rapport om polynomier 23Ma.pdf

Transcription

rapport om polynomier 23Ma.pdf
Matematik B, 2v 2011 – sommereksamen 2013
NB! Prøvespørgsmålene kan ændres på foranledning af censor …
1. Trekantsberegninger
Gør rede for en trekants vinkelsum og areal.
Gør endvidere rede for ensvinklede trekanter.
Gør rede for Pythagoras’ sætning og illustrér sætningen ved eksempler.
2. Trekantsberegninger
Du skal gennemgå definitionen af sinus og cosinus ved hjælp af enhedscirklen og formler for sammenhæng
mellem vinkler og sider i retvinklede trekanter.
Gør rede for arealformlen og sinusrelationen i skævvinklede trekanter.
3. Trekantsberegninger
Du skal gennemgå definitionen af sinus og cosinus ved hjælp af enhedscirklen og formler for sammenhæng
mellem vinkler og sider i retvinklede trekanter.
Gør rede for cosinusrelationen i vilkårlige trekanter.
4. Procent- og rentesregning
Forklar, hvordan man lægger procenter til eller procenter fra et tal.
Redegør for kapitalfremskrivning og sammenlign med den eksponentielle funktion.
Redegør for metoder til direkte beregning af alle variable.
5. Indekstal, procentregning
Vis hvordan man bruger indekstal til sammenligning af forskellige datasæt. Du skal bl.a. komme ind på
begreberne procentpoint og procentvis stigning.
Forklar også begrebet vægtet (vejet) gennemsnit.
Gør rede for, hvordan prisindekset bruges til at give et retvisende billede af udviklingen af økonomiske
nøgletal (fastprisberegninger).
6. Eksponentiel sammenhæng
Vis, gerne ved et eksempel, hvordan forskriften og grafen for den eksponentielle udvikling ser ud.
Gør rede for, hvordan funktionsforskriften bestemmes ud fra et datamateriale.
Gør rede for beregningsformlen for fordoblings- eller halveringskonstanten samt løsning af eksponentielle
ligninger.
7. Vækstmodeller
Du skal give en generel introduktion til sammenhæng mellem variable, som beskrives med ligningerne y =
ax + b, y = b·ax og y = xa.
Forklar, hvordan væksthastigheden ændres over tid i hver af de tre model-typer.
Inddrag gerne eksempler på datamateriale og forklar hvordan man ved regression kan finde den bedste
model.
8. Parabelligninger
Gør rede for, de 3 former for parabelligninger (den almene form, toppunktformen og nulpunktsformen) og
vis, hvordan man kan omforme fra den ene form til en anden.
Gør rede for resultater af dit brobygningsprojekt (Storstrømsbroen).
9. Differentialregning
Redegør for begreberne differentialkvotient og den afledte funktion eventuelt ved at finde
differentialkvotient med tretrinsmetoden for funktionen f (x) = x2.
Gør rede for sammenhængen mellem monotoniforhold for funktionen f(x) og fortegnet for
f ’(x).
10. Integralregning
Forklar hvad det vil sige at en funktion F er en stamfunktion til f, og at der kun er en konstant til forskel
mellem to stamfunktioner til en funktion.
Gør rede for, hvordan man finder arealer af områder under grafen for ikke-negative funktioner og
førsteaksen.
11. Beskrivende statistik
Vis, gerne ved hjælp af et eksempel fra undervisningen, hvordan et boksplot konstrueres ved hjælp af TINSpire, og forklar, hvad et boksplot illustrerer.
Forklar desuden konstruktion af en sumkurve og aflæsning af kvartilsættet
12. Bekræftende statistik
Du skal gøre rede for stikprøver og de problematikker som knytter sig til udtagning af en stikprøve.
Omtal hvorledes man kan tilrettelægge en smagstest, og hvordan man afgør, om der kan smages forskel på
to produkter.
Gør rede for chi-2 testen og gennemgå dit projekt.
.
13. Trekantsberegninger
Gør rede for en trekants vinkelsum og areal.
Gør endvidere rede for ensvinklede trekanter.
Gør rede for Pythagoras’ sætning og illustrér sætningen ved eksempler.
14. Trekantsberegninger
Du skal gennemgå definitionen af sinus og cosinus ved hjælp af enhedscirklen og formler for sammenhæng
mellem vinkler og sider i retvinklede trekanter.
Gør rede for arealformlen og sinusrelationen i skævvinklede trekanter.
15. Trekantsberegninger
Du skal gennemgå definitionen af sinus og cosinus ved hjælp af enhedscirklen og formler for sammenhæng
mellem vinkler og sider i retvinklede trekanter.
Gør rede for cosinusrelationen i vilkårlige trekanter.
16. Procent- og rentesregning
Forklar, hvordan man lægger procenter til eller procenter fra et tal.
Redegør for kapitalfremskrivning og sammenlign med den eksponentielle funktion.
Redegør for metoder til direkte beregning af alle variable.
17. Indekstal, procentregning
Vis hvordan man bruger indekstal til sammenligning af forskellige datasæt. Du skal bl.a. komme ind på
begreberne procentpoint og procentvis stigning.
Forklar også begrebet vægtet (vejet) gennemsnit.
Gør rede for, hvordan prisindekset bruges til at give et retvisende billede af udviklingen af økonomiske
nøgletal (fastprisberegninger).
18. Eksponentiel sammenhæng
Vis, gerne ved et eksempel, hvordan forskriften og grafen for den eksponentielle udvikling ser ud.
Gør rede for, hvordan funktionsforskriften bestemmes ud fra et datamateriale.
Gør rede for beregningsformlen for fordoblings- eller halveringskonstanten samt løsning af eksponentielle
ligninger.
19. Vækstmodeller
Du skal give en generel introduktion til sammenhæng mellem variable, som beskrives med ligningerne y =
ax + b, y = b·ax og y = xa.
Forklar, hvordan væksthastigheden ændres over tid i hver af de tre model-typer.
Inddrag gerne eksempler på datamateriale og forklar hvordan man ved regression kan finde den bedste
model.
20. Parabelligninger
Gør rede for, de 3 former for parabelligninger (den almene form, toppunktformen og nulpunktsformen) og
vis, hvordan man kan omforme fra den ene form til en anden.
Gør rede for resultater af dit brobygningsprojekt (Storstrømsbroen).
21. Differentialregning
Redegør for begreberne differentialkvotient og den afledte funktion eventuelt ved at finde
differentialkvotient med tretrinsmetoden for funktionen f (x) = x2.
Gør rede for sammenhængen mellem monotoniforhold for funktionen f(x) og fortegnet for
f ’(x).
22. Integralregning
Forklar hvad det vil sige at en funktion F er en stamfunktion til f, og at der kun er en konstant til forskel
mellem to stamfunktioner til en funktion.
Gør rede for, hvordan man finder arealer af områder under grafen for ikke-negative funktioner og
førsteaksen.
23. Beskrivende statistik
Vis, gerne ved hjælp af et eksempel fra undervisningen, hvordan et boksplot konstrueres ved hjælp af TINSpire, og forklar, hvad et boksplot illustrerer.
Forklar desuden konstruktion af en sumkurve og aflæsning af kvartilsættet
24. Bekræftende statistik
Du skal gøre rede for stikprøver og de problematikker som knytter sig til udtagning af en stikprøve.
Omtal hvorledes man kan tilrettelægge en smagstest, og hvordan man afgør, om der kan smages forskel på
to produkter.
Gør rede for chi-2 testen og gennemgå dit projekt.