SØR-VARANGER KOMMUNE Innkalling

Comments

Transcription

SØR-VARANGER KOMMUNE Innkalling
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
Innkalling
Utvalg:
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:
Dispensasjonsutvalget
16.02.2016
Møterom Viksjøen, Rådhuset
13:00
Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Kirkenes, 12.02.2016
Kristensen, Jorid
Leder
SAKSLISTE:
Saksnr.:
001/16
Sakstittel:
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - ABRAHAMSEN KEN ALBERT
§6
Arkivsak:
16/514
002/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - ALF P. JOHANSEN
§6
16/399
003/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - ANANIASSEN JOSTEIN
§6
16/398
004/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - BJØRN FLOER
§6
16/350
005/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - BRYNJAR ALEXANDERSEN
§6
16/459
006/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - FORSVARETS STASJON
§6
16/120
007/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - HANS SÆTHER
§6
16/456
008/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - HOLTE CONSULTING AS
§6
16/498
009/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - JAKOBSNES IDRETTSLAG
§6
16/517
010/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - KURT ANDERSEN / KNUT ARE
MIKKOLA
§6
16/458
011/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
16/204
UTMARK - LARS
‐RUNE HAG E N
§6
U.off:
2
012/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - NEIDEN HELSELAG
§6
16/505
013/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - NRK I FORBINDELSE MED
FINNMARKSLØPET
§6
16/205
014/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - RAGNAR NÆSS
§6
16/425
015/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - SØR-VARANGER JFF
§6
16/182
016/16
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I
UTMARK - TOR-JONNY JENSEN
§6
16/460
3
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
001/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ABRAHAMSEN
KEN ALBERT
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
KART
Dokumenter i saken:
2016002717 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
Kort sammendrag:
Ken Albert Abrahamsen søker 08.02.2016 om dispensasjon for transport til egen hytte ved
Storsandvann ved Storsand mellom Brannsletta og Bugøynes. Hytta ligger mindre enn 2,5
km fra veg og det skal kjøres fra parkeringsplass ved fylkesvegen til hytta.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre
enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov.
Dispensasjonen gjelder for frakt av tunge gjenstander som ved, parafin, gass, materialer,
møbler o.l., men ikke for rein persontransport.
I dette tilfellet vurderes transporten til hytta å kunne gjennomføres på 3 dager pr sesong.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Ken Albert Abrahamsen dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Ken Albert Abrahamsen innvilges dispensasjon for frakt av utstyr og brensel til egen hytte
ved Storsandvann.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
Skjemainformasjon
Skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Referanse
1002101
Innsendt
08.02.2016 20:48:23
Innledning
Søknaden gjelder
Gjelder søknaden leiekjøring
Nei
Søker
Søker
Er søker
Privatperson
Privatperson
Fødselsdato / Kjønn
01.03.1975 Mann
Fornavn / Etternavn
Ken Albert Abrahamsen
Adresse
Evertsveien 10
Postnr / Poststed
9935 BUGØYNES
Telefon privat / mobil
90959998 90959998
E-postadresse
[email protected]
Sjåfør
Sjåfør
Fornavn
Etternavn
Tlf
Helene Lovise Abrahamsen Privat: 48041720
Kjøretøy
Kjøretøy
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
For vedkjøring
Annet
Spesifiser annet Personslede/Transportslede
Kjøretøytype Registreringsnummer Div
Snøscooter
EY1660
Tidsrom
Tidsrom
Det søkes om kjøring på
Dag/Periode
Snødekt mark/isdekt vann
Antall turer Antall år
10.12.2015 - 01.05.2016 10
5
Transport av bagasje/utstyr
Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
Transport av utstyr og bagasje til hytte
Transport av ved
Behov for ledsager
Nei
Ferdselsområde
Ferdselsområde
Eventuell nærmere beskrivelse av området
Fra Parkeringsplass, langs elv opp til Storsandvannet og over til hytte ca 2 km.
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
Grunneier(ne)s navn
Fornavn
Etternavn
Finnmarks Eiendom Finnmarks Eiendom
Vedlegg
Vedlegg
Loeype_fra_Parkeringsplass_via_Baalplass_til_Hytte.pdf
Gule Sider® Kart
Side 1 av 2
Tegn & mål
• Linje 1.77 km
Start Navnløs vei stopp Navnløs vei
1 min (626 m)
1.
 Start retning øst, kjør 326 m
2.
● Start retning øst, kjør 300 m
3.
 Du er framme
bugøynes
1. Bugøynes
http://kart.gulesider.no/print?profile=no
08.02.2016
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
002/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ALF P.
JOHANSEN
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
KART
BEKREFTELSE PÅ BRUKSRETT AV HYTTE
Dokumenter i saken:
2016001935 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Alf P. Johansen søker 28.01.2016 om dispensasjon for transport til hytte på eiendom 11/54
ved Langfjorden. Hytta ligger mindre enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra
parkeringsplass ved GSV. Bente og Fred Pettersen er eier av hytta, og Alf P Johansen har
skriftlig kontraktsfestet bruksrett til hytta.
Faktiske opplysninger:
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre
enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov.
I dette tilfellet vurderes transporten til hytta å kunne dekkes på 3 dager.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Alf P. Johansen dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Alf P. Johansen innvilges dispensasjon for frakt av utstyr og brensel til hytte på eiendom
11/54 ved Langfjorden.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL
I UTMARK
Adresse:
Søkers navn:
5'&-d
Tele on-/mobilnummer:
/
Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
Ja D Nei
FORMAL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshenmingen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
I=1ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:
Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement
I=1 ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
TRANSPORT I UTMARKSNÆRING
FOR FASTBOENDE
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling.
ved framleggelse av næringsoppgave.
Dette må dokumenteres
I=1LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til
nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no
Beskrivelseavkjørerute:
Begrunnelsefor søknaden:
Kjøretøy:
Snøscooter 0 Fly 0 Helikopter 0 Annet (eks. bil, traktor)
tte:
Gnr.
En eier
Hytteeier(e)s navn:
Bnr.
o Flere eiere
Fnr.
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer(navn):
Ønskettidsrom/ eriode:
Fra —til:
Antall år/sesonger:
4-ukersperiode (ved"annentransporttil nytteformål"):
Underskrift:
Sted og dato
Underskrift
Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6
SØR-VARANGER KOMMUNE
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Adresse:
Søkers navn:
(3((a(/176‘~o2L
Je,d4"//54-',7
Tel
h
Det søkes om transport med (sett k
nnr. på dagtid:
9909,96-
Scooter c] Heliko ter/fl
s):
DAnnet
Beskrivelse av k"ørerute skal o så innte nes å kart :
6;
d
td- /7.
5
t-r-Q
(if'
Be runnelse for søknaden:
"15
tr~l/ifer
eZbry,i
c-.1
'71
1-17-4.1
4(4,1-e/›-rr pf"‹Dsr
a.-14
c2
-'
a»fit—4-4
H e:
Gnr.
En eier
Hytteeier(e)s navn:
Fnr.
Bnr.
Flere eiere
17
-
-74/kfcil
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier
6 - se bakside av sk'ema for informas'on :
5c
'elder bare dis nsas'on etter
Ektefelle/samboer:
Barn:
Underskrift:
Jeg samtykker i at kommuneoverlegen
medisinske Qs)
ytterligere
kan innhente
opplysninger hos utstedende lege eller
7,
fastlege (gjelder for søknad etter § 5 b):
Dato o unders ri
ONei
Ja
Telefon: 78 97 76 00
e-post: postmottaksor-varanger
Telefaks 78 97 76 83
kornmune
no
w"
sor-varancer
kommune
nc
'80 12
55-
2
-.0
p ulk..
;
\
t' 0 rC.1
•
-
-
o
:
Kvathulitne
I
—
, ,Jrveriiårt7,3
-.' - -.N,----------.....„:„,• ,.
_
N,takkskjer
, —
-------
‘
-.
- ..•
--\,
.
'
`, _,_„-
:•,:> l .;
i"--.'\
" '
,:-.-d!,
1`.„/ --:`• , ,
*r-insrtti
'.
\ --.:-.-Q,---
-----, -,- - -
-
-
,
4,-,-f-
. 31
„.
.
-4<_- ,4.,.........:-....------,....:,!,._.ivnt:ni:,
,...„-....-7_,A
“a" y'
.
•,,1,„,,i...-t---,,-_-C1:1-ås---
.4.— ,,,,om','
•
„
-
' • ,-,
„,„„
' i'=4
fiellet
..,
-
/
cea, reioalvt
_
'
'123
•
fee
,
•
,-; '‘...)
