Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.

Comments

Transcription

Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
1
177 Uvelse Bye
1
-
Lars Nelsen
Huusbonde
38 G 2 Bonde og Gaardbeboer
1762 d. 8 Januar. Fødte Niels Hansens Hustrue i Ugelse en Søn, blev
døbt Dom: 1 p: Epiph:, holdt for Daaben af Jens Hansens Hustrue i
Skovhuuset, blev kaldet Lars. ….
Kongstedgaard. Lars Nielsens navn optræder på 1791-matrikelkortet
1795, d: 11. Marts. Blev ung Karl Lars Nielsen og Pigen Lisbeth Lars D: af Uvelse, uden foregaaende Trolovelse eller Tillysning af Prædikestolen til hinanden
ægteviede efter Kongelig allernaadigst Dispensation, Dat: 2. Marts 1795. At Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte ikke i ringeste Maader her udi
kan være paa nogen af Sidderne til Hinder i Deres Forehavende, derfor love og indestaar vi undertegnede .
for ham: Niels NHS Hansen, for hende: Lars LIS Jensen
1796-jordebogen: Kongsteen, Indboer, Lars Nielsen. 1810, Lars Nielsen. 1813, Lars Larsen. 1833, Niels Jensen.
†14/6-1799 døde Lars Nielsen, gaardmands Hustrue i Uvelse, Lisbeth LarsD: og blev begraven d: 16 ejusdem , gl: 27 aar - med Ringen, men ingen Prædiken.
Ukendt hvornår ægteskabet med Margrethe Hansdatter er indgået.
†4/10-1813. Lars Nielsen, Gaardmand, Ufvelse, 54 Aar.
2
177 Uvelse Bye
1
-
Margrete Hansdatter
Hans Kone
23 G 1
3
177 Uvelse Bye
1
-
Jens Larsen
Hans Børn
6
U
*21/7-1795. Fødte Lars Nielsens gaardmands Hustrue i Uvelse, Lisbeth
Lars D: En Søn, som samme Aften blev hiemmedøbt og kaldet Jens. …
4
177 Uvelse Bye
1
-
Kisten Larsdatter
Hans Børn
5
U
*23/10-1796. Fødte Lars Nielsens gaardmands Hustrue, Lisbeth Lars D: i
Uvelse, en Datter, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Kirsten ...
U
†10/12-1803. Døde Gaardmand i Uvelse, Lars Nielsens Datter, Kirsten
og blev begraven den 4de Advent Søndag, den 18. Decbr. gl. 7½ Aar
*28/2-1798. Fødte Lars Nielsen, gaardm: Hustr: Lisbeth Lars D: i
Uvelse, en Datter, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Karen ...
U
†23/8-1801. Døde Gaardmand Lars Nielsens Datter, Karen, i Uvelse og
blev begraven Dom 13 Trin: gl 3 Aar [Barn af 1. Ægteskab]
*18/9-1800. Fødte Lars Nielsens Gaardmands Hustrue Margrethe Hans
D: i Uvelse En Søn, som af Jordemoderen blev hiemmedøbt, og kaldet
Niels ..
5
177 Uvelse Bye
1
-
Karen Larsdatter
Hans Børn
3
6
177 Uvelse Bye
1
-
Nels Larsen
Deres Søn
1
7
177 Uvelse Bye
1
-
Lars Poulsen
Tienestefolk
21 U
8
177 Uvelse Bye
1
-
Bente Hansdatter
Tienestefolk
29 U
-
fornefnte Søndag [Dom: 2 pt Trin: (14/6-1733)] blef Søren Henrichsens
Datter hiemdøbt og kaldet Karen, men hendes hiemdaab er confirmeret
Karen Sørensdatter
Mandens Moder
70 E 1 Har Undertag af Gaarden
d 3die Søndag efter Trin: [21/6-1733]
1756, xx Aug. Blev Niels Hansen af Lindholm og Karen Sørensdatter af Ugelse med hinanden trolovede. Forlovere for dem vare Jens Christensen og
Anders Christensen. Fredagen d 22 Oct blev de Ægteviede
9
177 Uvelse Bye
1
Enke efter Niels Hansen, †2/2-1796.
†15/6-1814. [navnet ikke angivet] Gaardmand Niels Hansens Enke,
Ufvelse, 85 Aar.
Opdateret: 8/3-2016, eh
1 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
2 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
10
177 Uvelse Bye
2
-
1760, Dom: Lætare [16/3] Fogden Bent Pedersen i Fresløf Een Søn til
Daaben, døbt ved Nafn Niels. … [Herlev Kb]
Født i Freerslev af Bent Pedersen og Hustru Margrethe Pedersdatter.
Hans bror, Jens Bentsen , var også foged i Freerslev.
3/12-1788. Blev ung Karl Niels Bendsen af Fresløv og Pigen Inger Lars D: af Uvelse med hverandre ægteviede, uden foregaaende Trolovelse eller Tillysning af
Prædikestolen med Kongel: Allernaadigst Dispensation, dat: 27: Novenber 1788. - At og ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løvte
paa nogen af Siderne kan være dette Deres Forehavende til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede. Bendt Pedersen, Anders Jensen.
Nels Bentsen
Huusbonde
41 G 2 Bonde og Gaardbeboer
Enkemand efter Inger Larsdatter, †16/12-1795
17/2-1796. Med Kongl. Allernaadigste Tilladelse og Bevilling af 22 Jan 1796 copuleres hiemme i Huset Enkemand Niels Bendtsen, Gaardmand og Pigen
Christiane Andersdatter af Frersløv. Da disse ere Sødskendebørn foreviste de Kongl. Tilladelse til at de desuagtet maatte ægte hinanden. I henseende til xx Skifte
efter Brudgommens første Hustru blev forevist og fremlagt Attest af 9de Januar 1796. Xxsten indestaar vi undertegnede som Forlovere xx at de hverken ere hianden
nærmere beslegtede end meldt xx xx at der ej heller i anden Henseende er noget xx hindre deres forehavende Egteskab. Den Kongl. Bevilling omgaaende deres
Slegtskab var dateret den 22de Jan. 1796. Anders Pedersen H P Giørling [Herlev Kb]
1796-jordebogen: Indboer Niels Bendtsen. 1929, Hans Hansen.
†28/2-1826, Niels Bendtsen, Gaardmand og Kirkeværge i Uvelse. 66 Aar.
Stenbygaard
11
177 Uvelse Bye
2
-
12
177 Uvelse Bye
2
-
13
177 Uvelse Bye
2
-
14
177 Uvelse Bye
2
-
15
177 Uvelse Bye
2
-
16
177 Uvelse Bye
2
-
Opdateret: 8/3-2016, eh
*16/8-1771 i Freersløv Bye af Anders Pedersen, Skovfoged og
Gaardbruger [Andersgården] sammesteds og Hustrue Kirstine
Christiane Andersdatter
Hans Kone
31 G 1
Bentsdatter. [ikke fundet i Herlev Kb]
Givt 1795 [1796?] den 27 Febr. med Niels Bendtsen, Søn af Bent
Pedersen og H: Margrete Pedersdt.
†21/4-1831. Christiane Andersdatter. Enke efter Gaardmand og
Kirkeværge Niels Bendtsen i Uvelse. 59 Aar, 8 Maaneder og 5 Dage;
havde 7 Børn hvoraf 3 ere døde
*6/9-1789. Fødte Niels Bendsens Hustr: i Uvelse, Inger LarsD: En Søn,
blev samme Dag hiemmedøbt, og kaldet Willum, holdt for Daaben i
Willum Nelsen
Hans Børn
12 U
Kirken ….
*5/7-1791. Fødte Niels Bendsens Hustrue i Uvelse, Inger LarsD En Søn,
Lars Nelsen
Hans Børn
10 U
som blev døbt Dom: 3: a Trinit: og kaldet Lars ….
*26/4-1793. Fødte Niels Bendsens Hustrue, Inger LarsD i Uvelse, en
Rasmus Nelsen
Hans Børn
8 U
Søn, som blev hiemmedøbt d: 27: ejusd. og kaldet Rasmus …
*9/4-1798. Fødte Niels Bendsens Hustr: Christiane Anders Datter i
Uvelse en Datter, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Inger
Inger Nelsdatter
Deres Børn
3 U
…
1/6-1821. Vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Anders Nielsen [#75], 26 Aar gl. (født i Uvelse d. 4. Maj 1795) hjemme hos sin Fader Gaardmand Niels Andersen i Uvelse
og Pigen Inger Nielsdatter, 23 Aar gl. (født i Uvelse d. 9. April 1798) hjemme fos sin Fader Gaardmand Niels Bendsen i Uvelse. Forlovere: For Ham, Niels Andersen,
hans Fader, Gaardmand i Uvelse. For Hende, Niels Bendsen, hendes Fader, Gaardmand i Uvelse.
Anders Nelsen
Deres Børn
2
U
*8/1-1800. Fødte Gaardmand Niels Bendsens Hustrue Christiane Anders
D: i Uvelse En Søn, samme Dag hiemmedøbt og blev kaldet Anders …
3 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
4 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
*26/9-1827. Moderen var: Gdmd. i Uvelse Anders Larsens og Hustrues
Abelone Nielsdatters hjemmeværende ugivte Datter Dorthe Marie
Andersdatter, som til Barnefader udlagde Anders Nielsen, afg.
Gdmd. og Kirkeværge i Uvelse Niels Bendtsens og efterlevende Enkes
Christiane Andersdatters hjemmeværende Søn.
[Christiane Andersdatter]
Afg.liste, 29/5-1828. Anders Nielsen, Gaardbrugende Enkes Søn paa
Niels Bendtsens Gaard i Uvelse, [flytter ] til Freerslev i Herløv Sogn ved
Friderichsborg som Gaardmand efter afg. Christian Andersen.
17
18
177 Uvelse Bye
177 Uvelse Bye
2
2
-
Christen Jonasen
-
20/8-1802 mødte Ungkarl Christen Jonasen tienende hos Niels Bentzen i Uvelse med sine Forlovere, Niels Bentzen paa hans, og Niels Mortensen i Lystrup paa
hendes Side, og forlangte, at der maatte skee trende Gange Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab imellem ham og Pigen Kirsten Thyges D: tienende hos
Niels Bentzen i Uvelse; hvilken Tillysning ogsaa skeete, efterat Forloverne havde underskrevet, at intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til
nogen anden Side kunde være til Hinder i Deres Ægteskab. For Ham, Niels NBS Jen. For Hende, Niels NMS sen. Dom: 20 a Trinit som var den 18' October h: a:
bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
† 5/5-1809 døde Huusmand i Lystrup, Christen Jonasen, og blev
begraven Christi Himmelfarts Fest e: a: gl: 41
Gift i Uvelse Kirke, 18/10-1802, med Ungkarl Christen Jonasen, †5/5Kisten Tygesdatter
Tienestefolk
33 U
1809.
Tienestefolk
33 U
10/2-1810 mødte Enkemand, Jørgen Christiansen af Uggeløse med sine Forlovere, Gaardmand, unge Anders Hansen af Uvelse for Hende og Andres Pedersen,
Husmand af Lystrup for ham, og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, han havde bestuttet at indgaa med Enken, Kirsten Thygesdatter, af Lystrup.
At intet, enten Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere.
For Ham Anders APS Pedersen For Hende Andres Hansen. 2den Søndag i Faste, d: 18 Martj bleve de ægteviede i Uvelse Kirke
19
20
177 Uvelse Bye
177 Uvelse Bye
2
3
-
-
Anna Persdatter
Per Persen
Tienestefolk
Huusbonde
14 U
50 G 1 Bonde og Gaardbeboer
1779 d: 21de April Blev ung Karl Peder Pedersen og Pigen Anne Kirstine
Nielsdatter i Uvelse med hinanden trolovede; At intet efter Lov og
Forordninger kand være deres Forehavende paa nogen af Siderne til
hinder, derfor love vi underskrevne Jens INS Nielsen Carl CMS
Madsen. Ægteviede Dom: 16 p: Trin: [19/9-1779]
1796 jordebogen: Indboer, Peder Pedersen.
†26/4-1814. G: [Gaardmand] Peder Pedersen, Uvelse
Stangegaard. Peder Pedersens navn optræder på 1791matrikelkortet.
21
177 Uvelse Bye
3
-
Stine Nelsdatter
Hans Kone
50 G 1
22
177 Uvelse Bye
3
-
Nels Bentsen
Tienestefolk
22 U
23
177 Uvelse Bye
3
-
Maren Jonasdatter
Tienestefolk
28 U
Gift, 19/9-1779, med ung-Karl Peder Pedersen af Uvelse
*14/1-1773. Fødde Jonas Jørgensens Hustru [Birte Christensdatter] i
Uvelse en Daatter, blev døbt Dom: 2 p: Epiph: og kaldet Maren ….
