Overdragelsesdokument

Transcription

Overdragelsesdokument
AFLEVERINGSVEJLEDNING
Hydraulisk læssekran
Serienummer :
DB-1380+DA
Version: 01:2012
PALFINGER AG
Franz-Wolfram-Scherer-Straße 24
5020 Salzburg / Austria
www.palfinger.com
Indhold
1. Oplysninger til afleveringsvejledningen ........................................................................ 3
2. Anvendelse af afleveringsvejledningen ........................................................................ 4
3. Forberedende arbejde .................................................................................................. 5
4. Brugsanvisning ............................................................................................................. 6
5. Betjeningsvideo ............................................................................................................ 6
6. Praktisk instruktion ....................................................................................................... 7
7. Afslutning af aflevering ............................................................................................... 11
8. Afleverings-/instruktionsdokumentation ...................................................................... 13
1. Oplysninger til afleveringsvejledningen
Dette dokument indeholder de trin, der skal gennemføres i forbindelse med en succesrig aflevering af
kranen til slutkunden/operatøren.
Dokumentet er opdelt i en liste over forberedende opgaver, en tjekliste til den praktiske instruktion og
en liste over de punkter, der skal iagttages i forbindelse med afleveringen.
Dokumentet skal fungere som vejledning.
Trin, som i forbindelse med en aflevering f.eks. på grund af ikke eksisterende ekstraudstyr ikke er
relevante, markeres med
i kontrolboksen, et gennemført trin markeres med
.
Hvor megen tid der er nødvendig for afleveringen varierer alt efter kranmodel, udstyr, montering,
ejerens erfaring og antallet af operatører, der skal instrueres.
Normalt tager det mellem 1 og 5 timer.
Bemærk!
Lokale love kan foreskrive en certificeret instruktion af
operatørerne via et autoriseret uddannelsessted.
Disse instruktionskurser er ikke en del af kranens
afleveringsprocedure og ikke omfattet af dette dokument.
3
2. Anvendelse af afleveringsvejledningen
Dette dokument fungerer som vejledning til det værksted eller den opbygger, som afleverer kranen til
slutkunden eller føreren.
Det opbevares efter afleveringen. Dette kan også ske elektronisk (indscanning).
Sidste side (afleverings-/instruktionsdokumentation) skal kopieres til slutkunden og opbevares sammen
med produktets dokumenter.
Den fungerer som dokumentation over kranens aflevering og instruktion på maskinen.
4
3. Forberedende arbejde
Bemærk!
Dette afsnit fungerer som "tjekliste" for den afleverende
part for at sikre, at alle nødvendige forberedende foranstaltninger er
blevet gennemført.
Følgende punkter skal kontrolleres på køretøjet/kranen:
Kontroller, om kranen fungerer fejlfrit og om du er fortrolig med start af lastbilen, indkobling af
hjælpedrev samt eventuelle opbygningsspecifikke detaljer.
Kontroller, om de lovbestemte indstillinger og kontroller/godkendelser (f. eks. stabilitetstest,
ISC, SHB, HPSC) blev gennemført og tilsvarende dokumenteret (Palchart-udskift ved ISC, SHB
og HPSC)
Gennemfør en funktionskontrol af de forskellige komponenter (AOS, DPS, overvågning af
lodret stilling, geometriovervågning, ISC, SHB, HPSC osv.)
Kontroller, at lastbegrænsningen fungerer korrekt og gør dig fortrolig med nødbetjeningen
Aftal et møde med kunden, sørg for, at der tilstrækkelig tid til afleveringen
Til aflevering er der brug for:
tilstrækkelig plads til at kunne skyde kranen ud
en last til at løfte op
løftegrej
Fra kran-tilbehøret:
PALFINGER dokumentmappe med
servicemanual
brugsanvisning
PALFINGER Operator DVD (i brugsanvisningen)
sender til fjernbetjening (evt.)
CE-erklæring/ fabrikanterklæring
Fra kontoret:
visitkort/kontaktdata af service-kontaktpersonen til kunden
kamera
laptop (inkl. oplader)
krogvægt
denne brochure
5
Bemærk!
