Erhvervsøkonomi C

Comments

Transcription

Erhvervsøkonomi C
CASEEKSAMEN
Erhvervsøkonomi
NIVEAU: C
DATO:
8. januar 2015
OPGAVE
På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/EUD-Eksamen2015/
finder du
 Opgaven elektronisk
 Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på
case arbejdsdagen mellem kl. 14.00 og 16.00.
INDHOLD
OPGAVE 1: Personaleomkostninger
OPGAVE 2: E-conomic
OPGAVE 3: Regnskabsafslutning
OPGAVE 4: Indtægter og omkostninger
OPGAVE 5: Virksomhedens indtjeningsevne
2
3
5
7
8
OPGAVE 1: Personaleomkostninger
Anna Arvad arbejder som ekspedient i HTH Køkkenforum Horsens, Vejlevej 68 D, 8700
Horsens. Anna får en fast månedsløn på kr. 24.800.
Til brug for udfyldelsen af Annas lønseddel foreligger følgende oplysninger:
ATP-bidrag
kr. 90,AM-bidrag
8%
Skattefradrag pr. måned
kr. 5.000,Trækprocent
40%
Opgave 1.1
Udfyld Annas lønseddel. Anvend Excel filen på www.trojka.dk
Lønseddel
Indkomstmodtager:
Anna Arvad
Stadionsvej 17
8700 Horsens
Bruttoløn
- ATP
= Bidragsgrundlag
- AM-bidrag, afrundet til hele kr.
= A-indkomst
- Fradrag ifølge skattekort
= Trækgrundlag
Nedrundet trækgrundlag (nedrundes til nærmeste
Lønperiode: December 2014
Arbejdsgiver:
HTH Køkkenforum
Vejlevej 68 D
8700 Horsens
10èr)
Trækprocent ifølge skattekort
A-skat oprundet til hele kr.
Til udbetaling fra kassekredit
Opgave 1.2
Forklar hvad ATP er, og hvordan reglerne er for beløbsstørrelserne for ATP for henholdsvis
arbejdstager og arbejdsgiver.
Opgave 1.3
Forklar hvor man i årsregnskabet kan se personaleomkostningerne?
Opgave 1.4
Forklar om personaleomkostninger er en variabel omkostning eller en kapacitets
omkostning?
2
OPGAVE 2: E-conomic
I forbindelse med din ansættelse i HTHs regnskabsafdeling skal du løse nedenstående
opgaver.
Log ind på denne adresse og opret et nyt login til E-conomic:
http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/demo/learnmark
Husk at starte med at oprette regnskabsåret fra d. 01.01.2014 – 31.12.2014
Opgave 2.1
Bogfør nedenstående bilag i E-conomic med datoen 21.09.2014
Sørg for at dine bilag bogføres i numerisk orden, og at du starter med bilag nr. 1
Ejeren indskyder kapital på kapitalkontoen
Pengene indsættes på bankkontoen
kr. 500.000
Overførsel fra bankkontoen til kassen
kr.
75.000
kr.
kr.
kr.
2.000
500
2.500
Kontoudtog fra Jyske Bank
Renteindtægter på bankindestående
kr.
2.250
Optaget nyt lån hos Finans Danmark
Overført til kassekredit
kr. 250.000
Ydelse på langfristet lån optaget i Finans Danmark
Afdrag
Renter
Beløbet er overført fra kassekreditkontoen
kr. 12.200
kr. 4.600
kr. 16.800
Faktura fra Papirmagasinet
Printerpapir
+ moms
Beløbet betales kontant
3
Opgave 2.2
Beregn de likvide beholdninger pr. 21.09.2014 om aftenen efter dagens posteringer:
Konto
12310 Kasse
12320 Bankindestående
14210 Kassekredit
Saldo
kr.?
kr.?
kr.?
Opgave 2.3
Udskriv en saldobalance for perioden 01.07.14 til 30.09.14.
Denne udskrift skal medbringes til eksamen.
