logistiikka

Comments

Transcription

logistiikka
KEVÄT 2016
KOULUTUSTA AMMATTILAISILLE
LOGISTIIKKA
Varastointi
Trukkikoulutus
Logistiikan turvallisuus
Ostot
Kuvauspaikka: Berner Oy
VARASTO
EI OLE VIRASTO
VARASTOSSA RIITTÄÄ VIPINÄÄ!
LOGISTIIKKA-ALALLA TARVITAAN
MONIPUOLISTA OSAAMISTA JA AMMATTITAITOA
Logistiikkatyöntekijät ovat moniosaajia, jotka hallitsevat
koko prosessin. He osaavat keräyksen ja vastaanoton
sekä käyttää yhtälailla trukkia kuin tietotekniikkaakin.
Lainsäädännön perusteet on hyvä hallita niin trukinkäytöstä kuin vaarallisten aineiden varastoinnistakin. Varastotyöntekijänkin pitää osata toimia monikulttuurisessa
työympäristössä, joten hyvät vuorovaikutustaidot ovat
tärkeitä.
Varastoinnin ja kuljetusten parissa työskentelevät myös
ostologistikot, yhdistelmäajoneuvojen kuljettajat ja varastoesimiehet.
AEL:stä löytyy koulutusta kaikille: ostotoiminnan perusteita, turvallista kuljettamista ja esimiestaitoja. AEL:n
koulutuksissa saat kaiken nykypäivän työelämässä tarvitsemasi tiedon ja osaamisen!
AEL on Suomen johtava tekniikan alojen
jatkokoulutusta tarjoava yritys. AEL:ssä
käy vuosittain noin 36 000 opiskelijaa.
Lue meistä lisää ael.fi
Seuraa meitä somessa
facebook.com/varastoala
facebook.com/aelkoulutus
twitter.com/aelkoulutus
youtube.com/aelkoulutus
linkedin.com/company/ael
VARASTOINTI
Perustaso
VARASTOALAN PERUSKURSSI,
VARASTON TOIMINNOT
TUTKINNOT
1.–3.2.2016, AEL, Helsinki
Koulutuksessa saat vankan perustietämyksen varaston
työympäristönä, varaston työtehtävistä, koneista, laitteista sekä turvallisuusvaatimuksista. Koulutuksessa
selvennetään alan peruskäsitteistöä. Saat tietoa ammattimaisen varastotyöskentelyn vaatimuksista.
Ohjelmassa
• Varastotoiminnan keskeiset käsitteet
• Varasto työympäristönä ja työturvallisuus
• Varastoitavien tuotteiden erityispiirteet
• Varaston toiminnot ja prosessi
• Tietojärjestelmät
• Varastotyö
• Varaston palvelutaso ja asiakaspalvelu
• Minä varastoprosessin osana
• Työnohjaus varastoissa
Hinta 900 € (+ alv. 24 %)
Syventävä taso
VARASTOESIMIEHEN PERUSKURSSI
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO,
VARASTOPALVELUJEN OSAAMISALA,
VARASTONHOITAJA
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä varaston työtehtävissä, esimerkiksi varastonhoitajana, varastotyöntekijänä, keräilijänä tai trukinkuljettajana.
Logistiikan perustutkinnon suoritettuasi osaat toimia
varastoinnin tärkeimmillä osa-alueilla, kuten tavaran
lähettämisessä ja vastaanottamisessa. Lisäksi hallitset eri keräilymenetelmät, säilytyskalustot ja layoutin.
Muuta keskeistä osaamista ovat työturvallisuudesta
huolehtiminen, trukkityöskentely, yritystalouden osaaminen ja varastoinnin kustannusten hallinta.
Koulutukseen sisältyvät kaikki tärkeimmät,
työelämässä ja alalla tarvittavat lupakortit:
työturvallisuuskortti, hygieniapassi, ensiapu 1,
trukkikortti, tulityökortti sekä lain mukainen yleinen
ADR-tiedostava koulutus.
