Kaffemaskine med et rundt kaffefilter

Transcription

Kaffemaskine med et rundt kaffefilter
Kaffemaskine med et rundt kaffefilter
PRO 40T
PRO 60T
PRO 100T
A190.141
A190.161
A190.191
V7/0209
-1-
DK
1. Generelle oplysninger
1.1 Generelt om denne vejledning
1.2 Symbolforklaring
1.3 Producentens ansvar og garanti
1.4 Ophavsret
1.5 Overensstemmelseserklæring
90
90
90
90-91
91
91
2. Sikkerhed
2.1 Generelle oplysninger
2.2 Sikkerhed ved anvendelse
2.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet
91
91
91-92
92
3. Transport, emballage og opbevaring
3.1 Kontrol ved levering
3.2 Emballage
3.3 Opbevaring
92
92
92
92-93
4. Tekniske parametre
4.1 Komponentoversigt
4.2 Tekniske data
93
93
93
5. Installation og betjening
5.1 Sikkerhedsanvisninger
5.2 Installation og tilslutning
5.3 Betjening
94
94
94-95
95-96
6. Rengøring og vedligeholdelse
6.1 Sikkerhedsanvisninger
6.2 Rengøring og afkalkning
6.3 Vedligeholdelse
96
96
96-98
98
7. Fejlfinding
98-99
8. Bortskaffelse
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland
99
Tlf.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
- 89 -
1. Generelle oplysninger
1.1 Generelt om denne vejledning
Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger om installation, betjening og vedligeholdelse af
udstyret og udgør en vigtig kilde til information og vejledning. Kendskab til og overholdelse af de i
vejledningen anførte retningslinier vedrørende sikkerhed og betjening er en betingelse for, at udstyret
er sikkert og fungerer korrekt.
Derudover skal de lokale forskrifter vedrørende forebyggelse af ulykker samt regler for sundhed og
sikkerhed på arbejdspladsen ligeledes overholdes.
Betjeningsvejledningen udgør en integreret del af udstyret og bør opbevares i nærheden af udstyret,
således at den altid er let tilgængelig for installatører, vedligeholdelsespersonale og brugere.
1.2 Symbolforklaring
Vigtige anvisninger til sikkerhed og drift er indført i betjeningsvejledningen sammen med passende
symboler. For at undgå eventuelle ulykker, personlige skader og beskadigelse af inventar bør disse
anvisninger altid følges nøje.
OBS!
Dette symbol angiver fare for personskade. Anvisninger vedrørende sundhed og sikkerhed
på arbejdspladsen skal overholdes nøje og forsigtighed bør udvises hvor den er påkrævet.
FARE! Risiko for elektrisk stød!
Dette symbol indikerer, at der er risiko for elektrisk stød. Manglende overholdelse af
sikkerhedsanvisningerne medfører fare for liv og helbred.
ADVARSEL!
Dette symbol advarer mod fare for personskade og beskadigelse af udstyret som følge af
manglende overholdelse af anvisningerne.
ANVISNING!
Dette symbol står ved tips og informationer, som er relevant for effektivt og fejlfrit
arbejde med udstyret.
1.3 Producentens ansvar og garanti
Denne betjeningsvejledning indeholder oplysninger, som er blevet indsamlet med hensyntagen til
gældende forskrifter, aktuel konstruktions- og ingeniørkunst samt vores egen viden og mangeårige
erfaringer. Oversættelser af brugsvejledninger blev udført så pålideligt som muligt.
Vi kan dog ikke påtage os ansvar for eventuelle fejl i oversættelsen og der er derfor den vedlagte
tyske version som er gældende, og den har fortrinsret over for denne oversættelse. Ved bestilling af
specielle modeller eller ekstra tilbehør samt i situationer, hvor der anvendes de nyeste tekniske
opfindelser, kan det leverede produkt afvige fra beskrivelser og tegninger i denne vejledning. Ved tvivl
kontakt venligst producenten.