Opgave 2.4
Opret nedenstående varedebitor i E-conomic. Der er tale om en kunde, som køber varer i
HTH butikken i Horsens.
Debitorkort
Navn:
Adresse:
CVR-nr.
Tlf.:
Kontaktperson:
E-mailadresse:
Betalingsbetingelser
Learnmark Horsens
Strandpromenaden 4C, 8700 Horsens
12345678
22446688
Tom Kristensen
[email protected]
Løbende måned + 15 dage
Opgave 2.5
Forklar forskellen på en kontantsalgskunde og en varedebitor?
4
OPGAVE 3: Regnskabsafslutning
HTH har for nogle år siden etableret enkelte franchising butikker i Danmark. En af de første
i rækken af flere, blev placeret i Horsens og er ejet af Nis Eriksen. Forstil dig at du snart er
færdig som elev i HTH butikken hos Nis Eriksen. I din tid som elev, har du selvfølgelig
arbejdet i økonomiafdelingen og her sidst på året, bliver du bedt om at foretage
regnskabsafslutningen.
Man har afsluttet bogføringen for 2014 og saldobalancen er opstillet. Nogle efterposteringer
mangler dog at blive bogført, og disse er som følger:
Efterposteringer
Vareforbrug for december måned
Årets afskrivning på inventar
Årets afskrivning på biler
Forudbetalt husleje for januar 2015
Skyldig reparation af varebilen
Købsmoms og salgsmoms overføres til momsafregning
Privatforbrug overføres til egenkapital
Kr.
460.380
197.870
35.200
43.200
9.000
Opgave 3.1
Indsæt saldobalancens tal som du finder på næste side i et afslutningsskema, og registrér
ovenstående efterposteringer i afslutningsskemaet. På følgende link finder du en komplet
Excel-fil med afslutningsskema + resultatskema + balanceskema + noteskema som passer til
denne opgave, brug den: http://trojka.dk/Erhvervs%C3%B8konomi-Niveau-COpgavesamling
Når du har klikket på linket og er kommet ind på siden, skal du vælge:
”Learnmark Horsens Excel-fil med afslutningsskema mv.”
Vigtigt! Du bør downloade filen til din egen PC og med det samme og gemme den i en
mappe. Husk at gemme med jævne mellemrum, så er du sikker på ikke at miste dit arbejde.
Opgave 3.2
Du bedes færdiggøre afslutningsskemaet og udregne årets resultat.
Opgave 3.3
Dernæst bedes du opstille resultatopgørelsen for 2014 og en balance pr. 31. december 2014
med tilhørende noter.
Opgave 3.4
Du bedes redegøre for, hvordan de enkelte efterposteringer påvirker årets resultat.
Opgave 3.5
Forklar
foretager
hvorfor man
Saldobalance pr. 31.12.2014
Kontonr.
Kontonavn
1100
Nettoomsætning
2100
Vareforbrug
Debet
Kredit
12.109.150
7.434.388
efterposteringer?
5
3100
Salgsfremmende omkostninger
235.770
3200
Lokaleomkostninger
669.600
3400
Bilers driftsomkostninger
3900
Øvrige omkostninger
4100
Lønafregning
4200
ATP-bidrag
16.200
4300
Øvrige personaleomkostninger
17.500
5100
Afskrivning på biler
5200
Afskrivning på inventar
6100
Renteindtægter
7100
Renteomkostninger
11120
Biler
11121
Akkumulerede afskr. på biler
11130
Inventar
11131
Akkumulerede afskr. på inventar
12110
Varelager
12210
Varedebitorer
12220
Periodeafgrænsningsposter
12310
Kasse
13110
Egenkapital
13111
Privatforbrug
14110
Langfristet lån
912.000
14210
Kassekredit
249.000
14220
Varekreditorer
447.500
14230
Skyldigt ATP-bidrag
48.600
14240
Skyldigt AM-bidrag
10.820
14250
Skyldig A-skat
22.750
14260
Momsafregning
14261
Købsmoms
14262
Salgsmoms
214.545
14290
Andre kreditorer
132.030
25.145
597.200
1.622.840
150
18.596
258.000
100.000
1.371.334
197.870
2.146.760
775.672
0
4.900
1.212.585
348.000
115.095
15.657.000
15.657.000
6
Opgave 4: Indtægter og omkostninger
HTH har gennem de sidste par år investeret i nye robotter til produktionen af køkkener, som
foregår på HTH fabrikkerne i Ølgod v/ Esbjerg.
