Oncology Venture

Comments

Transcription

Oncology Venture
Press release utgiven av Oncology Venture Sweden AB
Hørsholm, Denmark, 3 mars 2016
Press release
Oncology Ventures screeningprotokoll för APO010 godkänt
Hørsholm, Danmark den 3 mars 2016 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelar idag att
screeningprotokollet för APO010 mot myelom (MM) har godkänts av etikprövninsnämnden. APO010 är
ett immunonkologiskt “first-in-class” FAS-ligand-preparat mot cancer.
OV kommer nu att screena uppskattningsvis 150 patienter vid fyra danska hematologiska kliniker för att
välja ut de 15 patienter som har högst sannolikhet att svara positivt på APO010 behandling i en
fokuserad fas-2-studie. Denna studie kommer sedan att genomföras vid två medicinska centra. Drug
Response Predictor (DRP™) använder sig av genetisk information från respektive patients tumör. I det
fall befintlig produkt i lager godkänns för användande, beräknas fas 2 kunna inledas Q2-Q3 2016.
“Jag ser mycket fram mot att inleda screening som urvalsprincip för fas-2-studien av APO010. Denna nya,
immunonkologiska produkt efterliknar vårt immunförsvar och är en “first-in-class”-produkt vi tror kan bli en ny
behandlingsform för myelom”, säger Oncology Ventures VD Peter Buhl Jensen, adjungerad professor och medicine
doktor.
APO010 är ett FAS-ligand-läkemedel, och fungerar endast då det finns en FAS-receptor. Med hjälp av DRP™ kan OV hitta de
patienter vilkas genetiska profil matchar APO010. Dessa patienter har högst sannolikhet att svara väl på läkemedlet, och de
kommer därför att inkluderas i OV:s fas-2-studie. Härigenom kan responsnivån höjas.
Om myelom
Multipelt myelom (MM) är en systemisk malignitet i blodet som påverka blodets plasmaceller. Högdosbehandling med stöd
av autolog stamcellstransplantation och introduktion av nya terapiformer, som proteasomdämpande bortezomid och IMIDpreparat (thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten. Trots detta kommer alla patienter
oundvikligen uppleva att sjukdomen förvärras, och måsta gå vidare till sekundära behandlingsformer. OV tacklar detta viktiga
kliniska problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling kombinerad med prediktiva biomarkörtester.
Baserat på DRP™ kommer APO010 utvecklas för användning mot myelom (leukemi/blodcancer), en marknad som omsatte
sju miljarder USD under 2014.
Om APO010
APO010 använder sig av en immunonkologisk cellsignalstrategi för att döda cancerceller. APO010 är en ny cellgiftsbehandling
som imiterar de cytotoxiska T-lymfocyternas signalsystem. Genom att binda till FAS-receptorn hos celler med FAS-uttryck
åstadkommer APO010 programmerad celldöd hos tumörcellerna. En fas-1-studie på 26 patienter har tidigare utförts. I denna
studie var patienterna dock inte utvalda baserat på individuell sannolikhet att svara på APO010.
Om screeningverktyget Drug Response Predictor (DRP™)
Denna metod bygger på jämförelser mellan mottagliga och resistenta mänskliga cancerceller, och inkluderar genetisk
information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett biologiskt nätverk.
För mer information, vänligen kontakta:
Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: [email protected]
Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncolog y Venture ApS. Oncology
Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. Företaget är baserat
på idén att "rädda" cancerläkemedel vilkas utveckling gått i stå under det kliniska utvecklingsstadiet. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga
förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som
förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via
genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad
patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.
Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad från en naturlig svamp (för prostatacancer) och APO010 – en
immuno-onkologiprodukt (för multipelt myelom – en typ av blodcancer).

Similar documents