14.–16.3.2016, AEL, Helsinki
Koulutuksessa perehdyt varastotyön johtamiseen ja esimiestoimintoihin. Saat läpileikkauksen varastotyöhön
liittyvästä asiajohtamisesta (management), kuten toimintojen ohjaus, mittaaminen ja seuranta, sekä henkilöjohtamisen osuudesta (leadership). Punaisena lankana
ovat varastotyön itseohjautuvuus, vuorovaikutteisuus ja
yhteistoiminnallisuus sekä esimiehelle asetettavat velvoitteet ja oikeudet varaston eri roolien välillä. Näkökulmaa rakennetaan sekä esimiesten että henkilöstön
suunnasta.
Ohjelmassa
• Varastointi osana logistista kokonaisuutta
• Varasto turvallisena työympäristönä
• Varaston prosessien tunnusluvut ja mittaaminen
• Varaston rooli sisäisenä tai ulkoisena palveluelementtinä
• Varastoinnin lisäarvopalvelut, asiakkuudet ja
asiakaspalvelu
• Varastoinnin kustannukset ja budjetointi
• Kehittämistoimenpiteet varastossa
• Henkilöstöjohtamisen toimintaympäristö
• Ammattina esimies, esimiehen oikeudet ja
velvollisuudet
• Tilannejohtaminen
• Esimiehen vuorovaikutustaidot, suorapuheisuus ja
palaute
• Ihmisten motivoiminen, henkilöstön kehittäminen
Hinta 900 € (+ alv. 24 %)
VARASTOALAN AMMATTITUTKINTO
Koulutus on tarkoitettu varastotyössä jo toimineille.
Tutkintoon valmistavassa koulutuksessa päivität tietosi ja saat varmuutta osaamiseesi. Tutkinnon suorittaminen on osoitus ammattilaisuudestasi.
Koulutus antaa valmiuksia varaston työtehtävien ja
toimintojen kehittämiseen sekä mahdollistaa etenemisen vastuullisiin alan tehtäviin. Valinnaisena tutkinnon osana voit valita esimiesvalmiudet.
VARASTOALAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO
Koulutuksessa saat välineitä varastotyöprosessin
tehokkuuden ja laadun kehittämiseen. Oman esimiestyön ja työyhteisön kehittäminen ovat keskeisiä
aiheita. Opit ymmärtämään logistiikan käsitteet, saat
valmiuksia kysyntä–toimitusketjun hahmottamiseen
ja välineitä toiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Koulutuksessa teet kehitysprojektin omalta työpaikaltasi.
Tutkinto on tarkoitettu varastojen ja terminaalien päälliköille, esimiehille, työnjohtajille tai näihin tehtäviin
valmentautuville. Hakijalta odotetaan 5 vuoden monipuolista työkokemusta alalta.
TRUKKIKOULUTUS
Perustaso
Erikoistumistaso
TRUKINKULJETTAJAN PERUSKURSSI
TRUKINKULJETTAJIEN PEREHDYTTÄJÄ- JA
OPETTAJAKOULUTUS
7.–8.3.2016, AEL, Helsinki
11.–12.4.2016, AEL, Oulu
16.–17.5.2016, AEL, Helsinki
Koulutuksessa saat keskeiset tiedot trukkityöskentelyyn
vaadittavan kokonaisuuden (ajo-ohjeet, tekniikka, ympäristö) hallinnasta sekä opit ymmärtämään trukkityöskentelyyn liittyvät henkilö-, ympäristö- ja tuotevahinkoriskit.
11.–13.4.2016, AEL, Helsinki
13.–15.4.2016, AEL, Oulu
Koulutus antaa yrityksille valmiuksia valmentaa ja varmistaa trukinkuljettajien ja trukin käyttäjien tieto- ja taitotasoa asetuksen 403/2008,14 § mukaiseen trukinkuljettamisen henkilökohtaiseen ajoluvan kirjoittamiseen.
Koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti työturvallisuuslain asioita, joiden avulla voit opastaa ja perehdyttää henkilökuntaa trukinkuljettajan työtehtäviin.
