Undervisning Din uppgift är att skriva en robinsonad

Transcription

Undervisning Din uppgift är att skriva en robinsonad
”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar
människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett
rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer,
livsåskådningar, generationer och språk möts.” (Källa: Kursplanen i svenska, Lgr 11)
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin
förmåga att
- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
- läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
- välja och använda språkliga strategier (svenska som andraspråk),
- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
- söka information från olika källor och värdera dessa.
KÄLLA: Läroplan för grundskolan (Lgr 11)
Undervisning
Din uppgift är att skriva en robinsonad (en äventyrsberättelse). Du ska planera med hjälp
planeringshäftet och tankekartor. Du ska skriva utkast, träna på textbearbetning och respons
samt renskriva för hand/dator. Din robinsonad ska även innehålla illustrationer. Du kommer att
få redovisa din robinsonad både muntligt och skriftligt för övriga i åk 5.
Metod
1.
2.
3.
(skrivprocessen)
Planera din text med hjälp av häftet och en tankekarta. Lärare/kamrat ger respons.
Skriv ett utkast.
Läs igenom vad du har skrivit och bearbeta texten:
- Hänger texten ihop/struktur (början-handling-slut)?
- Har du beskrivit och förklarat med hjälp av adjektiv, uttryck och sinnen?
- Har du delat in texten i stycken?
- Har du börjat meningarna på olika sätt?
- Har du börjat meningarna med stor bokstav?
- Har du skrivit stor bokstav på namn?
- Har du satt ut rätt skiljetecken (.,!?)
- Har du kontrollerat stavningen på ord du är osäker på?
4.
5.
6.
7.
8.
Lärare/kamrat ger respons.
Bearbeta - förbättra, lägg till eller ändra.
Skriv rent för hand eller på datorn.
Gör passande illustrationer (bilder och kartor).
Sätt ihop din bok (framsida och baksida med baksidestext).
Du ska visa att du kan…
…planera och strukturera arbetet med hjälp av planeringshäftet och tankekartor,
…skriva berättande och beskrivande texter med begripligt innehåll och struktur,
…skriva med ett varierat språk och läslig handstil,
…använda ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse samt
….bearbeta och ge respons