Kollokvium om första- och andraspråksinlärning

Transcription

Kollokvium om första- och andraspråksinlärning
Kollokvium om första- och andraspråksinlärning
Tisdagen den 4 februari 2014, kl. 13:15 – 15:00
Vid Institutionen för nordiska språk (Engelska parken 16-2041)
David Haas
Masterstudent vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Gymnasieelevers skriftliga argumentation
En jämförande studie av gymnasieelevers skriftliga argumentation i nationella proven i
svenska och svenska som andraspråk 1
Abstract
I den magisteruppsats som jag skrev under hösten 2013 tittade jag på hur elever i svenska och svenska
som andraspråk 1 på gymnasiet bedriver skriftlig argumentation i nationella proven utifrån aspekterna
logik, empiri och språkliga medel. Uppsatsen syfte är dels att få ökad kunskap om likheter och
skillnader mellan eleverna i svenska och svenska som andraspråks skriftliga argumentation, dels vad
som skiljer elevtexterna med betyget E (godkänt) och F (underkänt) utifrån nämnda aspekter. En
anledning till att det är intressant att jämföra argumentationen mellan första- och andraspråkseleverna
är att bedömningsanvisningarna för nationella proven ställer samma krav på eleverna i ett antal
innehållsliga aspekter, medan alla andra bedömningsaspekter anpassats utifrån förutsättningarna att
skriva på ett första- och ett andraspråk. Detta samtidigt som det finns forskning som pekar mot att
även innehållet kan påverkas negativ när man skriver på ett andraspråk.
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter innefattar både hur logik, empiri och språkliga medel kan
användas och bedömas i argumentation, och vilka skillnader i förutsättningar som skrivande i ett
första- och ett andraspråk innebär. Materialet består av tolv argumenterande elevtexter från den
skriftliga delen i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1 vårterminen 2012 och
2013. Texterna delas in i fyra grupper på basis av ämne och betyg, med tre texter i varje grupp. Det ger
elevgrupper i svenska som andraspråk med betyg E (SVA-E) och F (SVA-F), samt svenska med betyg
E (S-E) och F (S-F). Metoden är en analysmodell som inbegriper analys av i vilken utsträckning texten
är argumenterande, vilka teser som drivs, hur argumentationen är förankrad i logik och empiri, hur
vissa språkliga medel används samt vilka brister argumentationen uppvisar.
Resultatet visar att eleverna främst använder värdeargument som vilar på deduktiv logik.
Användningen av empiri är mest omfattande i elevgrupp S-E. Så även S-E:s användning av de
språkliga medlen garderingar och bärarbestämda referenser, medan generaliserande ord/fraser är
vanligare i SVA-E och SVA-F, och bärarobestämda referenser i S-F. En central slutsats som
diskuteras är att andraspråkselevernas texter innehåller flest brister i logiken, och att elevgrupp S-E
bedriver den mest fungerande argumentationen sett till användningen av logik, empiri och språkliga
medel. Detta tycks bekräfta tidigare forskningsresultat om skillnader mellan att skriva på ett förstaoch ett andraspråk, samtidigt som det i viss mån står i konflikt med att innehållsliga aspekter av
bedömningskriterierna är desamma för eleverna i svenska och svenska som andraspråk.
Referenser
Cassirer, Peter, 2003: Stil stilistik & stilanalys. Stockholm: Natur och Kultur
Cumming, Alister, 2001: Learning to write in a second language. Two decades of research. I:
International journal of English studies. Murcia: University of Murcia. S. 1–23. (29.09.2013)
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/211075.pdf
Geist, Uwe, 1996: En invasion af Haiti har ikke en skid at gøre med Haiti. En argumentationsanalyse. I:
Jørgensen, Keld Gall & Geist, Uwe (red.), Det nye korstog. Sproganalytiske vinkler på en sagprosatekst.
Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Jansson, Gunilla, 2000: Tvärkulturella skrivstrategier. Kohesion, Koherens och argumentationsmönster i iranska
skribenters texter på svenska. Uppsala. Uppsala universitet.