Työturvallisuuslain mukaan työantajan velvollisuutena
on antaa opastus työnsuorittajalle. Koulutus on auttaa
ymmärtämään perehdytyksen merkityksen. Saat käytännön työkaluja opastamiseen, ja opastamista harjoitellaan käytännössä. Koulutuksessa tutustutaan myös eri
trukkimalleihin
Ohjelmassa
Ohjelmassa
• Trukinkuljettajan osaamiselle asetettavat
vaatimukset
• Tekniikka
• Kapasiteetti, nostokyky
• Henkilönostot
• Käytännön harjoittelu ja kokeet
• Trukinkuljettajan osaamiselle asetettavat
vaatimukset
• Tekniikka
• Kapasiteetti, nostokyky
• Trukkityöskentelyn ohjeet
• Henkilönostot
• Trukinkuljettajien perehdyttäminen, työnopastus,
työtapojen seuranta
• Käytännön harjoituksia
Hinta 640 € (+ alv. 0 %)
Perustaso
TRUKINKULJETTAJAN KERTAUSKURSSI, CAP
7.3.2016, AEL, Helsinki
11.4.2016, AEL, Oulu
16.5.2016, AEL, Helsinki
Kurssilla opit tavarankäsittelyyn sisältyvät turvallisuus- ja
tuotevahinkoriskit, kuorman vaikutuksen trukin vakauteen, trukkeihin liittyvää lainsäädäntöä sekä käyttämään
asenteellisesti trukkia oikein. Kurssilla voit päivittää ja
uusia AEL:n myöntämän trukkikortin.
Ohjelmassa
• Trukinkuljettajan osaamiselle asetettavat
vaatimukset
• Tekniikka
• Kapasiteetti, nostokyky
• Trukkityöskentelyn ohjeet
• Henkilönostot
Hinta 465 € (+ alv. 24 %)
Hinta 890 € (+ alv. 0 %)
LOGISTIIKAN TURVALLISUUS
Syventävä taso
VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUS JA
VARASTOINTI
9.–10.5.2016, AEL, Helsinki
Koulutuksessa käsitellään toimitusketjun keskeistä lainsäädäntöä, joka säätelee vaarallisten aineiden varastointia ja kuljetuksia. Opit viemään työssäsi turvallisuusajattelua ja tietoa eteenpäin sekä etsimään tietoja oikeista
lähteistä.
Vaarallisten aineiden varastointia ja kuljetuksia säädellään muun muassa kemikaali-, työturvallisuus-, ympäristösuojelu-, pelastustoimi-, painelaite-, sähköturvallisuusja vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännöllä.
Hanki apua lakiviidakossa ja varmista turvallinen lainsäädännön vaatimukset huomioiva toiminta asiantuntijoidemme avustuksella.
Ohjelmassa
• Vaarallisten kemikaalien luokitus ja merkinnät
• Kemikaaleja koskeva turvallisuuslainsäädäntö ja sen
käytännön tulkinta varastoinnissa
• Turvallisuustekijät vaarallisten aineiden
varastoinnissa
• Yrityscase: Vaaralliset aineet osana yrityksen
toimintaa
• Varautuminen onnettomuustilanteisiin
• Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset
Hinta 720 € (+ alv. 24 %)
Syventävä taso
KUORMAN VARMISTAMISEN VAATIMUKSET,
CAP
4.4.2016, AEL, Helsinki
Koulutuksessa perehdymme vastuualueisiin, kuormaamisen, sitomisen ja kuorman varmistamisen pääsääntöihin. Keskitymme asioihin, joiden avulla voit muokata
omaa työsuoritustasi tai antaa päivitettyjä ohjeita. Koulutuksessa käydään läpi riskit ja vaarat, joita väärä kuormaus aiheuttaa liikenneturvallisuudelle.
Koulutuksessa tutustutaan tieliikennelainsäädäntöön,
erilaisiin kuormatiloihin, sidonnan ja tukemisen välineisiin, väärän sijoituksen ja sidonnan mahdollisiin seurauksiin.
