Sak 13/16: OM FRITT LANDMÅLERVALG, UTTALELSE TIL TEKNA

Comments

Transcription

Sak 13/16: OM FRITT LANDMÅLERVALG, UTTALELSE TIL TEKNA
Sak 13/16: OM FRITT LANDMÅLERVALG, UTTALELSE TIL TEKNA
Vedtaket om uttalelsen er sendt på høring via e-post. Styret består av 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Til uttalelsen som følger er 5 positive og 2 har ikke svart. Det er viktig for
styret at debatten fortsetter i våre arrangementer i 2016 og et eventuelt endelig standpunkt i
saken kan ikke tas før et forslag til lovendring er fremlagt og medlemmene har kunnet uttale
seg til dette.
Tekna Samfunnsutviklerne sin tilnærming vil være at oppheving av det kommunale
oppmålingsmonopolet og fritt landmålervalg først og fremst er et politisk spørsmål som
avgjøres av politikerne. Er det slik at vi skal drive Lobby-virksomhet så må det være gode
grunner til det. Grunnene er ikke spesielt tydelige nå, verken den ene eller andre veien.
Samfunns utviklernes rolle må være å komme fram med kunnskap om konsekvensen av hva
en slik endring innebærer av faglig karakter.
Det kan være både fordeler og ulemper med fritt landmålervalg. Det som trekkes frem her
baserer seg på uttalelsen fra ekspertgruppen som var jobbet med dette sommeren 2015.
Ekspertgruppens uttalelse ligger ved.
1.
Hva er ambisjonen for eiendomsregistreringen? Er det en tjeneste som skal sikre
eiendomsretten for grunneierne og bidra til et kart som kan brukes til planlegging av
arealbruk. Den tradisjonelle ambisjonen har vært det siste, det er ikke slik at
grunneiere kan stole på at grensene i matrikkelen er riktige.
2.
Det er ikke kompetansekrav ved kommunalt monopol. Det er ikke mulig å stille krav
til kompetanse når kommunen styrer virksomheten på egen hånd. Ved fritt
landmålervalg kan det innføres.
3.
Ingen er økonomisk ansvarlig for feil i arbeidet som blir gjort av en kommunal
landmåler. Ved fritt landmålervalg vil det være mulig å gjøre en privat landmåler
økonomisk ansvarlig for feil.
4.
Ved innføring av fritt landmålervalg og kompetansekrav vil det kunne oppstå en
profesjon av fagfolk som utøver tjenesten. Det vil kunne være mulig å stille krav til
eksamen, etterutdanning, soliditet, osv
5.
Den kommunale geodatavirksomheten kan bli skadelidende på grunn av at noe av
tjenesten kommunen tradisjonelt har hatt, forsvinner.
1 | Med tradisjon og innovasjon skaper vi fremtiden!
6.
En innføring av fritt landmålervalg vil måtte bety at hele prosessen rundt
eiendomsdannelse må gjennomgås. Dette er nødvendig for at regelverket skal bli
tydelig nok til at private landmålere kan forholde seg til ansvaret de påtar seg i
forhold til et av de viktigste formuesgjenstandene for folk flest.
7.
Hva er det man vil oppnå ved å oppheve kommunalt monopol? Er det slik at det er en
erkjennelse om at eiendomsregistreringen ikke fungerer tilfredsstillende? Det er i alle
fall slik at arbeidet utføres meget forskjellig rundt i landet og målet om en riktig,
oppdatert ensartet matrikkel vil være vanskelig å oppnå med dagens organisering.
Det er også et faktum at det er for mange grensetvister og uenighet om rettigheter
som havner for rettsapparatet.
For Tekna som fagforening vil det være mange medlemmer som er mot endringer og helt
sikkert en endring som dette som medfører endring av arbeidsgiver fra en trygg offentlig
arbeidsgiver til en ukjent privat bransje. Samtidig gir en endring noen muligheter for å
komme i gang med ny virksomhet. Vi vil tro at mange av våre medlemmer vil kunne ha
interesse av å etablere seg inn i det markedet som åpner seg.
For kunden eller grunneierne som skal ha utført tjenesten, vil dette også bety en endring.
Kostnadsbildet vil bli annerledes med en prisdannelse som ganske sikkert baserer seg på
betaling for utført arbeid og gebyrprinsippet. Grunneierne kan få uført andre tjenester
samtidig som landmåler er på stedet, det kan være utstikking av hus, rådgivning i forhold til
arealplaner osv.
Naboer kan føle at landmåler er kjøpt og betalt av en grunneier. Det viser seg at i våre
naboland er dette ikke aktuelle problemstillinger.
Samfunnsutviklerne har godkjennskap til hvordan oppgavene utføres i mange kommuner i
Norge. Vi finner ikke tunge faglige argument for at fritt landmålervalg vil føre til «katastrofe»
for eiendomsmarkedet, for eiendomsregisteret og for landmålerne.
Konklusjonen er at dette er en politisk beslutning. I dette spørsmålet må gjerne Tekna ta
fagforeningshatten på for å kjempe for medlemmene sine rettigheter.
Tekna Samfunnsutviklerne argumenter faglig for konsekvensen for faglig utvikling og den kan
bli minst like god med fritt landmålervalg som med kommunalt monopol.
Referent Leikny Gammelmo
2 | Med tradisjon og innovasjon skaper vi fremtiden!