- -:--,----7,
., „
----------,--
-- -.--... -.'-•
" -: .::
,,,,_,,,,,,-,,-,-ar
.,-,.---•--,=,---_
-
'
-,.--,,, ,..,
.
- _,--;'..,-4-4,
.
, `,.3-:--=.Kjrno
.
_....„,-,.'
..----
Ge.;":..".!e,--'gal-. ----.----r7-.res.,i2J.,;:ktrrwra,:
•
-
.,•-
,,
---,-''-. ,-:.:- % ,i?6
. Kii.sli---
4hkkaiäs&
- ~i•L
9;-)
•
AV
,
-•
Toppentjede:,
;7lo
..
V.
-
-
Q.eflg-_
•"!.
'
Langvnei"
/5`t
J
Servicekontoret
Fred Pettersen <[email protected]>
29. januar 2016 11:41
Servicekontoret
Alf P. Johansen; Bente
Bekreftelse på bruksrett
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Bekrefter med dette at Alf Johansen f 100842
har kontraktfestet bruksrett til Hytte i Strømmen,
g.nr: 11
br.nr: 54
Dagens hytteeiere
Bente Pettersen /Fred Pettersen
Med vennlig hilsen / Best regards
Fred Pettersen
Kontor og interiør AS
Storgata 29
9406 HARSTAD
Mob: +47 95
Tlf. +47 77
Fax : +47 77
Org.nr/Vat.nr:
www.kih.as
16 14 44
00 23 30
00 23 31
988 252 093
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
003/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - ANANIASSEN
JOSTEIN
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
KART
FULLMAKT FOR DISPONERING AV HYTTEN
Dokumenter i saken:
2016001950 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Jostein Ananiassen søker 28.01.2016 om dispensasjon for transport til hytte 14/1/33 i
Korsdalen i Munkefjord. Hytta ligger mindre enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra
parkeringsplass ved E-6 i Munkefjord. Anne-Marie Gullhav Olsen er eier av hytta, og har
skriftlig gitt Jostein Ananiassen bruks- og tilsynsrett til hytta.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre
enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov.
Dispensasjonen gjelder for frakt av tunge gjenstander som ved, parafin, gass, materialer,
møbler o.l., men ikke for rein persontransport.
I dette tilfellet vurderes transporten til hytta å kunne gjennomføres på 3 dager pr sesong.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Jostein Ananiassen dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Jostein Ananiassen innvilges dispensasjon for frakt av utstyr og brensel til hytte 14/1/33 i
Korsdalen i Munkefjord.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020.
Siv Anita Bordi kan også benytte dispensasjonen.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
1(4
SØKNADOM DISPENSASJONFOR MOTORFERDSELI UTMARK
Søkers navn:
Telefon /mobilnummer:
-
Adresse':
Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
Ja fl Nei
FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:
Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement
ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.
fl LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til
nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: ostmottakrdsor-varan er.kommune.no
Beskrivelseav kjørerute:
oa .ker
ist rencie ve
v d [E6
Korsdalen
Begrunnelsefor søknaden:
Paa av vakth ci”
og br uk av
hytte som
Har vært plac
ed -nus OC1
sorr har tren
Kjøretøy:
Snøscooter
O
Fly fl Helikopter
H tte:
Gnr.
En eier
Hytteeier(e)s navn:
D
Annet (eks. bil, traktor)
Bnr.
Flere eiere
Fnr.
„
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
bcra.
Ektefelle/samboer (navn):
Ønskettidsroml eriode:
Fra —til:
Antall år/sesonger:
4-ukersperiode
(ved "annen transport til nytteformål"):
'
Underskrift:
/ 4(C)
Sted og dato
Underskrift
Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med jøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6
Sør-Varanger
kommune
MOTORFERDSEL
Dato:
28.01.2016
A
*81«
Neurim% mir
ID
411%,
Vaggahovva
amek,
Kartopplysninger
som kreves ved omsetning av
eiendommer,
skal bestilles skriftlig hos
kommunen. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.
© Norkart
AS
11~111111111EINIMINENI
o5te:
n Ct4a4£17
,
l vd?
5 .1,tf.r/-r
3
i9,7; ta-
e(4-141ci.2-s2212,-1
Oor-64
-lei
'1Oru.-t.
,
2.1 •
4-
d
c2
f
kk€
,G1
0
GdZ4
ita
dcz4,2-
r. 3 3
h r.
not9 -
7h
-
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
004/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - BJØRN FLOER
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
KART
KOPI AV VEDTAK FRA 2013
Dokumenter i saken:
2016001593 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Bjørn Floer søker 25.01.2016 om dispensasjon for transport til Førstevann i Gallok. Formålet
med transporten er frakt av båt ned til veg for vedlikehold og frakt tilbake til samme plass ved
Førstevann. Det søkes om 2 turer.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte.
I dette tilfellet vurderes transporten å kunne gjennomføres på 2 turer.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Bjørn Floer dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Bjørn Floer innvilges dispensasjon for frakt av båt.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 2 turer fra d.d. t.o.m. 4.5.2016.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
#0.-:;;3
PLA
SØR-VARANGER
KOMMUNE
1(c1?)StSØKNADOM DISPENSASJONFORMOTORFERDSELIUTMARK
Søkers navn:
Adresse:
Telefonnr. på dagtid:
Det søkes om transport med (sett kryss):
1(
(
5>c 2
t‘
)-
Scaoter EjIleliko ter/f1 DAnnet
Beskrivelseav k'sareruteskal o så inn
nes å kart :
ler
Be runnelsefor søknaden:
,(-14
LL
ti<
L1/
-
H
:
Gnr.
En eier
Hytteeier(e)s navn:
Bnr.
fl Flere eiere
Fnr.
Dersom fiere skal benytte slispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier
elder bare dis nsas'on etter
5 c o 6 se bakside av s 'ema for informas.on :
Barn:
Ektefelleisamboer:
.
-
Underskrift:
Jeg samtykker i at kommuneoverlegen
kan innhente ytterligere medisinske
opplysninger hos utstedende lege eller
fastlege (gjelder for søknad etter § 5 b):
1:71
Ja
1:1Nei
Dato
Telefon: 78 97 78
e-post: o
ao
r, o
e.
underskrift
Telefaks 78 97 78 83
.so -v n e o
Dispensasjonssak
041/13 Bjørn Floer
Senvinter 2013
01
02
Dato for tur:
Kart
!=::ifoto
Hybtrid
Sjekart
Skratet.:t
"lateblidett;s
pa kart
Tegn og mal
Ski',zype!
KoHektivtrafikk
GPS
i
2
00011k
4
5
e
7
'2.• '0
-.ava-c:Skauc
L
11
12
14
18
Krt
c
Side 2 of 2
SØR-VARANGER KOMMUNE
Bjørn Floer
Rich. Withs gate 11
9900 KIRKENES
Vår ref.:
Saksnr.: 12/2201/10
Deres ref.:
Dato:
07.03.2013
Saksbehandler:
Ase Stenersen
Telefonnr.:
78 97 74 16
Epostadresse
saksbehand Ier:
ostmottak
sor-varan er.kommune.no
MELDING OM POLITISK VEDTAK : DISPENSASJON
FOR MOTORFERDSEL
I UTMARK
I medhold av Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, gis Bjørn Floer
dispensasjon for transport med snøscooter.
Dispensasjonsutvalget
har fattet følgende vedtak i sak 041/13:
VEDTAK:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Bjørn Floers søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark.
. Bjørn Hoer innvilges dispensasjon for frakt av bat fra nordenden av Førstevatn og
tilbake igjen.
Dispensasjonen gjelder for to turer fra dags dato og frem til 04.05.2013.
Dispensasjonen gjelder fra løype tre sør på Førstevann og til båtens beliggenhet og
tilbake til løype langs samme trase.
Innehaver av dispensasjonen er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om løypestatus og
omlegginger.
Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende. Den kan ikke overdras. Overtredelse kan føre til at dispensasjonen trekkes tilbake. Overtredelse kan også føre til straffeansvar
etter lovens § 12.
