* Vad tänker du kring genrer? * Vad har du för erfarenhet av det?

Transcription

* Vad tänker du kring genrer? * Vad har du för erfarenhet av det?
Genrepedagogik??
* Vad tänker du kring genrer?
* Vad har du för erfarenhet av det?
http://www.ur.se/Produkter/182356-Spraket-bar-kunskapen/Fordjupning
torsdag 15 oktober 15
torsdag 15 oktober 15
Genrepedagogik
• En teori om lärande (Vygotsky)
• En teori om språk ( Halliday)
• En pedagogisk modell (Martin och Rothery)
torsdag 15 oktober 15
En teori om lärande (Vygotskij)
•
•
Scaffolding - stöttning
•
•
•
Mycket samarbete
Läraren förser eleven med en stödjande struktur tills eleven
klarar sig på egna ben.
Höga krav och mycket stöttning -eleven lär sig bäst.
Läraren medveten om genrers struktur och språkliga drag.
torsdag 15 oktober 15
Lärandets fyra zoner
Hög kognitiv utmaning
Lärande/utvecklingszon
Frustrationszon/
ängslanszon
Hög stöttning
Låg stöttning
Trygghetszon
Uttråkningszon
Låg kognitiv utmaning
torsdag 15 oktober 15
Rothery och Martin
Cykeln för undervisning och lärande
4. Skriva en
individuell text
3. Skriva en
gemensam text
torsdag 15 oktober 15
1.Bygga upp kunskap
om ämnesområdet
2. Studera texter
för att få förebilder
inom genren
FAS 1: Bygga upp kunskap
Eleverna och lärarna införskaffar ny kunskap tillsammans.
•
•
•
•
•
•
Elevernas förförståelse VÖL -tabell ( Vet redan, Önskar lära mig, Lärt mig)
Ämneskunskaper
Lämpligt ordförråd
Ämnesspecifika ord/begrepp
Ämnesområdets specifika hjälpmedel ( tabeller, scheman, tankekartor..)
Textstruktur och språk
torsdag 15 oktober 15
Planering (SIOP-modell efter Echevarria med flera 2004)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Språkmål
( ord, uttryck, vilken sorts text, lässtrategier..)
Innehållsmål ( faktakunskaper, förmågor...)
Material ( texter, bilder, film, internet...)
Genomförande ( gemensamt, grupp, par, enkilt...)
Stöttning ( textgenomgång, modell för textskrivning...)
Organisation av arbetet ( Vilka delar ska göras i helklass, grupp...?)
Språklig integration ( Läsa...skriva...lyssna...framställa...)
Bedömning ( Hur ska eleverna visa sin kunskap?)
Utvärdering och reflektion
torsdag 15 oktober 15
Fas 2 Modellering och dekonstruktion
torsdag 15 oktober 15
•
•
Modelltexter presenteras
•
Textens struktur ( Hur känner man igen den här typen av text? I vilka
ämnen kan man hitta den här typen av text?)
•
Språkliga drag diskuteras ( berättande, instruerande,
argumenterande...)
Textens syfte ( I vilka sammanhang har du sett den här typen av text?
Vilket syfte har den)
Fas 3 Gemensam textkonstruktion
Lärare och elever skriver en gemensam text.
Genrens struktur och språkliga drag är i fokus.
Läraren fungerar som en guide som vägleder eleverna.
-
Vad måste vi inleda med?
Finns det något bättre sätt att säga det på?
Kan någon komma på ett bättre ord?
Vilket ord vill vi ha först i meningen i den här typen av text?
Med vilka ord binder vi ihop satserna i just den här texten?
Kommer ni ihåg hur de andra texterna såg ut?...
https://www.youtube.com/watch?v=0C10VDEoChg
torsdag 15 oktober 15
Att skriva en recension
1.
Rubrik
2.
Bokens titel
3.
Författaren
4. Typ av bok
Ska väcka läsarens intresse
Vad är det för sorts bok? Vem passar
den? Värdera boken.
Låt texten ”tala till” den som läser
genom att skriva direkt till läsaren:
Du… passar dig som…
Användbara ord: spännande, äventyrlig, hemsk, läskig, rolig,
innehållsrik, mysig, underbar, jättebra, vill sträckläsa, romantisk,
underhållande, intressant, sorglig, overklig, trovärdig, realistisk….
torsdag 15 oktober 15
5. Textbeskrivning
Här berättar du lite om innehållet.
