Hovedtrekk i ny jordskiftelov

Transcription

Hovedtrekk i ny jordskiftelov
Hovudtrekka i ny jordskiftelov
Alexis Thingnes
Jordskiftedommar
Loen 23. februar 2016
Utgangspunktet for lovarbeidet
•
Brei oppfatning om at jordskiftelova 1979 var umoderne (Løkenutvalet NOU
2002:9 og Ot.prp. nr. 106 (2002-2003) om endringar i domstollova og
jordskiftelova).
• Forarbeider
– Høyringsnotat om ny jordskiftelov overlevert 21. august 2009
– Prop. 101 L (2012-2013) frå Landbruks- og matdepartementet
– Innst. 403 L (2012-2013) frå Justiskomiteen
•
•
Ny struktur, 130 paragrafar, endringar i 22 andre lover
I kraft frå 1. januar 2016
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
2
Ny lov
Ny jordskiftelov
Lov 21. juni 2013 nr. 100
om fastsetjing og endring av eigedoms- og
rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova)
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
3
Endringar I
• Ny ankeordning
– Jordskifteoverrettane er lagt ned frå 1.1.2016
– Alle anker går til lagmannsrett
• Lagmannsrettane får tilsett jordskiftelagmann
• I anke over jordskifteavgjerd settast lagmannsretten
med jordskiftelagmann og to/fire meddommarar
• I anke over dom KAN jordskiftelagmann vere ein av tre
fagdommarar
• Det blir dyrare å anke på jordskifteavgerd, men risiko
for å lide rettstap pga feil ankeintans fell bort
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
4
Endringar II
• Skjønn
– Kompetansen er utvida
– Jordskifteretten får eksklusiv skjønnskompetanse
etter:
•
•
•
•
Grannegjerdelova
Servituttlova
Beitelova
Veglova kap. VII – Private vegar
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
5
Endringar III
• Urbant jordskifte
• Ikkje lenger spesiell kravskompetanse
• Planmyndigheita må ha gitt føresegn om at verdiauken
skal fordelast, jf. § 3-30 2. ledd
• Planmyndigheita må og ha avgrensa området for
fordeling geografisk, jf. § 3-30 3. ledd
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
6
Endringar IV
• Nytt utdanningskrav
– «Jordskiftelagdommarar, jordskiftedommarar og
jordskiftedommarfullmektigar må ha jordskiftefagleg
utdanning på mastergradsnivå med fagkrins fastsett av
departementet» jf. § 2-4
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
7
Endringar V
• Nytt verkemiddel
– etablering av sameige
– Rettsutgreiing og bruksordning også for
eigarseksjonar (uteareala)
• Virkemiddel som utgår
– Minneleg jordskifte
– Avløysing av bruksrett som eiga sak
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
8
Ny lov Kapittelinndelinga
1. Formål, verkeområde, definisjonar m.m.
2. Jordskifterettane
3. Jordskifte
4. Rettsutgreiing og grensefastsetjing
5. Skjønn og andre avgjerder etter andre lover
6. Reglar om saksbehandling
7. Sakskostnader og gebyr
8. Rettsmiddel
9. Ymse reglar
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
9
Jordskifte/rettsendrande – Kap. 3
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
10
Jordskifte/rettsendrande I
• Jordskiftelova 2013 kap. 3
• § 3-4 Ny utforming av eigedom og alltidvarande
bruksrett
• § 3-5 Skiping av sameige (ny)
• § 3-6 Oppløysing av sameige og sambruk mellom
eigedomar
• § 3-7 Deling av eigedom
• § 3-8 Reglar om sambruk (bruksordning)
• § 3-9 Pålegg om felles tiltak og pålegg om felles
investeringar
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
11
Jordskifte/rettsendrande II
• § 3-10 Skiping av lag og fastsetjing av vedtekter
• § 3-11 Omskiping og avløysing av tidsavgrensa
bruksrett og alltidvarande bruksrett som ikkje ligg
til fast eigedom
• § 3-12 Avløysing av alltidvarande bruksrett som
ligg til fast eigedom og negativ servitutt
• Underkap. 3 V Fordeling av planskapt netto
verdiauke, jf. §§ 3-30 – 3-32
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
12
Handsaming av dei rettsendrande sakene
•
•
•
•
Avgrense kravet sakleg og geografisk, § 6-9
Avklare rettssituasjonen før jordskifte, § 3-13
Utarbeide forslag til jordskifteløysing, § 6-21
Vedta endeleg jordskifteløysing, §6-23 og
merke, måle, utaberbeide kart mm
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
13
Rettsfastsettande saker
• Jordskiftelova 2013 kap. 4
• § 4-1 rettsutgreiing
• Jordskifteretten kan fastsetje innhaldet i rettar og
eigedomstilhøve som eiga sak
• § 4-1 a) i sameige
• § 4-1 b) der det er sambruk mellom eigedomar eller det er
uklart om det er sambruk
• § 4-1 c) Registrering av uregistrert grunnsameige
• § 4-1 d) i reinbeiteområde
• § 4-1 e) uteareala til eigarseksjonar
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
14
Rettsfastsettande saker II
• § 4-2 Grensefastsetjing
• Jordskifteretten kan fastsetje grenser for fast eigedom
og rettar som eiga sak, mellom anna grenser for
•
•
•
•
•
•
•
§ 4-2 a) grunneigedom
§ 4-2 b) anleggseigedom
§4-2 c) eigarseksjonar
§ 4-2 d) jordsameige
§ 4-2 e) festegrunn
§4-2 f) Offentleg regulering av eigarrådvelde
§ 4-2 f) samisk reinbeite
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
15
Behandling av dei rettsfastsettande
sakene
• Tvist om grenser eller rettar avgjerast ved dom, jf.
§ 6-23 eller rettsforlik, jf. § 6-26
• Om det ikkje er tvist utarbeider retten først eit
forslag som blir lagt fram for partane, jf. § 6-22 og
avseier så dom
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
16
Skjønn
• Jorskiftelova 2013, kap. 5
• Skjønn etter jordskiftelova som del av jordskiftesak
• Skjønn etter andre lover som del av jordskiftesak § 5-3
•
•
•
•
Gjerdelova
Servituttlova
Veglova
Beitelova
• Skjønn etter andre lover som eiga sak § 5-4
•
•
•
•
Skjønn etter gjerdelova
Skjønn etter servituttlova
Skjønn etter veglova
Skjønn etter beitelova
Lokale plan- og kartdagar, Loen 23. februar 2016
17