1 Koppling mellan styrdokumenten på

Transcription

1 Koppling mellan styrdokumenten på
Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor
Förmåga att …
Citat från examensmålen
för NA-programmet
Citat från kommentarerna till
målen för gymnasiearbetet
på NA-programmet
Citat från ämnesplanerna (ämnets syfte) i
biologi, fysik och kemi
samhällskunskap
svenska
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
analysera samhällsfrågor och
identifiera orsaker och
konsekvenser med hjälp av
samhällsvetenskapliga begrepp,
teorier, modeller och metoder.
[Eleverna] ska […] ges
möjlighet att utveckla sådana
kunskaper om muntlig och
skriftlig kommunikation som
behövs i arbetslivet och för
vidare studier.
[E]leverna ska därför ges
möjlighet att utveckla […]
förmåga att söka [och]
strukturera […] information
från olika källor och medier […].
Undervisningen ska även
bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur
man söker [och]
sammanställer […]
information från olika källor.
I sitt gymnasiearbete visar
eleven
1. tillämpa
införskaffad
ämneskunskap
Utbildningen ska utveckla
elevernas kunskaper om
sammanhang i naturen […]
stimulera [deras] nyfikenhet
och kreativitet samt deras
förmåga till analytiskt
tänkande.
• färdigheter i att använda
relevanta begrepp, teorier,
modeller och metoder för att
hantera sin frågeställning, […]
Eleverna ska ges möjlighet att
analysera och lösa problem
genom resonemang baserade
på begrepp och modeller […].
2. identifiera
och formulera
problem
Utbildningen ska […] stimulera
[eleverna] att se möjligheter,
försöka lösa problem, ta
initiativ och omsätta idéer i
praktisk handling.
• färdigheter i att avgränsa sin
frågeställning,
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
analysera och söka svar på
ämnesrelaterade frågor samt
att identifiera, formulera och
lösa problem.
• färdigheter i att använda
lämplig teknik och metod för att
söka information och samla in […]
underlag,
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
planera, genomföra, tolka och
redovisa fältstudier,
experiment och observationer
samt förmåga att hantera […]
utrustning.
3. planera och
genomföra
informationssökning och
datainsamling
[Gymnasiearbetet] ska utföras
på ett sådant sätt att eleven
formulerar en frågeställning
[…].
Experiment, laborationer,
fältstudier och andra
jämförbara praktiska moment
ska […] vara centrala inslag i
utbildningen.
Eleverna […] ska få ta del av
aktuella forskningsrön inom
relevanta områden.
[Gymnasiearbetet] ska utföras
på ett sådant sätt att eleven […]
planerar [och] genomför […] ett
större arbete […].
• förmåga att ta initiativ och
ansvar för att anpassa planering
och arbetssätt efter de
situationer och krav som uppstår
under arbetet,
[Eleverna] ska […] ges möjlighet
att använda datorstödd
utrustning för insamling,
simulering [och] beräkning […]
av data.
I undervisningen ska eleverna
ges möjlighet att arbeta med
olika metoder för att samla in
[…] information.
Undervisningen […] ska syfta
till att eleverna utvecklar sin
förmåga att […] läsa och
arbeta med texter […].
1
4. värdera och
förhålla sig
kritiskt till olika
typer av källor
samt till
resultat och
slutsatser
Eleverna ska […] ges möjlighet
att utveckla en förmåga att
värdera olika typer av källor
och kunna skilja på påståenden
som bygger på vetenskaplig
respektive icke-vetenskaplig
grund.
[Gymnasiearbetet] ska utföras
på ett sådant sätt att eleven […]
utvärderar ett större arbete […]
Eleven ska […] diskutera sitt
arbete muntligt samt ge
respons på andra
gymnasiearbeten.
5. bearbeta
information
och data, och
dra slutsatser
Förmågan att söka, sovra,
bearbeta och tolka information
[…] är viktig för naturvetare och
matematiker. Utbildningen ska
därför ge god vana att använda
modern teknik och utrustning.
• förmåga att kritiskt värdera och
förhålla sig självständigt till valda
källor,
• förmåga att värdera […] sina
resultat utifrån val av metod och
källor samt utifrån egna
arbetsmetoder och egen
arbetsinsats, samt
• förmåga att ge, beakta och
värdera saklig respons.