Vedtaket kan påklages. Klagefristen
kommune, boks 406, 9915 Kirkenes.
er 3 uker, og klagen skal sendes
Sør-Varanger
Med,vennlig hilsen
Åse Stenersen
miljøvernkonsulent
Postadresse:
Boks 406
9915 KIRKENES
Telefonnr.:
78 97 74 00
Telefaksnr.:
78 97 76 81
Bankgiro:
4930.13.83281
E post:
[email protected]
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
005/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - BRYNJAR
ALEXANDERSEN
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
KART
Dokumenter i saken:
2016002361 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Brynjar Alexandersen søker 4.2.2016 om dispensasjon for transport til hytte 1/1/2 i Gallok.
Hytta ligger mer enn 2,5 km, og det skal kjøres fra Bugøyfjord. Det er 2 eiere av hytta.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte, og det kan innvilges 10 turer
pr sesong.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Brynjar Alexandersen dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Brynjar Alexandersen innvilges dispensasjon for transport til hytte 1/1/2 i Gallok.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 10 turer pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020.
Liv Elin Alexandersen og Jørgen Alexandersen kan også benytte dispensasjonen.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
-
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL
Søkers navn:
W4-54 —
I UTMARK
Adresse: x.,,L.LL
)/ z
Telefon-/mobilnummer:
‘
?e,(-)`')
FORMÅL
D
ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
Ja fl Nei
KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BROYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samtmer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklærinu fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshenmingen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidiu sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det ma på baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formalet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformal:
Transport av ved og spesielt tunue gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilganu til hytta må framlegges
Transport til hytte med tlere eiere og uregistrert uamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller beveuelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslau og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjørinu i forbindelse med idrettsarrangement
ERVERVSKJORING (LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrau, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
fl TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
Som utmarksnærinz regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette ma dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.
LANDING OG START MED LUFTFARTØY
Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landinu med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt oruan som kommunestyret bestemmer, kan etter skrifilig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til
nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsankinu
nødvendig transport til private hytter, ødestuer ou lignende
befordring av eldre ou funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start ogsa andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: .ostmottaksor-varan
,er.kotnmune.no
Beskrivelse
av kjørerute:
-•
J-42-
/-
Begrunnelse
rU
for søknaden:
ft
14‘)":
Kjøretøy:
il.Snøscooter
fl Fly a Helikopter n Annet (eks. bil, traktor)
Hytte:
Gnr.
En eier
Hytteeier(e)s navn:
Bnr.
xiFlere eiere
Fnr.
4,1
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
A/ A5(4";-%
Barn (navn):
Ektefelle/sftritheer (navn): L.
Ønsket tidsrom/
eriode:
Fra —til:
Antall år/sesonger:
.
2,-)2
4-ukersperiode (ved "annen transporttil nytteforrnål"):
Underskrift:
VikIK-44:5
Sted og dato
liz
L
4-(1,
Underskrift
Før søknaden behandles må
Riktige punkter i lOrhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedleuges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6
•+,
)
,
III
n
„
()
<••
•••.,
'
•
`,`7Iip(1\
1111:11111‘1:
111.111:4S'
)
'
„
0
•
•
);)
gli
„ .
•
•
\
,
"11).n
.IjjI
d4
j
I
T4
(1,
•—••••—/
0
(('
'
r
‘),
111.111
",1111,
„
I
111
''‘I'1011111/
111
I '
,
I I(' '71'”
II",
I
11„111
;;IJII11111
11:1
3""1
I ti
'it
1111
11III
iilij
II
1111
111
k
'1,1ffitt,
1r
111'
00
h
,
llti
1,4p
11,1 •• •,11'
111
1111;:i"'
I
,••.)11,14,))))).... •
."11
"
1"11
.'
I!
,11i11,4
110g1
11
/!
#111
H
•
%11,,;1
11
h
.,11
1
4.1 g ``q4
••I
.
.
,
)
I
lillIlIrililli
I
,
.
• 4°.
."111110111i,
I
11111
r
t
• •
,
11111
11111111,,,,
11111144
I!,
'
•
IIINt•,1,
„ 411111
1111,s,
111111
1\
Ih°
4,11,r1P,1
.1:111111
111
1111.
.
11
11
1,
'1.1,91/11!1111
fia
111111:,
,11"11
'CT1
"'. '
-ZI
•
(.!)
'11.11/
11)11!'''')Ium)„, 111
111
111,1,111IiIIIIII
II
,
1111111111,',,,!
I
rnr?I'lli(1,'Iii'%.'14''.11'11111
iI
111
10.
,
"'
11
111111.1.'"*C0)"4('‘,").,%....j;.\.
z
1145'"<5* li111151''''4111'
114V.''Jign113'11
e
I
'sPr"
OP'n1
1111'c
f•••••J`-
vi
,[14.'!rl'
il
1
"1:;11;i
1111!Illki
•
111111111111
`111111111111112".
1(
1111
iti
11114
r.
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 10.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
006/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - FORSVARETS
STASJON
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Dokumenter i saken:
2016000363 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Det søkes om dispensasjon for transport av brensel, proviant og materialer til hytte 14/1/78 i
Korsdalen i Munkefjord Hytta eies av Forsvarsbygg, Kirkenes stasjon.
Se vedlagt kart.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet er i dette tilfellet vurdert slik at det ikke kan dekkes på annen måte. Ut fra
en vurdering av transportbehovet og i henhold til praksis kan dispensasjon etter § 6 Særlige
behov innvilges for 3 dager og i fem år. Det skal følges trase avmerket på kart.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Forsvarets stasjon, Kirkenes v/Thor Gøran Henriksen gis dispensasjon etter § 6 Særlige
behov.
2. Transportformålet er transport fra E-6 til egen hytte 14/1/78 i Korsdalen.
3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020 .
4. Bare ansatte ved Forsvarets stasjon, Kirkenes kan benytte dispensasjonen
Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende. Den kan ikke overdras.
Overtredelse kan føre til at dispensasjonen trekkes tilbake. Overtredelse kan også føre til
straffeansvar etter lovens § 12.
I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage
er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL
Søkersnavn:
I UTM*
$(0
Adresse:
ii
E-)LI-NJ6
Telefon-/mobilnummer:
4
Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
fl Ja »ei
FORMÅL 1=1KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
fl TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshenmingen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
fl ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:
Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km tra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement
O ERVERVSKJØRING
(LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
13 TRANS PORT I UTMARKSNÆRING
FOR FAS TBOENDE
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling.
ved framleggelse av næringsoppgave.
Dette må dokumenteres
LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt,org,4n som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfarteiy'iWde4'Mtok.
og Garsjøen til
nødvendig tranwrt i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig tran's'port til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: ostmottak 6bsor-varan er.kommune.no
Beskrivelse av kjørerute:
C,1<,
tAAJML
-
Begrunnelse for søknaden:
I Irfi,vvy,
C.ex..s;
1
Kjøretøy:
pnøscooter
o Fly fl Helikopter 0 Annet (eks. bil, traktor)
H tte:
Gnr.
n eier
Hytteeier(e)s navn:
Bnr.
0 Flere eiere
Fnr.
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer (navn):
Ønsket tidsrom/ eriode:
Antall år/sesonger:
Fra —til:
Li
4-ukersperiode (ved"annentransporttil nytteformål"):
. ) 4, I
Underskrift:
13 .
Sted og dato
4,1/rUnderskri
FORSVARETSSTASJON
POSTBOKS
VARANGER
5$
Før søknaden behandles må
9916H,~101
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skj
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6
GIS/LINEWebInnsyn- Kartutskrift
Side 1 av 2
Urralat
Timasholmfjeket
Roavvegaisa
At44,543,<;«=
Dam pa gaM
,Soarvenjunni
r,
ivegteneiva
Ste,res
Njaydénjohka
.
.Ne,cleh
tTGecwgs
Sarørn-,ser
SåttOrtfflrg..!
Finnsknaus
:.:;
kc.4teyer,
1"OCW,Cr,
'
•
Sattonjannirri"
Buktfjeliet
Sorn'rr,upla“-
O-
Enaremyrane
Anara*suotnju
Bordevarri
'?>.-
_
Bordejeaggi
Vaggahovva
Steinholmyatnet
Vågrgahovsuolojityr1
Båto'
kommune
gaise
N.,w4qjyr,
lySer-Varanger
Grunnkart
atålestokk:
1:63 843
Dato 05.01.2016
rikåltnohkka
Kertopplysninger som krevesved oinsetning av eiOndommer, skal bestMes skrørk hos kommunen.
Eflers står ikke kommunen ansverhg.
1
Korsfjellet
stam1:1
Ri1
http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn_svk/AdvancedPrintComponent/PrintForm.....
