Network Statement 2017

Comments

Transcription

Network Statement 2017
VEDLEGG 1.3 Rettslig forankring
VEDLEGG / ANNEX: 3.6.2.2
Network Statement 2017
3.6.2.2 Vognlastterminaler
Conventional Wagon Load Terminals
Gyldighetsperiode: 11. desember 2016-9. desember 2017
Validity Period: 11 December 2016-9 December 2017
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
1 / 23
3.6.2.2 Vognlastterminaler/Conventional Wagon Load Terminals
3.6.2.2 VOGNLASTTERMINALER
3.6.2.2 CONVENTIONAL WAGON LOAD
TERMINALS
På en vognlastterminal lastes/losses gods på
godsvogner i ulike, ikke standardiserte
lastbærere (forskjellig fra kombiterminaler).
At Conventional Wagon Load Terminals freight is
loaded/unloaded on wagons in different, not
standardised carriers (different from Intermodal
Freight Terminals).
Terminaler som omtales i denne utgaven av
Network Statement er disse:




Arna, Bergen
Bilavlastingsterminal, Heimdal
Minde, Bergen
Palmafoss, Voss
Terminals mentioned in this version of Network
Statement are:
See left pane
Vognlastvirksomhet drives i tillegg ved



Brattøra, Trondheim
Rolvsøy, Fredrikstad
Sundland, Drammen
Conventional freight handling also takes place
at:
See left pane
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
2 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Forklaring av noen uttrykk i tabellene / Explanation of some expressions in the tables:
Uttrykk/Expressions
Explanation
Terminalens navn og adresse
Name and address
Kontaktperson Navn
Contact person
Terminaltype
Terminal type
Åpningstid
Opening hours
Ma-fr
Monday-Friday
Lø
Saturday
Sø og h.
Sunday and public holidays
Type spisemulighet for personell
Catering facilities for personell
Adkomst
Access
Lengde på lengste lastegater (m)
Length of longest loading yards (m)
Type dekke på lastegater
Type of cover on loading yards
Max last på lastegater (tonn)
Max. load on loading yards (tons)
Maks. punktlast (tonn)
Max. point load (tons)
Maks. aksellast for biler (tonn)
Max. axel load for cars (tons)
Løfteanordninger tilgjengelig i dag
Lifting equipment available today
Eier av løfteanordninger
Owner of lifting equipment
Oppstillingskapasitet for godsvogner (antall)
Storage capacity for freight wagons (number)
Lagringskapasitet for containere (antall)
Storage capacity for containers (number)
Veiprofil i planoverganger (m)
Road profile in level crossings (m)
Vei
Road
Offentlig vei
Public road
Betong
Concrete
3 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Uttrykk/Expressions
Explanation
Brostein
Cobblestone
Beleggstein
Facing stone
Lengde
Length
Kai
Quay
Spor
Track
Oppstillingsområde
Storage area
Togspor
Running track
Lastespor
Loading siding
Godsterminal
Freight terminal
Godsspor
Freight track
Havnespor
Dock railway
Sporveksel
Switch
Godsekspedisjon
Freight office
Lastegate
Loading yard
Rampe
Open platform (freight)
JBV
Norwegian National Rail Administration
Eier
Owner
Merknad
Comment
4 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Arna godsterminal (Bergen)
Generelle opplysninger / General information
Terminalens navn og adresse
Arna godsterminal
Kontaktperson Navn
Jernbaneverket Region Vest
Tlf.
Strømgt. 4, 5015 Bergen
Epost
[email protected]
Terminaltype (benevnelse)
Åpningstid
Vognlastterminal (kombiterminal)
Ma-fr
Lø
Sø og h.
Type spisemulighet for personell
Adkomst
Lengde på lengste lastegater (m) 2 spor à 130 m / 2 tracks of each 130 m
Lastegatene trenger oppgradering /The
Type dekke på lastegater
Max last på lastegater (tonn)
Maks. punktlast (tonn)
Maks. aksellast for biler (tonn)
Løfteanordninger tilgjengelig i
dag
Eier av løfteanordninger
Oppstillingskapasitet for
godsvogner (antall)
Lagringskapasitet for containere
(antall)
Ingen kran/No crane
5 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Veiprofil i planoverganger (m)
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
6 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Kart over området / Map(s) of the area (Arna)
7 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Kilde / Source: Statens Kartverk
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
8 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Heimdal bilavlastningsterminal
Generelle opplysninger / General information
Terminalens navn og adresse
Heimdal bilavlastingsterminal
Terminalen 3, 7080 Heimdal
Kontakt
Jernbaneverket Region Nord
Adresse
Osloveien 105, 7018 Trondheim
Tlf.
05280
Epost
[email protected]
Terminaltype (benevnelse)
Bilavlastingsterminal
Åpningstid
Ma-fr
Døgnåpent, selvbetjening /
Lø
Open 24h, self service
Sø og h.
Type spisemulighet for personell
Adkomst
Lengde på lengste lastegater (m) 2 spor à 130 m / 2 tracks of each 130 m
Type dekke på lastegater
Asfalt / Asphalt
Max last på lastegater (tonn)
Maks. punktlast (tonn)
Maks. aksellast for biler (tonn)
