Link til handouts for dette programpunkt (pdf)

Transcription

Link til handouts for dette programpunkt (pdf)
4/14/2014
Vad säger lagen?
Skapande av nationella riktlinjer för
logopediska insatser vid stamning
och stamningsproblematik
Pernilla Grundström, Elisabeth Lindström, Cecilia
Lundström, Agneta Pihlgren, Ineke Samson
Den 3:e nordiska konferensen för
stamning och skenande tal
Uppsala 7-9 maj 2014
Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra
sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad
erfarenhet
En patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård som
uppfyller dessa krav
Vården skall så långt möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten
Patienten skall visas omtanke och respekt
§ 2, Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
[email protected]
E Lindström maj -14
Vad menas med kliniska riktlinjer?
"Riktlinjer är systematiskt utvecklade
rekommendationer med syftet att underlätta
för vårdgivare och patienter att fatta beslut
om lämpliga behandlingsåtgärder i specifika
situationer."
Field och Lohr, 1992
Centralt för kliniska riktlinjer är att de:
presenterar en klar bild av de "bästa tillgängliga bevisen på
behandlingseffekt" vid ett specifikt tillstånd eller en specifik klinisk
situation
rekommenderar de mest effektiva åtgärderna under specifika
omständigheter inom klinisk praktik, utgående från de "bästa
tillgängliga bevisen på behandlingseffekt"
ger vårdgivare och patienter underlag för beslutsfattande som leder
till den effektivaste behandlingen för specifika patientgrupper i
specifika kliniska situationer
har upprättats på ett systematiskt sätt för att minimera
ovidkommande hänsyn och maximera rekommendationernas
giltighet.
Och, inte minst, att de
tjänar som grund för diskussioner med vårdbeställare och politiker
E Lindström maj -14
E Lindström maj -14
1
4/14/2014
Evidens
Ordet evidens kommer från latinets evidentia som
betyder tydlighet men som i detta sammanhang kan
översättas med bevis om – eller vetenskapligt stöd
Vad är evidensbaserad logopedi?
Att integrera den egna individuella kliniska expertisen med
bästa tillgängliga bevis från systematisk forskning
med hänsyn tagen till patientens önskemål och behov
(Ferm & Hartelius)
för – insatsers effekter (Socialstyrelsen, 2008).
E Lindström maj -14
... det vill säga
E Lindström maj -14
Den som vill arbeta med EBM börjar med att formulera en tydligt
avgränsad fråga
Att göra rätt sak på rätt sätt
En medveten och systematisk strävan att bygga vården på bästa
möjliga vetenskapliga grund. Viktiga vårdbeslut som rör
patienters hälsa ska bygga på bästa tillgängliga vetenskapliga
underlag
På engelska används termerna EBM (evidence-based
medicine) eller EBP(evidence-based practice)
E Lindström maj -14
Nästa steg är att systematiskt söka, granska och väga samman
tillgängliga forskningsresultat från studier som försökt ge svar
på frågan
Slutsatserna tillämpas sedan utifrån den kliniska situationen och
varje enskild patient
Målet med EBM är att vården använder de metoder
som gör störst nytta
E Lindström sept -13
2
4/14/2014
Tre typer av källor till evidens
Evidenstriangeln
Vetenskapliga bevis
Resultat av forskning – E1
Erfarenheter från klinisk praktik – E2
Upplysning från välinformerade patienter och deras anhöriga om
deras preferenser – E3
dvs E3BP (Dollaghan, 2007)
Klinisk expertis/erfarenhet
Klienter/patienter och anhöriga
E Lindström sept -13
E Lindström maj -14
Informationssökning!
