Blankett medlemskap-brev-16

Comments

Transcription

Blankett medlemskap-brev-16
Ansökan om medlemskap
i Skålleruds fiberförening
Jag ansöker om medlemskap i Skålleruds fiberförening ekonomisk förening, organisationsnummer
769629-8350 (nedan kallad Föreningen). Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att
stödja och underlätta genomförandet av projektet.
Årsavgiften 400 kr för 2016 samt insatsbeloppet 100 kr tillsammans 500 kr. En medlem som äger mer
en fastighet skickar i en ansökan för varje fastighet, samt betalar 400kr i årsavgift och 100 kr som
insatsbelopp/fastighet
Betala avgiften snarast till föreningens konto:
Handelsbanken konto 6840- 903 777 738 eller Bankgiro 897-1467
OBS! Ange ditt namn på inbetalningen
Föreningens målsättning att få klart förprojektering och ansökan om statsbidrag till 1 mars 2016. För
de som ansöker om medlemskap efter 15 april 2016 blir insatsavgiften dyrare, om föreningen skickat
in en fullständig ansökan om statsbidrag.
Ansökan skickas till:
Bo Thorsenius, Anolfsbyn Adamserud 1, 464 94 MELLERUD Mail till: [email protected]
Sökande
Namn
Klicka här för att ange text.
Person/org.nummer
Klicka här för att ange text.
Fastighets adress
Klicka här för att ange text.
Fasthetsbeteckning
Klicka här för att ange text.
Postnummer
Postort
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Mobiltelefon
Telefon
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
E-postadress
Klicka här för att ange text.
Faktura adress – om den ej är samma som fastighetsadressen
Faktura adress
Klicka här för att ange text.
Postnummer
Postort
Land
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Klicka här för att ange text.
Inbetald medlemsuppgift bekräftar att sökande tagit del av information om medlemskap i föreningen
……………………………………………………………………………….
Ort, datum
………………………………………………………………………………...
Underskrift
Information rörande medlemskap
-
-
Till medlem kan antas en sökande som äger en fastighet inom det fastlagda geografiska
området enligt Föreningens stadgar. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av
dem vara medlem. Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.
Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.
Som medlem och andelsägare åtar man sig att hålla Föreningen informerad om aktuella
kontaktuppgifter enligt ovan.

Similar documents