Skriv i nutid (presens). Avslöja inte hur
det slutar.
Sluta med några frågor som lockar till
läsning.
6. Omdöme:
Här skriver du vad du tyckte om boken
och varför. Vem passar den?- kan också
skrivas in här.
Händelserik tidningsdeckare
Titel: Varg nosar och jagar
Författare: Ulf Nilsson
Varg nosar och jagar är en humoristisk och spännande bok som handlar om
fem barn som vill ha ett sommarjobb och hamnar i ett långt äventyr.
Boken passar dig som gillar action och vill lära dig hur man gör en tidning.
Bokens huvudperson får ett sommarjobb tillsammans med sina tre kamrater.
De ska städa ett tryckeri. Lillebror ”Lilleman” och hunden Varg följer med. De
får ett uppdrag att göra en löpsedel till konditor Leif och intresset av att göra
en egen tidning väcks. De skriver om saker som händer i deras samhälle och
de intervjuar folk.
En dag när de kommer till tryckeriet märker de att dörren är uppbruten och
fönstret är krossat. Datorn med deras arbete är borta...
Vem har tagit datorn? Hur kommer det att gå? Ska de hitta tjuven och göra
klart sin tidning?
Den här boken tycker vi är humoristisk och spännande. Man får veta mycket
om hur man gör en tidning och att ingenting är omöjligt. Den passar dig som
är 10-13 år. Vi ger boken fyra stjärnor av fem möjliga.
Klass 4-5 Adolfsfors skola
torsdag 15 oktober 15
”Genrefamiljer”
personligt återgivande
berättarfamiljen
narrativ
nyhetsartiklar
historiskt återgivande
förklaringar
faktafamiljen
instruktioner
rapporter
argumenterande
evaluerande familjen
torsdag 15 oktober 15
responser
Para ihop stycket/rubriken
med rätt genre.
Den lilla granen
Från skog till papper
Gran
Den skogsutflykten glömmer jag aldrig.
Så här gör du papper
Stoppa skogsskövlingen!
torsdag 15 oktober 15
Lgr 11 svenska -instruktioner
Årskurs
1-3
4-6
(betyg A)
torsdag 15 oktober 15
Förmåga
Kunskapskrav
• Formulera sig och
• Genom att kombinera sina texter •Instruerande texter t.ex.
kommunicera i tal och skrift. med bilder kan eleven förtydliga
• Anpassa språket efter olika och förstärka sina budskap.
syften, mottagare och
• Dessutom kan eleven ge och ta
sammanhang.
enkla muntliga instruktioner.
• Urskilja språkliga strukturer
och följa språkliga normer.
spelinstruktioner och
arbetsbeskrivningar, och hur de kan
organiseras med logisk ordning och
punktuppställning i flera led.
•Strategier för att skriva olika typer
av texter med anpassning till deras
typiska uppbyggnad och språkliga
drag. Skapande av texter där ord
och bild samspelar.
• Se åk 1-3
• Eleven ska skriva olika slags texter
• Strategier för att skriva olika
med tydligt innehåll och väl
fungerande struktur samt god
språklig variation.
• Genom att kombinera text med
olika estetiska uttryck så att de
samspelar på ett ändamålsenligt och
effektivt sätt kan eleven förstärka
och levandegöra sina texters
budskap.
Centralt innehåll
typer av texter med anpassning till
deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter
där ord, bild och ljud samspelar.
• Beskrivande, förklarande,
instruerande och argumenterande
texter t.ex. faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och
insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad och typiska språkliga
drag.
Lgr 11 - personligt återgivande
Årskurs
Förmåga
Kunskapskrav
1-3
• se tidigare
• De berättande texter eleven • Strategier för att skriva olika
• se tidigare
• Eleven kan skriva olika slags • Strategier för att skriva olika
4-6
betyg A
torsdag 15 oktober 15
skriver har tydlig inledning,
handling och avslutning.
Centralt innehåll
typer av texter med anpassning till
deras uppbyggnad och språkliga
drag.