Her starter den egentlige aflevering/instruktion sammen
med kunden.
Punkt 1, 2 og 3 gennemgås sammen med kunden/operatøren, inden
der startes med punkt 4 (praktisk instruktion).
4. Brugsanvisning
Forklar kunden brugsanvisningen. Herved skal der især lægges vægt på følgende punkter:
brugsanvisningen skal læses inden ibrugtagning
brugsanvisningen skal altid være placeret ved lastbilen
gennemgå og forklar indholdet af brugsanvisningen (kapitler, løftediagram osv.)
gennemgå alle sikkerhedsoplysninger ved hjælp af brugsanvisningen
5. Betjeningsvideo
Operator-DVD fungerer som ekstra instruktionshjælp til kunden. Det anbefales at anvende den ved
afleveringen eller vise dele herfra.
Afspil operator-DVDen, overspring ikke relevante afsnit
6
6. Praktisk instruktion
Bemærk!
Dette afsnit gennemføres med kundens kran. Den skal
både fungere som forklaring og som praktisk øvelse for kunden.
Diverse punkter er i detaljer beskrevet i brugsanvisningen, som skal
læses af kunden/operatøren inden ibrugtagning.
Forberedelse:
Forklar de vigtigste dele på kranen (støtteben, base, søjle, armsystem, det vigtigste udstyr)
Forklar og vis, hvor de vigtigste kontakter og sikringer befinder sig
Betjeningspanel: Forklar medfølgende betjeningspaneler (manuel, fjernbetjening ...)
Kør køretøjet hen til et egnet sted. Vis, hvordan kraftudtaget aktiveres og hvor knappen
befinder sig. Forklar specielt udstyr som f.eks. gearlås osv.
Generelle anvisninger for sikkert arbejde med kranen
Hold altid øje med bevægelige dele
Få om nødvendigt en anden person til at give signaler.
Daglig visuel kontrol inden ibrugtagning (fejl, mangler)
Forklar specielle risici (personskader, uheld) ved kranarbejde
Generelt ved arbejde med kranen
Uhensigtsmæssig anvendelse af støtteben
Ud- og sammenfoldningsprocesserne
Uhensigtsmæssig anvendelse af mekanisk forlængerelement
Sikkerhedsoplysninger ved kranarbejde i "nødprogram"
7
Forklar alle manøvrepulte (manuelle og RRC) og betjeningsfunktioner
Anvendelse af sender, sele
Forklar alle kontakter på betjeningspanelerne, herunder især specielle funktioner (RRCstabilisatorer, dødmandskontakt, holdefunktion, motorstart/-stop, omdrejningsindstillinger
osv.)
Forklar anvendelsen af oplader og batterier
Forklar og vis placering og funktion af fejlkodeskærmen
Forklar LED-tilbagemeldinger eller skærmvisninger
Forklar alle menufunktioner på den grafiske skærm
Afstøtning af kranen: (forklar, vis og lad kunden/operatøren udføre)
Forklar, at hjulene skal forblive på jorden under driften og at de drejbare støtteben skal
være låst
Forklar, hvad der skal overvåges, når kranen er i støttet position , f.eks. luftaffjedring,
ladetilstande osv.
Forklar, at køretøjet skal stå på et ordentligt underlag i en korrekt hældningsposition for
at kranarbejdet kan udføres på en sikker måde (krantype og afhængig af armens
position --> brugsanvisning)
Lægge kran ud: (forklar, vis og lad kunden/operatøren udføre)
Forklar især ved kraner, som styres fra gulvet, operatørens korrekte position herved (Aside)
Betjening:
Bemærk!
I punktet Betjening forklares, vises og afprøves korrekt
betjening af maskinen. Alle kranens funktioner skal først vises og
forklares for kunden/operatøren. Herefter udfører kunden/operatøren
selv de forskellige funktioner manuelt og/eller med fjernbetjeningen.