ANVISNING!
Før ethvert arbejde påbegyndes eller udstyret tages i brug, bør denne betjeningsvejledning
læses grundigt igennem. Producenten hæfter ikke for skader opstået som følge af
manglende overholdelse af de i vejledningen anførte anvisninger.
- 90 -
Betjeningsvejledningen skal opbevares i nærheden af udstyret og være let tilgængelig for alle
personer, der arbejder med udstyret. Der tages forbehold for tekniske ændringer på produktet, der
tjener forbedring af dets egenskaber og tekniske fremskridt.
1.4 Ophavsret
Denne vejledning indeholder informationer, tegninger, billeder m.m. der er ophavsretsbeskyttet.
Vejledningens indhold må ikke mangfoldiggøres i nogen form og på nogen måde, bruges og/eller
videreformidles, helt eller delvis, til tredjepart uden forudgående skriftlige samtykke fra producenten.
Krænkelse af det ovennævnte vil medføre pligt til at betale erstatning. Der forbeholdes ret til at
fremsætte yderligere krav.
ANVISNING!
Data, tekster, tegninger, billeder og andre beskrivelser i denne betjeningsvejledning er
beskyttet af ophavsret og industriel ejendomsret. Ethvert misbrug af vejledningen er strafbart.
1.5 Overensstemmelseserklæring
Udstyret er i overensstemmelse med alle gældende standarder og EU-direktiver, hvilket fremgår af
EF-overensstemmelseserklæring. Om nødvendig fremsender vi gerne en tilsvarende
overensstemmelseserklæring.
2. Sikkerhed
Dette kapitel indeholder en oversigt over alle væsentlige sikkerhedsaspekter. Individuelle kapitler
indeholder derudover specifikke oplysninger (mærkede med symboler) vedrø-rende sikkerheden og
som har til formål at forebygge risici. Der skal ligeledes følges anvisninger på piktogrammer, skilte og
overskrifter på udstyret, ligesom at der skal sørges for at disse er læselige. Overholdelse af alle
sikkerhedsanvisninger garanterer optimal beskyttelse samt sikker og fejlfri betjening af udstyret.
2.1 Generelle oplysninger
Udstyret er fremstillet efter aktuelt anerkendte tekniske standarder. Dog kan udstyret blive en kilde til
fare, hvis det bruges ukorrekt eller ikke i overensstemmelse med formålet.
Indforståelse med informationerne i denne betjeningsvejledning er en af betingelserne for at undgå
risici og fejl og dermed sikre en sikker og fejlfri betjening af udstyret.
For at undgå eventuelle risici og sikre en optimal funktionering er det forbudt uden producentens
udtrykkelige samtykke at foretage nogle som helst ændringer eller modificeringer af udstyret. Udstyret
kan bruges udelukkende, hvis den er i tilfredsstillende teknisk stand og garanterer et sikkert arbejde.
2.2 Sikkerhed ved anvendelse
Sikkerhedsanvisninger stemmer overens med de på fremstillingstidspunktet gældende EU-forskrifter.
Såfremt udstyret anvendes i industrielt miljø, er brugeren i hele anvendelsesperioden forpligtet til at
tjekke overenstemmelse af de anbefalede sikkerhedsforanstaltninger med den aktuelt gældende
lovgivning, ligesom at sørge for at ny lovgivning overholdes. Ved anvendelse af udstyret uden for Den
Europæiske Union gælder den lokale lovgivning inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.
Udover de i denne betjeningsvejledning angivne sikkerhedsanvisninger skal der ligeledes overholdes
de sikkerheds- og miljømæssige forskrifter, der er specifikke for og gælder på det sted udstyret
anvendes.
ADVARSEL!
o
Apparatet er ikke beregnet for personer (inkludert børn)med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, begrænset erfaring eller kundskab, medmindre er de under hensyn af personer,
som er ansvarlige for deres trygdhed eller personer, som har fået nødvendige instruktioner.