Robotterne kan uden berøring af menneskehænder slå hængsler ind i køkkenlågerne.
Den månedlige afsætning af køkkenlåger har hidtil ligget på 30.000-40.000 stk. hvilket det
nuværende antal robotter har kunnet klare. Nu har HTH igen øgede forventninger til
kundernes køb af køkkener.
HTH forventer en stigende efterspørgsel efter køkkenlåger, og derfor har man budgetteret
med øgede kapacitetsomkostninger til investering i flere robotter.
Nedenstående skema viser de budgetterede kapacitetsomkostninger ved en
produktionsstørrelse op til 80.000 stk. køkkenlåger.
Opgave 4.1
Beregn kapacitetsomkostningerne pr. stk. (KE) ved de forskellige produktionsstørrelser af
køkkenlåger.
Produktion af
låger
( stk.)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Kapacitetsomkostninger
(KO)
( kr. )
1.250.000
1.250.000
1.250.000
2.500.000
2.500.000
3.750.000
3.750.000
5.000.000
5.000.000
Kapacitetsomkostninger pr. stk.
(KE)
( kr. )
Opgave 4.2
Forklar, hvad der forstås ved springvist varierende kapacitetsomkostning. Ved hvilke
produktionsstørrelser ser du de springvist varierende omkostninger?
Opgave 4.3
Forklar, hvad det vil sige, at en kapacitetsomkostning er enten irreversibel eller reversibel.
Mener du kapacitetsomkostningen til ekstra robotter er en irreversibel eller reversibel
omkostning?
7
OPGAVE 5: Virksomhedens indtjeningsevne
HTH butikken i Horsens er en handelsvirksomhed og på basis af francising er den ejet af Nis
Eriksen. Som elev hos Nis Eriksen, bliver du bedt om, at beregne nogle forskellige nøgletal
for tre forudgående år.
Til brug for dit arbejde får du stillet følgende bidragsregnskaber til din rådighed:
Bidragsregnskaber i 1.000 kr.
År 1
Nettoomsætning
6.400
-Vareforbrug
4.096
Bruttofortjeneste
2.304
-Kontante kapacitetsomkostninger
1.705
Indtjeningsbidrag
599
-Afskrivninger
280
Resultat før renter
319
-Renteomkostninger
21
Årets resultat
298
År 2
7.552
4.455
3.097
2.105
992
210
782
33
749
År 3
8.995
5.038
3.957
2.280
1.677
315
1.362
36
1.326
Opgave 5.1
Beregn nøgletal og indekstal for følgende og opstil i Excel:






Overskudsgrad
Bruttoavanceprocent
Indeks for nettoomsætning
Indeks for vareforbrug
Indeks for kontante kapacitetsomkostninger
Indeks for afskrivninger
På følgende link finder du en komplet Excel-fil som passer til denne opgave, brug den:
http://trojka.dk/Erhvervs%C3%B8konomi-Niveau-C-l%C3%A6rebog
Når du har klikket på linket og er kommet ind på siden, skal du vælge: ”Formularer og
skabeloner i Excel” – rul dernæst ned på siden og klik på: ”Opgave 27.1” og brug den
nederste skabelon.
Vigtigt! Du bør downloade skabelonen til din egen PC og med det samme gemme den i en
mappe. Husk at gemme med jævne mellemrum, så er du sikker på ikke at miste dit arbejde.
Opgave 5.2
Du bedes foretage en analyse af butikkens udvikling på baggrund af dine
nøgletalsberegninger.
8