SREBRNI ZNAK - Strokovno društvo medicinskih sester, babic in

Comments

Transcription

SREBRNI ZNAK - Strokovno društvo medicinskih sester, babic in
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJA
»SREBRNI ZNAK«
V LETU 2014
Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj
Gradec (v nadaljevanju DMSBZT SG), v skladu s Pravilnikom o priznanjih
Društva,
objavlja
razpis
za
podelitev
priznanja
»Srebrni
znak«
posameznici/posamezniku ali skupini na področju zdravstvene in babiške nege za
leto 2014.
Društvo razpisuje 5 »srebrnih znakov« za dolgoletne vidne prispevke na področju
društvenega in strokovnega delovanja v zdravstveni in babiški negi Koroške regije
ter 5 »priznanj za uspešno poklicno in strokovno delo«.
Kriteriji za podelitev srebrnega znaka:
- nesebično in uspešno poklicno delo ter aktivna vloga pri ohranjanju in
razvijanju stroke zdravstvene nege,
- prispevek k uspešnemu uresničevanju programov zdravstvene in babiške
nege ter zdravstvenega varstva, zlasti njegovih prednostnih nalog,
- kakovostno in učinkovito organizacijsko delo na področju zdravstvene in
babiške nege,
- prispevek k humanizaciji odnosov med uporabniki in izvajalci,
- aktivno dolgoletno delovanje v Društvu,
- vidni uspehi pri doseganju ciljev, uresničevanju ter uveljavljanju nalog Društva,
- znanstveno in raziskovalno delo,
- pomembno publicistično delo,
- skrb za kulturno, športno, stanovsko, raziskovalno ter izobraževalno delovanje
članic in članov Društva,
- razvijanje stikov med člani DMSBZT SG ter ostalimi društvi,
- krepitev vloge, pomena dela medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov,
- prispevek k izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalstva.
Kandidate za priznanja lahko predlagajo posamezni člani Društva in Upravni
odbor društva v skladu z razpisanimi kriteriji. Predlagani kandidat mora biti član
Društva vsaj 5 let. Predlog za priznanje mora vsebovati življenjepis, podrobno
utemeljitev predloga ter lastnoročni podpis predlagatelja, ki naj priloži tudi svoj
elektronski naslov oz. kontaktno telefonsko številko.
Komisija za priznanja pri DMSBZT SG bo obravnavala vse predloge za podelitev
priznanja, ki bodo prispela na naslov društva pravočasno, do vključno 4.2.2015
in med prispelimi predlogi odločila nagrajenke/nagrajence za leto 2014.
Predlagatelji morajo pisne predloge za dobitnice/dobitnike srebrnih znakov
poslati na naslov: Komisija za priznanja, pri Strokovnem društvu medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenj Gradec, Bojana Zemljič, Splošna
bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom
»NE ODPIRAJ – SREBRNI ZNAK 2014.«
Vloge, ki bodo prispele po razpisanem datumu, ne bodo upoštevane.
Komisija za priznanja pri SDMSBZT Slovenj Gradec

Similar documents