Lpp svenska skriva år 6 ht 15

Transcription

Lpp svenska skriva år 6 ht 15
Lokal pedagogisk planering
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och
sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer
och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och
ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt
som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att
eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar
entreprenörskap (Lgr 11 s.6).
Ämne/tema: Svenska skriva Åk: 6
Följande förmågor ska utvecklas:
Eleven utvecklar följande förmågor:
* Att formulera sig och kommunicera i skrift.
* Anpassa sina texter utifrån olika syften, mottagare och sammanhang.
* Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Detta centrala innehåll ska bearbetas:
Skriva:
 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras
typiska uppbyggnad och språkliga drag Skapande av texter där ord,
bild och ljud samspelar.
 Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger
och tar emot respons på texter.
 Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och
med hjälp av dator.
 Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser,
stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser.
 Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och
ordförståelse.
Berättande texter och sakprosatexter:
 Berättande texters budskap, språkliga drag, och typiska uppbyggnad
med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och
personbeskrivningar samt dialoger.
 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till
exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter,
interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och
typiska språkliga drag
Språkbruk:
 Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor
och stödord.
 Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och
med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt
sms och att skriva en faktatext.
Kunskapskrav/ mål för aktuell period:
Eleven kan:
 Skriva olika slags texter (t.ex. faktatext, olika genre som saga, deckare,
fantasy m.m.) med ett ”bra” innehåll och använder sig av ett varierat
språk.
 Tillämpa grundläggande regler för stavning och skiljetecken.
 Skriva berättande texter med en tydlig handling
(d.v.s. början, handling och slut), samt beskriva både miljö och
personer i berättelser.
 Sätta ihop information från olika källor och använda enkla
beskrivningar och egna ord. Eleven använder ord som hör ihop med
det han/hon skriver om på ett ganska bra sätt.
 Kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga
uttryck tillsammans med sina texter för att göra budskapen starkare
och mer levande.
 Kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Han/hon förbättrar
sina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Bedömning sker genom att:
* Ansvarig lärare bedömer/utvärderar kontinuerligt elevens förmåga att läsa
olika faktatexter och välja ut viktig information från olika källor, för att
sedan kunna producera egna faktatexter. Här bedömer pedagogen eleven
förmåga att använda enkla beskrivningar och egna ord, samt att eleven kan
använda ord som hör ihop med det han/hon skriver om.
* Ansvarig lärare bedömer/utvärderar kontinuerligt om eleven kan skriva
egna berättelser i olika genre (deckare, sagor, fantasy m.m) och visar på att
de kan styckeindela texter, att de behärskar vanliga skrivregler som t.ex.
grundläggande regler för stavning och skiljetecken. Samt att de på ett
ingående/levande sätt beskriver personer och miljöer i sina berättelser.
Pedagog bedömer även kontinuerligt hur strukturen är på elevens
berättande texter ( har den en början, handling och slut).
* Ansvarig lärare bedömer elevens förmåga att använda bilder eller andra
konstnärliga uttryck tillsammans med sina texter för att göra budskapen
starkare och mer levande.
* Ansvarig lärare bedömer/utvärderar kontinuerligt om eleven kan ge
omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter, för att
utvecklas och gå framåt i sin skrivprocess.
Arbetsformer presenteras på veckobreven!