05.01.2016
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 12.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
007/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - HANS
SÆTHER
Dokumenter i saken:
2016002661 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - HANS SÆTHER
2016002355 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Hans Sæther søker 3.2.2016 om dispensasjon for frakt av ved og parafin til hytte 22/83 ved
Ørnevann. Hytta ligger mindre enn 2,5 km fra veg og det skal kjøres fra parkeringsplass ved
Ørnevannsveien. Hans Sæther er eier av hytta.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte. For hytter som ligger mindre
enn 2,5 km fra brøytet bilvei, blir det gitt dispensasjon for noen få dager, vurdert etter behov.
I dette tilfellet vurderes utstyrsmengden til å kunne bli fraktet til hytta på 3 dager.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Hans Sæther dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Hans Sæther innvilges dispensasjon for frakt av utstyr og brensel til hytte 22/83 ved
Ørnevann.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020.
Eva Dahl kan også benytte dispensasjonen.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
008/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - HOLTE
CONSULTING AS
Vedlagte dokumenter:
BESKRIVELSE AV SØKNAD
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSLOVEN I UTMARK
KART FOR BEFARING TØMMERNESET
Dokumenter i saken:
2016002586 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSLOVEN
Kort sammendrag:
Holte Consulting v/Ann Helen Ek søker 09.02.2016 om dispensasjon for transport med 2
snøscootere for befaring på Tømmerneset i forbindelse med lokasjon av havn og veger for
utbygging. GSV skal forestå transporten av 4 personer.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte, og kan dermed innvilges.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Holte Consulting dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Holte Consulting innvilges dispensasjon for transport i forbindelse med befaring på
Tømmerneset.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart. GSV skal utføre transporten med 2
snøscootere.
3. Dispensasjonen gjelder for 1 dag i perioden 1. mars til 20. mars 2016.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:
Ann Helen Ek <[email protected]>
9. februar 2016 19:10
Postmottak
Trygve Sarajärvi
Søknad dispensasjon for motorferdsloven
Søknad dispensasjon for motorferdsloven i utmark.pdf; Befaring
Tømmerneset.png
Hei,
Vedlagt er søknad for dispensasjon for motorferdsloven med vedlegg (kjørerute for befaringen).
Som beskrevet i søknaden er det to scootere og fire personer det søkes dispensasjon for. Følget vil bli
guidet rundt av to erfarne scootersjåfører fra Forsvaret.
Fint om du gir en tilbakemelding på at søknad er mottatt og ta kontakt om det skulle være noe som ikke
er godt nok forklart i søknaden.
Vennlig hilsen
Ann Helen Ek
Rådgiver
Samf.øk.
------------------------------------------------------Holte Consulting as - Bare vellykkede prosjekter
Drammensvn 147A, Skøyen
Mob: + 47 918 21 347
www.holteconsulting.com <http://www.holteconsulting.com>
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
009/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - JAKOBSNES
IDRETTSLAG
Vedlagte dokumenter:
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
KART
Dokumenter i saken:
2016002765 DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Jakobsnes idrettslag v/Hallgeir Fredriksen søker om å få kjøre ut materialer med snøscooter
til sikring av sommerturtrase som er merket og tatt i bruk.
Faktiske opplysninger:
Det er 4 punkter langs traseen som det trenges sikringstiltak og transporten vil foregå fra
Jakobsnes og ut til disse punktene og tilbake igjen.
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Motorferdsel på vinterføre medfører
begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på økosystemet i forhold til
barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet i denne sammenheng anses å ikke kunne dekkes på annen måte.
Dispensasjonen kan derfor innvilges.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av punktene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Jakobsnes idrettslags søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Jakobsnes idrettslag innvilges dispensasjon for utkjøring av materialer for sikring av
sommerturløype etter trase på vedlagte kart.
2. Det kan benyttes 3 skutere samtidig ved transporten.
3. Dispensasjonen gjelder fra d.d. t.o.m. 20.03.2016 for Hallgeir Fredriksen og to personer til
fra Jakobsnes idrettslag.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
Ansvarlig for JILs turløyper
Hallgeir Fredriksen
Soltunveien 25
9900 KIRKENES
Dato 070216
Dispensasjonsutvalget
Sør Varanger kommune
Utkjøring av materialer
På vegne av JIL søker vi dispensasjon for å kjøre ut materialer med snøskuter til
sikringstiltak og løypetilrettinger i våre sommerløyper.
Perioden vi tenker oss å utføre utkjøringene er mellom midten av februar til midten av
mars. Vi regner med å kjøre tre turer med materiell pluss tråkking av løyper. All
kjøring legges til småvann og fjellterreng for ikke å lage spor i terrenget.
Totalt vil det være tre skutere i arbeide da terrenget er utfordrende og sikkerheten
skal ivaretas. Vedlagt er kart og anmerkninger på hvor materiellet skal legges ut.
Med hilsen
Side 1 av 1
GIS/LINE WebInnsyn - Kartutskrift
ErZl
Tennvasshaugen
11.dtr
K jnser
i
lrilit#
Ser-Varauger
kommune
Grunnkart
Målestokk:
1:9 924
Dato 03.02.2015
200 m
Iffil=1110•=1
Kartopplysninger som krevesved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen.
Ellers står ikke kommunen ansvarlig.
http://webhote12.gisline.no/gislinewebinnsyn_svk/AdvancedPrintComponent/PrintForm.as... 03.02.2015
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 10.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
010/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - KURT
ANDERSEN / KNUT ARE MIKKOLA
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
KART
ARVEPAKT - TESTAMENT
Dokumenter i saken:
2016002359 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Det søkes om dispensasjon for transport av brensel, proviant og materialer til hytte 6/1/5 i
Neiden. Hytta eies av Knut Are Mikkola og Kurt Harald Andersen.
Se vedlagt kart.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet er i dette tilfellet vurdert slik at det ikke kan dekkes på annen måte. Ut fra
en vurdering av transportbehovet og i henhold til praksis kan dispensasjon etter § 6 Særlige
behov innvilges for 10 turer til hver eier og i fem år. Det skal følges trase avmerket på kart.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
dispensasjon for motorferdsel i utmark til to eiere av hytte.
1. Knut Are Mikkola gis dispensasjon etter § 6 Særlige behov.
2. Transportformålet er transport fra løype 4 ved Aronmyra til egen hytte 6/1/5.
3. Dispensasjonen gjelder for 10 turer pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021 .
5. Dersom det brukes flere skutere samtidig må det føres på en tur pr skuter.
1. Kurt Harald Andersengis dispensasjon etter § 6 Særlige behov.
2. Transportformålet er transport fra løype 4 ved Aronmyra til egen hytte 6/1/5.
3. Dispensasjonen gjelder for 10 turer pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2021 .
5. Dersom det brukes flere skutere samtidig må det føres på en tur pr skuter
Innehaver av dispensasjonen er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om løypestatus og
omlegginger.
Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende. Den kan ikke overdras.
Overtredelse kan føre til at dispensasjonen trekkes tilbake. Overtredelse kan også føre til
straffeansvar etter lovens § 12.
I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage
er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Søkersnavn:
Telefon-/mobilnumme.
c
1.fl(9Ç
Adresse:
- 7 •/9Aza‘5;ed
c
c77
Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
ja n Nei
K(Nt;kk4-D(c,_
co
FORMÅL fl KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
\
ft( TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
og barn.
El TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
1=1ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:
Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement
fl ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
1=1TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FAS TBOENDE
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling.
ved framleggelse av næringsoppgave.
Dette må dokumenteres
o LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til
nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no
Beskrivelse av kjørerute:
ri47/z-Z—
tely/aG
.gngt<
6-xr•
0,s0
da
-2,1 /2-47/ 74.-
Begrunnelse for søknaden:
/~p0t1
V.2-p‘.64
Kjøretøy:
XSnøscooter
o Fly 0 Helikopter 0 Annet (eks. bil, traktor)
H tte:
Gnr.
o En eier
Hytteeier(e)s navn:
Bnr.
Flere eiere
Fnr.
A
,4,77
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer(navn):
Ønsket tidsrom/ eriode:
Fra —til:
Antall år/sesonger:
&C)/.
4-ukersperiode (ved"annentransporttil nytteformål"):
2C)P2
Underskrift:
Sted og dato
Underskrift
Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerldæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6
Sør-Varanger
Grunnkart
kommune
Dato:
04.02.2016
Å
Bifttejårbakti
Tverrfjellet
Nirvagaiså
Roav
Timesholmfjellet
Roavvegaisa
Riestovarri
Daiagaiså
Dåmpagalli
Neidenelva
Njavdanjohka
Finnsknaus
_
Kartopplysninger
som kreves ved omsetning av
eiendommer,
skal bestilles skriftlig hos
kommunen. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.