- 91 -
Børn bør overvåges for at sikre at de ikke leger med apparatet.
Gem betjeningsvejledningen forsvarligt. Stilles udstyret til rådighed af en anden bruger, giv
vejledningen videre til brugeren.
Alle brugere skal efterleve de i nærværende brugsanvisning angivne instrukser samt overholde
sikkerhedsanvisninger.
Udstyret må kun anvendes i lukkede rum.
o
o
o
o
2.3 Anvendelse i overensstemmelse med formålet
Udstyret kan kun fungere sikkert, hvis det anvendes i overensstemmelse med formålet. Alt servicetiltag, installation og vedligeholdelse af udstyret må kun foretages af kvalificeret servicepersonel.
Kaffemaskine med et rundt kaffefilter PRO 40T, PRO 60T og PRO 100T kan kun bruges til
kaffebrygning eller til levering af varmt eller hedt vand ved at opvarme koldt vand.
Kaffemaskine med et rundt kaffefilter må ikke bruges til:
-
tilberedning af andre drikke;
opvarmning eller kogning af væsker indeholdende sukker, sødestoffer, syre, lud eller alkohol;
opvarmning eller kogning af væsker og andre, letantændelige, sundhedsskadelige og hurtigt
fordampende stoffer.
ADVARSEL!
Brug af udstyret til andet formål eller brug, der går ud over udstyrets normale anvendelse er
forbudt og gælder som ikke i overensstemmelse med formålet. For skader, der opstår som
et resultat heraf, hæfter producenten og/eller dennes befuldmæg-tige ikke.
Ansvaret for skader, der opstår som følge af anvendelse af udstyret, som ikke i overensstemmelse med formålet, bæres alene af brugeren.
Til anvendelse i overensstemmelse med formålet hører også overholdelsen af installations-,
betjenings-, vedligeholdelses- og rengøringsvejledningen.
3. Transport, emballage og opbevaring
3.1 Kontrol ved levering
Umiddelbart ved modtagelse af forsendelsen skal der kontrolleres, om udstyret er komplet og ikke
er blevet beskadiget under transporten.
Såfremt der opdages synlige transportskader på udstyret, skal De nægte at modtage udstyret eller
modtage det med forbehold. Skadens omfang skal beskrives i speditørens fragtbrev. Derefter skal
der meddeles reklamation. Skjulte skader meddeles omgående efter de er opdaget, idet eventuelle
erstatningskrav kun kan gøres gældende inden for de aftalte reklamationsfrister.
3.2 Emballage
De bedes opbevare emballagen, da den kan komme til nytte, når du skal opbevare, flytte eller
fremsende udstyret til vores service i tilfælde af eventuelle skader. Fjern al indre og ydre emballage
inden du tager udstyret i brug.
ANVISNING!
Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med nationale bestemmelser.
Emballagemateriale, som er egnet til genbrug, skal sendes til genvinding.
Kontrollér venligst, om udstyret samt tilbehør er komplet. I tilfælde af mangler ved leverancen,
kontakt venligst vores Kundeservice.
3.3 Opbevaring
Udstyret skal inden installering opbevares i dets originale emballage.
- 92 -
Alle anvisninger vedrørende placering samt opbevaring af emballagen skal følges nøje.
Følgende anvisninger gælder ved opbevaring af emballeret udstyr:
skal ikke opbevares i fri luft,
skal opbevares i et tørt rum og beskyttet mod støv,
skal beskyttes mod agressive stoffer,
skal beskyttes mod sollys,
skal undgås mekaniske stød,
ved langvarig opbevaring (over tre måneder) skal der regelmæssigt vurderes teknisk
stand af alle dele og emballagen og om nødvendig fornyes.