30/8-1802. Mødte Enkemand Andreas Pedersen [#389] af Lystrup med sine Forlovere, Niels Mortensen i Lystrup, paa hans, og Niels Bentzen af Uvelse paa hendes
Side, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret 13de Novbr h: a: forlangte at der maatte skee 3de Gange Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab mellem ham og Pigen
Maren Jonas Datter, som tiente hos Niels Svendsen i Uvelse, hvilket og skeete efterat Forloverne havde underskrevet, at intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller
Ægteskabs Løfte til nogen anden kunde være til Hinder. For ham: Niels NMS Mortensen. For Hende: Niels NBS Bentzen. Dom: 23 a Trint:, som var den
8de Novbr h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
Opdateret: 8/3-2016, eh
5 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
6 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
† 26/12-1808. Døde Huusmand i Lystrup, Andreas Pedersens Hustrue,
Maren Jonasd: og blev begraven Nytaarsdag 1809, gl: 38 Aar.
24
177 Uvelse Bye
3
-
Hans Svendsen
Tienestefolk
12 U
25
177 Uvelse Bye
3
-
Margrete Poulsdatter
Konens Moder
80 E 1 Har Undertag
† 7/4-1806 døde Magrete Poulsdatter hos Peder Pedersen og blev
begraven med Ringning den 10de e: m: gl: 80 Aar.
49 G 1 Bonde og Gaardbeboer
1752 d. 18 Martii. Fødte Christen Pedersens Hustrue i Ugelse en Søn,
blev hiemme døbt i hans Svaghed af Provsten efter Peder Stensens og
Povel Pedersens attest, kaldet Anders, ...
26
178 Uvelse Bye
4
-
Anders Christensen
Huusbonde
Bøllemosegaard. Anders Christensens navn står på 1791-kortet
1784 d: 29: Octob: Blev ung Karl Anders Christensen af Uvelse, og Pigen Johanne Olis Datt: af Lystrup til hverandre ægteviede, uden foregaaende Trolovelse,
efter Kongel: Allernaadigst Dispensation dat: 22de Octobr: 1784; At intet, enten Slægtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne deres Forehavende kand
være hinderligt, der for love og indstaar vi underskrevne Christen CPS Pedersen - Christen Jensen
27
178 Uvelse Bye
4
-
Johanne Olsdatter
Hans Kone
47 G 1
1796-jordebogen: Indboer, Anders Christensen. 1823, Peder Pedersen.
†7/8-1824. Anders Christensen, Undertagsmand hos sin Svigersøn
Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse. 72 Aar 4½ Maaned.
1755, d. 25 Nov: Fødte Ole Hansens Hustrue i Lystrup en Daatter, blev
døbt Dom: 1ste Advent, holdt for Daaben af Lars Larsens Hustrue i
Lystrup, blev kaldet Johanne …..
Gift, 29/10-1784, med ung-Karl Anders Christensen af Uvelse.
28
178 Uvelse Bye
4
-
29
178 Uvelse Bye
4
-
30
178 Uvelse Bye
4
-
Sidse Andersdatter
Deres Børn
8
U
31
178 Uvelse Bye
4
-
Karen Andersdatter
Deres Børn
6
U
Opdateret: 8/3-2016, eh
Ole Andersen
Deres Børn
14 U
1786 d: 11 Sept. Fødte Anders Christensens Hustrue, Johanne Ols D: i
Uvelse En Søn, som blev døbt Dom: 14 p: Trinit: og kaldet Ole. Holdt for
Daaben af Povel Pedersens Hustrue ibid: … [navngivet efter bror
*9/10-1785, †1/11-1785]
†29/3-1821. Ole Andersen, Søn af Anders Christensen, Gaardmand i
Uvelse, 34 Aar 6 Maaneder under 3 Uger.
*25/4-1790. Fødte Anders Christensens Hustrue, Johanne OlsD: i Uvelse
Anne Andersdatter
Deres Børn
11 U
En Datter, som blev døbt Den Almindelige Bededag og kaldet Anne …
7/6-1822, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Pedersen, 22 Aar, hjemme hos sin Moder, Gaardbrugende Enke, Peder Børgesens Efterleverske i Gjørløse og Pigen
Anne Andersdatter, 32 Aar, hjemme hos sin Fader Gdmd. Anders Christensen i Uvelse. Forlovere: For Ham, Jens Sørensen Gaardmand i Lystrup.
For Hende, Faderen Anders Christensen Gaardmand i Uvelse.
*4/10-1792. Fødte Anders Christensens Hustrue, Johanne Olsdatter i
Uvelse, En Datter, som blev døbt Dom: 18.à Trinit: og kaldet Sidse …
†19/10-1805 døde Gaard: i Uvelse Anders Christensens Datter Sidse og
blev begraven den 20de Søndag Trinit: gl: 14 Aar. Over hende blev
ringet.
*24/6-1794. Fødte Anders Christensens Hustrue i Uvelse, Johanne Ols D:
En Datter, blev hiemmedøbt d: 25de ejusd: og kaldet Karen …
7 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
8 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
25/1-1828, vielse i Uvelse Kirke af Enkemand Bent Pedersen, Gaardmand i Kollerød og Foged for Liunge Sogn, 43 Aar, og Pigen Karen Andersdatter, 33½ Aar,
opholdende sig hos sin Svoger Gaardmand Peder Pedersen i Uvelse. Forlovere: Hans Pedersen, Gaardmand i Kollerød og fornævnte Peder Pedersen,
Gaardmand i Uvelse.
32
178 Uvelse Bye
4
-
Jens Jørgensen
Tienestefolk
19 U
33
178 Uvelse Bye
4
-
Birte Nelsdatter
Tienestefolk
22 U
34
178 Uvelse Bye
5
-
Jens Willumsen
Huusbonde
44 G 1 Bonde og Gaardbeboer
1796-jordebogen: Udfløtter, Jens Willumsen. 1821, Hans Jensen [#36]
† 11/2-1809 døde Gaardmand i Uvelse, Jens Willumsen, og blev
begraven d: 17de Febr: h: a: gl: 52 Aar.
Tilsbækgaard
35
178 Uvelse Bye
5
-
36
178 Uvelse Bye
5
-
37
178 Uvelse Bye
5
-
38
178 Uvelse Bye
5
-
39
178 Uvelse Bye
5
-
40
178 Uvelse Bye
5
41
178 Uvelse Bye
5
42
178 Uvelse Bye
5
43
178 Uvelse Bye
6
Datter af Foged Hans Pedersen i Ullerød, døbt i Tjereby Kirke 1766, d.
10/8.
*23/7-1788. Fødte Jens Willumsens Hustrue, Anne Hans D: i Uvelse En
Hans Jensen
Deres Børn
13 Søn, som blev døbt Dom: 10de à Trinit: og kaldet Hans …
*28/12-1789. Fødte Jens Willumsens Hustr: Anne Hans D: i Uvelse, En
Willum Jensen
Deres Børn
12 Søn, som blev døbt Dom: p Circumsc: og kaldet Willum …
*17/4-1795. Fødte Jens Willumsens Hustrue, Anne Hans D: i Uvelse En
Anders Jensen
Deres Børn
6 Søn, blev hiemmedøbt d: 18de ejusd: og kaldet Andræas …
*23/6-1798. Fødte Jens Willumsens Hustr: Anne HansD: i Uvelse En Søn,
Per Jensen
Deres Børn
3 som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Peder …
12/4-1819, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Jensen, 21 Aar gammel, Tjenestekarl hos sin Moder Jens Villumsens Enke i Uvelse og Pigen Inger Jensdatter,
23 Aar gammel Tjenestepige hos Hr Kramer paa Lystrupgaard. Forlovere: For Ham, Hans Jensen, Foged og gaardbrugende Enkes Søn i Uvelse.
For Hende, Hr. Propr. Kramer paa Lystrupgaard.
Anne Hansdatter
Hans Kone
36 G 1
-
Nels Hansen
Tienestefolk
19 U
-
Inger Sørensdatter
Tienestefolk
21 U
-
Marie Poulsdatter
Tienestefolk
14 U
-
*12/5-1787 Fødte Povel Larsens Hustrue, Johanne Hans D: i Uvelse en
Datter, som blev døbt Fest: Asc: Christi, og kaldet Marie ...
*17/6-1770. Fødte Lars Larsøns Hustrue [#50] i Uvelse en Søn, blev
hiemme døbt Dom: 1 p: Trin:, holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev
Anders Larsen
Huusbonde
31 G 1 Bonde og Gaardbeboer
kaldet Anders, blev ført i Kirke Sct: Hans Dag. ….
4/3-1795. Anders Larsen køber faderen, Lars Larsens gaard
Loddegaard, da faderen er død 1/3. (Frederiksborg Rytterdistrikts
Jordebogsregnskaber 1718-96)
1795 d: 14. Junij Blev ung Karl Anders Larsen, og Pigen Abbelone Niels D: begge af Uvelse med hinanden trolovede; At ellers intet paa nogen af Siderne, entet
Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i dette deres Forehavende, derfor love og indestaar vi underskrevne. Niels-NLS-Larsen,
Lars-LNS-Nielsen. d: 21: Octobr: bleve de ægteviede.
1796-jordebogen: Indboer, Anders Larsen.
Loddegaarden
Opdateret: 8/3-2016, eh
9 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
10 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
44
178 Uvelse Bye
6
-
45
178 Uvelse Bye
6
-
46
178 Uvelse Bye
6
-
47
178 Uvelse Bye
6
-
48
178 Uvelse Bye
6
-
49
178 Uvelse Bye
6
-
50
178 Uvelse Bye
6
-
51
179 Uvelse Bye
7
-
Abelone Nelsdatter
Hans Kone
*15/6-1774. Fødte Niels Hansens Hustrue i Uvelse en Daatter, som blev
døbt Dom: 3 p: Trin:, og kaldet Abellone …
26 G 1
21/10-1795, viet i Uvelse Kirke til Anders Larsen.
*31/3-1796. Fødte Anders Larsens Hustrue, Abbelone Niels D: i Uvelse,
Maren Andersdatter
Deres Børn
5 En Datter, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Maren …
*22/10-1797. Fødte Anders Larsen, Gaardmands Hustrue, Abbelone
Niels D: i Uvelse, En Datter, som af Degnen samme Dag blev
Karen Andersdatter
Deres Børn
4 hiemmedøbt og kaldet Karen …
7/12-1821, vielse i Uvelse Kirke af Peter Jørgensen, født i Birkerød, confirmeret i Bloustrød Kirke, 26 Aar gl. og Karen Andersdatter, Gdmd. Anders Larsens Datter
i Uvelse, 26 Aar gl. [boende] hjemme hos Faderen. Forlovere: For Ham, Niels Mortensen,Gdmd. i Lystrup. For Hende, Faderen, Anders Larsen, Gdmd. i Uvelse.
(se også FT-1834, #139 og -142)
*9/5-1800. Fødte Anders Larsen gaardm: Hustr: Abbelone Nielsdatter i
Johanne Andersdatter
Deres Børn
1 Uvelse En Datter, blev samme Dag hiemmedøbt og kaldet Johanne …
31/3-1823, vielse i Uvelse kirke af Ungkarl Christen Jørgensen [#259] 23 Aar gl., Soldat ved 1st Livregiments 6te Compagnie og Pigen Johanne Andersdatter,
23 Aar gl, hjemme hos sin Fader Gaardmand Anders Larsen i Uvelse. Forlovere: For Ham, Huusmand og Hjulmand Hans Jørgensen paa Uvelse Mark.
For Hende, Faderen Anders Larsen, Gaardmand i Uvelse. [De bosatte sig i Slangerup]
Lars Andersen
Deres Børn
*9/12-1802, †12/5-1803
Lars Andersen
Deres Børn
*30/6-1804, †26/2-1809
Dorthe Marie Andersdatter
Deres Børn
*15/5-1807, †19/5-1862 i Faxe. Druknede sig.
Inger Andersdatter
Deres Børn
*22/5-1810, †29/3-1886
Lars Andersen
Deres Børn
*12/9-1813, †8/9-1896 i Nr. Herlev
Niels Andersen
Deres Børn
Per Andersen
Tienestefolk
*20/5-1816, †25/7-1835
27 U
Landsoldat
11/11-1779. Fødte Anders Jacobsens Hustrue Thorild Hans Dtr: i Uvelse
en Daatter, som blev døbt Dom: 24 p: Trin: og kaldet Thorild; Povel
Thorild Andersdatter
Tienestefolk
22 U
Pedersens Hustrue ibid: bar barnet. …..
15/7-1818. Vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Niels Larsen, Tjenestekarl i Uvelse, 26 Aar gammel og Pigen Thorild Andersdatter hos sin Stedfader
Husmand Lars Jørgensen i Uvelse, 39 Aar gl. Forlovere: For Ham, Lars Larsen, Gaardmand i Uvelse. For Hende, Huusmand Lars Jørgensen sammesteds.
†12/6-1832. Thorild Andersdatter. Huusmand Niels Larsens Hustrue i
Lystrup. 52 Aar 7 Maaneder.
1810 d: 24de Febr: Døde Gaardmand i Uvelse, Anders Larsens Moder,
Maren, L: L: Enke [efter Lars Larsen, †1/3/1795] , og blev begraven
Maren Andersdatter
Mands Moder
60 E 1 Har Undertag af Gaarden
Fastelavns Søndag d: 4de Martij gl: 75
1765 d. 26 Sept: Fødte Hans Andersens Hustrue i Uvelse en Søn, blev
døbt Michels Dag, holdt for Daaben af Povel Pedersens Hustrue i Uvelse,
gl. Anders Hansen
Huusbonde
36 G 1 Bonde og Gaardbeboer
blev kaldet Anders. …..
