Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji

Comments

Transcription

Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji
Fakulteta za zdravstvo Jesenice v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru,
Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje,
Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije in Pedagoškim inštitutom
organizira
9. posvet MOJA KARIERA - QUO VADIS
z naslovom:
Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji:
mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega
izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka
znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju - predstavitev
aktivnosti in prvih rezultatov ARRS projekta
Posvet z okroglo mizo bo potekal v sredo, 30. 3. 2016
v Ljubljani, Four Points by Sheraton (bivši Mons), s pričetkom ob 9. uri.
Program posveta:
8.30 – 09.00
Registracija udeležencev
9.00 – 09.15
Uvodni pozdrav
09.15 – 09.35 Predstavitev ARRS projekta »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji«
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
ANALIZA SISTEMOV IZOBRAŽEVANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE V EU
09.35 – 09.50 Analiza sistemov izobraževanja na področju zdravstvene nege v državah EU
Sanela Pivač, mag. zdra. neg.
09.50 – 10.05 Analiza pridobljenih kompetence za delo v zdravstveni negi v okviru izobraževalnega sistema
in njihovo vrednotenje v državah EU
dr. Vesna Čuk, viš. pred.
10.05 –11.05
Analiza modelov razvoja in krepitve zdravstvene nege kot znanstvene discipline: primeri
učinkovite prakse v EU:
10.05 – 10.20

10.20 – 10.35

10.35 – 10.50

10.50 – 11.05

Razumevanje koncepta zdravstvene nege kot znanstvene discipline
Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg.
Organiziranost raziskovanja v zdravstveni negi na nacionalnih ravneh in
organiziranost akademske skupnosti raziskovalcev ter njihov vpliv na razvoj
zdravstvene nege
dr. Katja Pesjak
Raziskovanje v zdravstveni negi in vloga medicinskih sester z doktoratom
doc. dr. Simona Hvalič Touzery
Sinteza ugotovitev pregleda del na področju interdisciplinarnega raziskovanja v
zdravstveni negi
doc. dr. Katarina Babnik
11.05 – 11.35 Odmor
OKROGLA MIZA
11.35 – 13.35 Člani okrogle miz so predstavniki: RSKZN, Centra za poklicno izobraževanje, Zbornice Zveze,
Stareškega sveta ZN, Skupnosti ravnateljev srednjih šol, Sekcije v izobraževanju, Kolegija
glavnih medicinskih sester, MIZŠ, kateder za zdravstveno nego visokošolskih zavodov, ki
izvajajo program Zdravstvena nega (VS) v RS
13.35
ZAKLJUČKI POSVETA
Kotizacije ni, število mest je omejenih. Na posvet se prijavite preko spletne prijavnice. Dodatne informacije dobite v Centru na
št.: +386 4 5869 360 ali po e-pošti: [email protected] Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb programa posveta. Projekt je
financiran s sredstvi javnega razpisa.
Vljudno vabljeni!
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja
Projekt št. V5-1507 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz
državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.