Seznam vseh delavnic in njihovih izvajalcev z elektronskimi naslovi

Comments

Transcription

Seznam vseh delavnic in njihovih izvajalcev z elektronskimi naslovi
Časovni
okvir
delavnice
22. 2. 2016
13.30 –
16.45
29. 2. 2016
13.30 –
16.45
Naslov delavnice
Načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela pri
fiziki v OŠ, 1. del
Pisno ocenjevanje pri
matematiki, 1. del
Izvajalec/ca delavnice in
kontaktni elektronski
naslov
Jaka Banko,
[email protected]
Mateja Sirnik,
[email protected]
Kratek opis delavnice in cilji
Ciljna
skupina
Posebne zahteve za udeležence
Delavnica je namenjen učiteljem fizike v osnovnih šolah, ki želijo
poglobiti svoje strokovno znanje na področju načrtovanja
vzgojno-izobraževalnega dela. Z analizo letnih priprav bomo
pogledali usklajenost posameznih gradnikov z učnim načrtom, to
je usklajenost letne razporeditve ciljev, standardov ter
načrtovane vsebine vzgojno-izobraževalnega in drugega
strokovnega dela. Poudarek bo na načrtovanju ocenjevanja
pisnih in ustnih odgovorov ter ocenjevanju drugih oblik dela.
Učitelji fizike
OŠ
Udeleženci potrebujejo: učni načrt
za fiziko v OŠ in letno pripravo za
vzgojno-izobraževalno delo.
Delavnica je namenjena učiteljem matematike v osnovnih šolah,
ki želijo poglobiti svoje strokovno znanje pri ocenjevanju znanja
učencev skozi pisne preizkuse znanja. Pogledali si bomo
sestavljanje pisnih preizkusov skozi cilje in standarde učnega
načrta, taksonomijo in zahtevnost nalog.
Učitelji
matematike
OŠ
Udeleženci potrebujejo: učni načrt
za matematiko v OŠ, pisni
preizkus, rešen pisni preizkus (če
je mogoče).
Delavnica je namenjena učiteljem angleščine, ki želijo nadgraditi
strokovna znanja na področju ocenjevanja jezikovnih znanj in
zmožnosti učencev angleščine na OŠ, predvsem v povezavi s
pripravo in izvedbo ocenjevanja, cilji in standardi v UN ter
kriterijskim ocenjevanjem.
Z analizo pisnih preizkusov znanja bomo ugotavljali in
utemeljevali soodvisnost vprašanj, nalog/dejavnosti in opisnih
kriterijev, presojali dejavnike težavnosti in njihov vpliv na
rezultate.
Učitelji
angleščine
Delavnica je namenjen učiteljem slovenščine, ki želijo nadgraditi
strokovna znanja na področju ocenjevanja (jezikovnih) znanj in
zmožnosti.
Učitelji
slovenščine
Za namen delavnice bomo
uporabljali avtentična gradiva
(primere iz prakse). Učitelje
prosimo, da na delavnico
prinesejo učni načrt, primere
pisnih preizkusov/ nalog in izdelke
učencev, na podlagi katerih bomo
skupaj iskali odgovore na
vprašanja in dileme, povezane s
pripravo in izvedbo ocenjevanja.
Udeleženci potrebujejo za prvo
srečanje učni načrt za slovenščino,
za drugo pa pisni preizkus/rešen
pisni preizkus.
Z analizo pisnih preizkusov s pomočjo omenjenih dejavnikov
bomo pogledali usklajenost posameznih pisnih preizkusov. S
primeri izdelkov učencev bomo pogledali in presojali različne
načine vrednotenja posameznih nalog.
7. 3. 2016
13.30 –
16.45
14. 3. 2016
13.30 –
16.45
Pisno ocenjevanje pri
angleškem jeziku
Vineta Eržen,
Pisno ocenjevanje pri
slovenskem jeziku, 1. del
Vladimir Pirc,
[email protected]
[email protected]
Po uvodnih pojasnilih/načelih za pripravo nalog (cilji, standardi,
taksonomija) bomo s pomočjo analize pregledali vzorčno/-e
