Infektionsmanual VÅRDHYGIEN Basala hygienrutiner Förklaring till

Comments

Transcription

Infektionsmanual VÅRDHYGIEN Basala hygienrutiner Förklaring till
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Sida 1 (10)
Infektionsmanualerna är tänkta som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet på
vårdavdelning.
Basala hygienrutiner
Det är inte alltid man känner till förekomsten av kolonisation/infektion hos patienten
inför vårdtillfället. Arbeta därför alltid strikt efter basala hygienrutiner. Vid korrekt
efterlevnad krävs sällan extraåtgärder i form av kontrollodlingar hos medpatienter,
personal eller miljö. Följ SOSFS 2015:10 om basala hygienrutiner och Region Skånes
instruktioner för basal hygien och arbetsklädsel.
Förklaring till vårdrumsplacering
I manualerna används förkortningarna E och I, samt I*
E betyder att patienten skall vårdas på enskilt rum med egen toalett. Patienten kan
vistas utanför vårdrummet.
I betyder att patienten isoleras och endast får vistas på vårdrummet. Dörren till rummet
skall vara stängd.
I* betyder att patienten isoleras på rum med sluss och undertrycksventilation. Detta
innebär oftast att vården sker på infektionsklinik.
Material och utrustning
Endast den utrustning och det material som behövs för vården skall finnas tillgängligt på
vårdrummet och helst förvaras i skåp. Det är en fördel att ha rumsbunden utrustning, tex
blodtrycksmanschetter, lyfthjälpmedel etc. All utrustning måste desinfekteras mellan
patienter.
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Sida 2 (10)
Städning
Daglig städning
Om inget annat uppges sker detta enligt sedvanlig städmetodik. Om specifika medel ska
användas anges det i tabellen - se respektive smittämne.
Slutlig städning
Städning som utförs när patienten gått hem, byter vårdplats eller när isoleringsvård
bryts. Skall alltid föregås av daglig städning. Då slutlig städning är utförd och ytorna
torkat är rummet klart att tas i bruk.
Om inget annat uppges sker slutlig städning enligt sedvanlig städmetodik. Om specifika
medel ska användas anges det i tabellen - se respektive smittämne.
Punktdesinfektion
Innebär att, så snart detta upptäcks, spill avlägsnas med samma medel som används vid slutlig
städning.
Bakgrundslitteratur
SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg
Vårdhandboken
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion (smittämne) Inkubationstid Smittsamhetsperiod
Acinetobacter
karbapenemresistenta
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Rumsplacering
Personal
(Åtgärder
utöver basala
hygienrutiner)
I
Sida 3 (10)
Daglig
Slutlig Smittförande
städning städning
avfall
D/A
D/A
Risktvätt
Ytterligare
information
Nej
Acinetobacter
Nej
Nej
Streptokocker grp
A, C, G
Isolering de två
första
behandlingsdygnen
på BB och
perinatalavd.
Nej
Nej
Vid generaliserad
bältros se
Vattkoppor
Nej
I
Betastreptokocker
grupp A, C och G
Bältros(Herpes zoster/varicella zostervirus)
Varierar
2-3 veckor.
Kan orsaka
vattkoppor
hos mottaglig
person
Beh:1-2 dygn Obeh:
veckor
Tills blåsorna torkat
in
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
De första två
dygnen.
E
Personal som ej
haft vattkoppor
och är
ovaccinerad bör
ej vårda patient
med
generaliserad
bältros
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Personal
(Åtgärder utöver Daglig
Slutlig Smittförande
basala
städning städning
avfall
hygienrutiner)
Infektion
(smittämne)
Inkubationstid Smittsamhetsperiod
Calicivirus (RotaSapo- och Norovirus)
12-48 timmar
48 timmar efter att
diarréer/ kräkningar
upphört
2-7 dagar
Smittar vanligtvis ej
mellan människor
vid diarré
Vid diarré
I
Handtvätt med
tvål före
Toalett:K
handdesinfektion
1-3 veckor
I
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
Campylobakter
Clostridium difficile
Rumsplacering
I
E
EHEC
Enterohemorragisk
e-coli
3-8 dagar
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
Sida 4 (10)
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
R/D
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
Risktvätt
Ytterligare
information
Virusorsakad
gastroenterit
D*
Nej
Ja, om
kontaminerad
Toalett:
D
Nej
Nej
K
Nej
Nej
D/A
Nej
Ja, om
kontaminerad
Clostridium
difficile
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion
(smittämne)
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Rumsplacering
Inkubationstid Smittsamhetsperiod
ESBL A och M
Extended spectrum
betalactamases
Personal
(Åtgärder utöver Daglig
Slutlig
basala
städning städning
hygienrutiner)
Sida 5 (10)
Smittförande
avfall
Risktvätt
Ytterligare
information
Klebsiella:
D/A
Nej
Nej
ESBL-bildande
bakterier
D/A
Nej
Nej
ESBL karbabildande
tarmbakterier
Nej
Nej
E
Kan ta upp till
ca 1 vecka.
Dagar-år
Se ovan
Dagar-år
2-6 veckor
2 veckor före till cirka
1 vecka efter
icterusdebuten
1-6 månader
Kronisk om ej
behandlad och/eller
utläkt
vid
riskfaktorer
för
smittspridning
samt vid
klebsiella
ESBL carba
ESBL m karbapenemresistens
Hepatit A
Hepatit B och C