• Berättande och poetiska texter
som belyser människors
upplevelser och erfarenheter.
texter med tydligt innehåll och typer av texter med anpassning till
väl fungerande struktur samt deras uppbyggnad och språkliga
god språklig variation.
drag.
• Berättande och poetiska texter
för barn och unga från olika tider,
från Sverige, Norden och övriga
världen. Texter i form av
skönlitteratur, lyrik. dramatik, sagor
och myter som belyser människors
villkor och identitets- och
livsfrågor.
Lgr 11 - narrativ
Årskurs
Förmåga
Kunskapskrav
1-3
• Se tidigare
• De berättande texter eleven • Strategier för att skriva olika
• Se tidigare
• Eleven kan skriva olika slags • Strategier för att skriva olika
4-6
(betyg A)
torsdag 15 oktober 15
skriver har tydlig inledning,
handling och avslutning.
texter med tydligt innehåll och
väl fungerande struktur samt
god språklig variation.
• De berättande texter eleven
skriver innehåller
välutvecklande gestaltande
beskrivningar och välutvecklad
handling.
Centralt innehåll
typer av texter med anpassning
till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter
där ord och bild samspelar.
• Berättande texters budskap,
uppbyggnad och innehåll.
Hur en berättande text kan
organiseras med inledning,
händelseförlopp och avslutning
samt litterära
personbeskrivningar.
typer av texter med anpassning
till deras typiska uppbyggnad och
språkliga drag. Skapande av texter
där ord och bild samspelar.
• Berättande texters budskap.
språkliga drag och typiska
uppbyggnad med parallellhandling
och tillbakablickar, miljö- och
personbeskrivningar samt
dialoger.
Lgr 11 - rapporter /förklaringar (alla ämnen)
•Årskurs
•1-3
•Förmåga
• Se tidigare
olika källor och värdera
dessa.
• Se tidigare
•Eleven kan skriva olika slags texter • Strategier för att skriva olika typer av
• Söka information från
olika källor och värdera
dessa.
torsdag 15 oktober 15
•Centralt innehåll
• Strategier för att skriva olika typer av
någon anvisad källa och återger då
grundläggande delar av
informationen i enkla former av
faktatexter.
• Söka information från
•4-6
•(Betyg A)
•Kunskapskrav
• Eleven kan söka information ur
med tydligt innehåll och väl
fungerande struktur samt god
språklig variation.
• Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då
välutvecklade resonemang om
informationens användbarhet.
Sammanställningen innehåller
välutvecklade beskrivningar, egna
formuleringar och god användning av
ämnesspecifika ord och begrepp.
texter med anpassning till deras uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där
ord och bild samspelar.
• Beskrivande och förklarande texter, t. ex.
faktatexter för barn, och deras innehåll kan
organiseras.
texter med anpassning till deras uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där
ord och bild samspelar.
• Beskrivande, förklarande, instruerande och
argumenterande texter, t. ex. faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska
språkliga drag.
• Skillnader i språkanvändning beroende på
vem man skriver till och med vilket syfte,
t.ex. skillnaden mellan att skriva ett
personligt sms och att skriva en faktatext.
Lgr 11 - argumenterande
•Årskur •Förmåga
s
•1-3
• Formulera sig och
kommunicera
•4-6
kommunicera
•Kunskapskrav
• Eleven ska kunna samtala om
i tal och skrift.
elevnära frågor och ämnen genom
att ställa frågor, ge kommentarer och
• Anpassa språket efter olika
syften, mottagare och sammanhang. framföra egna åsikter.
• Urskilja språkliga strukturer och
följa språkliga normer.
• Söka information från olika källor
och värdera dessa.
(Betyg
A)
• Formulera sig och
i tal och skrift.
• Anpassa språket efter olika
syften, mottagare och sammanhang.
• Urskilja språkliga strukturer och
följa språkliga normer.
• Söka information från olika källor
och värdera dessa. on från olika
källor och värdera dessa.
torsdag 15 oktober 15
•Centralt innehåll
• Strategier för att skriva olika typer av
texter med anpassning till deras uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där
ord och bild samspelar.
• Ord och begrepp som används för att
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
• Hur ord och yttrande uppfattas av
omgivningen beroende på tonfall och ords
nyanser.