Värdering av undersökningsmetoder
Reliabilitetsgrad*
Vi har sökt information i olika databaser som
Scopus, Amed,PsycIinfo, Pubmed, Cochrane, Web
of science, Eric, Cinahl, Embase, EBM guidelines,
Speechbite, Google scholar…
1. Validerade och standardiserade metoder. Svensktalande
referensgrupp Publicerade i internationella tidskrifter
2. Standardiserade metoder Svensktalande referensgrupp
Publicerade i internationella tidskrifter
3. Standardiserade metoder Svensktalande referensgrupp , ej krav på
publicering i internationell tidskrift
4. Systematiska observationer
5. Observationer, tolkningar, endast beprövad erfarenhet
*Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
E Lindström maj -14
E Lindström maj -14
3
4/14/2014
Evidensnivåer, forts
Värdering av behandlingsstudier
Evidensnivåer
1a Systematisk genomgång av två eller fler randomiserade väl
kontrollerade studier (RCT)
3a Systematisk genomgång av fallstudier där resultaten pekar i
samma riktning och storlek på utfallet
3b Enstaka högkvalitativa fallstudier
1b En väl upplagd RCT- studie med smalt konfidensintervall
4 Fallserier eller bristfälligt genomförda kohort- eller fallstudier
2a Systematisk genomgång av två eller fler kohortstudier* där
resultaten pekar i samma riktning och storlek på utfallet
2b Enskild högkvalitativ kohortstudie eller mindre väl genomförd
RCT
5 Expertutlåtande utan explicit kritisk prövning, fysiologiska
fynd, laboratoriestudier eller sunt förnuft (dvs beprövad
erfarenhet)
E Lindström maj -14
E Lindström maj -14
Logopediska insatser vid stamning och
stamningsproblematik
Bakgrund
a) Definition
Vision och värderingar
Att verka för autonomi och ökad delaktighet för personer
som stammar
Att med kvalité och omtanke och respekt för individens
förutsättningar och behov erbjuda stöd och behandling
på lika villkor åt stammande personer i alla åldrar
E Lindström maj -14
b) Orsaker
c) Symtom
d) Förekomst
e) Komorbiditet – vilka diagnoser förekommer ofta samtidigt
med stamning?
f)
Differentialdiagnoser
g) Prioritering, inklusive etiska aspekter
E Lindström maj -14
4
4/14/2014
Insatser, barn
Förebyggande åtgärder
Mål
Tidig remittering, information till barn- och skolhälsovård
Utredning, diagnostik
Föräldrasamtal
Bedömningsinstrument:
Föräldraskattningar, stamningsbedömning, bedömning av
språkutveckling, barnets egen uppfattning
Att med adekvata insatser stärka individens tillit till den egna
förmågan att kommunicera. Förebygga stamningsutveckling
hos barn som stammar
Målformulering görs tillsammans med patienten och utgör
underlag för planering av insatser
E Lindström maj -14
E Lindström maj -14
Insatser, ungdomar och vuxna
Behandlande insatser
Indirekt behandling
Utredning, diagnostik
Direkt behandling
- talflytskapande behandling
- stamningsmodifierande behandling
- integrerad behandling
Kombinerat angreppssätt
Bedömningsinstrument
Kompletterande insatser
Lägerverksamhet, aktiviteter i stamningsförbundet
E Lindström maj -14
Stamningsbedömning, personens egen uppfattning
Mål
Att med adekvata insatser stärka individens tillit till den egna
förmågan att kommunicera. Hindra utveckling och befästande
av negativ identitet hos ungdomar som stammar. Motverka
psykiska pålagringar och begränsad delaktighet hos vuxna
som stammar.
E Lindström maj -14
5
4/14/2014
Målformulering görs tillsammans med patienten och utgör
underlag för planering av insatser.
Prognos
Uppföljning och utvärdering
Behandlande insatser
Hjälpmedel
Stamningsmodifierande behandling - stamningshantering
Talflytskapande behandling
Dokumentation
Plan för revidering
Beteendemodifierande behandling
Integrerad behandling
OBS! Riktlinjer är färskvara, de måste revideras med jämna
mellanrum
Medicinsk behandling
E Lindström maj -14
E Lindström maj -14
Implementering
Remiss
till fackförbund, nätverk för behandlare, stamningsförbund,
utbildningsanordnare
E Lindström maj -14
6