af iværksætterpilotforløbet pga. sygdom eller barsel, har
iværksætterpiloten ikke ret til at modtage nogen form for ydelse fra hverken operatøren eller
Fonden. Derfor anbefales det, at iværksætterpiloten orienterer sig i dagpengereglerne om
mulighederne for at modtage sygdom- eller barselsdagpenge.
I tilfælde af mislighold af projektaftalen, kan Fonden annullere iværksætterpilotforløbet.
6/6

Similar documents