Udbudshæfte - Roskilde Kommune

Comments

Transcription

Udbudshæfte - Roskilde Kommune
Udbud af parcelhusgrunde
2 grunde på Krogkær,
Hyrdehøj
Jyllinge
Gundsømagle
Herringløse
Ågerup/Store Valby
Veddelev
Trekroner
Roskilde
Svogerslev
Placering
af grunde på Krogkær.
Vindinge
Vor Frue
Gadstrup
Snoldelev
Viby/Dåstrup
Roskilde Kommune
Byrådssekretariatet, Jura
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Februar 2016
3
Resumé
Grundenes beliggenhed
LP 621
© Geodatastyrelsen
Roskilde Kommune udbyder 2 grunde til individuelt parcelhusbyggeri
på Krogkær i Hyrdehøj. Grundene ligger indenfor lokalplan nr. 621,
delområde 1.
Grundenes størrelser er h.h.v. 726 m2 og 727 m2 og minimumspriserne er 1.415.000 kr. og 1.500.000 kr. inkl. moms og tilslutningsbetalinger, dog ikke investerings- og stikledningsbetaling til eventuel
fjernvarme.
Grundene er del af en samlet udstykning på 22 grunde, hvor de
øvrige 20 grunde er solgt med overtagelsesdag h.hv. 31. december
2015 og 15. februar 2016.
Tidsfrist for aflevering af købstilbud er 15. februar 2016 kl. 12.00.
4
Parcellerne
Hyrdehøj
Området
Hyrdehøj ligger ca. 3 km vest for Roskilde centrum, og er et af Roskildes
mest attraktive områder.
Området er udbygget med parcelhuse og almene boliger.
Alle hverdagens fornødenheder og tilbud findes i umiddelbar nærhed af
Hyrdehøj. Der er bl.a. børneinstitution, skole, gymnasium, indkøbsmulighed i Hyrdehøj Centeret, Hyrdehøj Skov, Hyrdehøj Stadion og nem tilkørselsadgang til Holbækmotorvejen.
Parcelhusgrundene, der udbydes til salg, grænser mod nord op til Holbækvej og mod øst Hyrdehøj Bygade mod Hyrdehøj Centeret. Mod syd
ligger en nyere bebyggelse ”Firkløveren”, som er en del af en almen
boligafdeling ”Kløverparken”. Mod vest støder området op til et parcelhusområde fra år 2002.
Området fremstår i dag med et skrånende terræn der falder ca. 12 meter
diagonalt fra syd-øst mod nord-vest. I den nord-vestlige del ligger et regnvandsbassin, der bl.a. optager regnvand fra parcelhusbebyggelsen vest for
området. Det er tanken at bassinet skal indgå som et aktivt naturelement
og rekreativt område.
Grundene
Området er omfattet af lokalplan 621.
Der er vejadgang til grundene på Krogkær via den offentlige vej Hyrdehøj
Bygade.
Der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for alle grundejere i
lokalplanområdet. Køber har pligt til medlemskab. Der henvises til grundejerforeningsvedtægtens bestemmelser herom.
Grundene ligger for nuværende indenfor Tjørnegårdsskolens skoledistrikt.
Bebyggelsesmuligheder m.v.
De 2 grunde på Krogkær er beliggende i lokalplanens delområde 1.
Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 30.
Bebyggelse må højest opføres i 2 etager.
På Krogkær husnr. 4 - 22 (delnr. 1-8) og Krogkær husnr. 3 - 5 (delnr. 21-22)
skal boligerne opføres i forskudte plan for at minimere terrænreguleringen.
5
Parcellerne
I henhold til lokalplanen skal tage på beboelse udformes med symmetriske saddeltag med en hældning mellem 30-45 grader eller som flade tage eller med ensidig
taghældning. Tage må ikke udformes som valmede tage. Tage skal være i sort tagpap, sorte/mørkegrå tagsten, sort skifer eller skiferlignende materiale eller have lav
bevoksning af fx. sedum. Tage må ikke være reflekterende. Glansgraden må maksimalt være 20.
Se iøvrigt lokalplanens bestemmelser herom - §§ 6 og 7.
Jordbundsforhold
Der er foretaget én orienterende jordbundsundersøgelser på hver grund. Med forhold
som truffet i den enkelte boring kan der på en række af grundene bygges med normal direkte fundering og med mindre ekstrafundering for gulve, mens man på andre
grunde skal være opmærksom på, at byggeri vil kræve ekstrafundering for såvel
fundamenter som gulve. På enkelte grunde anbefales fundering med borede fundamenter eller evt. på rammede pæle.
På Krogkær husnr. 1, 2 og 3 må det forventes, at der alene kan kloakeres i det område, som er vist skraveret på kortudsnittet for den enkelte parcel.
Området har tidligere været en del af en militær øvelsesplads. I den anledning har
Ingeniørregimentet tilbage i 2002 udstedt frigivelsesattest, efter at relevante dele af
øvelsespladsen har været gennemgået. Ingeniørregimentet oplyser, at det ikke kan
garanteres, at pladsen er ryddet for alle ammunitionsgenstande.