Efterfølgende skriver kunden/operatøren under på, at han/hun har
fået forklaret og har forstået de opførte punkter fuldt og helt.
Forklar alle nødstop-anordninger
Forklar, hvordan kranen løfter lasten korrekt, gør opmærksom på farezoner (risiko for
klemning, hold lasten altid inden for synsfeltet, træd aldrig ind under hævet last osv.)
Henvisning til brugsanvisningen, hvor dette punkt er forklaret omhyggeligt
8
Imens der arbejdes med last, forklares følgende punkter:
Hvordan løftediagrammet læses
Lastmomentbegrænsningssystem OSK
Lastmomentbegrænsningssystem Paltronic 50, med HPLS, LED-skærm
Lastmomentbegrænsningssystem Paltronic 150, med SHPLS, skærmfunktioner
Overvågning af lodret stilling/geometriovervågning
Arbejde og overbelastning ved lodret stilling, henvisning til løftediagram
Lastholdeventiler, genbrug af returolie
AOS (svingningsdæmpning)
Nedsatte belastningsgrænser (SHB, ISC)
HPSC-system
Begrænsede arbejdsområder (højdebegrænsning, kabinebeskyttelse)
Overvågning af transportstillingen til støtteben
Overvågning af transportstillingen for armparkering
Håndtering af ekstraudstyr:
wirespil, trækkraft pr. lag, sikkerhedsfunktion, overlastfunktion, arbejdsmåde
2. Knæksystem (Fly-Jib), DPS-system
Arbejdskurv, nødsænkning af arbejdskurv
Mekaniske forlængerelementer
Hurtigkoblingsanordninger, hurtigkobling til hydraulikslanger
Udstyr til tømning af containere
Jordbor
Løftegaffel
Løftetang til sten
Gribeindsats
Andet udstyrs funktioner som f.eks.:_______________________________
Aftagelig bagkonsol (vis, hvordan den monteres og afmonteres)
Kundespecifikke systemer, deres funktion og arbejdsmåde
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
9
Nødbetjening/selvhjælp ved fejlfunktioner
Håndtering af nødsystemer, f.eks.: OLP-funktion/tage trykket af
Ved strømsvigt
Ved RRC-afbrydelse
Visning af fejlkode på Paltronic-skærm eller RRC-systemet
Vedligeholdelse:
Oplysning om første eftersyn (50 timer) hos forhandleren
Olie- og filterudskiftning
Rengøring af kranen før service/vedligeholdelsesarbejde
Vise smøresteder og korrekte smøringsprocedurer
Det centrale smøringssystems funktioner
Vis, hvor der forefindes oplysninger om service og vedligeholdelse i servicemanualen og
brugsanvisningen (intervaller osv.)
Driftstimetællerens funktion
Oplysninger om hvilke nationale kontroller der skal gennemføres (f.eks.: kontrol iht.
ulykkesforebyggende forskrifter, godkendelse via sagkyndig, krankontrolbog osv.)
Afslutning:
Fold kranen sammen (gennemføres af kunde/operatør)
Kran og evt. last sikres (gennemføres sammen med kunde/operatør)
Køre støtteben ind, låse udligger, sikre underlagsmateriale
Kontrolgennemgang - (endnu engang gøre opmærksom på, at det skal kontrolleres, om kran
og ekstraudstyr som 2. knæksystem, griber sov., støtteben/udliggerlåseanordning er placeret
korrekt)
10
7. Afslutning af aflevering
Bemærk!
Dette punkt skal endnu engang gøre kunden/operatøren
opmærksom på, hvor vigtig en korrekt betjening af kranen og dets
tilbehør er.
Ved gennemgang af dette afsnit, skal kundens/operatørens sidste
uafklarede spørgsmål afklares.