© Norkart
AS
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 10.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
011/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - LARS
HAGEN
‐RUNE
Vedlagte dokumenter:
Løype Lars-Rune Hagen
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
Dokumenter i saken:
2016000810 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
Kort sammendrag:
Det søkes om dispensasjon for transport av brensel, proviant og materialer til hytte 14/1/49 i
Korsdalen i Munkefjord. Hytta eies av Lars-Rune Hagen.
Se vedlagt kart.
Det søkes også for søkers ektefelle og barn.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til
grunn.
Transportbehovet er i dette tilfellet vurdert slik at det ikke kan dekkes på annen måte. Ut fra
en vurdering av transportbehovet og i henhold til praksis kan dispensasjon etter § 6 Særlige
behov innvilges for 3 dager pr sesong og i fem år. Det skal følges trase avmerket på kart.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Lars-Rune Hagen gis dispensasjon etter § 6 Særlige behov.
2. Transportformålet er transport fra E-6 til egen hytte 14/1/49 i Korsdalen.
3. Dispensasjonen gjelder for 3 dager pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5. 2020 .
4. Gunn Stenersen, Sindre og Frida Hagen kan også benytte dispensasjonen
Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende. Den kan ikke overdras.
Overtredelse kan føre til at dispensasjonen trekkes tilbake. Overtredelse kan også føre til
straffeansvar etter lovens § 12.
I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage
er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
Skjemainformasjon
Skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Referanse
1001962
Innsendt
06.01.2016 20:19:58
Innledning
Søknaden gjelder
Gjelder søknaden leiekjøring
Nei
Søker
Søker
Er søker
Privatperson
Privatperson
Fødselsdato / Kjønn
18.06.1966 Mann
Fornavn / Etternavn
Lars‐Rune Hagen
Adresse
Nelly Lunds vei 5
Postnr / Poststed
9912 HESSENG
Telefon privat / mobil
99583063
E‐postadresse
[email protected]
Sjåfør
Sjåfør
Fornavn Etternavn Tlf
Gunn
Stenersen Mobil: 93230803
Sindre
Hagen
Mobil: 90117158
Frida
Hagen
Mobil: 46668213
Kjøretøy
Kjøretøy
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
Kjøretøytype Registreringsnummer Div
Snøscooter
zs6411
Snøscooter
ey3041
Snøscooter
ey3286
Tidsrom
Tidsrom
Det søkes om kjøring på
Dag/Periode
Snødekt mark/isdekt vann
Antall turer Antall år
11.01.2016 ‐ 04.05.2017 40
2
Transport av bagasje/utstyr
Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
Transport av utstyr og bagasje til hytte
Transport av ved
Behov for ledsager
Nei
Ferdselsområde
Ferdselsområde
Eventuell nærmere beskrivelse av området
Fra E6 Munkefjord på snødekt vei opp Korsdalen til hytte registrert på søker.
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
Grunneier(ne)s navn
Fornavn
Etternavn
Lars‐Rune Hagen
Vedlegg
Vedlegg
l
Korsdalen.png
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
012/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - NEIDEN
HELSELAG
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Dokumenter i saken:
2016002640 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Neiden Helselag søker 08.02.2016 om dispensasjon for oppkjøring av skiløyper langs
folkestitraseene på Stormælen i Neiden.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte, og vi kan derfor innvilge
søknaden.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Neiden Helselag dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Neiden Helselag innvilges dispensasjon for oppkjøring av skiløyper langs folkestiene på
Stormælen i Neiden.
2. Dispensasjonen gjelder langs traseer i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder fra d.d. t.o.m. 4.5.2020 på godt vinterføre.
Jørgen Høybakken og Svein Otto Borissen kan benytte dispensasjonen.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON
FOR MOTORFERDSEL
Søkers navn:
Adresse:
I UTMARK
A-
16 05
Telefon-/mobilnummer:
z
/—T--
skes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
Ja o Nei
C ' -1
'
LLui-uL,
FORMÅL E KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
o TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelle/samboer
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
og barn.
fl TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen
er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidig sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må på baksiden av skjemaet påføres en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på formålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:
Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn lytteeier.
Dokumeatasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med flere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller bevegelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslag og turistbedrifter for preparering av skiløyper ,(
Kjøring i forbindelse med idrettsarrangement
fl ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig øyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
O TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FAS TBOENDE
Som utmarksnæring regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.
1:1LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til
nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanldng
nødvendig transport til private hytter, ødestuer og lignende
befordring av eldre og funksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start også andre steder og til
andre formål. Før evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: ostmottak sor-varan er.kommune.no
Beskrivelse av kjørerute:
0 P)
' a ,_LL
)‘r_tn- 11C CLijc
6( _-)
-
Ut(
-
Begrunnelse for søknaden:
-
tc
\ICL
Kjøretøy:
Snøscooter n Fly 0 Helikopter gi Annet (eks. bil, traktor)
H tte:
Gnr.
En eier
Hytteeier(e)snavn:
Bnr.
fl Flere eiere
Fnr.
Dersom flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
Barn (navn):
Ektefelle/samboer(navn):
Ønsket tidsrom/ eriode:
Antall år/sesonger:
Fra —til:
H
YL
r
4-ukersperiode (ved"annentransporttil nytteformål"):
Underskrift:
-
"
Sted og dato
nde skrift
Før søknaden behandles må
Riktige punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedlegges
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon på at hytte disponeres ved søknad etter §6
Sør-Varanger
kommune
Grunnkart
Dato:
08.02.2016
s\N
Soarve-
Kartopplysninger
som kreves ved omsetning av
eiendommer,
skal bestilles skriftlig hos
kommunen. Ellers står ikke kommunen ansvarlig.
© Norkart
AS
0 1~0•111~11
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 10.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
013/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - NRK I
FORBINDELSE MED FINNMARKSLØPET
Vedlagte dokumenter:
MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
Kart_Finnmarksloepet.pdf
Dokumenter i saken:
2016000811 MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG
Kort sammendrag:
NRK søker dispensasjon om motorferdsel §6 for å kjøre langs Finnmarksløpets trase før
Finnmarksløpet i 2016. Formålet er rekognosering/forberedelse til filming under løpet til
NRKs sendinger.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldsloven §§
8-12. I dette tilfellet regnes kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig, og det er ikke registrert
forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes å ta særlig skade av en eventuell
motorferdsel i området. Motorferdsel på vinterføre medfører begrensede skader på
naturmiljøet, og har lav påvirkning på økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal Forskrift T-1/96 til motorferdsellova. Dette er
en bestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjonen etter § 6 krever at
følgende bestemmelser skal være oppfylt:
- Søker må kunne påvise et særlig behov.
- Behovet må ikke knyttes til turkjøring, og behovet må ikke kunne dekkes på
annen måte. Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om
å redusere motorferdsel til et minimum.
- Dispensasjonen gis bare i unntakstilfeller.
Fylkesmannen I Finnmark skrev i brev til MediaNorge as datert 22.03.2006 at rundskriv T1/96 åpner for at det kan gis dispensasjon til nødvendig transport i forbindelse med pressens
virksomhet og at reportasjeoppdrag dermed må anses å være et formål det kan gis
dispensasjon for.
Med bakgrunn i dette anser vi at NRK kan gis dispensasjon med bakgrunn i at det kan sies
at de har et særlig behov som det i forskrift er åpnet for at det kan gis dispensasjon til.
Søker må selv ta kontakt med arrangør for å koordinere og godkjenne all kjøring.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.juni 1977 nr.82 og Nasjonal
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag § 6 innvilges NRK
dispensasjon for motorferdsel i utmark, for rekognoseringsoppdrag før Finnmarksløpet 2016.
Følgende er vilkår settes til dispensasjonen:
1. Dispensasjonen gjelder for 2 turer tidsrommet uke 7 til og mede uke 9 i 2016.
2. Dispensasjonen gjelder kun langs Finnmarksløpets trase i Sør-Varanger, se
Finnmarksløpets løypekart.