Løfteanordninger tilgjengelig i
dag
Eier av løfteanordninger
Oppstillingskapasitet for
godsvogner (antall)
Lagringskapasitet for containere
Ingen kran/No crane
9 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
(antall)
Veiprofil i planoverganger (m)
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
10 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Kart over området / Map(s) of the area (Heimdal)
Kilde / Source: Statens Kartverk
11 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
12 / 23
Sporoversikt / Track overview (Heimdal)
Lastegate/
Load
transfer
yard
Spor/Track
Nr.
Type
Pukkspor
Lengde
(effektiv)/ Eier/
Length
Owner
(effective)
(m)
350
JBV
1
Rampespor
130
JBV
2
Rampespor
130
JBV
Stamspor
280
JBV
Lengde
inntil spor/
Length
along track
(m)
Siderampe/
Side ramp
Lengde/ Høyde/
Length Height
(m)
(m)
Løfteanordning/
Lifting
equipment
Merknad/
Comment
Type
L fra spv26
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
13 / 23
Spor merket
x: ikke i
bruk/
Tracks
marked x:
not in use
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Minde godsterminal (Bergen)
Generelle opplysninger / General information
Terminalens navn og adresse
Minde godsterminal
Kontaktperson Navn
Jernbaneverket Region Vest
Tlf.
Strømgt. 4, 5015 Bergen
Epost
ROM Eiendomsutvikling AS for sporene 7, 8 og 9
23 15 12 33/72 57 28 45
Terminaltype (benevnelse)
Åpningstid
Ma-fr
Lø
Sø og h.
Type spisemulighet for personell Ingen
Adkomst
Fra offentlig vei /From public road
Lengde på lengste lastegater (m) Se tabell/See table
Type dekke på lastegater
Asfalt, betong på rampe/Asphalt, concrete on ramp
Max last på lastegater (tonn)
Maks. punktlast (tonn)
Maks. aksellast for biler (tonn)
10 tonn
Løfteanordninger tilgjengelig i
dag
Ingen kran/No crane
Eier av løfteanordninger
Oppstillingskapasitet for
godsvogner (antall)
Lagringskapasitet for containere
(antall)
14 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Veiprofil i planoverganger (m)
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Ingen planovergang/No level crossing
15 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Kart over området / Map(s) of the area (Minde)
16 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Kilde/Source: Statens Kartverk
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
17 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
18 / 23
Sporoversikt / Track overview (Minde)
Lastegate/
Load
transfer
yard
Spor/Track
Nr.
Type
Lengde
(effektiv)/ Eier/
Length
Owner
(effective)
(m)
155
JBV
1
Lastespor
2
Lastespor
120
JBV
3
Hensetting
260
JBV
4
Hensetting
135
JBV
5
Hensetting
120
JBV
6
Hensetting
285
JBV
7
Lastespor
265
ROM
8
Lastespor
265
ROM
9
Lastespor
325
ROM
Lengde
inntil spor/
Length
along track
(m)
155
Siderampe/
Side ramp
Lengde/ Høyde/
Length Height
(m)
(m)
Løfteanordning/
Lifting
equipment
Merknad/
Comment
Type
120
265
325
12,0
1,18
Enderampe
12,0
1,18
Enderampe
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Palmafoss godsterminal, Voss
Generelle opplysninger / General information
Terminalens navn og adresse
Kontaktperson Navn
Palmafoss godsterminal
Voss
Jernbaneverket Region Vest, Strømgt 4, 5015 Bergen
55 96 61 02
Tlf.
Epost
Terminaltype (benevnelse)
Åpningstid
Ma-fr
Lø
Sø og h
Type spisemulighet for personell Ingen
Adkomst
Fra offentlig vei eller på sporet fra Voss stasjon/
From public road or the track from Voss station
Lengde på lengste lastegater (m) Se tabell/See table
Type dekke på lastegater
Asfalt, betong på rampe/Asphalt, concrete on ramp
Max last på lastegater (tonn)
Maks. punktlast (tonn)
Maks. aksellast for biler (tonn)
10 tonn
Løfteanordninger tilgjengelig i
dag
Stasjonær kran med løftekapasitet på 10 tonn/
Stationary crane with lifting capacity of 10 tons
Eier av løfteanordninger
Oppstillingskapasitet for
godsvogner (antall)
Lagringskapasitet for containere
(antall)
19 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Veiprofil i planoverganger (m)
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
5 m bredde
20 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Kart over området/Map(s) of the area (Palmafoss)
21 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
Kilde/Source: Statens Kartverk
Skjematisk sporplan over terminalområdet / Schematic track layout of terminal area (Voss)
22 / 23
Jernbaneverket
Network Statement 2017
Vedlegg/Annex 3.6.2.2
Vognlastterminaler/
Conventional Wagon Load Terminals
23 / 23
Sporoversikt / Track overview (Voss)
Lastegate/
Loading
yard
Spor/Track
1
Lastespor
190
JBV
Lengde
inntil spor/
Length
along track
(m)
120
2
Lastespor
170
JBV
120
3
Lastespor
200
JBV
150
4
Rampespor
60
JBV
50
Nr.
Type
Lengde/
Length
(m)
Eier/
Owner
Siderampe/
Open platform
Lengde/ Høyde/
Length Height
(m)
(m)
Løfteanordning/
Lifting
equipment
Merknad/
Comment
Type
(Strøket)

Similar documents