1795 d:30 Julii blev Ungkarl og Gaardmand Anders Hansen af Uvelse og Pigen Birte Lars Datter af Hørup, som tiente Degnen Hr: Hager i Uvelse trolovede her i
Slangerup, at intet, Slegtskab, Ægteskabs, Ægteskabs Løfte eller andre Ting, lovligen kunde forhindre deres forehavende Ægteskab, derfor indestaar vi underskrevne,
som Forlovere. for Ham, Niels Andersen, Gaardmand i Uvelse. for Hænde, Anders Larsen af Hørup. Ægteviede Fredagen d: 20. November i Kirken [Slangerup]
1796-jordebogen: Udfløtter, Anders Hansen. 1832, Hans Jensen.
Krogerød
Opdateret: 8/3-2016, eh
11 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
12 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
52
179 Uvelse Bye
7
-
Birte Larsdatter
Hans Kone
29 G 1
†24/2-1826. Gamle Anders Hansen, Forhen Gaardmand i Uvelse nu
Indsidder hos Huusmand Asmand Olsens Enke i Lystrup. 60 Aar 3
Maaneder.
*18/9-1770 blev Lars Bentzens Dotter i Hørup født, døbt 23. Sept.
Domin: 15. post Trinitatis, og blev i Daaben kaldet Berte …
Gift, i Slangerup Kirke, 20/11-1795 med Gaardmand Anders Hansen
53
179 Uvelse Bye
7
-
Maren Andersdatter
Deres Datter
3
54
179 Uvelse Bye
7
-
Hans Hansen
Tienestefolk
28 U
55
179 Uvelse Bye
7
-
Ingeborg Johansdatter
Tienestefolk
16 -
56
179 Uvelse Bye
7
-
Anne Olsdatter
Mands Moder
62 E 1 Har Undertag af Gaarden
57
179 Uvelse Bye
8
-
Lars Jacobsen
Huusbonde
-
57 G 2 Bonde og Gaardbeboer
*3/8-1798. Fødte Gl: Anders Hansens Hustrue, Birte Lars D: i Uvelse En
Datter, som Dagen efter af Degn: blev hiemmedøbt og kaldet Maren …
† 15/12-1805 døde Ane Olsdatter hos gl. Anders Hansen [#51], og
blev begraven den 4de Søndag i Advent, den 23de Decbr. gl: 60 Aar.
1796-jordebogen: Kongshøj, Udfløtter, Lars Jacobsen. 1819, Niels
Bendtsen og Niels Andersen. 1824, Peder Nielsen. 1829, Peder
Christiansen.
† 18/8-1809 døde Huusmand i Uvelse, Lars Jacobsen og blev begraven
den 23de dennes gl: 66.
Nørre Herlevvej 2. Ifølge 1796-jordebogen ejede Lars Jacobsen også
Kongshøj.
58
179 Uvelse Bye
8
-
59
179 Uvelse Bye
8
-
Anne Jensdatter
Hans Kone
41 G 1
Gift, 21/9-1783, med Enkemand Lars Jacobsen, †18/8-1809.
*22/9-1784. Fødte Lars Jacobsens Hustrue, Anne Jens D: i Uvelse En
Giertrud Larsdatter
Deres Børn
16 U
Datter, som blev døbt Dom: 16: p Trinit: og kaldet Giertrud …
27/3-1803. Mødte ung Karl, Morten Jensen, tienende hos Anders Jensen i Giørløse og begierte Tillysning til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen
Giertrud Lars D: af Uvelse. At intet er til Hinder i deres forehavende Egteskab, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham: Lars LIS Jensen i Uvelse.
for Hende: Lars LIS Jacobsen i Uvelse. Fredagen den 22de April h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
†1/1-1807 Døde Huusmand i Uvelse, Morten Jensen og blev begraven
med (utydeligt) gl: 29 Aar.
25de April 1807 mødte ung Karl, Lars Nielsen af Uvelse med sine Forlovere, Niels Bentzen, Gaardmand i Uvelse for ham og Jars Jacobsen, Huusmand sammesteds
for hende, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret d: 4de Junij h: a: forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Enken,
Giertrud Larsdatter af Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi,
som Forlovere. For Ham: Niel Benzen. For Hende: Lars LIS Jacobsen. d: 12de Junij bleve de Egteviede i Uvelse Kirke.
60
61
179 Uvelse Bye
179 Uvelse Bye
8
8
-
-
Opdateret: 8/3-2016, eh
Anne Larsdatter
Margrete Larsdatter
Deres Børn
Deres Børn
14 -
*8/12-1786. Fødte Lars Jacobsens Hustrue, Anne Jens D: i Uvelse, En
Datter, som strax efter Fødselen blev hiemmedøbt, og kaldet Anne …
12 -
†17/5-1843. Anne Larsdatter. Opholdende sig hos sin Svoger
Huusmand og Afbygger Lars Nielsen i Uvelse. 56 Aar 5 Maaneder under
1 Uge. Født 1786 d. 8 Decbr. i Uvelse af Hmd Lars Jacobsen og Hustru
Anna Jensdatter. - Hun havde aldrig været gift.
*1/11-1789. Fødte Lars Jacobsens Hustrue, Anne Jens D: i Uvelse, En
Datter, som blev døbt Dom: 22: à Trinit:, og kaldet Margrethe …
13 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
14 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
62
179 Uvelse Bye
8
-
Jacob Larsen
Deres Børn
9
-
*9/10-1792. Fødte Lars Jacobsens Hustrue, i Uvelse, Anne Jens D: En
Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Jacob …
-
Blev gift med Karen Olsdatter og bosat i Jordhøj.
*6/5-1797. Fødte Lars Jacobsens Hustrue, Anne Jens D: i Uvelse En
Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt, og kaldet Birte …
63
179 Uvelse Bye
8
-
Birte Larsdatter
Deres Børn
4
64
179 Uvelse Bye
8
-
Lars Andersen
Tienestedreng
14 -
-
1744, d: 4. Januar Fødde Lars Nielsen Huusmands Hustru i Lystrup en
Søn, som blev døbt Dom: 1 p. Epiph: Holdt for Daaben af Hans
Nels Larsen
Huusbonde
59 G 1 Bonde og Gaardbeboer
Jacobsens Hustru af Ugelse, blef kaldet Niels. ….
1774 d: 6 Nov: Blev ung Karl Niels Larsen og Pigen Sidse Mads Daatter i Uvelse med hinanden Trolovede; At intet, hverken Slegtskab eller Ægteskabs løfte,
paa nogen af Siiderne, deres Forehavende kand være til hinder, derfor love Vi underskrevne. Lars LLS Larsen Mads MOS Olsen
Gift med Lars Sørensen og bosat i Jordhøj
65
179 Uvelse Bye
9
Dyrelund. Såvel navnet Niels Larsen som Niels Nielsen [#69]
forekommer på 1791-kortet på martr. 14a, Dyrelund.
24/1-1789. Niels Larsen fæster Gaard No. (?) som Lars Jensen, paa
Grund af Fattigdom, afstaar. Ingen Indfæstning.
66
179 Uvelse Bye
9
-
Sidse Madsdatter
Hans Kone
55 G 1
1796-jordebogen: Udfløtter, Niels Larsen. 181X, Niels Nielsen
† 11/7 1817. Niels Larsen, Enkemand, som havde Undertag af Sønnen
Niels Nielsen [#69], Gaardmand i Uvelse.
Dom. Jubilate 1748 [5. maj] blev Mads Olsens Barn af Udlejre døbt
og kaldet Cidse ... (Ølstykke Kb)
Gift, 18/12-1774, med ung-Karl Niels Larsen.
67
179 Uvelse Bye
9
-
Per Nelsen
Deres Børn
24 U
68
179 Uvelse Bye
9
-
Bodil Nelsdatter
Deres Børn
20 -
69
179 Uvelse Bye
9
-
70
179 Uvelse Bye
9
-
Opdateret: 8/3-2016, eh
†27/10-1812. Gaardqvinde Sidse Madsdatter, Ufvelse, 63 Aar.
*28/2-1777. Fødte Unge Niels Larsens Hustrue i Uvelse en Søn, som
blev døbt Dom Oculi og kaldet Peder, holdt for Daaben for Daaben af
Villum Sørensens Hustrue ibid: ….
*7/8-1780. Fødte unge Niels Larsens Hustrue Sidse Mads Daatter i
Uvelse en Daatter, som blev døbt Dom: 12 p: Trin: og kaldet Bodild,
holdt for Daaben af Hans Andersens Hustrue ibid:
5te Novbr. 1803 mødte ungKarl, Hans Jørgensen i Qvinderup med sine Forlovere, Rasmus Pedersen, Huusmand i Qvinderup, paa hans, og Niels Larsen,
Gaardmand i Uvelse paa hendes Side, og forlangte at der maatte skee Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med
Bodil Nielsdatter, opholdende sig hos sine Forældre, bemeldte Niels Larsen i Uvelse. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til anden er
til Hinder i deres Forehavende , derfor indestaar vi som Forlovere. For ham Rasm: RPS Pedersen. For hende Niels NLS Larsen.
4de Søndag i Advent, den 18de Decbr: H: A: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
*14/12-1785. Fødte Niels Larsens Hustrue, Sidse Mads D: i Uvelse En
Søn, blev samme Dag hiemmedøbt, og kaldet Niels. Holdt for Daaben i
Nels Nelsen
Deres Børn
16 Kirken af Hans Andersens Hustrue ibid. ..
*15/7-1788. Fødte Niels Larsens Hustrue i Uvelse, Sidse Mads D: En
Mads Nelsen
Deres Børn
12 Søn, som blev døbt Dom: 9: à Trinit:, og kaldet Mads …
15 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
16 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
71
180 Uvelse Bye
10 -
Nels Andersen
Huusbonde
42 G 3 Bonde og Gaardbeboer
Født i Freerslev af Anders Pedersen og Kirsten Bendtsdatter. Døbt
13/12-1761. (ifølge oplysning på Bent Jørgensens hjemmeside:
HTTP://Home13.Inet.tele.dk/be-ka]
1/10-1788. Blev ung: Karl Niels Andersen af Fresløv og Enken Maren Mortens D: efter afgangne Peder Larsen, i Uvelse med hinanden ægteviede uden foregaaende
Trolovelse eller Tillysning af Prædikestolen med Kongel: allernaadigst Dispensation dat. 12: Sept: 1788. - At og ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller
andet Ægteskabs Løvte paa nogen af Sidderne deres Forehavende kand være til Hinder, derfor love og indestaar vi underskrevne - Enken forelagt Skifte Seddel
efter sin afdøde Mand, Peder Larsen, dat: 12de Julij 1788. Anders Pedersen Bent Pedersen
Enkemand efter Maren Mortensdatter, †7/4-1794
1796-jordebogen: Udfløtter, Niels Andersen. 1829, Anders Nielsen
Enkemand efter Ellin Svendsdatter, † 22/10-1798, 27½ Aar gammel.
Begraven med Liig Prædiken og Ringen. Ukendt hvor, og hvornår, dette
ægteskab er indgået.
12/6-1799. Med Kongel: allernaadigst Bevilling dat: 8: Junij 1799 blev Enkemand Niels Andersen, gaardmand i Uvelse, og Enken Kirsten Povels Datter i Lystrup,
efter at begge havde fra Vedkommende forevist Skifte Sedler af 1ste Junij . Han efter sin afdøde Hustrue, Ellin Svends D:, og Hun efter sin afdøde Mand,
Christen Jensen gaardmand i Lystrup uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen, med hinanden Ægteviede. At ellers intet, hverken Slægtskab,
Svogerskab, eller ander Ægtesnabs Løfte paa nogen af Siderne kan være dette deres Forehavende til Hinder derfor love og indestaar vi undertegnede.
for Ham: Anders Pedersen. for Hende: Per PPS Poulsen.
† 8/12-1832. Niels Andersen. Aftægtsmand hos sin Søn Gaardmand
Anders Nielsen i Uvelse. 71 år. Født i Freersløv.
Højlundegaard
72
180 Uvelse Bye
10 -
Kisten Poulsdatter
Hans Kone
53 G 2
14/5-1748. Fødde Poul Pedersens Hustrue af Ugelse en Daatter, som
blev døbt Dom: Rogate, holdt for Daaben af Jørgen Hjuulmands Hustrue i
Allerød og blev kaldet Karen ; Fadderne vare …
1790 d: 24. Sept. Blev Enkemand Christen Jensen, efter at have fremvist Skifte-Seddel af 16. Sept. 1790, efter sin afdøde Hustru Anne JørgensD: i Lystrup,
og Pigen Kirsten PovelsD: af Uvelse med hinanden ægteviede uden foregaaende Trolovelse eller Tillysning af Prædikestolen med Kongel: allernaadigst Bevilling
og Dispensation, dat: 10: Sept: 1790 - At hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løvte paa nogen af Siderne kunde være dette deres Forehavende
til Hinder derfor love og indestaar vi underskrevne. Povel PPS Pedersen Lars LIS Jensen.