Ohjelmassa
• Ajoneuvon ja kuorman asiakirjat
• Kuormaaminen: kuormatilat, kuorman sijoittaminen,
sidonta ja tukemisvälineet
• Merikuljetusten erityisvaatimukset
• Kuljetusketjun vastuu
• Ylikuormauslaki
• Määritelmät
• Menettely
• Harjoituksia kuorman sijoittamisesta, sitomisesta ja
varmistamisesta
Hinta 465 € (+ alv. 24 %)
Syventävä taso
TURVALLISUUSNEUVONANTAJAKOULUTUS
15.–17.2.2016, AEL, Helsinki ja Oulu
Koulutuksessa käsitellään keskeiset asiat 2015 Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä -lakikokoelmasta. Koulutus
valmentaa Trafin turvallisuusneuvonantaja tutkintoon
(lkt 1–9). Harjoituksissa opit käytännönläheisesti käyttämään ja hyödyntämään lakikokoelmakirjaa. Saat asiantuntijalta käytännön neuvoja yrityksesi toimintaan. Verkkoopiskelumateriaali täydentää oppimista.
Koulutus toteutetaan AEL:ssä Helsingissä, ja onlineyhteydellä AEL:n Oulun toimipisteessä.
Ohjelmassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Keskeinen lainsäädäntö
Keskeisimmät muutokset liitteissä A, B ja C
Yleiset säännökset
Luokitusta koskevat säännökset
Luettelo vaarallisista aineista, erityismääräykset,
rajoitettuja määriä koskevat säännökset
Pakkaamista ja säiliöitä koskevat säännökset
Pakkauksien ja säiliöiden rakennetta, hyväksyntää ja
testausta koskevat säännökset
Tartuntavaarallisten ja radioaktiivisten aineiden
pakkaukset sekä IBC-pakkaukset
UN-säiliöt ja metalliset VAK/ADR-säiliöt,
lujitemuovi- ja alipaineelliset jätesäiliöt
Kuljetusta, kuormausta, purkamista ja tavaran
käsittelyä koskevat säännökset
Ajoneuvon miehistöä, varusteita, käyttöä ja
asiakirjoja koskevat määräykset
Ajoneuvon rakennetta ja hyväksyntää koskevat
säännökset
Harjoituksia
Hinta 705 € (+ alv. 0 %)
KOULUTUKSEN TASO
Perustaso: Koulutus sopii perusosaamista tarvitsevalle tai päivittävälle ja tehtäviä vaihtavalle.
Syventävä taso: Koulutus sopii perusteet hallitsevalle.
Erikoistumistaso: Koulutus sopii asiantuntijuutta syventävälle.
OSTOT
Perustaso
Syventävä taso
OSTO- JA HANKINTATOIMINNAN
PERUSKURSSI
OSTOILLA TULOSTA JA KILPAILUKYKYÄ
10.2.–12.2.2016, AEL, Helsinki
Kurssilta saat välttämättömät perustiedot, jotta voit työskennellä hankintaorganisaatiossa. Kurssi soveltuu peruskoulutukseksi kaikilla organisaatiotasoilla osto- ja hankintatoiminnan prosessin eri vaiheissa työskenteleville.
Ohjelmassa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osto- ja hankintatoiminta
Yrityksen hankintaprosessi
Toimittajien valinta
Kilpailuttaminen
Neuvottelut ja niihin valmistautuminen
Sopimusjuridiikka
Hankinnan kehittämisen suunnat
Hankinnan suorittamisen mittaaminen
Toimitusten hallinta
Hinta 920 € (+ alv. 0 %)
21.–22.4.2016, AEL, Helsinki
Koulutus soveltuu syventäväksi koulutukseksi osto- ja
hankintatoiminnassa työskenteleville. Henkilöt, jotka päivittäin työskentelevät operatiivisen hankintaprosessin
parissa, saavat arvokasta tietoa ostotoiminnan kehittämisestä. Yritys voi saada merkittäviä kustannussäästöjä
kehittämällä osto- ja hankintatoimintaa.