HIV
I
I
vid diarré
D/A
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
E
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
vid stor risk
för blödning
Ja, om
Ja, om
kontaminerad kontaminerad
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion
(smittämne)
Inkubationstid
Influensa
1-4 dagar
Legionella
2-14 dagar
Smittsamhetsperiod
Vanligen 5-7 dygn.
(Spädbarn/Immunsupprimerade
ev längre)
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Rumsplacering
Personal
(Åtgärder
utöver basala
hygienrutiner)
I
Munskydd IIR
vid omvårdnad.
Visir vid risk för
stänk mot
ansiktet.
Andningsskydd
FFP3 vid risk för
aerosolbildning
Sida 6 (10)
Daglig
Slutlig Smittförande
städning städning
avfall
Risktvätt
Ytterligare
information
Nej
Nej
Influensa
Nej
Nej
Legionella
Nej
Ja
Nej
Nej
Behandlad:
1-2 veckor
Löss
Obehandlad:
E
Månader-år
Meningokocker
2-10 dagar
Behandlad:
1 dygn
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
I
Första
dygnet efter
insatt
behandling
Munskydd IIR
de två första
vårddygnen
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion
(smittämne)
Inkubationstid Smittsamhetsperiod
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Rumsplacering
Misstänkt MRB
Multiresistenta
bakterier
MRSA
Kan ta upp till
ca 1 vecka.
Sida 7 (10)
Personal
(Åtgärder utöver Daglig
Slutlig Smittförande
basala
städning städning
avfall
hygienrutiner)
I
Munskydd
vid tillfälle då
partiklar vivlar
upp
I*
Personal som
inte haft
mässling eller är
ovaccinerade
skall inte vårda
pat
I
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
D/A
D/A
Risktvätt
Ytterligare
information
Ja
Ja
Multiresistenta
bakterier
Ja
Ja
Meticillinresistenta
staph aureus
Mycoplasma
1-4 veckor
Mässling
1-14 dagar
Paratyfoidfeber
1-4 veckor
3-5 dygn efter
utslagsdebut
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
Toalett:
Ja, om
Ja, om
D
kontaminerad kontaminerad
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion
(smittämne)
Pneumokocker
Penicillinresistenta
Inkubationstid
Smittsamhetsperiod
Rumsplacering
Varierar
Behandlad:
1-2 dygn
E
Pseudomonas,
MBL-producerande
RS-Virus
Salmonella
Shigella
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Personal
(Åtgärder utöver Daglig
Slutlig Smittförande
basala
städning städning
avfall
hygienrutiner)
Munskydd IIR vid
risk för stänk
eller droppsmitta
I
3-7 dagar
3-8 dagar, längre för
spädbarn/immunsupprimerade
6-72 timmar
1-4 dygn
Obehandlad:
Veckor
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
Sida 8 (10)
D/A
D/A
Risktvätt
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
I
Munskydd IIR vid
risk för stänk
eller droppsmitta
I
vid diarré
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
Toalett:
D
Nej
Ja, om
kontaminerad
I
vid diarré
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
Toalett:
D
Nej
Ja, om
kontaminerad
Ytterligare
information
MBLproducerande
pseudomonas
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion
(smittämne)
Skabb
Tuberkulos i lunga
och larynx
Inkubationstid Smittsamhetsperiod
2-6 veckor
Smitta kan
konstateras
med PPD eller
IGRA efter 2-8
v
Veckor-månader
Till cirka 2 veckor
efter insatt
behandling. Längre
vid resistent TBC
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Rumsplacering
E
I*
Sida 9 (10)
Personal
(Åtgärder utöver Daglig
Slutlig Smittförande
basala
städning städning
avfall
hygienrutiner)
Använd handskar
och långärmad
rock med mudd
Andningsskydd
FFP3 i smittsamt
skede
R/A
R/A
R/A
Nej
Ja
Risktvätt
Ytterligare
information
Ja
PM kommer…
Särskilda rutiner
gäller endast i
smittsamt skede,
ca 2 beh.veckor.
Ja, om
kontaminerad Smittsamhetsbedömning görs
av beh. läkare.
Tuberkulos
Tyfoidfeber
1-4 veckor
Tills negativa
odlingar
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
I
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
D/A
Ja
Ja
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett
Infektionsmanual
VÅRDHYGIEN
Utarbetad av: Maria Willers, Carina Boström & Ulf Karlsson
Godkänd av: Eva Melander
Infektion
(smittämne)
Vattkoppor
VRE
Vancomycinresistenta
enterokocker
Inkubationstid Smittsamhetsperiod
2-3 veckor
Tills blåsorna torkat
in
Datum: 2016-02-16
Ersätter: 2015-11-27
Rumsplacering
I*
Sida 10 (10)
Personal
(Åtgärder utöver Daglig
Slutlig Smittförande
basala
städning städning
avfall
hygienrutiner)
Personal som
inte haft vattkoppor och är
ovaccinerad bör
inte vårda
patienten
Risktvätt
Ja
Ja
Nej
Nej
Ytterligare
information
I
Kan ta upp till
ca 1 vecka.
vid
riskfaktorer,
annars
Handtvätt med
tvål före
handdesinfektion
D/A
D/A
VRE
E
R/A = Rengöringsmedel till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor.
K = Klorpreparat 1:10
D* = Desinfektionsmedel Virkon 1 % till golv och övriga ytor.
D/A = Desinfektionsmedel Virkon 1% alternativt Gigasept Instru AF 2 % till golv.
Alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensider till övriga ytor
R/D = Rengöringsmedel till golv, Virkon 1 % till övrigt inkl. toalett