3. Dispensasjonen gjelder for inntil 3 snøscootere.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
Skjemainformasjon
Skjema
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Referanse
1001972
Innsendt
10.01.2016 23:15:28
Innledning
Søknaden gjelder
Gjelder søknaden leiekjøring
Nei
Søker
Søker
Er søker
Organisasjon/lag
Kontaktperson
Fødselsdato / Kjønn
22.03.1973 Mann
Fornavn / Etternavn
Kai Erik Bull
Adresse
Thomaskroken 9
Postnr / Poststed
9513 ALTA
Telefon privat / mobil
95750508
E‐postadresse
[email protected]
Organisasjon/lag
Organisasjonsnummer
976390512
Organisasjonsnavn
NRK
Adresse
Marienlyst
Postnr /Poststed
0340 OSLO
E‐postadresse
Sjåfør
Sjåfør
Fornavn Etternavn Tlf
Rune
Berg
Kai Erik Bull
Ole
Mobil: 97516644
Mobil: 95750508
Sommarset Mobil: 95139446
Kjøretøy
Kjøretøy
Eventuelt tilleggsutstyr til kjøretøyet
Kjøretøytype Registreringsnummer Div
Snøscooter
Leiescootere
Tidsrom
Tidsrom
Det søkes om kjøring på
Dag/Periode
Snødekt mark/isdekt vann
Antall turer Antall år
11.01.2016 ‐ 01.03.2016 2
1
Transport av bagasje/utstyr
Transport av bagasje/utstyr
Det søkes om tillatelse for bruk av motorkjøretøy for
Transport ved andre særlige behov
Nærmere opplysninger om formål
NRK har en dispensasjon fra motorferdselloven for å gjøre TV‐opptak til NRKs sendinger fra Finnmarksløpet fram til 2019. Formålet
med denne søknaden er å sjekke muligheten for å sende direkte ute i løypa. Det beregnes en eller to turer i forkant av løpet.
Håper søknaden kan behandles så raskt som mulig slik at jobben kan gjøres så tidlig som mulig.
Behov for ledsager
Ferdselsområde
Ferdselsområde
Eventuell nærmere beskrivelse av området
Skal følge Finnmarksløpets løype i Sør‐Varanger kommune
Andre opplysninger som kan ha betydning for søknaden
Grunneier(ne)s navn
Fornavn Etternavn
Fefo
Fefo
Vedlegg
Vedlegg
l
Kart_Finnmarksloepet.pdf
Nei
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
014/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - RAGNAR
NÆSS
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Dokumenter i saken:
2016002111 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Ragnar Næss søker om dispensasjon for motorferdsel i utmark for transport av ved fra
riksveg til hytte 21/1/16 ved Skrukkebuktvatn. Det søkes om dispensasjon for bruk av båt
m/påhengsmotor i perioden 15. juni til 15. juli 2016. Skrukkebuktvatn er mindre enn 2 km2.
Faktiske opplysninger:
Bruk av båt med motor på ferskvann må behandles etter lov om motorferdsel i utmark og
skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§ 8-12. Artsdatabanken, Naturbasen og biologisk
mangfolds rapport (2004) for Sør- Varanger kommune er benyttet for å innhente informasjon
om naturmangfoldet. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som
tilstrekkelig, og det er ikke registrert naturtyper eller truede arter som vil ta direkte skade av
bruk av båt med påhengsmotor i området.
Søknaden behandles etter § 6 i motorferdselloven. Dette er en unntaksbestemmelse som
skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter lovens § 6 krever at særlige grunner
foreligger.
Transport på omsøkte vann innvilges vinterstid til samme formål med snøskuter. Det er
etablert en praksis som likestiller transport med motorbåt og snøskuter på omsøkte vann,
avhengig av den enkeltes tilgang på aktuelt transportmiddel. Dispensasjon med motorbåt har
tidligere vært innvilget på omsøkte vann og begrenses til å dekke konkrete behov.
Dispensasjon etter lovens § 6 Særlige behov kan derfor innvilges for nødvendig transport av
ved i perioden 15. juni til 15 juli 2016.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Ingen merknad
Infrastruktur:
Ingen merknad
Barn og ungdom:
Ingen merknad
Kompetansebygging:
Ingen merknad
Økonomi:
Ingen merknad
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknad
Forslag til innstilling:
1. Dispensasjon innvilges til Ragnar Næss for transport med motorbåt over
Skrukkebuktvann i perioden 15. juni til 15. juli 2016.
2. Transportformålet er frakt av ved.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGERKOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Søkersnavn:
Adresse:
/
Telefonnr:'mellom07:30 og 15:30:
i ' /, '
,
;
I -,5 /1.,
FORMÅL 0 KRYSSES AV NEDENFOR OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PÅ NESTE SIDE.
TRANSPORTAV BAGASJEOG UTSTYRTIL EGENHYTTESOM LIGGERMERENN2,5 KM
FRABRØYTETBILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes fmilie. Som milie regnes ektefelle/samboer,barn og
foreldre.Dispensasjonetterdenne § gis ikketil hyttemed flere eiere. Det utstedeskun en dispensasjon.
TRANSPORTAV/FORVARIGFUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erkleeringfra lege på sterskilt skjema, som skal dokumentereat funksjonshemningener varig.
Personersom p.g.a. aldereller midlertidigsykdomer bevegelseshernmet,går ikke inn underdenne bestemmelse.
ANNENTRANSPORTTILNYTTEFORMAL
Detmå på baksidenav skjemaetpåføresen 4-ukersperiodehvordispensasjonenskal benyttes.
Det legges stor vekt på formåletmed kjøringen.Dispensasjonkanbl.a. innvilges til følgende nytteformål:
)(
-
Transportav ved og spesielt tungegjenstandertil hyttesom liggermindreenn 2,5 km fravei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjonpå at søkerenhartilgang til hyttamå framlegges
Transporttil hytte med flere eiereog uregistrertgamme. Gammerhar ikke'samme juridiske stilling som
hytter,og slik dispensasjonkan innvilges for enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshernmeteller bevegelseshemmetp.g.a. alder
Kjøringfor andreenn idrettslagog turistbedrifterfor prepareringav skiløyper
Kjøringi forbindelsemed idrettsarrangement
ERVERVSKJØRING
(LEIEKJØRING)
Gjelderfastboende som i ervervsmessigøyernedvil påtaseg transportrnellombilvei og hytte, tilsyn med privat
hytte etter eierens oppdrag, transportfor massemedia på reportasjeoppdrag,transportav funksjonshemmede,
transportav ved, transportetterforskriftens§6.
TRANSPORTI UTMARKSNÆRING
FORFASTBOENDE
Somutmarksmering
regnesren meringsmessigvirksomhetfor salg og videreforedling, Dette må dokumenteres
ved framleggelseav meringsoppgave.
C1 LANDINGOG STARTMEDLUFTFARTØY
I Sør-Varanger
kommuneer det genereltforbudmot landingmed luftfartøy.Kommunestyret
eller annet
folkevalgtorgansomkommunestyret
bestemmer,kanetterskriftligøøknadgi tillatelsetil landingog startmed
luftfirtøy StoreGallokog Garsjøentil
- nødvendigtransportiforbindelsemedjakt,fangst,fiskeog berganking_
nødvendigtransport
til privatehytter,ødestuerog lignende
- befordring
aveldreog funksjonshemmede
. •
I unntakstilfeller
kansammeorganetterskriftligsølfmad
gi
til landingog startogsåandrestederog til
andreformål.Førevt.tillatelsegis,skaltransportbehovet
vurderesmotmuligeskaderog ulemper.
SøknadensendesSør-Varanger
kommune,servicekontoret,
bolcs406, 9915Kirkenes.
Telefon:78 97 76 00
Telefax78 97 76 83
e-post: stmott k
r-v ran,rk
m ne no
Beskrivelse av leerernte:
,
.(;
nnelse for søknaden:
2.
Kjøretøy:
Snøscooter
eYQ,,
•
D Fly
13)Annet (eks. bil, traktor)
D Helikopter
H e:
.,,,1
Gnr.El En eier
Hytteeier(e)s na : ,,
/
/ L,
Fnr.
Bnr. (*)
D Flere eiere
Å
(%)
i f\
i)—;,()
. ; 1--
?",,;
Dersom flere skal benYttedispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
/
Barn (navn):
17
—
0
Ektefelle/samboer navn : /--,./.,,
,:-;/) ,, '
,
ønskettidsrom/
Fra —til:
riode:
Antall k/sesonger:
tiinytteformil"):
4-ukersperiode (ved"annentransport
-=')/‘
Underskrift:
f)
Sted o dato
/
j)
Underskrift
1!-.,..
.- ;;;__
:k.V.t"1" .