• färdigheter i att använda
lämplig teknik och metod för att
[…] bearbeta underlag
• förmåga att […] dra slutsatser
om sina resultat utifrån val av
metod och källor samt utifrån
egna arbetsmetoder och egen
arbetsinsats
Undervisningen ska […] bidra
till att eleverna utvecklar
förmåga att kritiskt värdera och
skilja mellan påståenden som
bygger på vetenskaplig
respektive icke-vetenskaplig
grund.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
[…] kritiskt granska och tolka
information från olika källor
samt värdera källornas relevans
och trovärdighet.
Undervisningen ska även
bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper om hur
man […] kritiskt granskar
information från olika källor.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
[…] identifiera orsaker och
konsekvenser […].
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att [..]
arbeta med [och] reflektera
över […] texter samt
producera egna texter med
utgångspunkt i det lästa.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
reflektera över och
värdera valda strategier,
metoder och resultat.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
använda kunskaper i bi/fy/ke
för att […] granska och
använda information.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
analysera och söka svar på
ämnesrelaterade frågor samt
att […] lösa problem.
Undervisningen ska innefatta
naturvetenskapliga
arbetsmetoder som att […]
bearbeta [och] tolka […]
resultat och information.
[Eleverna] ska […] ges möjlighet
att använda datorstödd
utrustning för […] bearbetning
[…] av data.
[E]leverna ska därför ges
möjlighet att utveckla […]
förmåga att dra slutsatser
utifrån informationen [från
olika källor och medier].
Undervisningen […] ska ge
eleverna tillfälle att värdera
andras muntliga
framställningar och texter
samt bearbeta sina egna
muntliga framställningar och
texter, efter egen värdering
och andras råd.
I undervisningen ska eleverna
ges möjlighet att arbeta med
olika metoder för att […]
bearbeta information.
2
6. relatera
införskaffad
kunskap till
individ och
samhälle
Utbildningen ska ge förståelse
av hur naturvetenskap och
samhällsutveckling ömsesidigt
har påverkat och påverkar
varandra och särskilt belysa
naturvetenskapens roll i frågor
om hållbar utveckling.
Eleverna ska också ges
möjlighet till etiska diskussioner
om naturvetenskapens roll i
samhället.
• förmåga att belysa
frågeställningen ur olika
perspektiv,
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] kunskaper om
fysikens betydelse för individ
och samhälle.
Undervisningen ska […] bidra till
att eleverna, från en
naturvetenskaplig
utgångspunkt, kan delta i
samhällsdebatten och diskutera
etiska frågor och
ställningstaganden.
[U]ndervisningen [ska] bidra till
att skapa förutsättningar för ett
aktivt deltagande i
samhällslivet.
Eleverna ska ges möjlighet att
bygga upp en tillit till sin egen
språkförmåga och tillägna sig
de språkliga redskap som
krävs för vardags- och
samhällsliv.
3
7.
kommunicera
kunskap utifrån
syfte, situation
och mottagare
Utbildningen ska […] utveckla
elevernas förmåga att
argumentera och att uttrycka
sig i avancerade skriv- och
talsituationer med anknytning
till naturvetenskap och
matematik.
Eleverna ska även kunna förstå,
läsa och skriva om samt
diskutera grundläggande
naturvetenskap på engelska.
Gymnasiearbetet ska redovisas i
en skriftlig rapport med en kort
sammanfattning på engelska.
Eleven ska presentera […] sitt
arbete muntligt […].
• färdigheter i att presentera
resultatet i en skriftlig rapport
som uppfyller genrens
grundläggande krav på
språkriktighet och formell
struktur,
• färdigheter i att muntligt
sammanfatta och presentera
gymnasiearbetet på ett sätt som
är anpassat till situationen och
målgruppen, samt
• färdigheter i att kort
sammanfatta resultatet skriftligt
på engelska med ett
ämnesadekvat språk.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att
använda kunskaper i bi/fy/ke
för att […] kommunicera […].
I undervisningen ska eleverna
ges tillfällen att […] presentera
analyser och slutsatser.