Ohjelmassa
Osto- ja logistiikka osana toimitusketjua
• Kaupallinen ostotoiminta, sen merkitys yritykselle ja
keinot sen tehostamiseksi
• Operatiivinen ostotoiminta
• Kuljetusmuodot lyhyesti ja kuljetussopimusten
kilpailuttaminen
• Varaston merkitys ja logistiikkakustannukset
• Palveluhankinnat
Kansainvälinen ostotoiminta
• Kansainvälisen hankinnan erityispiirteet
• Toimittajien ja tuotteiden etsiminen ja alihankinta
• Toimittajien valinta ja kilpailuttaminen
• Toimittajien laadun arviointi ja yhteistyön kehittäminen
• Toimittajien auditointi
• Kulttuurin merkitys
• Toimittajasopimukset ja sen kriittisimmät kohdat
• Toimitusketjun laadun mittaaminen
Hinta 790 € (+ alv. 24 %)
Perustaso
HANKINTATOIMINNAN PERUSTEET
KANSAINVÄLISESSÄ TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ
2.–3.5.2016, AEL, Helsinki ja Oulu
Koulutuksessa saat välttämättömät perustiedot, jotta voit
työskennellä hankintaorganisaatiossa kansainvälisten
hankintojen ja toimitusten parissa. Painopiste on kansainvälisissä hankinnoissa. Koulutus toteutetaan AEL:ssä
Helsingissä ja Oulussa online.
Ohjelmassa
Perustaso:
Koulutus sopii perusosaamista tarvitsevalle tai
päivittävälle ja tehtäviä vaihtavalle.
• Hankinnan rooli kansainvälisessä toimintaympäristössä
• Huolintatoiminta
• Toimituslausekkeet
• Kansainvälinen kuljettaminen
• Varastointi osana toimittamista
• Informaation merkitys kansainvälisessä hankinnassa
Syventävä taso:
Koulutus sopii perusteet hallitsevalle.
Hinta 790 € (+ alv. 0 %)
KOULUTUKSEN TASO
Erikoistumistaso:
Koulutus sopii asiantuntijuutta syventävälle.
Kuvauspaikka: Berner Oy
ael.fi/logistiikka
KYSY LISÄÄ
KATRI KURI
JANNE NEVAKARE
ANTTI KORHONEN
050 374 2193
[email protected]
043 825 9181
[email protected]
0400 209 251
[email protected]
JONNA AKSELILA
SARI STÅHL
044 722 4739
[email protected]
043 826 6611
[email protected]
Osoitelähde: Markkinointirekisteri, AEL, 09 53071
Osoitteenmuutokset: ael.fi/osoite
VEROVÄHENNYSOIKEUS 100 %
Yritykset voivat vähentää koulutuspäivien kustannukset verotuksessa 100-prosenttisesti. Vähennettäviä kustannuksia ovat osallistumismaksu, palkkakulut, kilometrikorvaus, majoituskulut ja päiväraha.
Lisäksi työnantaja saa tehdä enintään kolmen päivän
koulutusvähennyksen/henkilö. Vähennys on keskimääräinen päiväpalkka x koulutuspäivien määrä x 0,5.
Lisätietoja vero.fi.
AEL HOTELLI, HELSINKI
MAJOITUSHINNAT
ILMOITTAUTUMINEN
ael.fi
Syötä sivun ael.fi hakukenttään koulutuksen nimi
ja ilmoittaudu.
PERUUTUSEHDOT
Voit perua osallistumisesi veloituksetta 14 päivää
ennen koulutuksen alkua. Sen jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 prosenttia osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruta lainkaan,
veloitamme koko hinnan.
• yhden hengen huone 120 €/vrk
• kahden hengen huone 160 €/vrk
• kahden hengen huone yhdelle 130 €/vrk
• soluhuone 110 €/vrk
• soluhuone yhdelle 80 €/vrk
• minisviitti 182 €/vrk
Hinta sisältää aamiaisen, saunan ja kuntosalin
käytön sekä voimassa olevan arvonlisäveron.
Majoitusvarausten peruutuksista tulee ilmoittaa viimeistään vuorokausi ennen saapumista.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista veloitamme
yhden vuorokauden huonehinnan.
OSAAMISELLA KILPAILUKYKYÄ
AEL, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki
09 530 71 (vaihde), 09 5307 444 (asiakaspalvelu)
[email protected]
ORGANISATION
CERTIFIED BY
12/2015
Seuraa meitä somessa aelkoulutus