Workshop 3, Miljö & energi, Inledning

Comments

Transcription

Workshop 3, Miljö & energi, Inledning
ESI-fonderna
Välkomna till WS3,
om utvärdering av målen att…
Skydda miljön och främja
en koldioxidsnål ekonomi
ESI-fonderna
Fondövergripande och gemensamma tematiska mål i Sverige
• Landsbygdsfonden och Regionala
utvecklingsfonden skall bidra till en
koldioxidsnål ekonomi
• Landsbygdsfonden samt Havs- och
fiskerifonden skall bidra till att
skydda miljön
• De tre fonderna skall samtidigt bidra
till andra mål, bland annat till
förbättrad konkurrenskraft
ESI-fonderna
Jordbruksverket: 3 ESI-program och 4 fonder, miljöåtgärder viktiga
• Exempel på åtgärder för att förbättra miljön och klimat
i. arealbaserade, t.ex. miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion,
kompensationsstöd
ii.investeringsstöd, t.ex. miljöinvesteringar och investeringar för minskad klimatpåverkan
• Exempel på utvärderingsfrågor: I vilken utsträckning har insatserna bidragit till…
… att bevara och förbättra biologiska mångfalden, förbättrad vattenförvaltning?
… att effektivisera energianvändningen, öka användningen av förnybara energikällor?
… att minska utsläppen av växthusgaser?
… att minska miljöpåverkan från fiske och vattenbruk?
… EU 2020-målen (klimatpåverkan, biologisk mångfald etc.)?
ESI-fonderna
Regionala utvecklingsfonden: tematisk programövergripande utvärdering
• Utvärderingsuppdrag: Bedöma de enskilda programmens…
–
–
–
–
–
–
måluppfyllelse
bidrag till resultatindikatorerna
bidrag till EU 2020
integrering av horisontella kriterier
bidrag till gränsöverskridande samarbete inkl. Östersjöstrategin
bidrag till den nationella strategin
Bidra till lärande och spridning av resultat
ESI-fonderna
Dagens workshop
• Inledning, erfarenheter och frågeställningar från utvärderare:
– Åke Axenbom, Energimyndigheten
– Mikael Lantz, Miljö- och Energisystem, Lunds Tekniska Högskola
•
•
•
•
Hur utvärderar vi målen för miljö, klimat och energieffektivisering?
Vilka utmaningar innebär det att utvärdera dessa mål?
Hur kan vi samtidigt utvärdera olika mål?
Har vi lyckats? Hur lär vi för framtiden?

Similar documents