Byggemodning
Alle grunde sælges byggemodnede. Roskilde Kommune betaler alle tilslutningsbetalinger til kloak, vand og el. Med udgangspunkt i tilslutningsbetalinger pr. 1. januar
2016 repræsenterer de samlede kommunale udgifter hertil omkring 103.000 kr. inkl.
moms.
TDC etablerer antenne, telefon og internet i området. Abonnements- drifts- og tilslutningsudgifter afholdes af køber.
Såfremt køber skal tilsluttes kollektiv fjernvarme, skal køber betale investerings- og
stikledningsudgift til Fors A/S. Beløbet udgør i 2016 ca. 40.000 kr. inkl. moms.
6
Parcellerne
Byggepligt og videresalg
Grundene skal bebygges indenfor 1 år fra overtagelsesdagen at regne, og de
må ikke videresælges i ubebygget stand. Der henvises til servitut herom.
Servitutter
Der er tinglyst følgende servitut på grundene:
- servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v.
7
Udbuddet
Salgsprocedure
Roskilde Kommune udbyder grundene til salg uden fast pris, men med minimumspriser. Angivne minimumspriser er inkl. moms.
Se fortegnelse over minimumspriser på side 8.
Tilbud afgives på grundlag af dette udbudshæfte og købsaftale med bilag ved
indsendelse af en underskrevet tilbudsblanket.
Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb.
Den fortrykte tilbudsblanket skal benyttes ved afgivelse af købstilbud.
Der er ingen restriktioner på, hvor mange grunde man kan købe.
Det står Roskilde Kommune frit for at bestemme, hvilken af de grunde, man
har budt på, som man kan købe. Udgangspunktet er, at Roskilde Kommune
kan vælge den købersammensætning, der samlet set giver kommunen den
højeste pris på de udbudte grunde.
Roskilde Kommune kan forkaste alle indkomne tilbud.
Ved købsaftalens underskrift betaler køber kontant til sælger 200.000 kr., mens
restkøbesummen betales kontant til sælger på overtagelsesdagen i overensstemmelse med regning, der udsendes til køber.
Overtagelsesdagen for grundene skal være senest 1. april 2016.
Fortrydelsesret
Hvis grunden skal anvendes til opførelse af en bolig til køber selv, er handlen
omfattet af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom af 14.
juni 1995. Køber eller købers repræsentant har derfor i indtil 6 hverdage efter
sælgers accept af købsaftalen ret til at meddele sælger, at handlen ikke ønskes
gennemført. I andre tilfælde gælder ingen fortrydelsesret for køber.
Hvis køber vil fortryde købet, skal køber betale en godtgørelse på 1% af den
aftalte købesum til sælgeren.
8
Udbuddet
Minimumspriser
Der gælder følgende minimumspriser inkl. moms for grundene:
Krogkær Delnr. M2 Minimumspris Krogkær Delnr. M2 Minimumspris
nr.
nr.
22
1
804
SOLGT
21
12 666
SOLGT
20
2
716
SOLGT
19
13 704
SOLGT
18
3
762
SOLGT
17
14 751
SOLGT
16
4
997
SOLGT
15
15 766
SOLGT
14
5
727
1.500.000
13
16 707
SOLGT
10
6
726
1.415.000
9
17 629
SOLGT
6
7
737
SOLGT
7
18 674
SOLGT
4
8
761
SOLGT
1
19 668
SOLGT
12
9
776
SOLGT
11
20 640
SOLGT
8
10 737
SOLGT
5
21 642
SOLGT
2
11 720
SOLGT
3
22 624
SOLGT
9
Udbuddet
Bilag
- Tilbudsblanket
- Købsaftale
- Matrikelkort
- Udstykningsplan af 9. september 2015
- Måleblad af 2. september 2015
- Lokalplan 621 for boliger ved Hyrdehøj Bygade
- Servitut om forbud mod videresalg i ubebygget stand m.v. med bilag
- Tingbogsattest
- Kortudsnit over ejendommen (stikskitse) fra september 2015
- Vedtægter for Grundejerforeningen Krogkær og Engmarken med kortbilag
- GEO’s geotekniske rapport nr. 1 af 26. august 2015
- Geotekniske undersøgelser, udført af MOE i maj 2015
- Frigivelsesattest i form af breve af 14. juni 2002 og 8. april 2002 fra Ingeniørregimentet med
kortbilag
- Miljøtekniske undersøgelser, udført af MOE i maj 2015
- Bindende udtalelse vedrørende jordfaste fortidsminder af 14. august 2015
- Oplysning om fortrydelsesret
- Udbudshæfte
Bilagene kan ses på www.roskilde.dk/grunde
10
Udbuddet
Information
Spørgsmål til materialet kan rettes til Marina Henriksen (tlf. 4631 8018 eller mail
[email protected]) eller Hanne Gauhl Bentsen (tlf. 4631 8016 eller mail
[email protected]).
Tilbuddet
Tidsfrist for afgivelse af købstilbud er 15. februar 2016 kl. 12.00.
Tilbudsblanket skal fremsendes til Roskilde Kommune, ByrådssekretariatetJura, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde
i en lukket kuvert mrk. ”Krogkær - Bud på parcelhusgrund”

Similar documents