73
74
180 Uvelse Bye
180 Uvelse Bye
10 -
10 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Maren Persdatter
Hans Stedbørn
21 U
Enke efter Christen Jensen, Sognefoged i Lystrup, †17/5-1798.
† 11/4-1821. Kirsten Povelsdatter. Gaardmand Niels Andersens
Hustrue i Uvelse. 73 Aar.
*15/5-1781. Fødte Unge Peder Larsens Hustrue Maren Mortensdtr. i
Uvelse en Daatter, som blev døbt Dom: Rogate og kaldet Maren, holdt
for Daaben af Povel Pedersens Hustrue ibid: ..
1ste Julij 1803. Med Kongelig allernaadigst Bevilling, dateret 23de Junij 1803, blev Enkemand Niels Hansen af Schienchelsøe, efter fremlagt Skifte Seddel,
dateret 11 Junij 1803, efter sin afdøde Ægtefælle, Børte Larsdatter, ægteviede ude foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen med Pigen
Maren Pedersdatter af Uvelse, begge under Friderichsborg Amt. At ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab, eller andet ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne
kan være til Hinder i dette deres Forehavende, derfor love og indestaar vi undertegnede. For Ham: Lars Larsen, Sognefogd i Hiørlund.
For hende: Nels Andersen, Signemand i Uvelse.
*23/6-1784. Fødte ung: Peder Larsens Hustrue, Maren Mortens D: i
Uvelse En Søn, som blev døbt Dom: 3 p: Trinit: og kaldet Lars. Holdt for
Lars Persen
Hans Stedbørn
17 Daaben af Povel Pedersens Hustrue i Uvelse. …
*6/10-1789. Fødte Niels Andersens Hustrue, Maren MortensD: i Uvelse
[Peder Nielsen]
12 En Søn, som blev Dom: 18 à Trinit: og kaldet Peder …
17 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
18 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
26. Nov. 1819. Vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Nielsen, Tjenestekarl hos Gaardmand Niels Andersen i Uvelse 30 Aar gammel og Pigen Inger Pedersdatter
[#77], Tjenestepige hos Gaardmand Niels Andersen i Uvelse. 26 Aar gammel. Forlovere: For Ham (utydeligt, evt. Faderen) Gaardmand Niels Andersen i Uvelse.
For Hende Broderen Jens Pedersen, Tjenestekarl hos sin Fader Peder Povelsen i Lystrup.
Enkemand efter Inger Pedersdatter, †29/4-1821.
9/11-1821. Vielse i Uvelse Kirke af Enkemand Peder Nielsen i Uvelse, 32 Aar gl og Karen Hansdatter, Enke efter afg. Gaardmand Christen Mortensen i Uvelse.
Forlovere: For Ham, Faderen Gaardmand Niels Andersen i Uvelse. For Hende, Gaardmand Niels Bendtsen i Uvelse.
†26/12-1826. Peder Nielsen. Gaardmand i Uvelse og Fattigforstander.
37 Aar 2 Maaneder og 20 Dage.
*4/5-1795. Fødte Niels Andersens Hustrue, Ellin Svends Datter i Uvelse.
En Søn, samme Dag blev hiemmedøbt, og kaldet Anders. ... [Overtog
Anders Nelsen
Hans Søn
6 senere gården.]
1/6-1821. Vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Anders Nielsen, 26 Aar gl. (født i Uvelse d. 4. Maj 1795) hjemme hos sin Fader Gaardmand Niels Andersen i Uvelse
og Pigen Inger Nielsdatter [#15], 23 Aar gl. (født i Uvelse d. 9. April 1798) hjemme fos sin Fader Gaardmand Niels Bendsen i Uvelse.
Forlovere: For Ham, Niels Andersen, hans Fader, Gaardmand i Uvelse. For Hende, Niels Bendsen, hendes Fader, Gaardmand i Uvelse.
Ellen. Sven Hartvigsen Gaardmands Datter af Uggeløse. Døbt i
Ellen Svendsdatter
Konens Søsterbørn
13 Uggeløse Kirke, Dom: 19 p: Trin 1788.
Kirsten Poulsdatter, #72, havde en søster, Dorthe, som blev gift med
Svend Hartvigsen fra Uggeløse.
75
180 Uvelse Bye
10 -
76
180 Uvelse Bye
10 -
77
180 Uvelse Bye
10 -
Inger Persdatter
Konens Søsterbørn
9
78
180 Uvelse Bye
10 -
Jens Sørensen
Tienestefolk
24 U
79
180 Uvelse Bye
10 -
*9/10-1792 Fødte Peder Povelsens Hustr: Lisbeth Svends Dattr i Lyst:
En Dattr, som blev hiemmedøbt d: 10de ejusd: og kaldet Inger ...
Kirsten Poulsdatter, #72, og Peder Poulsen, #268, er søskende. Inger
Pedersdatter er derfor Konens Broderbarn.
26. Nov. 1819. Vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Nielsen, [74a] Tjenestekarl hos Gaardmand Niels Andersen i Uvelse 30 Aar gammel og Pigen
Inger Pedersdatter, Tjenestepige hos Gaardmand Niels Andersen i Uvelse. 26 Aar gammel. Forlovere: For Ham (utydeligt, evt. Faderen)
Gaardmand Niels Andersen i Uvelse. For Hende Broderen Jens Pedersen, Tjenestekarl hos sin Fader Peder Povelsen i Lystrup.
†29/4-1821 | Inger Pedersdatter | Indsidder og Tjenestekarl Peder
Nielsens Hustrue i Lystrup | 28 Aar, 6 Maand., 3 Uger
Christen Nelsen
Tienestefolk
-
23 U
Landsoldat
*27/2-1777. Fødte Niels Jonsens [#232] Hustrue [#233] i Uvelse en
Søn, som blev døbt Dom: Oculi og kaldet Christen, holdt for Daaben af
…
1804 d: 26de Febr: Mødte Ungkarl Christen Nielsen af Uvelse med sine Forlovere, Benth Nielsen, Huusmand i Uvelse paa hans, og Anders Christensen af Lystrup
paa hendes Side, og forlangte at der maatte skee Tillysning af Prædike-Stolen til Ægteskab, som han havde bestuttet at indgaa med Pige Birthe Andersdatter,
tjenende hos Niels Andersen, Gaardmand i Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab, eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være til Hinder
udi deres Forehavende derfor indestaar vi som Forlovere. For ham, Benth BNS Nielsen, Huusmand i Uvelse.
For hende, Anders ACS Christensen, Huusmand i Lystrup. 2den Paaske Dag, den 2den April h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
†3/1-1833 | Christen Nielsen | Huusmand i Uvelse | 55 Aar, 10 Maaneder
| Født 1777 d: 27de Febr. i Uvelse af Niels Jonsen.
80
81
180 Uvelse Bye
180 Uvelse Bye
10 -
10 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Birte Andersdatter
Per Jensen
Tienestefolk
Tienestefolk
21 U
Fødsel ikke fundet i Kirkebogen, men hun er antageligt datter af Anders
Christensen og Birthe Nielsdatter. Se FT-1787, #314, 315 og 317.
12 -
2/4-1804, gift i Uvelse Kirke med Ungkarl Christen Nielsen [#79]
*19/5-1788 Fødte Jens Larsens Hustru Kirsten AndersD: i Uvelse en
Søn, som blev døbt Dom: 1 à Trin: og kaldet Peder …
19 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
20 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
†25/5-1845. Peder Jensen. Hjulmand og Huuseier paa Slangerups
Overdrev. 57 Aar. Døde af Typhus. Havde kun 1 Gang været gift. [Sl.
Kb.]
82
180 Uvelse Bye
11 -
Christen Mortensen
Huusbonde
47 G 1 Bonde og Gaardbeboer
*31/8-1754. Fødte Morten Larsens Hustrue i Lystrup en Søn, blev
hiemmedøbt formedelst Svaghed Dom: 12 p: Trin:, og kaldet Christen,
var i Kirke …
Tvinnemosegaard. Christen Mortensen optræder på 1791matr.kortet
1785 d: 11de Martij Blev ung Karl Christen Mortensen og Pigen Giertrud Svends D: uden foregaaende Trolovelse eller Tillysning af Prædikestol: til hinanden
ægteviede efter Kongel: Allernaadigst Dispensation dat: 1ste Martij 1785. At hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa enten af Siderne
kand være deres Forehavende til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede Svend SNS Nielsen ung Peder PLS Larsen.
[Peder Larsen er antageligt Christen Mortensens svoger]
1796-jordebogen: Udfløtter, Kristen Mortensen. 1829, Peder Nielsen.
1829, Peder Christiansen.
83
180 Uvelse Bye
11 -
1809 Augusti d: 10de mødte Gaardmand Christen Mortensen Enkemand, boende i Uvelse, med sine 2de Forlovere Niels Mortensen af Lystrup og Andreas Hansen
af Hørup, og begiærede Tillysning af Prædikestolen 3 Søndage efter hinanden ifølge Forordningen, til paafølgende Copulation med Pigen Karen Hansdatter af Hørup;
at intet befindes , som deres Ægteskab xx kunde forhindre, derfor indestaar vi underskrevne som Forlovere. for Ham M: Tauxx paa Niels Mortensens Vegne.
For Hænde Andreas An: H: S: Hansen. Ægteviede Fredagen d: 13de October [1809] i Kirken (Slangerup]
† 10/8-1821. Christen Mortensen. Gaardmand paa Uvelse Mark. 67
Aar.
1763, d. 8 Martii Fødde Svend Nielsøns Hustrue [Anna Hansdtr] i
Lystrup en Daatter, blev døbt Dom: Lætare, holdt for Daaben af Jens
Giertrud Svendsdatter
Hans Kone
39 G 1
Hansens Hustrue i Skovhuuset, blev kaldet Giertrud. …..
Gift, 11/3-1785, med ung-Karl Christen Mortensen.
† 28/4-1809 døde Gaardmand i Uvelse, Christen Mortensens Hustrue,
Giertrud Svends: og blev begraven den 3d: Maij h: a: gl: 46 Aar.
84
85
180 Uvelse Bye
180 Uvelse Bye
11 -
11 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Nels Christensen
Maren Christensdatter
Deres Børn
Deres Børn
13 U
9
-
*4/6-1788. Fødte Christen Mortensens Hustrue, Giertrud Svends D: i
Uvelse, en Søn, som blev døbt Dom: 3: à Trinit: og kaldet Niels. Holdt
over Daaben af Povel Pedersens Hustrue ibid: Fadd: Niels Mortensen og
Peder Povelsen i Lystrup, Svend Hartvig i Uggeløse, Inger Lars D: og
Lars Hansens Hustrue i Uvelse. Dom: 7 a Trinit: holdt Moderen sin
Kirkegang.
*12/4-1792. Fødte Christen Mortensens Hustrue, Giertrud Svends Datter
i Uvelse, En Datter, som blev døbt Dom: Qvasimod: og kaldet Maren
holdt for Daaben af Svend Hartvigs Hustru i Uggeløse - Fadd: Jørgen
Povelsen, Lars Nielsen, Niels Mortensen, Karen Lars D: og Niels
Andersens Hustrue alle af Uvelse. Dom: Cantate holdt Moderen sin
Kirkegang.
†19/4-1807 døde Gardmand i Uvelse Christen Mortensens Datter,
Maren, og blev begraven Almindelig Bededag h: a: gl: 15 Aar. Over
hende blev ringet
21 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
22 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
86
180 Uvelse Bye
11 -
*26/1-1796. Fødte Christen Mortensens Hustr: Giertrud Svends Datter i
Uvelse, En Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt, og kaldet Svend.
Kom i Kirken Dom: Lætare og holdt for Daaben af Svend Hartvigs
Hustrue i Uggeløse. - Fadd: Svend Hartvig, Jørgen Povelsen, Hans
Mortensen, Lars Nielsens Hustrue og Niels Andersens Hustrue af Uvelse.
Svend Christensen
Deres Børn
5 Dom Lætare holdt Moderen sin Kirkegang.
27/5-1825. Vielse i Uvelse Kirke: Ungkarl Svend Christensen, 29 Aar, hjemme hos sin Stedfader Peder Nielsen Gaardmand i Uvelse og Pigen
Karen Frederichsdatter, 24 Aar, hjemme hos sin Fader Frederich Andreassen Gaardmand [Rørbrogaard] i Uvelse. Forlovere: For Ham, Stedfaderen Peder Nielsen
Gaardmand i Uvelse. For Hende, Faderen Frederich Andreassen Gaardmand i Uvelse.
87
180 Uvelse Bye
11 -
Hans Christensen
Deres Børn
3
88
180 Uvelse Bye
11 -
Jørgen Christensen
Tienestefolk
22 U
*8/5-1798. Fødte Christen Mortensens Hustr: Giertrud SvendsD: i
Uvelse, En Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Hans Kom i
Kirken Dom: 2. à Trin: og holdt for Daaben af Jørgen Nielsens Hustrue i
Fresløv - Fadd: Jens Christensen, Niels Larsen, Hans Svendsen, Niels
Andersens Datt. Maren og Willum Povels Hustrue alle i Uvelse. Dom 2 à
Trin: holdt Moderen sin Kirkegang.