GARANTI:
Gennemgang af garantibestemmelserne og reklamationsretten
Udlever servicemanualen til kunden/operatøren og gennemgå den sammen med ham/hende,
forklar formålet med manualen, henvis til de opførte punkter
Standard garantiperioder:
36 måneders garanti på de vigtigste bærende komponenter og cylinderrør (24 måneder
for maskiner med gribefunktion)
24 måneders garanti på RRC-systemer (eksklusive batteri) og
12 måneders garanti på alle andre dele
Ikke inkluderet er omkostninger ved svigt, fejl og mangler, standtider, forbrugsmateriale
(f.eks.: olie og fedt) eller sliddele samt skader, som opstår i forbindelse med betjeningsfejl
Garantien bortfalder, hvis kranen ikke regelmæssigt efterses og vedligeholdes i henhold
til servicemanualen
Udvidet garanti
Er der købt en udvidet garanti til denne maskine?
Ja, den samlede garantiperiode er på ___________ måneder
Hvis ja, forklar betydningen heraf, og hvilke dele, der er inkluderet
Kontaktperson/servicekontakt:
Udlevering af detaljerede oplysninger om kontaktpersonen i tilfælde af fejl
f.eks.: Nødtelefon eller servicehotline osv.
Gør opmærksom på tilsvarende mærkater på kranen (evt.)
Gør opmærksom på typeskiltets placering og de derpå angivne data
Gør endnu engang opmærksom på fejlkodevisningerne, som allerede blev vist ved den
praktiske instruktion
Forklar, hvilke data der kræves i tilfælde af en fejl og derfor skal oplyses til kontaktpersonen
(serienummer, fejlkode, beskrivelse af fejl …)
11
Kurser og videreuddannelse:
Gør opmærksom på evt. kurser til operatører eller tilsvarende uddannelsestilbud
Gør endnu engang opmærksom på de lokalt gældende lovbestemmelser for drift af kranen,
service og inspektion (f.eks.: kranførercertifikat, kontrol iht. ulykkesforebyggende forskrifter,
godkendelse via sagkyndig, krankontrolbog osv.)
Udlevering af dokumenter:
følgeseddel
CE-overensstemmelseserklæring eller fabrikanterklæring, TÜV-godkendelse
brugsanvisning
reservedelskatalog (hvis relevant)
service- og vedligeholdelsesmanual
Operator - DVD
landespecifikke dokumenter
udskrift af PALCHART-resultater for reducerede lastgrænser (ISC, SHB, HPSC)
krankontrolbog (hvis relevant)
yderligere udstyr (sender, ekstra batteri osv.)
kopi af afleverings-/instruktionsdokumentation
Uafklarede spørgsmål:
Svar på/afklaring af alle kundens/operatørens uafklarede spørgsmål
Alle omtalte punkter skal være helt og aldeles forstået af alle deltagere (kunde/operatør)
12
8. Afleverings-/instruktionsdokumentation
Den (dato) ____________________________ blev kranmodel ____________________________
med serienummer ____________________________ beskrevet og afleveret
til (kunde/firma)_________________________________________________________________
af (navnet på den person, der gennemførte afleveringen) ____________________________
fra firmaet (forhandler) _______________________________.
Hermed bekræftes, at jeg omfattende er blev gjort bekendt med betjening af kranen og fuldstændig har
forstået instruktionen i fagligt henseende.
(Operatørens navn):
Indehaver af et
kranførercertifikat
(Operatørens navn):
Indehaver af et
kranførercertifikat
ja
ja
(Operatørens navn):
nej
nej
Indehaver af et
kranførercertifikat
ja
Repræsentant for slutkunde/slutbruger (navn i blokbogstaver):
Underskrift:
PALFINGERs serviceforhandler (navn i blokbogstaver):
Underskrift:
nej
Bemærk!
Denne afleveringsvejledning har udelukkende det formål
at gøre kunden/operatøren bekendt med den købte maskine.
Proceduren erstatter ingen kranførertræning, der måtte være
påkrævet gennem lokale love og bestemmelser, eller et
kranførercertifikat. Det kræves stadig, at kunden læser og helt og
aldeles forstår brugsanvisningen forud for ibrugtagning af maskinen.
Udlever en KOPI til KUNDEN!
13
14

Similar documents