7„."'•-,f'•';*•••,,,..,
-&iii,vitugge-ifortj„...37..•
.i3s„,_,...
'"'''L ...,.......,..W.-;',,-...,•"';:-.‘•
' .3 ' ''''
....
-
7.-...••••-•:: •-,,--.
'•••••
- ,..
' -;•'''
' -'•
'•,,,,,L%-:
....-...f,„,
,,'..';":•
..."-..
..'7".7-7.'
,
.,•,,,
'..:
c,
'•;`,•-',"--
-,•:"
-....-:~119»,/..-%,-,•;:;-•...,-,.,±71---•",5
.. z.-.....
,
r
".•
-
'
' -
'
l',...
,,,,
- •••„4,,--,
-.......,,
'
'
- ,
. •-•-•-
,
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 10.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
015/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - SØRVARANGER JFF
Vedlagte dokumenter:
FØLGEBREV
KART
Løype Gallokprøven
Dokumenter i saken:
2016000660 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK
Kort sammendrag:
Det søkes om dispensasjon for transport til område i Gallok der Gallokprøven (jaktprøve for
stående fuglehunder) arrangeres lørdag og søndag 9. og 10. april 2016. Se vedlagt kart.
Søker er Sør-Varanger Jeger og fiskeforening v/Bjørn Tormod Syversen.
Det søkes om bruk av inntil 40 snøscootere, der lokale prøvedeltakere skal benytte egne
snøscootere for transport av seg selv, tilreisende deltakere, utstyr og hunder.
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Ut fra en vurdering av transportbehovet og i henhold til praksis kan dispensasjon etter § 6
Særlige behov innvilges for kjøring i forbindelse med gjennomføring av Gallokprøven 2016.
Det skal følges trase avmerket på kart fra løype 3 på Heikkivann etter ordinær løypetrase for
løype 3 til jaktterrenget for Gallokprøven som ligger sørøst for Farkollen.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknad til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening v/Bjørn Tormod Syversen dispensasjon for
motorferdsel i utmark.
1. Sør-Varanger Jeger og Fiskeforening v/Bjørn Tormod Syversen gis dispensasjon etter § 6
Særlige behov.
2. Transportformålet er transport fra midlertidig løype 3 ved Heikkivann til jaktterreng for
gjennomføring av Gallokprøven. Trase for offisiell løype 3 skal benyttes.
3. Dispensasjonen gjelder for antall turer etter behov fra 9. april t.o.m. 10. april 2016.
4. Kjøringen må godkjennes av reinbeitedistrikt 4/5b på forhånd. Distriktet må kontaktes av
søker.
5. Det kan benyttes inntil 40 snøscootere til transporten som kjører for Sør-Varanger JFF.
Navn på scooterførerne må oppgis til kommunen. I tillegg kan en benytte
leiekjøringsordningen i Neiden/Gallokområdet.
Innehaver av dispensasjonen er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om løypestatus og
omlegginger.
Dispensasjonen skal medbringes og forevises på forlangende. Den kan ikke overdras.
Overtredelse kan føre til at dispensasjonen trekkes tilbake. Overtredelse kan også føre til
straffeansvar etter lovens § 12.
I hht. forvaltningsloven §§ 28 og 29 er det adgang til å klage på vedtaket. Fristen for å klage
er 3 uker fra tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part.
Klagen skal sendes den instans som har truffet vedtaket.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SVJFF
Bjørn Tormod Syversen
Busveien 3
9910 BJØRNEVATN
13.1.2016
Tlf 45466175
Sør-Varanger kommune
Plan og utvikling
9900 KIRKENES
SVJFF/Gallokprøven
- Vedlegg til søknad om dispensasjon for motorferdsel i utmark
Søknaden gjelder for lørdag 9. og søndag 10.4.2016 for inntil 40 snøskutere samtidig.
Det er opprop lørdag og søndag kl 0800 om morgenen, deretter
hunder,
like mange førere og 7 dommere, altså bortimot
kjører vi samlet opp med ca 50
60 personer, som regel noen færre på
søndagen. Alle fordeler seg på partier og i løpet av dagen bedømmes hundene før turen går ned til
Fjellstua på ettermiddag/kveld.
Det er i alle år prøvedeltakerne
hundeførere
som har stilt med egne snøskutere på dugnad og fraktet opp hunder,
og dommere. Alle blir fraktet felles opp til stedet som et utgangspunktet
Dette dreier seg om ren transport
for prøven.
og er langt fra noen lystkjøring, og det er denne dugnadsånden
som har gjort at prøven lar seg gjennomføre.
Rent økonomisk er prøven et 0-foretak og dersom vi skal leie transport,
er de økonomiske
rammene
sprengt i utgangspunktet.
I år kommer det deltakere fra Østlandet, Troms og Trøndelag samt mange lokale og ellers i
Østfinnmark.
De tilreisende
har ikke med skuter og må transporteres
av lokale deltakere, det
sammen gjelder dommerne.
Gallokprøven er en nasjonalt kjent og velrenomert
Fuglehundklubbens
prøve som i år også er tildelt Cacit fra
Forbund som gir den en høyere status pga et flott arrangement
terreng og en bra rypebestand.
med nydelige
(Det felles forøvrig ikke fugl på prøven) I år har styret i FKF annonsert
at de vil komme til prøven i anledning at det er 30-års jubileum for prøven samt at de ønsker å se
hvordan vi gjennomfører
den.
Ut fra fjorårets erfaring er det behov for ca 40 snøskutere for å få gjennomført
antallet blir trolig noe lavere, men vi må ta høyde for at påmeldingen
svært vellykket prøve da.
Jeg håper som ifjor på velvillig behandling av søknaden, jfr. vedlegg.
Mvh
/
Bjørn Tcirmod Syversen
prøveleder
denne transporten,
blir høyere enn i fjor pga en
På kartet ses trasèen fra Førstevannene til kartreferansen ved Gallokåsen, en strekning på ca
11 km.
I fjor fikk vi dispensasjon til å kjøre den gamle løypa fra Heikkivann til Smalvannsdalen, en
trase som blir fortsatt blir benyttet av mannskapene til Jan Kåre Siversen når de kjører
personell og proviant til Gallok i turistsammenheng. Vi hadde ikke hadde noe imot å få kjøre
denne trasèen istedenfor den primært omsøkte da den uansett er oppkjørt med god løype og
gir tilgang til ytterligere gode rypeterreng.
1.2016
jørn Tormoi
SVJFF/prøveleder
r ersen
SØR-VARANGER KOMMUNE
Boks 406, 9915 Kirkenes
Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12
E-post: [email protected]
www.svk.no
SAKSFRAMLEGG
Sak til politisk behandling
Saksbehandler: Sarajärvi, Trygve
Enhetsleder: Sarajärvi, Trygve, tlf. 78 97 74 86
Arkivsak: <arkivsaksnr>
Saksordfører:
Dato: 11.02.2016
Utvalg
Saksnummer
Dato
Dispensasjonsutvalget
016/16
16.02.2016
DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK - TOR-JONNY
JENSEN
Vedlagte dokumenter:
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK KART
Dokumenter i saken:
2016002362 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL I UTMARK -
Kort sammendrag:
Tor-Jonny Jensen søker 4.2.2016 om dispensasjon for transport til hytte 1/1/2 i Gallok. Hytta
ligger mer enn 2,5 km, og det skal kjøres fra Bugøyfjord. Det er 2 eiere av hytta
Faktiske opplysninger:
Dispensasjonssøknad for motorferdsel i utmark skal vurderes etter naturmangfoldlovens §§
8-12. I dette tilfellet vurderes kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet som tilstrekkelig, og
det er ikke registrert forekomst av truede arter eller naturtyper, som vurderes til å ta særlig
skade av en eventuell motorferdsel i området. Det må også nevnes at motorferdsel på
vinterføre medfører begrensede skader på naturmangfoldet og har lav påvirkning på
økosystemet i forhold til barmarkskjøring.
Søknaden skal behandles etter § 6 i Nasjonal forskrift T-1/96 til motorferdselloven. Dette er
en unntaksbestemmelse som skal praktiseres svært restriktivt. Dispensasjon etter
forskriftens §6 krever at følgende betingelser må være oppfylt:
Søker må påvise et særlig behov.
Behovet må ikke knytte seg til turkjøring.
Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte.
Behovet må vurderes mot mulige skader og ulemper ut fra målet om å redusere
motorferdsel til et minimum.
Dispensasjon gis bare i unntakstilfeller.