-
Landsoldat
17/1-1779 fødte Christen Larsens Hustrue Anne Jørgensdatter i Lystrup
en Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Jørgen.
23/3-1803 Mødte ungKarl, Jørgen Christensen, opholdende sig hos gl. Peder Andersen i Uvelse for at lærer Væver Profession, og begierede, at der maatte lyses
til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Kirsten Lars D: [#105] opholdende sig hos sine Forældre, Lars Nielsen, Staldkarl, i Uvelse. At intet er til
Hinder i deres Forehavende Egteskab derfor indestaar vi som Forlovere. For Ham: Jørgen IPS Poulsen i Lystrup For Hende: Jens ISS Svendsen i Uvelse.
Den 11te April, som var Anden Paaske Dag bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
89
180 Uvelse Bye
11 -
Katrine Andersdatter
Tienestefolk
22 U
90
180 Uvelse Bye
11 -
Ellen Jensdatter
Tienestefolk
16 U
91
181 Uvelse Bye
12 -
u. Anders Hansen
Huusbonde
26 G 1 Bonde og Gaardbeboer
5/5-1797 Med Kongl. Allernaadigst Bevilling, dat. 22/4-1797. Blev UngKarl Anders Hansen af Nørre Herløw, og Enken, Anne Bends D: af
Uvelse, som efter foreviste Skifte Seddel efter sin afdøde ægtefælle,
Lars Hansen, dat: 22: April 1797 med hinanden, uden foregaaende
Trolovelse eller Tillysning af Prædikestolen, ægteviede; At ellers intet
hverken Slægtskab, Svogerskab, og andet ægteskabs Løfte paa enten af
Siderne i dette deres Forehavende kan være til Hinder, derfor love og
indestaar vi undertegnede. Peder xx, Hans xx
Femhøjgaard, unge Anders Hansens navn står på 1791-matrikelkortet
1796-jordebogen: Udfløtter, Lars Hansen -- nu Anders Hansen
svarende nye afgift 1805. 1825 Anders Larsen.
92
181 Uvelse Bye
12 -
Anne Bentsdatter
Hans Kone
36 G 2
93
181 Uvelse Bye
12 -
Dorte Larsdatter
Steddatter
15 U
Opdateret: 8/3-2016, eh
Født paa Bendtsgaarden i Freerslev af Gdmd. Bendt Pedersen og Hustru
Margrete Pedersdatter.
Gift 1. gang med Lars Hansen, †17/3-1797. 2. gang, 5/5-1797, med
ung-Karl Anders Hansen af Nørre Herløw
Datter af Gmd. Lars Hansen og Hustru Karen Bendtsdatter. Fødselsdata
ikke fundet. Confirmeret af Hr. Wanting i 1801.
23 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
24 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
94
181 Uvelse Bye
12 -
Karen Larsdatter
Hendes Børn
9
-
95
181 Uvelse Bye
12 -
Hans Larsen
Hendes Børn
7
-
96
181 Uvelse Bye
12 -
Inger Larsdatter
Hendes Børn
5
-
97
181 Uvelse Bye
12 -
Bent Andersen
Deres Søn
2
-
98
181 Uvelse Bye
12 -
Hans Poulsen
Tienestefolk
20 U
*27/4-1792. Fødte Lars Hansens Hustr: Anne Bendts D, i Uvelse, En
Datter, som blev døbt Dom: Jubilate og kaldet Karen ...
*16/4-1794. Fødte Lars Hansens Hustr: Anne Bendts D: i Uvelse En Søn,
blev hiemmedøbt d: 17. ejusd: og kaldet Hans …
*5/2-1796. Fødte Lars Hansens Hustrue Anne Bendts D: i Uvelse, En
Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt, og kaldet Inger ...
*25/10-1799. Fødte ung. Anders Hansens Hustr:, Anne Bendts Dattr: i
Uvelse en Søn, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Bendt ...
*6/1-1782. Fødte Povel Larsens Hustrue, Johanne Hans Dattr i Uvelse en
Søn, som blev døbt Dom: 1 p: Epiph: og kaldet Hans …
24/11-1805 Mødte ung Karl Hans Poulsen, tjenende Peder Pedersen Gaardmand i Uvelse, med sine Forlovere, Poul Larsen paa hans og Anders Larsen
begge af Uvelse for Hende og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Karen Olsdatter, tjenende
Anders Larsen, gaardmand i Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være til Hinder i deres
Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For Ham: Poul PLS Larsen. For Hende: Anders ALS Larsen. Den 29de Decbr. bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
†2/8-1816. Hans Poulsen, Huus- og Arbeydsmand, boende paa Hr
Hertels Lod paa Lystrup Mark, 35 Aar.
99
181 Uvelse Bye
12 -
Marie Persdatter
Tienestefolk
21 -
100 181 Uvelse Bye
13 -
Hans Christian Schilling
Huusbonde
29 G 1 Litteratus og Gaardbeboer
Rørbrogaard
Frederiksborg Amts Jorde Bog for Aaret 1796 (med senere tilføjelser):
Udflytter Jørgen Povelsen, nu Knud de Clotte, svarende den nye afgift
1805, nu gift med Schilling, nu Christen Peter Feilberg, 1813, Fred.
Andreasen, 1829 Svend Christensen.
25/11-1800. Med Kongelig allernaadigste Tilladelse dateret 19de November 1800 blev Studiosus Theolog. Hans Christian Schilling og Enke Frue
Marie Elisabeth Offenberg efter afgangne Leutnand Pierre Prienie de Clotke af Uvelse uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen med hinanden
ægteviede; At eller intet, enten Slægtskab og andet Ægteskabs Løfte, kan være deres Forehavende til Hinder, derfor bevidne og indestaar vi undertegnede.
For Ham, H. Hertel. For Hende, C. P. Feilberg (Sl. Kb)
101 181 Uvelse Bye
13 -
Marie Elisabet v. Clotty
102 181 Uvelse Bye
13 -
Victor Albrecht Henrich Biørn Til Huuse
33 U
Har Tilsyn ved Avlingen
103 181 Uvelse Bye
13 -
Karen Margrete Tange
Mandens Søsterdatter
17 -
Forestaaer Huusholdning
104 181 Uvelse Bye
13 -
Bent Christensen
Tienestefolk
24 G 1 Landsoldat
evt 31/7-1775. Fødte Christen Andersens Hustrue i Uvelse en Søn, som
blev døbt Dom: 8p: Trin: og kaldet Bendt, ...
19 U
1782 d: 24. April Fødte Lars Nielsens Hustrue, Anne Larsdr: i Uvelse en
Datter, som blev døbt Dom: Cantate, og kaldet Kirsten, holdt for Daaben
af Willum Sørens Hustrue ibid. ….. [1. Kirsten *21/9-1776, †8/10-1776]
105 181 Uvelse Bye
13 -
Kisten Larsdatter
Hans Kone
Tienestefolk
43 G 2
23/3-1803 Mødte ungKarl, Jørgen Christensen [#88], opholdende sig hos gl. Peder Andersen i Uvelse for at lærer Væver Profession, og begierede, at der maatte
lyses til Egteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Kirsten Lars D: opholdende sig hos sine Forældre, Lars Nielsen, Staldkarl, i Uvelse.
At intet er til Hinder i deres Forehavende Egteskab derfor indestaar vi som Forlovere. For Ham: Jørgen IPS Poulsen i Lystrup
For Hende: Jens ISS Svendsen i Uvelse. Den 11te April, som var Anden Paaske Dag bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
106 181 Uvelse Bye
13 -
Stephen Persen
Tienestefolk
16 -
107 181 Uvelse Bye
13 -
Ane Else Persdatter
Tienestefolk
15 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Søn af Peder Stephensen og Mette Hansdatter, #430
†25/6-1825. Stephen Pedersen. Huusmand med Lod paa Hr. Kramers
Gaard i Uvelse. 41½ Aar.
25 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
26 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
108 182 Uvelse Bye
14 -
Nels Svendsen
Huusbonde
33 G 1 Bonde og Gaardbeboer
*12/10-1768. Fødte Svend Povelsens Hustrue [#193, Trine
Andersdatter] i Uvelse en Søn, blev døbt Dom: 20 p: Trin:, holdt for
Daaben af Jens Mortensens Hustrue i Hillerød, blev kaldet Niels. …
1796-jordebogen: Udfløtter, NielsSvendsen.
Kjeldsholmgaard. Niels Svendsens navn står på 1791-matrikelkortet
109 182 Uvelse Bye
14 -
Inger Rasmusdatter
Hans Kone
25 G 1
110 182 Uvelse Bye
14 -
Lars Hansen
Tienestefolk
18 U
111 182 Uvelse Bye
14 -
Anne Jensdatter
Tienestefolk
19 -
112 182 Uvelse Bye
14 -
Nels Andersen
Tienestefolk
15 -
113 182 Uvelse Bye
15 -
114 182 Uvelse Bye
15 -
1754, d: 16 Oct: Fødte Anders Christensens Hustru i Ugelse en Søn, blef
døbt Dom: 19 p: Trin:, holdt for Daaben af Isaach Jensens Hustrue i
Per Andersen
Mand
47 G 1 Huusmand med Jord
Lillerød, blev kaldet Peder …..
1778 d: 10de Julii Blev ung Karl og Land-Soldat Peder Andersen og Pigen Karen Christens Daatter i Uvelse med hverandre trolovede; At intet hverken Slegtskab,
Svogerskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne deres Forehavende kand være til hinder derfor indstaar og love Vi underskrevne Peder Larsen
Christen CPS Pedersen. Dom: 16 p: Trin: bleve de Ægteviede [4/10-1778]
† 2/2-1809 døde Huusmand i Uvelse, unge Peder Andersen, og blev
begraven den 8de Febr: h: a: gl: 55 Aar.
1755, d: 30 Junii Fødte Christen Pedersens Hustrue i Ugelse en Daatter,
blev døbt Fest: Visit: Mariæ [2/7-1775], og kaldet Karen holdt for
Karen Christensdatter
Hans Kone
45 G 1
Daaben af Søren Johansens Hustrue ibid:
Gift, 4/10-1778, med ung-Karl og Land-Soldat Peder Andersen af Uvelse
† 14/1-1809 døde Huusmand i Uvelse, unge Peder Andersens Hustrue,
Karen, og blev begraven 3de Søndag efter H 3 K: gl 49 Aar.
115 182 Uvelse Bye
15 -
Anders Persen
Deres Børn
19 U
116 182 Uvelse Bye
15 -
Karen Persdatter
Deres Børn
12 -
Krøbling
*26/10-1782. Fødde ung: Peder Andersens Hustrue, Karen Christens D: i
Uvelse, En Søn, som blev døbt: Dom: 22:p Trin: og kaldet Anders ...
*3/3-1789. Fødte ung Peder Andersens Hust Karen Christens Datter i
Uvelse En Datter, som blev døbt Dom: Reminisc: kaldet Karen ...
† 15/2-1809 døde afdøde Huusmand i Uvelse, unge Peder Andersens D:
Karen, og blev begraven den 19de Febr: 1st Søndag i Faste, gl: 20 Aar.
117 182 Uvelse Bye
15 -
Nels Persen
Deres Børn
8
-
*6/6-1792. Fødte ung Peder Andersens Hustrue, Karen Christens D: i
Uvelse En Søn, som blev døbt Dom: 1: à Trinit: og kaldet Niels …
118 182 Uvelse Bye
15 -
Inger Persdatter
Deres Børn
5
-
*12/5-1797. Fødte u: Peder Andersens Hustrue, Karen Christens D: i
Uvelse En Dattr, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Inger ...
Opdateret: 8/3-2016, eh
27 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
28 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
[Anna Hansdatter]
119 182 Uvelse Bye
15 -
Margrete Persdatter
Deres Børn
2
-
*24/3-1822. Moderen var Inger Pedersdatter, forhen Tjenestepige i
Kollerød, først hos Gmd. Peder Jørgensen og siden hos Gmd. Henrich
Frantzen, men nu opholdende sig hos sin Broder Niels Pedersen,
Husmand med Jord på Jens Sørensens Lod. Til Barnefader udlagde hun
Hans Nielsen, hjemme hos sin Fader Gaardmand Niels Peitersen i
Kollerød.
*20/9-1798. Fødte u: Peder Andersens Hustrue, Karen Christens D: i
Uvelse En Datter, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Margrete ...
*11/12-1756. Fødte Niels Hansens Hustrue i Ugelse en Søn, blev
hiemme døbt Dom: 3die Advent, blev kaldet Søren, blev confirmeret
Dom 4 Advent, holdt for Daaben af Jens Hansens Hustrue i Skovhuuset.
Søren Nelsen
Mand
45 G 1 Huusmand med Jord
…
1780 d: 8 Dec: Blev ung Karl Søren Nielsøn og Pigen Kirstine Niels Daatter i Uvelse Ægteviede, uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædieke-Stoelen,
efter Kongl: Allernaadigst Bevilgning dat: d: 28de Nov: 1780. At ellers intet, hverken Slegtskab eller Ægteskabsløfte paa nogen af Siiderne deres Forehavende
kand være til hinder, derfor love Vi underskrevne. Peder PNS Nielsen Peder Rasmussen.