4. Tekniske parametre
4.1 Tekniske data
Navn
PRO 40T
A190.141
Model:
Varenr.:
Forsyning:
230 V 50 Hz 1150 W
Indhold:
Bryggetid for
maks. Mængde:
Dimensioner:
Kaffemaskine med et rundt kaffefilter
PRO 60T
PRO 100T
A190.161
A190.191
230 V
50 Hz 1600 W
ca. 6 l
ca. 9 l
ca. 14 l
ca. 45 min.
ca. 60 min.
ca. 60 min.
∅ 220 mm
Højde 485 mm
∅ 220 mm
Højde 545 mm
∅ 270 mm
Højde 575 mm
Vægt:
4,0 kg
Et rundt papirkaffefilter
BARTSCHER
Filterpapir:
Varenr.: A190.009
Ret til ændringer forbeholdes!
5,0 kg
6,5 kg
Et rundt papirkaffefilter
BARTSCHER
Varenr.: A190.009
Et rundt papirkaffefilter
BARTSCHER
Varenr.: A190.011
4.1 Komponentoversigt
Håndtag
Låg
Standglas
Beholderhåndtag
Vandbeholder
Hane
Varmebevarende kontrol
lampe (grøn)
Sokkel
TÆND/LUK KNAP med
integreret kontrollampe (rød)
- 93 -
5. Installation og betjening
5.1 Sikkerhedsanvisninger
FARE! Risiko for elektrisk stød!
Udstyret må kun tilsluttes en enkelt stikkontakt med jordforbindelse.
Stikket må aldrig tages ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
Ledningen må ikke komme i berøring med varme genstande.
•
•
•
Sørg for, at ledningen ikke kommer i berøring med varmekilder eller skarpe kante. Ledningen
må ikke hænge ned fra bordet eller baren.
Vandbeholderen MÅ ALDRIG påfyldes varmt vand.
Der må ikke påfyldes vand før udstyret er afkølet.
ADVARSEL!
Visse dele af udstyret bliver varme under drift. Udvis forsigtighed når du berører disse
overflader for at undgå forbrændelse.
•
•
•
•
Et defekt, fejlbehæftet eller nedfaldent udstyr må ikke tages i brug.
Anvend ikke tilbehør, som ikke er anbefalet af producenten, da det kan forårsage skader på
udstyret, helbred eller liv. Derudover bortfalder garantien.
Anbrig aldrig ledningen på tæpper eller andre varmeisoleringsmaterialer. Ledningen må ikke
overdækkes og den skal holdes væk fra arbejdsområdet og må ikke dyppes i vand.
Apparatet må ikke bevæges eller tippes når det er i brug.
FARE! Risiko for elektrisk stød!
Ukorrekt installation af udstyret kan forårsage legemsbeskadigelse.
Kontroller inden installation, at parametre for det lokale elnet svarer til udstyrets
forsyningskrav (se fabrikationsplade). Udstyret kan kun tilsluttes når disse parametre
stemmer overens med hinanden! Sikkerhedsanvisninger bør overholdes!
5.2 Installation og tilslutning
•
•
•
Pak udstyret ud og fjern al emballage.
Tage af låget og tage ud filterholderen og tuden fra vandreservoiret.
Før du anvender maskinen første gang , rens filterholderen, låget og vandreservoiret indefra
med vand og et mildt rengøringmidel. Maskinen skylles grundigt med rent vand for at fjerne
rester af rengøringmiddelet.
ADVARSEL!
Bunden af anlægget må ikke dyppes i vand!
•
•
•
Rengør tuden ved hjælp af en flaskebørste, varmt vand og mild rengørinsmidel. Rens grundigt
med rent vand.
For at samle bryggeren, anbring stigrøret i et hul i filterkurven, og hele sættet stikkes ind i
varmeåbningen.
Anbring udstyret på et plant, fast og bærende underlag, så at udstyret kan stå stabilt.
Underlaget må ikke være følsom over for varme.
- 94 -
•
•
•
Udstyret må ABSOLUT IKKE placeres på et brændbart underlag (såsom tæppe, dug, osv.).
Udstyret må ikke anbringes i nærheden af åben ild, elektriske ovne, varmeovne eller andre
varmekilder.
