Svenska, skrivning, återberättande text ÅK 5 VT-15

Transcription

Svenska, skrivning, återberättande text ÅK 5 VT-15
Svenska, skrivning, återberättande text
ÅK 5
VT-15
Förmågor
Dessa förmågor från syftestexten i kursplanen i svenska arbetar vi med.
Eleven kan:




formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Innehåll
Läsa och skriva
 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag.
 Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt
ord böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Berättande texter och sakprosatexter
 Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll,
uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Språkbruk
 Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
 Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte.
-Ur kursplanen i svenska 4-6
Konkretisering av målen utifrån ZickZack Skrivrummet
Under arbetsområdet ska eleverna …
• förstå syftet med en återberättande text (en tidningsartikel) samt veta hur man känner
igen en sådan. (Förförståelse och förkunskaper)
• lära sig hur en återberättande text (en tidningsartikel) är uppbyggd och hur innhållet kan
presenteras. (Steg 1)
• lära sig vilka språkliga drag som används i en tidningsartikel, som verb i preteritum,
beskrivande verb, ämnesspecifika ord, direkt och indirekt tal samt lära sig skilja på fakta och
åsikt. (Steg 2)
• Öva på det de lärt sig i steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen skriva en artikel om inbrott.
(Steg 3)
• på egen hand kunna planera och skriva en tidningsartikel (Steg 4)
Metod
Vi arbetar i materialet ZickZack Skrivrummet där eleverna under perioder på 6-7 veckor blir
bekanta med olika texttypers syfte och särdrag. Nu arbetar vi med temat: Återberättande
text.
• Steg 1: Klassen/gruppen samtalar arbetar gemensamma med modelltexter och lär sig
känna igen en tidningsartikel med innehåll, syfte och struktur. De tränar (vem, var, när,
varför) och kronologiskt återgivna händelser samt textbindning med hjälp av varierade
sambandsord.
• Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som används för att skapa intresse,
sagfärdiga rubriker, samnafattande ingresser, partiskhet/opartiskhet och direkt/indirekt tal.
• Steg 3: Eleverna bedömer två texter utifrån samma händelse. .Klassen skriver tillsammans
e artikel om inbrott i en cykelaffär och använder då det de lärt sig i steg 1 och 2. Läraren ger
också stöd i smågrupper till de elever som behöver extra hjälp.
• Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text samt bedömer den
tillsammans med sin lärare.
Bedömning och dokumentation
Eleven ska:
• förstå syftet med en återberättande text (tidningsartikel)
• kunna hålla sig till ämnet med ett tydligt innehåll och en ”röd tråd”
• kunna använda strukturen för en återberättande text (tidningsartikel)
• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en återberättande text
Eleven visar sina förmågor under lektionstid samt i en individuellt skriven text, som lärare
och elev sedan tillsammans bedömer med hjälp av en checklista.