†16/2-1804. Døde Søren Nielsen, Huusmand i Uvelse og blev
begraven den 1ste Søndag i Fasten, d: 19de Febr: gl: 47 Aar.
120 182 Uvelse Bye
16 -
121 182 Uvelse Bye
16 -
Ane Kistine Nelsdatter
Hans Kone
42 G 1
122 182 Uvelse Bye
16 -
Ellen Sørensdatter
Deres Børn
13 U
123 182 Uvelse Bye
16 -
Jens Sørensen
Deres Børn
11 -
*13/12-1790. Fødte Søren Nielsens Hustrue, Anne Kirstine Niels D: i
Uvelse En Søn, som blev hiemmedøbt d: 15de ejusd, og kaldet Jens ...
Gift, 8/12-1780, med ung-Karl Søren Nielsen i Uvelse
*9/9-1788. Fødte Søren Nielsens Hustrue, Anne Kirstine Niels D: i Uvelse
En Datter, som blev døbt Dom: 17: à Trin: og kaldet Ellen …
† 28/3-1805 døde Søren Nielsens Datter, Ellen, og blev begraven Palme
Søndag, den 7de April h: a: gl: 16 Aar.
124 182 Uvelse Bye
16 -
Nels Sørensen
Deres Børn
8
-
†31/12-1803 døde Huusmand i Uvelse, Søren Nielsens Søn Jens og blev
begraven den 1ste Søndag efter H: 3. K: dden 8de Januar gl 13 Aar.
*19/5-1793. Fødte Søren Nielsens Hustrue, Anne Kirstine Niels D: i
Uvelse En Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Niels ...
125 182 Uvelse Bye
16 -
Maren Sørensdatter
Deres Børn
2
-
*21/4-1799. Fødte Søren Nielsens Hustr Anne Kirstine Niels D: i Uvelse
En Daatter, blev samme Dag hiemmedøbt og kaldet Maren ...
126 182 Uvelse Bye
17 -
*27/1-1777. Fødte Niels Hansens Hustrue [Karen Sørensdatter] i Uvelse
Hans Nelsen
Mand
25 G 1 Huusmand med Jord, Landsoldat
en Søn, som blev døbt Fastelavns Søndag og kaldet Hans, …..
19/1-1799. Blev Ung Karl Hans Nielsen af Ufvelse og Pigen Dorethea Svendsdatter af Ufvelse efter Konglig Tilladelse af 11te Jan: uden foregaaende Trolovelse
og Lysning af Prædikestolen, i Kirken sammenviet; At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab, eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være deres
Forehavende herudi til Hinder, derfor love og indestaar Vi undertegnede For Ham: Jens JPS Pedersen. For Hende: Lars LNS Nielsen.
9de Octbr: 1803. Mødte Enkemand Hans Nielsen, Huusmand i Uvelse med sine Forlovere, Anders Larsen, Gaardmand i Uvelse, paa hans, og Peder Andersen,
Huusmand sammesteds, paa hendes Side, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret 15de Octbr. h: a: forlangte, at der maatte ske Tillysning af Prædikestolen til
Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Marie Pedersdatter, tienende hos unge Anders Hansen, Gaardmand i Uvelse. At intet, hverken
Slægtskab, Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til andre er til Hinder i dette deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere.
For Ham: Anders ALS Larsen. For Hende: Peder PAS Andersen. Den 28de Octbr: h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
Opdateret: 8/3-2016, eh
29 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
30 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
127 182 Uvelse Bye
17 -
Dorte Svendsdatter
Hans Kone
23 G 1
*7/3-1777. Martii Fødte Svend Povelsens Hustrue [Cathrine Margrethe
Andersdatter] i Uvelse en Daatter, som blev døbt Dom: Lætare og kaldet
Dorthe …
Gift, 19/1-1799, i Uvelse Kirke med ungkarl Hans Nielsen.
† 21/9-1803. Døde Huusmand i Uvelse, Hans Nielsens Hustrue, Dorthe
Svendsd: gl: 27 Aar, blev begraven den 16de Søndag efter Trinitatem.
128 182 Uvelse Bye
17 -
Nels Hansen
Deres Søn
1
-
129 182 Uvelse Bye
18 -
Ole Christensen
Mand
41 G 1 Huusmand med Jord, Skoemager
130 182 Uvelse Bye
18 -
Katrine Knudsdatter
Hans Kone
40 G 1
131 182 Uvelse Bye
18 -
Jens Olsen
Deres Børn
11 U
132 182 Uvelse Bye
18 -
Maren?? Olsdatter
Deres Børn
6
133 183 Uvelse Bye
19 -
Hans Hansen
Mand
37 G 1 Huusmand med Jord
134 183 Uvelse Bye
19 -
Karen Hansdatter
Hans Kone
44 G 1
135 183 Uvelse Bye
19 -
Nels Hansen
Deres Børn
12 U
136 183 Uvelse Bye
19 -
Dorte Hansdatter
Deres Børn
8
-
137 183 Uvelse Bye
19 -
Hans Hansen
Deres Børn
4
-
138 183 Uvelse Bye
19 -
Margrete Hansdatter
Deres Børn
1
-
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
*18/5-1800. Fødte Hans Nielsen, Huusm: Hustrue i Uvelse Dorte Svends
D:, En Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Niels ...
[fødsel og ægteskab hverken fundet i Uvelse eller Slangerup kirkebog]
† 8/4-1810 døde Huusmand Ole Christensen i Uvelse, og blev
begraven Palme Søndag, d 15de April h. a. gl. 50 Aar.
*25/8-1761. Fødte Knud Pedersøns Hustrue i Ugelse en Daatter, blev
døbt Dom: 15 p: Trin:, holdt for Daaben af Cathrine Zwerg i Slangerup,
blev kaldet Anne Cathrine …
†13/7-1822. Anne Katrine Knudsdatter. Almisselem og Enke efter
Ole Christensen, Skomager i Uvelse. 60 Aar 10 Maaneder 2½ Uge.
*26/5-1789. Fødte Ole Christensens Hustrue i Uvelse Anne Katrine
Knuds D: En Søn, blev døbt Fer: 2 Pentecost, kaldet Jens …
*24/1-1794. Fødte Ole Christensens, Skomag: Hustrue, Anne Katrine
Knuds D: i Uvelse, En Datter, hiemmedøbt d: 25 ejusd: og kaldet Anne
Marie ...
†7/8-1810 døde Huusmand Ole Christensens Datter Marie i Uvelse og
blev begraven d 8de Søndag Trinit:, d. 12te, gl. 18.
*16/12-1789 Fødte Hans Hansens Hustr: Karen Hans D: i Uvelse, En
Søn, som blev døbt Dom: 4 Advent, og kaldet Niels …
*2/1-1794. Fødte Hans Hansens Hustrue, Karen Hans D: i Uvelse, En
Datter, hiemmedøbt samme Dag og kaldet Dorte ...
†2/5-1809 døde Huusmand i Uvelse, Hans Hansens Datter Dorthe og
blev begraven d: 5te Søndag p: Paaske, gl. 15 Aar.
*9/5-1797. Fødte Hans Hansens Hustrue, Karen Hans D: i Uvelse En
Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt, og kaldet Hans ...
*7/3-1800. Fødte Hans Hansens Huusmands Hustr: Karen Hans D: paa
Henrichsens Lod, En Datter, som blev hiemmedøbt og kaldet Margrete
...
†2/4-1810 døde Huusmand paa Hr Frantzens Lod i Uvelse Hans Hansens
Datter Magrethe og blev begraven den 5te Søndag i Faste, d. 8de April,
gl: 11 Aar.
31 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
32 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
139 183 Uvelse Bye
20 -
1777. Onsdagen d: 26de Martii, bleve trolovede ungkarl Peder Pedersen
af Uvelse og Pigen Johanne Anders Datter af Schienkelsøe og at intet
vides, som dette Deres Ægteskab i nogen Maade, kand være til Hinder,
bevidner vi underskrevne, som Forløvtnings Mænd - Christoffer Hansen
fra Lystrup, Christen Andersen af Skienkelsøe. Copulerede Dom: 19 p:
Per Persen
Mand
62 G 2 Huusmand med Jord
Trinit [5/10-1777] [Jø. Kb]
24/9-1776. Peder Pedersen fæster Gaard No. 12 som Hans Jensen er fradømt. Gaarden i 4 Længer i maadelig Stand. Indfæstning 20 Rdl.
[Frederiksborg Rytterdistrikts Jordebogsregnskaber, 1718-96]
31/3-1787. Major Bülov fæster Gaard no. 12 som gl. Peder Pedersen har forladt og er fradømt. Indfæstning, 200 Rigsdaler.
(Frederiksborg Rytterdistrikts Jordebogsregnskaber 1718-96)
Enkemand efter Johanne Andersdatter, †6/8-1791.
†30/5-1812. Husmand Peder Pedersen. Ufvelse. 70 Aar.
140 183 Uvelse Bye
20 -
Bodil Jørgensdatter
Hans Kone
32 G 1
141 183 Uvelse Bye
20 -
Per Persen
Deres Søn
3
-
*7/5-1798. Fødte gl. Peder Pedersens Hustr: Bodil Jørgens D: i Uvelse En
Søn, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Peder ...
5/5-1826, Afgangslisten. Peder Pedersen. 28 Aar. Tjenestekarl hos Hr
Hertel paa Strenghøisgaard i Lystrup [flytter] til Hr Professor og Dr.
Horneman i Kjøbenhavn. Anmærkning: Afg. for 5 Aar siden i Kongens
Tjeneste i Nestved og siden i Slagelse. Født i Uvelse 1798 d: 7de Mai.
142 183 Uvelse Bye
21 -
Lars Jørgensen
Mand
38 G 1 Huusmand med Jord
143 183 Uvelse Bye
21 -
Margrete Jørgensdatter
Hans Kone
59 G 2
144 183 Uvelse Bye
22 -
Fridrich Jensen
Mand
46 G 1 Huusmand med Jord
antageligt enke efter Anders Jacobsen, †27/5-1796
†19/2-1831. Margrete Jørgensdatter. Huusmand Lars Jørgensens
Hustru i Uvelse. 87¾ Aar. Født i Herløv af Gdm. Jørgen Jensen.
Familien er flyttet fra Uvelse til Jordhøj/Ravnsbjerg på et tidspunkt
mellem 1803 og 1807 idet Ellen er konfirmeret i Uvelse i 1803 og Hans i
Slangerup i 1807.
145 183 Uvelse Bye
22 -
Sidse Persdatter
Hans Kone
47 G 1
146 183 Uvelse Bye
22 -
Ellen Fridrichsdatter
Deres Børn
13 U
147 183 Uvelse Bye
22 -
Hans Fridrichsen
Deres Børn
9
-
148 183 Uvelse Bye
22 -
Per Fridrichsen
Deres Børn
2
-
FT-1787: 30 år
*16/11-1788 Fødte Friderich Jensens Hustr: Zitse Peders D: i Uvelse En
Datter, som samme blev hiemmedøbt og kaldet Ellin …
*19/5-1792 Fødte Friderich Jensens Hustrue Sidse Peders D: i Uvelse, En
Søn, som blev døbt Dom: Exaudi [1/7] og kaldet Hans …
*5/10-1799. Fødte Friderich Jensens Hustr:, Sidse Peders D: i Uvelse En
Søn, blev samme Dag hiemmedøbt og kaldet Peder ...
149 183 Uvelse Bye
23 -
Jens Christensen
Mand
71 G 1 Huusmand med Jord
†29/1-1803. Døde Huusmand i Uvelse, Jens Christensen, og blev
begravet Søndag Septuagesima, som var den 6te Januar [Februar !] h:
a: gl: 74 Aar.
150 183 Uvelse Bye
23 -
Sidse Andersdatter
Hans Kone
70 G 1
†31/12-1812. Gaardqvinde Sidse Andersdatter. Ufvelse. 80 Aar.
Opdateret: 8/3-2016, eh
33 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
34 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
151 183 Uvelse Bye
152 183 Uvelse Bye
24 -
24 -
evt Dom: Trin [24/5-1750] blev Lars Larsens Barn i Lystrup døbt, blef
Jens Larsen
Mand
52 G 1 Huusmand med Jord
kaldet Jens, holdt for Daaben af Morten Larsens Hustrue i Lystrup …
1784 d: 14: Nov: Dom: 23: p Trin: [14/11-1784] blev ung Karl Jens Larsen, og Pigen Kirsten Anders D: begge af Uvelse efter Kongl: Allernaadigst Dispensation
dat: 10de Novembr, Anno 1784 til hver anden ægte viede uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen, At ellers intet, hverken Slægtskab eller
Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne, deres Forehavende kand være til hinder, der for love og indstaar vi underskrevne Lars-LLS-Larsen Anders-AIS-Jensen
Kisten Andersdatter
Hans Kone
38 G 1
†28/12-1828. gl. Jens Larsen, Huusmand paa Uvelse Mark, 79 Aar.