Udstyret skal placeres således, at der er let adgang til stikket.
5.3 Betjening
Kaffelavningen
•
•
Fyld reservoiret med koldt vand (en foretrukne mængde kan læses på vandstandsmåler).
Brug minimale mængder af kaffe under kaffelavningen, dvs:
Kaffemaskine A190.141 → 20 kopper → ok. 3 litre
Kaffemaskine A190.161 → 20 kopper→ok. 3 litre
Kaffemaskine A190.191 → 40 kopper → ca. 6 litre
ADVARSEL
Fyld ikke kaffemaskinen med vand over max. markeringen!
Brug altid koldt vand til forberedelse af kaffe.
•
Sæt ind et rundt papirfilter til filterholderen.
ANVISNING!
Der bruges kun runde papirfiltre til kaffemaskinen med et rundt filter.
Det anbefales kun at anvende runde papirfiltre BARTSCHER nummer A190.009 til modeller
PRO 40T (A190.141) + PRO 60T (A190.161) og nummer A190.011 til modeller PRO 100T
(A190.191)
•
•
•
•
Påfyld filterholderen med kaffepulver (ca. 6g per en kop). Sænk filterholderen i varmeindtag.
Ikke tving tuden ind i den.
Luk låget ned.
Tænd maskinen. Kontrollampen tændes og det viser at maskinen virker og kaffebrygning
påbegyndes. Når den grønne lampe er på, kaffe er klar og bliver automatisk behold i en
nødvendig temperatur.
For at varme kaffe, tage tuden og filterholderen ud. Tænd maskinen. Der må findes
kaffepulver til mindst 12 kaffekopper ind i beholderen.
Servering
•
•
•
For at servere kafffe, skub hanen frem og hold på den indtil kop eller beholder er fyld med
kaffe.
Hanen lukker automatisk, når den er løsgjort.
For at få kaffe til at flyde uafbrudt, tryk ned og lås hanen.
ANVISNING!
Takket være den højere krans position kaffegrums bliver liggende på bunden og ikke går til
kaffe, som er servert.
- 95 -
Tilberedning af varmt og hedt vand
•
Kaffebryggeren leverer også varmt vand. Til det formål rens beholderen, fyld den op med
koldt vand og anbring stigrøret og en ren filterkurv på plads. Start anlægget – følg samme
procedure som ved kaffebrygning.
•
Når vandet er bragt til kogepunktet, stop bryggeren.
•
Når der er mindre end 4 kopper vand i vandbeholderen, tag stikket ud af stikkontakten.
Tips
•
•
•
•
•
Det bedste resultater får man, når man laver kaffe for 20-40 kopper på en gang.
Filterkurven og kaffegrums skal fjernes straks efter vandet er bragt til kogepunktet, idet det
medvirker til at kaffen holder sin smag.
Når du har lavet kaffe og ønsker at lave mere kaffe umiddelbart efter, rens udstyret med koldt
vand og lad den afkøle.
Dryp og kaffegrums fra filterkurven opsamles på låget.
For at varme kaffen igen, fjernes stigrøret og filterkurven.
6. Rengøring og vedligeholdelse
6.1 Sikkerhedsanvisninger
o
o
o
Frakobl udstyret - tag stikket ud af kontakten - inden rengøring og vedligeholdelse. Vent til
udstyret er kølet ned.
Der må ikke anvendes ætsende kemiske produkter, ligesom der skal sørges for at der ikke
kommer vand ind i udstyret.
For at undgå elektrisk stød må udstyret, ledningen eller stikket ALDRIG udsættes for vand eller
anden væske.
ADVARSEL!
Udstyret må ikke oversprøjtes med vand og derfor må ikke rengøres ved højtryksspuling!
6.2 Rengøring og afkalkning
Daglig rengøring
o
o
o
o
o
o
Maskinen vaskes efter hver brug.
Vask filterholderen, tuden og låget med varmt vand og et mildt vaskemiddel til kaffemaskiner.
