Grammatik: läran om språkets uppbyggnad med regler för korrekt

Transcription

Grammatik: läran om språkets uppbyggnad med regler för korrekt
Under våren kommer du att få fördjupa och förnya dina kunskaper i och om ordklasser.
Som avslutningsmoment får du ett prov på området.
Ordklasserna du kommer att möta är: substantiv, adjektiv, verb, adverb, pronomen, räkneord,
konjunktioner.
Grammatik: läran om språkets uppbyggnad med regler för
korrekt skriftspråk.
Att kunna grammatik förenklar om vi vill lära oss eller
förstå ett nytt språk och framför allt förstå det språk
man talar. Det ger dig också kunskaper så att du kan prata
om språket.
Substantiv
Konkreta och abstrakta
Genitiv
Verb
Tempus
Adverb
De nationella proven i årskurs 6 består av delprov. Dessa kan vara
tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke
tidsbundna delarna genomförs före eller efter de övriga delproven
om inget annat anges i tabellen nedan. Skolan bestämmer själv
vilken tid på dagen provet startar.
Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.
Anledningen till att proven ska genomföras på av Skolverket
fastställda provdatum är att minimera risken för att innehåll i proven
blir känt för andra elever i förväg.
Konjunktioner
Adjektiv
Pronomen
Ämne
svenska, svenska som
Personligt
pronomen
andraspråk
Possesivtsvenska,
pronomen
svenska
andraspråk
Räkneord
svenska, svenska som
andraspråk
matematik
matematik
som
Del
Vecka Provdatum
icke
A
tidsbunden
mån 2
B1+C1 6
februari
2015
ons 4
B2+C2 6
februari
2015
fr.o.m.
icke tidsbunden
A
v. 11
B + C 13
tis 24 mars
2015
Provtid*
60 min + 30
min grupp*
80 + 70 min*
70 + 60 min*
20-30
min/grupp*
delprov B:
40-60 min*
delprov C:
Arbetat syftar till att:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska
språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar
beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka
elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man
kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges
förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att
utveckla sin förmåga att
• Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av
sambandsord.
• Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning.
Hur skall du arbeta
Du kommer att få genomgång av varje ordklass
Du kommer att träna dig att hitta ordklasserna i olika texter
Du kommer att få titta på filmavsnitt om varje ordklass
Avslutningsvis kommer du att få ett prov på de ordklasser du har arbetat med!