*16/2-1763. Fødde Anders Jensens Hustrue i Ugelse en Daatter, blev
døbt Dom: Invoc: holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet
Kirsten. …
Gift, 14/11-1784, med ung-Karl Jens Larsen af Uvelse.
†6/4-1829. Kirsten Andersdatter. Enke efter Hsm. Jens Larsen i
Uvelse, paa Aftægt hos sin Søn Anders Jensen [#154], Huusmand
sammesteds. 66 Aar 1 Maaned 3 uger. Født i Uvelse af Anders Jensen
153 183 Uvelse Bye
24 -
Lars Jensen
Deres Børn
5
-
154 183 Uvelse Bye
24 -
Anders Jensen
Deres Børn
2
-
155 184 Uvelse Bye
156 184 Uvelse Bye
25 -
25 -
Per Knudsen
Birte Nelsdatter
Mand
Hans Kone
*2/4-1796. Fødte Jens Larsens Hustrue, Kirsten AndersD: i Uvelse En
Søn, samme Dag hiemmedøbt af Hr Erichsen, og kaldet Lars …
*11/4-1799. Fødte Jens Larsens Hustr: Kirsten Anders D: i Uvelse, En
Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Anders …
43 G 1 Huusmand med Jord
14/11-1790. Blev ung:Karl Peder Knudsen af Qvinderup, og Pigen
Birthe Nielsdatter af Uvelse med hinanden trolovede; At ellers intet paa
nogen af Siderne, hverken Slægtskab, Svogerskab, eller andet
Ægteskabs Løfte kan være hinderligt i dette deres Forehavende, derfor
love og indestaar vi egenhændig underskrevne Hans - HHS - Hansen
Knud - KPS - Pedersen Dom: 2: p Epiph: 1791 [16/1-1791] bleve de
ægteviede.
36 G 1
†10/5-1818. Peder Knudsen. Husmand i Lystrup. 61 Aar.
*24/9-1765. Fødte Niels Hansens Hustrue i Ugelse en Daatter, blev døbt
Michels Dag, holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet Birthe.
…
Gift,16/1-1791, med ungkarl Peder Knudsen fra Quinderup
†25/3-1809. Døde Huusmand i Lystrup, Peder Knudsens Kone, Birthe
Nielsd: og blev begraven Skiertorsdagen, gl: 45 Aar.
*3/12-1791 Fødte Peder Knudsens Hustrue, Birte Niels Datter i Uvelse,
En Søn, som blev døbt Dom: 2 Advent og kaldet Jens …
*4/4-1794 Fødte Peder Knudsens Hustrue, Birte Niels D: i Uvelse En
Datter, hiemmedøbt samme Dag, og kaldet Johanne ...
*3/4-1798 Fødte Peder Knudsens Hustr: Birte Niels D: i Uvelse en Søn,
som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Niels ...
157 184 Uvelse Bye
25 -
Jens Persen
Deres Børn
9
U
158 184 Uvelse Bye
25 -
Johanne Persdatter
Deres Børn
6
-
159 184 Uvelse Bye
25 -
Nels Persen
Deres Børn
3
-
160 184 Uvelse Bye
26 -
Lars Nelsen
Mand
58 G 1 Huusmand med Jord
†28/10-1804. Døde Huusmand Lars Nielsen, Staldkarl, i Uvelse, og
blev begraven den 23de Søndag efter Trinitatem h: a: gl: 61 Aar.
161 184 Uvelse Bye
26 -
Anne Larsdatter
Hans Kone
54 G 1
†21/4-1813. Enke Anne Larsdatter, Ufvelse, 63 Aar.
Opdateret: 8/3-2016, eh
35 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
36 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
162 184 Uvelse Bye
26 -
Lars Larsen
Deres Børn
16 U
163 184 Uvelse Bye
26 -
Nels Larsen
Deres Børn
11 -
164 184 Uvelse Bye
26 -
Per Andersen
Til Huuse
64 E 1 Væver
165 184 Uvelse Bye
26 -
Jens Friderichsen
Læredreng
19 U
*14/3-1785 Fødte Lars Nielsens Hustrue, Anne Lars Dattr: i Uvelse En
Søn, som blev hiemmedøbt d. 16. ejusd: og kaldet Lars ...
*11/2-1790 Fødte Lars Nielsens Hustrue Anne Lars D: i Uvelse, En Søn,
som blev døbt Dom: Esto mihi [14/2] og kaldet Niels ...
† 8/5-1807 døde Væver, gl. Peder Andersen i Uvelse og blev begraven
med Ringning 2den Pintze Dag h: a: gl: 60 Aar.
*25/3-1782 Fødde Friderich Jensens Hustrue, Sidse Peders D: en Søn,
som blev døbt Langfredag og kaldet Jens ...
9de Octbr: 1803 mødte ung Karl, Jens Friderichsen af Uvelse med sine Forlovere, Friderich Jensen, Huusmand i Uvelse paa hans og Anders Christensen paa hendes
Side og forlangte at der maatte lyses af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen, Bodil Nielsdatter af Slangerup.
At intet, hverken Slægtskab, eller Ægteskabs Løfte til anden er til Hinder i dette deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere.
For Ham: Friderich FJS Jensen. For Hende: Anders ACS Christensen. Den 6te Novbr: som er den 22de Søndag efter Trinitatis h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
Enkemand efter Kirsten Jensdatter, †25/7-1795. Ukendt hvornår
ægteskabet med Margrethe Knudsdatter er indgået.
†15/1-1802. Døde Søren Madsen Væver i Uvelse og blev begraven d:
22 Januarij gl: 76 aar.
166 184 Uvelse Bye
27 -
Søren Madsen
Mand
72 G 2 Huusmand med Jord og Væver
167 184 Uvelse Bye
27 -
Margrete Knudsdatter
Hans Kone
41 G 1
27 -
1802 d. 8. Martii forlangte ungkarl Carl Andersen af Jægerspriis, og Enken efter Søren Madsen, som foreviste Righed for Skiftet, at indlades i ægtestanden
og maatte skee efter 3de gange Tillysning af Prædikestolen. Forlovere vare; Niels Svendsen i Uvelse og Christian Knudsen i Qvinderup. At intet er hinderligt
paa nogen af Siderne Som Slægtskab, ægteskabs Løfte o.s.v. dette love vi underskrevne. For ham, Niels NSS Svendsen i Qvinderup.
For Hende, Christian CKS Knudsen. Ægteviede den 31de Maij 1802 i Uvelse Kirke.
*6/8-1796. Fødte Søren Madsens Hustrue, Margrete Knuds D: i Uvelse,
Lars Sørensen
Deres Søn
5 En Søn, blev samme Dag Hiemmedøbt, og kaldet Lars ...
168 184 Uvelse Bye
Blev gift med Maren Madsdatter fra Slagslunde og bosat i Hørup.
169 184 Uvelse Bye
28 -
170 184 Uvelse Bye
28 -
171 184 Uvelse Bye
28 -
Svend Hansen
Mand
55 G 2 -
10de Junij 1808 mødte Enkemand Svend Hansen af Uvelse med sine Forlovere, Anders Larsen for ham og Christen Mortensen begge Gaardmænd af Uvelse,
og efter fremlagt Skifteseddel, dateret den 10de Decbr d: a: forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen
Bodil Hansdatter, tienende Christen Mortensen i Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i dette
deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham: Anders Larsen, med paaholden Pæn. For Hende: CMS med paaholden Pen.
Søndag Sexagesimæ Aar 1809, den 5te Febr: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
† 17/5-1808 døde Huusmand i Uvelse, Svend Hansens Hustrue, Marie
Olsdatter og blev begraven den 5te Søndag efter Paaske K.ae [?]
Marie Olsdatter
Hans Kone
45 G 1
Stilhed, eftersom hun paa en urigtig Maade døde, gl. 51 Aar.
*22/1-1795 Fødte Svend Hansens Hustr: Marie Ols D: i Uvelse, En Søn,
Jens Svendsen
Deres Søn
7 blev hiemmedøbt d. 23. ejusdem og kaldet Jens ...
172 184 Uvelse Bye
29 -
Lars Jensen
Mand
48 G 1 Huusmand med Jord
173 184 Uvelse Bye
29 -
Margrete Jensdatter
Hans Kone
46 G 1
Opdateret: 8/3-2016, eh
1753 d. 1ste Junii. Fødte Jens Hansens Hustrue i Lystrup en Søn, blev
døbt Festo Ascensionis Christi, holdt for Daaben af Hans Jensens Hustrue
i Giørløse, og kaldet Lars. …..
†12/6-1803. Døde Huusmand i Uvelse, Lars Jensen, og blev begraven
Fredagen den 17 Junij h: a: gl: 50 Aar.
1753 d. 14 April. Fødte Jens Nielsens Hustrue en Daatter, holdt for
Daaben af Degnens Hustrue ibid:, blef døbt Dom: Palmarum, kaldet
Margrete …
37 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
38 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
evt. gift 19/6-1805 med enkemand Lars Mortensen fra Uggeløse.
174 184 Uvelse Bye
29 -
Sidse Larsdatter
Deres Børn
11 U
175 184 Uvelse Bye
29 -
Hans Larsen
Deres Børn
9
-
*2/8-1788 Fødte unge Lars Jensens Hustr, Margrethe Jens D: i Uvelse En
Datter, som blev døbt Dom: 11 a Trinit: og kaldet Sidse …
*27/2-1793 Fødte Lars Jensens Hustrue, Margrethe Jens D: i Uvelse En
Søn, som blev hiemmedøbt samme Dag, og kaldet Hans ...
176 184 Uvelse Bye
29 -
Karen Larsdatter
Deres Børn
3
-
*21/8-1797, † 23/8-1801
177 185 Uvelse Bye
30 -
178 185 Uvelse Bye
30 -
179 185 Uvelse Bye
30 -
1778 d: 24 Febr: Fødte Lars Larsens Hustrue Maren Anders Daatter i
Uvelse en Søn, som blev døbt Dom: Esto og kaldet Peder ….. [navn
Per Larsen
Mand
22 G 1 Indsidder og Landsoldat
efter bror *22/12-1776, †26/1-1777]
20de Julii 1800 Forlangte Ungkarl Peder Larsen af Uvelse at der maatte ske Tillysning fra Prædikestolen til Ægteskab mellem ham og Pigen Ane Larsdatter, hvilket
blev tilstaaet, efter at Forloveren Anders Larsen og Niels Bentsen havde underskrevet, at intet hverken Slægtskab eller Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til nogen
anden kunde være til Hinder i deres Ægteskab. for [ham] ALS Anders Larsen, NBS Niels Bendsen for hende. Dom: 24: à Trinit [23/11-1800] bleve de ægteviede
1779 d: 3 Nov: Fødte Lars Jensens Hustrue i Uvelse Margrethe Jens Dr:
en Daatter, som blev døbt Festo Omnium Sanctorum [?? 1. Nov.] og
Anne Larsdatter
Hans Kone
22 G 1
kaldet Anne ...
Lars Persen
Deres Søn
1
-
180 185 Uvelse Bye
31 -
Svend Mogensen
Mand
43 G 1 Huusmand med Jord
181 185 Uvelse Bye
31 -
Kisten Jonasdatter
Hans Kone
57 G 2
Gift, 23/11-1800, med Peder Larsen.
†16/8-1829. Anne Larsdatter, Huusmand med Lod, Peder Larsens
Hustru i Uvelse. 49 Aar 9½ Maaned. Født 1779 den 5 November i
Uvelse
*16/1-1801 Fødte Peder Larsens Hustrue Anne Lars Dattr i Uvelse, En
Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Lars …
1784 d: 5te Nov: Blev ung Karl Svend Mogensen, af Liunge, og Kirsten
Joens D: afg: Jens Joens Enke i Uvelse, med hinanden trolovede; At ellers
intet, hverken Slægtskab, Svogerskabb ellers Ægteskabs Løfte, paa
nogen af Siiderne deres Forehavende kan være til hinder, derfor
indestaar vi underskrevne Hans HIS Jensen i Liunge Peder PIS
Jonæsen i Giørløse. 1785 Dom: Invocavi bleve de ægteviede. [13/21785]
Navnet Svend Mogensen optræder på 1791-matrikelkortet på matr 31a.
*1735
Enke efter Jens Joensen, † 3/11-1783.
13/2-1785, gift med Svend Mogensen
182 185 Uvelse Bye
32 -
Nels Nelsen
Mand
37 G 1 Huusmand med Jord og Væver
183 185 Uvelse Bye
32 -
Inger Larsdatter
Hans Kone
40 G 1
184 185 Uvelse Bye
32 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Karen Nelsdatter
Deres Børn
3
-
[en Niels Nielsen står opført på 1791-matrikelkortet på matr. 2, Uvelse
Kirkejord. I dag Damhøjvej 7]
*26/12-1796 Fødte Niels Nielsen, Huusmands Hustrur: Inger Lars D: i
Uvelse, En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet
Karen ...