Delerne tørkes med en blød klud.
Vandreservoiret skal vaskes pga af kafferester og sedimenter. Man kan bruge et mildt
vaskemiddel og en køkkenklud.
Rengør ydre deler af kaffemaskinen med en fugtig klud og tørk den derefter.
For at rengøre kranen, fyld op kaffemaskinen med varmt vand og lade den gå gennem kranen.
Hvis du bruger kaffemaskinen til at koge vand, læg mærke til en grundig rengøring efter hver
brug.
Ugelig rengøring
o
Ved hverdagsbrug skal man grundig rengøre kranens mekanisme hver uge. Hvis
kaffemaskinen ikke er brugt så ofte, behøver man ikke at rengøre den så tit.
- 96 -
o
o
For at rengøre kranen skru af håndtag. Rengør kranen og ledet mellem kranen og den lille
børste.Rens kranens håndtag og skru den på igen.
Vandmarkeringen vaskes indefra ved hjælp af vedhæftet børste. Først tage af det øvre låg af
indikatoren, som griber den nedefra og tage den ud og op.Senere sæt den lille børste ind op
fra og vask indikatoren. Tage ikke indikatoren ud for at rengøre den. Sæt låget på efter
rengøringen.
Rengøring af varmeindtag
o
Kaffemaskinens varmeindtag skal vaskes hver uge, hvis den tages i brug hver dag.
o
Kaffemaskinens leveres med en skraber for at fjerne kedelsten, der sætter sig i varmeåbningen
i bunden af udstyret.
ANVISNING!
Fjern kedelsten ved hjælp af den medfølgende skraber!
Sæbeimprægneret ståluldssvamp
eller en tynd skureklud
Skraber til kedelsten
Varmeåbning
o
o
o
o
o
o
Anbring en sæbeimprægneret ståluldssvamp eller en tynd skureklud over varmeåbningen.
Stik den tynde ende af skraberen ind i varmeåbningen.
Rens åbningen ved at dreje skraberen flere gange i forskellige retninger.
Når åbningen er rengjort, får metal sin glans tilbage.
Ved stærkt snavsede flader kan det være nødvendigt at bruge nogle ekstra rengøringsmidler.
Efterskyl vandbeholderen grundigt med vand for at fjerne sæberester eller rester af aktive
rengøringsmidler.
ANVISNING!
Er udstyret ikke i brug, fjern stigrøret, ellers kan det blive låst i varmeåbningen.
Afkalkning
ADVARSEL
For at forlænge brugen af kaffemskinen og sikre kaffens god kvalitet må man huske at
afkalke maskinen regelmæssigt!
Vi skal ikke akceptere klager, hvis afkalkningen ikke er gjørt regelmæssigt.
Klagerne af denne sort ikke er en garanti.
o
o
Ved hverdagsbrug skal man grundigt rengøre maskinen for at fjerne olier, kafferester, hård e
sedimenter og kalk.
Vi anbefaller ’Bartscher middel for en hurtigt fjerning af kalk’ for afkalkningen (Nr af produktet:
190.063).
- 97 -
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Til afkalkningen må der anvendes afkalkningsprodukter til kaffemaskiner, som kan købes i
en forretning.
Posens indhold (15 g) opløses i 4 litre af vand.
Tuden går midt igennem filterholderen og må placeres i vandbeholderen. Pas på at tuden er
præcis ind i varmeindtag.
Hæld afkalkningsmiddel til vandbeholderen. Sæt låget på og tænd maskinen.
Start bryggningen og lad maskinen stå tænd for 15min.
Sluk for maskinen og lad afkalkningsmiddel gå gennem kranen.
Efter afkalkningen gentag processen mindst 3 ganger for at fjerne alle resterne fra maskinen.
Vandbeholderen, tuden og filteren skylles grundigt med varmt vand. Lad det gå gennem kranen
derefter.
Kaffemaskinen kan bruges igen.