•Eleven kan skriva olika slags texter •Strategier för att skriva olika typer av
med tydligt innehåll och väl
fungerande struktur samt god
språklig variation.
• Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då
välutvecklade resonemang om
informationens användbarhet.
Sammanställningen innehåller
välutvecklade beskrivningar, egna
formuleringar och god användning av
ämnesspecifika ord och begrepp.
texter med anpassning till deras uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där
ord och bild samspelar.
•Beskrivande, förklarande, instruerande och
argumenterande texter, t. ex. faktatexter,
arbetsbeskrivningar, reklam och insändare.
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska
språkliga drag.
• Ord och begrepp som används för att
uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ord
och begrepps nyanser och värdeladdning.
I vilken årskurs fokuserar vi på...??
Berättarfamiljen:
* Personligt återgivande - egna upplevelser
- brev
- dagbok
- blogg
- resedagbok
- intervju
-( protokoll)
* Narrativ/fiktiva
* Tidningstexter
torsdag 15 oktober 15
- sagor/hjältesagor
- fabler
- deckare/mysterier
- science fiction
- äventyr
- kärlekshistorier
- spökhistorier
- myter
- dikter
- pjäsmanus
- tecknade serier
- krönika
- kåseri
- notiser
- artiklar
- reportage
Faktafamiljen:
* Förklaringar
- sekventiell: reder ut/förklarar kronologiskt
- faktoriell: förklarar bakomliggande orsaker
- konsekvens: hur ett fenomen får olika
konsekvenser
- villkor: förklarar utifrån olika villkor
om...så...
* Historiskt återgivande
* Instruktioner
* rapporter
- självbiografier
- biografier
- historiska texter
- reseskildring
-
- recept
- försök /experiment
- till konstruktioner
- spel-och lekregler
- ordningsregler
- beskrivande djur och växter: ex Staren
- klassificerande: beskriver flera
fenomen inom en grupp ex: fåglar i
allmänhet.
- komponent...: beskriver delar som blir
en helhet ex: smörblommans olika delar.
- laborationsrapporter
Evaluerande familjen:
* argumenterande
* diskussion
* responser
torsdag 15 oktober 15
- presenterar ett antal argument som stöd för en åsikt
avslutas ofta med en rekommendation.
- ledare
- insändare
- reklam /annonser
- presenterar ett antal argument, belyser olika sidor,
ett ställningstagande
- debattartikel
-insändare
- personlig reflektion: beskriver och värderar
innehållet i olika kulturyttringar: - film,
musik, konst, texter... kamratrespons
- recensioner: sammanfattar innehållet och
formulerar ett omdöme.
- tolkning: beskriver,värderar och tolkar...
referat
Översikt olika texttyper (Gibbon)
torsdag 15 oktober 15
Mer detaljerad översikt- specifik
genre
torsdag 15 oktober 15
Diskutera
•
Titta på genre-översikterna från Lgr 11 och fundera på vilket centralt innehåll vi måste hinna
med på lågstadiet/mellanstadiet? Jämför med genrefamiljerna och diskutera...
•
Vilka genrer ska vi arbeta med på lågstadiet/mellanstadiet?
•
Vad passar att arbeta med i olika årskurser? Vilket material har vi? Vad behöver vi?
•
Titta på de olika översikterna. Är det någon/några som ni skulle ha användning för? Hur
skulle ni kunna använda dem?
•
Vad önskar ni för innehåll på kompetensutvecklingsdagar som försteläraren håller i?
•
Fler arbetsuppgifter till mig, AnnLouise???
torsdag 15 oktober 15
Referenser:
•
Britt Johansson och Anniqa Sandell Ring- Låt språket bära (genrepedagogik i praktiken)2010 :Hallgren &
Fallgren
•
•
•
•
Linda Lidgren och Veronica Mac-Donald -Studiehandledning Låt språket bära 2015: Hallgren & Fallgren
torsdag 15 oktober 15
Pauline Gibbons -Stärk språket stärk lärandet 2010 : Hallgren & Fallgren
Adrienne Gear - Att läsa faktatexter 2015: Natur & Kultur
Gun Hägerfeldt: Språkarbete i alla ämnen : Liber