[Eleverna] ska […] ges möjlighet
att använda datorstödd
utrustning för […] presentation
av data.
Genom undervisningen ska
eleverna även ges möjlighet att
uttrycka kunskaper och
uppfattningar såväl muntligt
som skriftligt samt med hjälp av
modern informationsteknik.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] förmåga att tala
inför andra på ett sätt som är
lämpligt i
kommunikationssituationen
samt att delta på ett
konstruktivt sätt i förberedda
samtal och diskussioner.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] kunskaper om
språkriktighet i text samt
förmåga att utforma muntliga
framställningar och texter
som fungerar väl i sitt
sammanhang.
Undervisningen […] ska ge
eleverna förutsättningar att
utveckla […] kunskaper om
den retoriska
arbetsprocessen, dvs. att på
ett strukturerat och metodiskt
sätt planera och genomföra
muntlig och skriftlig
framställning som tar hänsyn
till syfte, mottagare och
kommunikationssituation i
övrigt.
Progressionen i de programövergripande förmågorna
1. Förmåga att tillämpa ämneskunskaper
4
I projektbaserad undervisning handlar förmågan att tillämpa ämneskunskaper om de delar av ämnesplanernas centrala innehåll som lämpar sig för
ämnessamverkan. Det kan röra sig om till exempel
•
•
•
•
naturvetenskapens karaktär och idéhistoria
relationen mellan vetenskap och etiska och religiösa frågor
källkritik
hållbar utveckling.
2. Förmåga att identifiera och formulera problem
Progressionen i förmågan att identifiera och lösa problem kan handla om att eleverna successivt får större frihet och ansvar i att själva påverka och välja
ämnesområden och frågeställningar att arbeta med. I tidiga projekt tilldelas eleverna frågor och perspektiv att arbeta med. Senare kan de välja
ämnesområde utifrån ett antal givna förslag och efter hand även själva avgränsa problemet och formulera frågeställningar. Efter det blir steget till att lyckas
med gymnasiearbetet inte så stort för eleverna.
3. Förmåga att planera och genomföra informationssökning och datainsamling
Under sina tre gymnasieår ska eleverna ges möjlighet att söka och samla in data och information från många olika håll. I några projekt läggs fokus på
informationssökning i litteratur och databaser, i andra samlar eleverna in data via observationer och mätningar i samband med egna undersökningar. Det
ligger en progression i att eleverna får arbeta med allt mer avancerade källor i olika medier.
4. Förmåga att värdera och förhålla sig kritiskt till olika typer av källor samt till resultat och slutsatser
I några av de föreslagna projekten ligger ett starkt fokus på källkritik och på hur information kan vinklas. I andra projekt värderar eleverna varandras resultat
och slutsatser genom att ge kamratrespons på varandras undersökningar och rapporter. Dessutom handlar undervisningen om hur naturvetenskapliga
teorier och modeller har omvärderats, förändrats och utvecklats genom tiderna.
5. Förmåga att bearbeta information och data samt att dra slutsatser
Under tre gymnasieår hinner eleverna utveckla förmågan att bearbeta information och data och dra slutsatser på flera olika sätt. De kan få analysera
insamlad information och data med hjälp av samhällsvetenskapliga och historiska analysmodeller eller statistiska och kvalitativa metoder. Dessutom finns
det ofta möjlighet att relatera sina resultat till teorier och slutsatser från tidigare undersökningar.
5
6. Förmåga att relatera införskaffad kunskap till individ och samhälle
Under de tre gymnasieåren ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att relatera kunskaper inom ämnena till flera olika frågor som har betydelse för
individ och samhälle. Frågorna kan till exempel handla om hållbar utveckling, personlig hälsa, naturvetenskapens tekniska tillämpningar och
naturvetenskapens roll för individ och samhälle i ett historiskt perspektiv.
7. Förmåga att kommunicera kunskap utifrån syfte, situation och mottagare
Progressionen i kommunikationsförmågan över tre år handlar om att eleverna ökar sin repertoar av muntliga och skriftliga framställningar och arbetar med
allt mer avancerade kommunikationssituationer. På så sätt utvecklas också det vetenskapliga skrivandet, som är viktigt i gymnasiearbetet.
6