nepopolne nalogo/-e in nato sestavili primeren pisni preizkus.
21. 3. 2016
13.30 –
16.45
Samoinštruiranje –
strategija pomoči
učencem z učnimi
težavami, 1. del
Cvetka Bizjak,
[email protected]
Cilj delavnice je preizkusiti samoinštruiranje kot strategijo
pomoči učencem z učnimi težavami. V prvem delu bomo
strategijo spoznali in se naučili, kako jo prilagoditi specifiki
posameznega učenca. Po izobraževanju jo bodo udeleženci
oblikovali za izbranega učenca. V procesu individualne pomoči
bodo poskrbeli, da jo bo učenec uporabljal pri učenju. V drugem
delu bomo vse strategije analizirali in reflektirali naše izkušnje.
ŠSD in učitelj
izbranega
učenca
Vsak udeleženec naj pred
izobraževanjem izbere učenca, ki
mu bo nudil individualno pomoč
najmanj do drugega dela
izobraževanja. Pripravi naj opis
močnih in šibkih področij v
njegovem načinu učenja.
Glej opis delavnice, 1. del.
Učitelji fizike
OŠ
Glej opis delavnice, 1. del.
Delavnica je namenjena razrednim učiteljem, ki želijo prevetriti
svoja strokovna znanja na področju pisnega ocenjevanja
slovenščine in matematike na razredni stopnji. Ponovili bomo
teoretična izhodišča, na katerih mora temeljiti samo načrtovanje
pisnega preizkusa: določitev učnih ciljev oz. standardov znanja v
povezavi z učnim načrtom, določitev taksonomskih ravni, tipa in
obsežnosti nalog, oblikovanje pisnega preizkusa, točkovanje in
časovni okvir.
Učitelji
razrednega
pouka
Učna načrta za slovenščino in
matematiko ter lastni primeri
pisnih preizkusov znanja (MAT in
SLO).
Učitelji
matematike
OŠ
Glej opis delavnice, 1. del.
Učitelji
slovenščine
Glej opis delavnice 1. del.
Delavnica je namenjena šolskim svetovalnim delavcem; še bolje
pa je, če se jo udeleži tandem: ŠSD skupaj z učiteljem tistega
predmeta, pri katerem ima izbrani učenec težave.
4. 4. 2016
13.30 –
16.45
11. 4. 2016
Načrtovanje vzgojnoizobraževalnega dela pri
fiziki v OŠ 2. del
Jaka Banko,
Pisno ocenjevanje na
razredni stopnji
Lucija Rakovec
13.30 –
16.45
18.4.2016
13.30 –
16.45
25. 4. 2016
13.30 –
16.45
[email protected]
[email protected]
Pisno ocenjevanje pri
matematiki 2. del
Mateja Sirnik,
Pisno ocenjevanje pri
slovenskem jeziku 2. del
Vlado Pirc,
Proučili bomo tudi nekaj primerov nalog pisnih preizkusov iz
prakse in jih vrednotili po ustreznih kriterijih.
Glej opis delavnice, 1. del.
[email protected]
[email protected]
Glej opis delavnice, 1. del.
9. 5. 2016
13.30 –
16.45
16. 5. 2016
13.30 –
16.45
Samoinštruiranje –
strategija pomoči
učencem z učnimi
težavami, 2. del
Cvetka Bizjak,
Podpora učiteljem pri
uvajanju zgodnjega
učenja tujih jezikov v 1.
VIO
Lucija Rakovec,
Glej opis delavnice, 1. del.
ŠSD in učitelj
izbranega
učenca
Glej opis delavnice 1. del.
Udeleženci se bodo na delavnici seznanili s ključnimi elementi
učnega načrta in praktičnimi primeri izvajanja TJ v 1. VIO. Na
osnovi spoznanega bomo po skupinah izdelali tudi nekaj
primerov dobre prakse, ki bodo temeljili na pestrih didaktičnih
pristopih.
Učitelji, ki
poučujejo TJ
v 1. VIO
Učni načrti za angleščino v 1.
razredu (NIP) ter 2. in 3. razredu
ter lastni primeri dobrih praks pri
poučevanju TJ v 1. VIO (priprave,
fotografije, didaktični pripomočki,
učna gradiva …).
[email protected]
[email protected]