Vurdering etter naturmangfoldlovens §§8-12 skal også legges til grunn.
Transportbehovet anses og ikke kunne dekkes på annen måte, og det kan innvilges 10 turer
pr sesong.
Kommuneplanens hovedmål:
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for befolkningsvekst i alle
deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og tjenesteproduksjon skal dimensjoneres
ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør
kommunen attraktiv som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i
forhold til følgende satsingsområder:
Næringsutvikling:
Infrastruktur:
Barn og ungdom:
Folkehelse:
Kompetansebygging:
Økonomi:
Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov:
Ingen merknader til noen av temaene.
Forslag til innstilling:
Med hjemmel i Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10. juni 1977 nr. 82, og
nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6, innvilges
Tor-Jonny Jensen dispensasjon for motorferdsel i utmark.
1. Tor-Jonny Jensen innvilges dispensasjon for transport til hytte 1/1/2 i Gallok.
2. Dispensasjonen gjelder langs trase i vedlagt kart.
3. Dispensasjonen gjelder for 10 turer pr sesong fra d.d. t.o.m. 4.5.2020.
Linda, Scott, Vilde og Allan Jensen kan også benytte dispensasjonen.
Nina Bordi Øvergaard
rådmann
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. -
SØR-VARANGER KOMMUNE
Servicekontoret
SØKNAD OM DISPENSASJON FOR MOTORFERDSEL
Adresse:
Søkersnavn:
7
17Vi/1
Telefon-/mobilnummer:
4
7W
I UTMARK
te 1-114-C—
16f12e
1
v&
776‹
Ønskes tilbakemelding på E-post/mailadresse:
,<Ja E Nei Lc-) r
j".»7 t
-
FORMÅL O KRYSSES AV NEDENFOR, OG UTFYLLENDE OPPLYSNINGER GIS PA'NESTE SIDE.
\ <TRANSPORT
AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE SOM LIGGER MER ENN 2,5 KM
FRA BRØYTET BILVEI
Det kan kun gis dispensasjon til hytteeier, og dennes familie. Som familie regnes ektefelleisamboer og barn.
Dispensasjon etter denne § gis ikke til hytte med flere eiere. Det utstedes kun en dispensasjon.
fl TRANSPORT AV/FOR VARIG FUNKSJONSHEMMEDE/BEVEGELSESHEMMEDE
Det kreves erklæring fra lege på særskilt skjema, som skal dokumentere at funksjonshemningen er varig.
Personer som p.g.a. alder eller midlertidiu sykdom er bevegelseshemmet, går ikke inn under denne bestemmelse.
fl ANNEN TRANSPORT TIL NYTTEFORMÅL
Det må pa baksiden av skjemaet påfores en 4-ukers periode hvor dispensasjonen skal benyttes.
Det legges stor vekt på tbnnålet med kjøringen. Dispensasjon kan bl.a. innvilges til følgende nytteformål:
Transport av ved og spesielt tunge gjenstander til hytte som ligger mindre enn 2,5 km fra vei
Transport til hytte lengre enn 2,5 km fra vei, når transporten foretas av en annen enn hytteeier.
Dokumentasjon på at søkeren har tilgang til hytta må framlegges
Transport til hytte med fiere eiere og uregistrert gamme. Gammer har ikke samme juridiske stilling som
hytter, og slik dispensasjon kan innvilges tbr enkeltturer
Kjøring kortere strekning til løype for personer som er midlertidig funksjonshemmet eller beveuelseshemmet p.g.a. alder
Kjøring for andre enn idrettslau og turistbedrifter for preparering av skiloyper
Kjørinu i forbindelse med idrettsarrangement
E ERVERVSKJØRING (LEIEKJØRING)
Gjelder fastboende som i ervervsmessig oyemed vil påta seg transport mellom bilvei og hytte, tilsvn med privat
hvtte etter eierens oppdrau, transport for massemedia på reportasjeoppdrag, transport av funksjonshemmede,
transport av ved, transport etter forskriftens §6.
E TRANSPORT I UTMARKSNÆRING FOR FASTBOENDE
Som utmarksnærinu regnes ren næringsmessig virksomhet for salg og videreforedling. Dette må dokumenteres
ved framleggelse av næringsoppgave.
fl LANDING OG START MED LUFTFARTØY
I Sør-Varanger kommune er det generelt forbud mot landing med luftfartøy. Kommunestyret eller annet
folkevalgt organ som kommunestyret bestemmer, kan etter skrifilig søknad gi tillatelse til landing og start med
luftfartøy i Store Gallok og Garsjøen til
nødvendig transport i forbindelse med jakt, fangst, fiske og bærsanking
nødvendig transport til private hyfier, odestuer og lignende
befordring av eldre og ffinksjonshemmede
I unntakstilfeller kan samme organ etter skriftlig søknad gi tillatelse til landing og start ouså andre steder og til
andre formål. For evt. tillatelse gis, skal transportbehovet vurderes mot mulige skader og ulemper.
Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Telefon: 78 97 74 00
E-post: osunottak(a sor-varan ,er.kommune.no
Beskrivelse av kjørerute:
(,ci/(.)55
Begrunnelse for søknaden:
),?75r
Kjøretøy:
XSnøscooter
O
74,/
Fly fl Helikopter n Annet (eks. bil, traktor)
Hytte:
Bnr.
Fnr.
Gnr.
PFlere eiere
O En eier
Hytteeier(e)s navn•
e, 7,/
j
Derso flere skal benytte dispensasjonen, oppgis navn og slektskap med eier:
/
Barn (navn):
7 Vt
Ektefelle/samboer (navn):
Ønsket tidsroml eriode:
Antall år/sesonger:
Fra—til:
,2C4 — ,9(>,22,
4-ukersperiode
(ved "annen transport
:
Underskrift:
c/ c
/, 02
Sted og dato
Jcir
n
41
Underskrift
Før søknaden behandles må
Riktiae punkter i forhold til formålet med kjøringen avkrysses på forsiden av skjemaet
Kart i målestokk 1:50.000 med ønsket kjøretrase vedlegges
Legeerklæring ved søknad etter §5 b) vedleages
Næringsoppgave ved søknad etter §5 d) vedlegges
Dokumentasjon pa at hytte disponeres ved søknad etter §6
til nytteformål"):
- -
3
•
•-‘8".
.
./-
3
'2 ''..
( •..
'.
,4
, ,..-.
,• „,,
?
,.5.,,,
- 312
i
: . ,..,1 0
, I ,
..,:.., ‘',.„
•
• ...c.,-2 7 . 2 ,;',-s
,
„ • -,., .i_„,,,__
. ,- , -,,•___•,,
„.....,
•;(9(
..
1
, dg es! å
aL.,
v cri - - '
-
.
••
•
--j
,',.i',.--.---
,
_
'02
,
,
'
•"
'_
0%•••••••-
-,
' , --''','•
r
X 7758000
-,,
< -\7'
.:4-
274
,
r
ØEN
aee
bbA/ÅVRI
=/
'37-71-{
=
---
'388
-
4
7.37
,
?
37
,
a
h ,(9
.
.r r
a•
a
Li
314
0
Kfokvatn
5
ijåvil
Håka
-
3•1)-\-..'
,..,:: ?
-'
"-r-'." .,,..--,;,-..c.-
).
• . , }--"L'. ,-,=.
243
j
o
1/1,<
-""-j- d
-r
f`,_
--.;
'
-'-:-/-
X7752OOO
?.--)
--, ,,,_, "...-,
C.:..,4% jb
i'a r
..'1 '
' I 2,,,
--FS--
--
.
, -
-'•
-..-..-,'
1,•--•
. -c '
-;
-----:,
=
.,
"--_-*" •
"-:...
_____.,
_=.4,...._
...:•_________,..,--
' " -,, • '''---.7:
-.--5-'
, 230 „i.-3
_,.,,
_,_---_- „,..
,
_ ,
-_------•
--,
2z7,:.„-_2,,,..
,,,,5___
''..--..
.),..
--------..._..- ,
-
208
; ;.«St---
-,---
'...'
_
e
ftj_cTrrar.chlo".:
-
=
lät
,-- =
---=- -=.-__-_ ,
--.r.
r-1,
..•
boda
,
" v a cWa
X-'774
Gitictibiacia
\,
...- -.. „,,, _____
,g_,
_--.7_-
Garsjøen og Store Gallok
, Landing med nelikopter
15.G6.2011
l'Aelestokk 1:6GCCO

Similar documents