OBS!
Du må ikke lade maskinen stå uden hensyn under afkalkningsprocessen!
Du må bruge beskyttelseshandsker og –briller under afkalkningen.
Vask hænderne grundigt efter afkalkningen.
o
6.3 Vedligeholdelse
o
o
o
Der skal ind imellem kontrolleres, om netledningen ikke er beskadiget. Udstyret må ikke
anvendes med beskadiget ledning. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en
kvalificeret elektriker.
Konstateres der skader eller defekter, skal der henvendes til specialforhandler eller vores
service.
Service og reparation må kun foretages af kvalificeret personale og kun ved anvendelse af
originale reservedele og tilbehør. Udstyret må ikke forsøges repareret på egen hånd.
7. Fejlfinding
ADVARSEL!
Udstyret er forsynet med en overhedningsbeskyttelse.
Når overhedningsbeskyttelsen aktiveres, fjern
strømforsyning til udstyret (tag stikket ud af
stikkontakten!) og lad udstyret afkøle. Fjern sokkel og
tryk et par gange på reset-knappen. Reset-knappen er
placeret i bunden af udstyret.
Kaffemaskinen er ny klar til brug.
ANVISNING!
Erfaring viser, at overhedningsbeskyttelse altid aktiveres når varmeåbningen er kalket. Det
er derfot vigtig at afkalke udstyret grundigt.
Overhedningsbeskyttelse kan desuden blive aktiveret ved transport af anlægget, i hvilket
fald bør man følge samme anvisninger som beskrevet ovenfor!
Nedenstående tabel giver et overblik over øvrige årsag til aktivering af overhedningsbeskyttelsen og relevante løsninger.
- 98 -
FEJL
ÅRSAG
•
Kaffemaskinen er tænd,
men der ikke kommer
lyset fra den grønne
lampe
Udstyret er startet, men
virker ikke.
•
Stik stikket i stikkontakten.
•
•
•
•
Netstrømforsyning er ikke
tilsluttet
Sikring er frakoblet
Der er forekommet sikring fejl
Kontrollampe er beskadiget
Sikringshus er beskadige
•
•
•
•
Kontakt din forhandler
Kontakt din forhandler
Kontakt din forhandler
Kontakt din forhandler.
•
Udstyret er kalket.
•
Lad udstyret afkøle. Fjern
sokkel og tryk på resetknappen i bunden af udstyret.
Foretag afkalkning.
•
Overhedningsbeskyttelse er
blevet aktiveret.
•
Lad udstyret afkøle. Fjern
sokkel og tryk på resetknappen i bunden af udstyret.
•
Varmelegemet er beskadiget.
•
Kontakt din forhandler
•
Termostat er beskadiget.
•
Kontakt din forhandler
•
Trykt kredsløbskort i det
elektroniske system er
beskadiget.
•
Kontakt din forhandler.
•
Elektrisk stød.
•
Kontakt din forhandler.
Udstyret stopper.
Kaffemaskinen er tænd,
den grønne lampe er på,
men der kommer ikke
kogende vand ud af
afløbet.
Kaffemaskinen er tænd,
der ikke kommer lys fra
den røde lampe og
kogende vand går ikke
ud af afløbet.
Sikring brænder over lige
efter udstyret startes.
LØSNING
8. Bortskaffelse
Gammelt udstyr
Efter udløbet af udstyrets levetid skal det gamle udstyr bortskaffes i overensstemmelse med de
nationale bestemmelser. Vi anbefaler at kontakte et specialiseret firma eller kommunal
bortskaffelsesafdeling.
OBS!
For at undgå eventuel misbrug og risici som følge deraf, skal der sikres, at udstyret inden
bortskaffelse ikke kan genstartes, ved at frakoble udstyret strømforsyning og skære
netledningen af.
ANVISNING!
Udstyret skal bortskaffes i overensstemmelse med
gældende nationale og lokale bestemmelser.
Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120
- 99 -