Kommentarark bioteknologi 2016

Transcription

Kommentarark bioteknologi 2016
Navn:
Skole:
Medtaget, pos/neg
1
HUMAN ALKALISK PHOSPHATASE
1.1
BESKRIV de sekundære proteinstrukturer, der findes i human alkalisk phosphatase, og markér
eksempler på disse på bilag 1.
Beskriver -helix og -foldeblade og markerer disse på bilag.
VURDER om patienten har et forhøjet indhold af human alkalisk phosphatase i blodet.
Beregner ea vha. forskrift og sammenligner med de normale værdier på 25-100 U/L.
ARGUMENTER for, at enzymet human alkalisk phosphatase følger Michaelis-Menten kinetik.
Bestem KM og vmax.
Viser med nødvendig forklaring, hvordan bestemmelsen foretages ved at plotte data, evt. som
Lineweaver-Burk plot og aflæse eller beregne KM og vmax ud fra graf eller forskrift. Forholder sig til
data ift. kurveforløb.
BEREGN ligevægtskonstanten for reaktion (2).
Opskriver ligevægtsudtryk. Foretager kvantitativ beregning, forholder sig til tal og rimeligt til
betydende cifre. Husker enhed.
FORKLAR, hvad størrelsen af ligevægtskonstanten viser om EDTA´s evne til at hæmme human
alkalisk phosphatases katalytiske aktivitet
Viser forståelse for hvad størrelsen af ligevægtskonstanten betyder for forskydning af ligevægten
samt hvilken betydning det kan få for enzymreaktionen.
1.2
1.3
1.4
1.5
2
SEGLCELLEANÆMI
2.1
OPSKRIV en mulig RNA-sekvens, der koder for aminosyrerne 4-7 dannet fra henholdsvis det
normale gen og det muterede gen. ANGIV hvilken mutationstype, der er tale om.
Angiver en mulig basekombination + mutationstype. Husker kort begrundelse for nævnte mutationstype.
ARGUMENTER for, hvilken ladning henholdsvis glutaminsyre og valin vil bidrage med i hæmoglobins  -kæde ved pH 7.
Anvender pKs-værdier til at argumentere for ladning af sidekæder. Argumenterer for hvorfor kun
sidekæden har betydning.
FORKLAR, hvilken betydning udskiftningen af glutaminsyre med valin kan have for proteinets
tertiære struktur.
Anvender viden om bindingstyper i proteiner. Inddrager viden om proteiners opbygning i forklaringen. Forholder sig konkret til netop de nævnte aminosyrer og forskelle/ ligheder mellem dem.
FORKLAR ved hjælp af figur 4a og b, på hvilken måde Cas-enzymet adskiller sig fra almindelige
restriktionsenzymer.
Inddrager viden om restriktionsenzymer og figuren, og forklarer ud fra den, hvad Cas-enzymet kan.
VURDER, om teknikken CRISPR er anvendelig i forbindelse med behandling af seglcelleanæmi.
Inddrag figur 4.
Forslår og begrunder mulige anvendelser for metoden i forhold til seglcelleanæmi. Inddrager evt.
også ulemper ved metoden.
2.2
2.3
2.4
2.5
3
FOTOSYNTESE
3.1
BESKRIV forskellen mellem chlorophyl a´s og chlorophyl b´s kemiske struktur. Anvend evt. bilag 2.
Angiver at chlorophyl a indeholder en methylgruppe hvor chlorophyl b indeholder en aldehydgruppe.
ARGUMENTER for, hvilke af stofferne chlorophyl a og chlorophyl b, vist i figur 1, der svarer til
henholdsvis bånd 1 og 2 på TLC-pladen, vist i figur 2.
Anvender viden om stoffers polaritet og principperne i kromatografi.
FORKLAR, hvorfor DCPIP kan erstatte NADP+ i lysprocessen.
Inddrager viden om at NADP+ er et coenzym, som reduceres til NADPH ved optagelse af e- og H+.
Sammenligner med DCPIP.
ANALYSER resultaterne vist i figur 5.
Beskriver forsøget, Forklarer årsagerne til forsøgets resultater.
SKITSER et forsøg, der kan vise, hvordan fotosyntesen afhænger af enten lysintensitet eller
temperatur.
Beskriver princippet i forsøgsdesign. Overvejer evt. kvalitative i forhold til kvantitative metoder eller
andre principper for forsøgsdesign.
3.2
3.3
3.4
3.5
4
STAFYLOKOKKER OG ANTIBIOTIKARESISTENS
4.1
ARGUMENTER for, at reaktionen på figur 1b er en kondensationsreaktion.
Inddrager viden om reaktionstypen. Inddrager figuren.
BESKRIV ved hjælp af figur 2, hvordan antibiotikaresistens kan spredes mellem bakterier.
Anvender figuren i beskrivelsen. Inddrager viden om DNA, transformation, virus og celler.
GIV FORSLAG TIL, hvilken betydning det har for hyppigheden af MRSA i svinebesætninger, at man
anvender antibiotika forebyggende.
Inddrager overvejelser om sammenhængen mellem antibiotikaforbrug, konkurrenceforhold og
udvikling af resistens.
FORKLAR, hvilken betydning de manglende krydsbindinger har for MRSA.
Anvender viden om bakteriers cellevæg til at konkludere at bakterierne hæmmes eller dør.
SKITSER vækstkurver for MRSA ved forsøg, hvor vækstmediet tilsættes henholdsvis a) penicillin og
b) penicillin i kombination med thioridazin. BEGRUND dit svar. Anvend bilag 3.
Inddrager viden om vækst, opgavens information om stoffernes virkning på cellerne og cellevæggens betydning for vækst.
4.2
4.3
4.4
4.5
Bedømmelseskriterier
Der lægges vægt på eksaminandens evne til at:
• formulere, analysere, vurdere og perspektivere bioteknologiske metoder, anvendelser og problemstillinger
• anvende fagsprog, symboler og nomenklatur
• inddrage sammenhænge mellem struktur, egenskaber og funktion
 relatere observationer, model- og symbolfremstillinger til hinanden
 foretage kvantitative beregninger
 efterbehandle og vurdere resultater fra eksperimenter og undersøgelser
 vurdere og anvende information fra kilder, der omhandler biologiske, kemiske og bioteknologiske emner
og problemstillinger
Bemærkning, fokus, fagsprog
Helhedsvurdering og karakterforslag

Similar documents