Sv Berättande text v 37

Transcription

Sv Berättande text v 37
PP Svenska, skrivning, berättande text
Åk 5, v.37-44
Förmågor
Dessa förmågor från syftestexten i kursplanen i svenska arbetar vi med.
Eleven kan:
•
formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
•
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
•
•
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Centralt innehåll
Läsa och skriva
•
•
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag.
Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt ord
böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Berättande texter och sakprosatexter
•
•
Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.
Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Språkbruk
•
•
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning.
Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.
Arbetssätt
Mål för området
Förstå att hur en berättande text är uppbyggd:
rubrik, inledning, problem, händelser,
upplösning och avslutning.
Kunna använda sambandsord och uttryck som
talar om vilken ordning saker och ting sker.
Att göra
-
Läsa och skriva olika berättelser.
-
Berättelsen skrivs med sambandsord.
Kunna använda sig av olika sätt att starta
berättelser.
 Berättelserna som skrivs ska börja på
minst två olika sätt.
Kunna skriva en berättelse på ett beskrivande,
spännande sätt.
 Använda dig av beskrivande verb och
adjektiv i din berättelse.
Kunna skriva en skrämmande miljöbeskrivning.
 Kunna skriva en miljöbeskrivning.
Veta vad adverb, prepositioner och
sambandsord är och hur de kan berika en
berättelse.
 Varje elev planerar och skriver på egen
hand en berättelse med dessa inslag.
Bedömning
Eleven ska:




Förstå syftet med en berättande text.
Kunna skriva begripligt med en tydlig röd tråd.
Kunna skriva med fungerande struktur, där personer och miljöer introduceras följt av en rad
händelser och en avslutning.
Kunna använda de språkliga drag som är typiska för en berättande text.
Level 0
Level 1
Level 2
Level 3
Du kan skiva en
berättelse med rubrik,
inledning, problem,
lösning och avslut.
Du kans skriva en
berättelse med relativt
tydligt innehåll och
relativt väl fungerande
struktur samt
förhållandevis god
språklig variation.
Du kan skriva en
berättelse med tydligt
innehåll och väl
fungerande struktur
samt god språklig
variation.
I texterna använder du
grundläggande regler
för stavning,
skiljetecken och
språkriktighet med viss
säkerhet.
I texterna använder du
grundläggande regler
för stavning,
skiljetecken och
språkriktighet med
relativt god säkerhet.
I texterna använder du
grundläggande regler
för stavning,
skiljetecken och
språkriktighet med god
säkerhet.
De berättande texter
du skriver innehåller
enkla beskrivningar
och enkel handling.
De berättande texter
du skriver innehåller
utvecklade
beskrivningar och
utvecklad handling.
De berättande texter
du skriver innehåller
välutvecklade
beskrivningar och
välutvecklad handling.