39 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
40 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
185 185 Uvelse Bye
32 -
Jens Nelsen
Deres Børn
1
186 185 Uvelse Bye
33 -
Adam Jensen
Mand
36 U
187 185 Uvelse Bye
33 -
Dorte Tavesdatter
Hans Moder
74 E 1
188 185 Uvelse Bye
34 -
189 185 Uvelse Bye
34 -
190 185 Uvelse Bye
34 -
*19/10-1800 Fødte Niels Nielsens Hustrue, Inger Lars D: paa
Præstelodden, En Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Jens ...
Huusmand med Jord og Slagter
FT-1787: Thrine Tagesdatter Enke efter Jens Jacobsen, † 20/4-1793
*16/2-1773 Fødde Poul Larsens Hustrue [Karen Hansdatter] i Uvelse en
Willum Poulsen
Mand
29 G 1 Huusmand med Jord
Søn, blev døbt Dom: Esto, og kaldet Willum ...
26de Febr. 1797 Blev u:Karl Willum Povelsen og Pigen Dorte NielsD: af Uvelse med hinanden trolovede, at intet, hverken Slægtskab, Svogerskab,
eller Andet Ægteskabs Løfte, herned deres Forehavende kan være hinderlig, derfor love og indestaar vi undertegnede. For ham L.H.S. Lars Hansen i Uvelse.
For hende N.L.S. Nels Larsen i Uvelse. Dom: 8 a Trinit: [6/8-1797] bleve de ægteviede.
†12/12-1831, Willum Povelsen. Afbygger paa Niels Nielsens Gaard i
Uvelse. 58 Aar 10 Maaneder. Født 1773 den 16 Februar af Poul Larsen i
Uvelse.
Afbyggerstedet er antageligt matr. 14c, Bygvangsgaard. Villum
Poulsens navn står på 1791 matrikelkortet, hvor Niels Nielsen er anført
ved Dyrelund
1775 d: 1ste Sept: Fødte U: Niels Larsens Hustrue i Uvelse en Daatter,
Dorte Nelsdatter
Hans Kone
25 G 1
blev døbt Dom: 12 p: Trin: og kaldet Dorthe ...
*18/1-1798. Fødte Willum Povelsens Hustrue Dorte NielsD: i Uvelse, en
Johanne Willumsdatter
Deres Børn
3 Datter, som Dagen efter d. 19de blev hiemmedøbt og kaldet Johanne.
Boel Pedersdatter, *4/5-1822. Moderen var Johanne Villumsdatter, som havde tjent 1 Aar hos Gaardmand Peder Jensen i Ude Sundby,
men nu var kommet hjem til sin Fader Villum Povelsen, Parcellist paa Niels Nielsens Gaard i Uvelse.
Til Barnefader udlagde hun Peder Arvesen, Avlskarl hos Hr Assessor Richardt i Frederichssund.
19/7-1822, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Arvesen, Avlskarl hos Assessor Richardi i Frederichssund, 47 Aar gl (døbt i Draaby Kirke
4. Søndag eft. Paaske 1775) og Pigen Johanne Villumsdatter, 24½ Aar, hjemme hos sin Fader Villum Povelsen, Parcellist paa Niels Nielsens Gaard i Uvelse.
Forlovere: For Ham, Ludvig Jensen, Skomager i Slangerup. For Hende, Villum Povelsen, hendes Fader, Parcellist eller Afbygger paa Niels Nielsens Gaard i Uvelse.
FT-1834, Slangerup: Johanne W og Peder Arvesen opholder sig på en
gård i Jordhøi.
FT-1840, Slangerup: Johanne W. er enke, bosat paa Ravnsbjerg.
191 185 Uvelse Bye
34 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
2
-
Gift 2. gang med Peder Børgesen og bosat i Skjenkelse.
*5/10-1799 Fødte Willum Povelsens Hustrue, Dorte NielsD i Uvelse en
Datter, blev samme Dag hiemmedøbt og kaldet Karen ...
Karen Willumsdatter
Deres Børn
Niels Willumsen
Deres Børn
*10/7-1801
Poul Willumsen
Deres Børn
*13/8-1803
Mads Willumsen
Deres Børn
*5/3-1805
Sidse Willumsdatter
Deres Børn
*11/8-1807
Bodil Willumsdatter
Deres Børn
*27/8-1809
Magrethe Willumsdatter
Deres Børn
*25/4-1811
Lars Willumsen
Deres Børn
*11/6-1813, †6/4-1820
Jens Willumsen
Deres Børn
*1/9-1815
Kirsten Willumsdatter
Deres Børn
*16/11-1817
41 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
42 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
192 185 Uvelse Bye
35 -
Lars Willumsen
Deres Børn
Jens Persen
Mand
*12/7-1820, †16/6-1834
52 G 1 Huusmand med Jord
1753, Dom: 10 p. Trinit: [26/8-1753] Gl: Peder Hansens Søn af
Uggeløse, Jens, … [Ug. Kb]
1782 d: 15: Novbr: Blev ung Karl Jens Pedersen af Uggeløse og Enken Cathrine Anders Dattr, afgangne Svend Povelsens Hustrue i Uvelse
efter Kongel: Allernaadigst Dispensation dat: d: 6. Nov: 1782 uden foregaaende Trolovelse og Lysning af Prædike-stolen, ægteviede. At intet, hverken
Slægtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne Deres Forehavende kan være til hinder, derfor indestaar og love vi underskrevne.
Jørgen-IAS-Andersen Peder-PPS-Pedersen
† 7/5-1816. Jens Pedersen, Undertagsmand, opholdende sig hos
Huusmand Jens Larsen paa Uvelse Mark, 66 Aar.
193 185 Uvelse Bye
194 185 Uvelse Bye
195 185 Uvelse Bye
196 186 Uvelse Bye
35 -
Trine Andersdatter
Hans Kone
Enke efter Svend Povelsen, †5/5-1782.
18 U
15/11-1782, gift 2. gang,med ung-Karl Jens Pedersen af Uggeløse.
†22/11-1807. Døde, Huusmand i Uvelse, Jens Pedersens Hustrue
Catharine Andersd: og blev begraven 1st Advent h: a: d: 29de
November gl: 69 Aar.
1784 d: 14 Martij Fødde Jens Pedersens Hustrue, Thrine Margrete And:
D: i Uvelse en Datter, som blev døbt Dom: Lætar, og kaldet Anne, holdt
for Daaben af Jens Jacobs Hustrue i Engeleds-Huuset.
35 -
Anne Jensdatter
35 -
19de April 1806 mødte ung Karl, Jens Larsen af Uggeløse, med sine Forlovere, Lars Jørgen af Uggeløse for ham og Jens Pedersen af Uvelse for hende, og forlange
Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Ane Jensdatter i Uvelse. - At intet, enten Slægtskab, Svogerskab eller
andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham: Lars LIS Jørgensen.
For hende: Jens JPS Pedersen. d: 20de Junij h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
*25/10-1793 Fødte Niels Nielsens Hustrue, Kirsten Svends Dattr: hos
Jens Pedersen i Uvelse, En Søn, som blev hiemmedøbt d: 26: ejusd: og
Nels Nelsen
Et Barnebarn
7 kaldet Niels ...
36 -
Per Hansen
Deres Datter
63 G 2
Mand
49 G 2 Jordløs Huusmand, Dagleyer
1753, d. 10 Sept: Fødte Hans Pedersøns Hustrue i Lystrup en Søn, blev
døbt Dom: 13 p: Trin:, holdt for Daaben af Lars Larsens Hustrue i
Lystrup, blev kaldet Peder, …..
24/1-1802 fødes datteren Karen. Herunder omtales Peder Hansen som
"Smed" -og igen 16/9-1807 hvor sønnen Hans fødes.
Enkemand efter Anne Knudsdatter, †4/8-1793
1/12-1793 Blev Enkemand Peder Hansen, Smed i Uvelse, efter at have forevist Skifte-Seddel efter sin afdøde Hustru Anne Knuds D: dat: 7de Sept. 1793,
og Pigen Margrete Jens Datter i Lystrup med hverandre trolovede; At ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabsløfte paa nogen af
Siderne kan være til Hinder i dette deres Forehavende, derfor love og indestaar vi undertegnede For Ham: Peder - PPS - Pedersen, i Uvelse
For Hende: Hans - HBS - Børgesen i Lystrup.
1794 d. 14: Febr: bleve de ægteviede
† 11/12 1817. Peder Hansen, Husmand og Smed i Uvelse, 66 Aar.
197 186 Uvelse Bye
198 186 Uvelse Bye
36 -
36 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Margrete Jensdatter
Anne Persdatter
Hans Kone
Deres Børn
30 G 1
1771 d: 6 Julii Fødte Jens Larsens Hustrue i Lystrup en Daatter, blev døbt
Dom: 5te p: Trin:, holdt for Daaben af Jens Skovfogeds Hustrue, blev
kaldet Martha… (konf. 1787 under navnet Margrethe Jensdatter)
4
Gift, 14/2-1794, med Smed i Uvelse, Peder Hansen
†12/12-1827. Margrete Jensdatter. Almisselem og Enke efter afg.
Peder Hansen Smed i Uvelse. 71 Aar 11 Uger.
*28/8-1796. Fødte Peder Hansens Hustrue Margrete JensD: i Uvelse En
Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Anne …
-
43 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
44 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
199 186 Uvelse Bye
36 -
Sidse Persdatter
Deres Børn
2
200 186 Uvelse Bye
37 -
Per Philipsen
Mand
51 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
201 186 Uvelse Bye
37 -
Sophie Jensdatter
Hans Kone
53 G 1
† 14/2-1809 døde Huusmand i Uvelse Peder Philipsen og blev
begraven den 19de Febr. 1st Søndag i Faste, gl. 58.
†7/7-1822. Sophie Jensdatter. Almisselem og Enke efter Husmand
Peder Philipsen i Uvelse. 75 Aar.
12 U
*24/2-1789 Fødte Peder Philipsens Hustr: Sophie Jens D: i Uvelse
Tvillinger, begge Drengebørn, som blev døbte Dom: Invoc: Den første
Fødees kaldet Niels, holdt for Daaben af Degn: Hagers Hustr:, Den 2den
kaldet Christen … [†19/4-1789 Peder Philipsens Søn, den sidstfødte
Tvilling, navnl: Christen]
202 186 Uvelse Bye
37 -
Nels Persen
Deres Søn
-
†5/8-1812. Peder Hansens Datter, Anne. Ufvelse, 13½ Aar. Døde i
Hørup.
ét eller andet stemmer ikke. Ovennævnte Anne døde i 1865.
*12/7-1799. Fødte Peder Hansens Hustrue Margrete JensD: i Uvelse en
Datter, som d: 14: ejusd: blev hiemmedøbt og kaldet Zitse ...
203 186 Uvelse Bye
38 -
Johannes Persen
Mand
41 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
204 186 Uvelse Bye
38 -
Dorte Jensdatter
Hans Kone
31 G 1
2/12-1792 blev Johannes Pedersen, ung Karl af Herløv og Pigen, Dorte
Jens Datter af Uvelse med hverandre trolovede. At ellers intet, enten
Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løvte paa nogen af
Siderne kan være hinderligt i dette deres Forehavende, derfor love og
indestaar vi undertegnede. For Ham, Jens-IWS-Willumsen. For Hende,
Niels-NBS-Bendsen, begge af Uvelse. Fer: 2: Nat á Christ: [1/4-1793]
bleve de ægteviede.
†3/5-1803. Døde Huusmand i Uvelse, Johannes Pedersen, og blev
begravet 4de Søndag efter Paaske, som var den 8de Maij h: a: gl: 45
Aar.
16/7-1770 fødte Jens Jacobsens Hustrue i Uvelse en Datter, blev døbt
Dom: 6 p: Trin: [22/7] … blev kaldet Dorthe Cathrine.
1/4-1793, gift i Uvelse Kirke med Johannes Pedersen fra Herløv
205 186 Uvelse Bye
38 -
206 186 Uvelse Bye
38 -
7de August 1803 Mødte ung Karl, Peder Andersen, tienende Anders Larsen i Uvelse, og forlangte at der maatte lyses til Egteskab, som han havde besluttet
at indgaa med Enken efter afdøde Johannes Pedersen, Dorthe Jensdatter i Uvelse, hvilket Forlangende blev opfyldt, efter at Skifteseddel, dateret 27de August 1803
vat forevist, og af Forloverne Anders Larsen paa hans og Niels Bentzen paa hendes Side, begge Gaardmænd i Uvelse, forsikret at intet, hverken Slægtskab,
Svogerskab eller andet Egteskabs Løfte paa nogen af Siderne var til Hinder i dette deres Forehavende. Dette til Bekræftelse,
For ham: Anders ALS Larsen, Gaardmand i Uvelse. For hende: Niels NBS Bentzen, Gaardmand i Uvelse. Den 9de Octbr: blev de ægteviede i Uvelse Kirke.
*15/12-1796 Fødte Johannes Pedersen, Huusmands Hustrue, Dorte Jens
D: i Uvelse, En Dattr, som blev hiemmedøbt d: 18de ejusd: og kaldet
Birte Johannesdatter
Deres Børn
5 Birte ...
*21/10-1799 Fødte Johannes Pedersens Hustr: Dorte Jens D: i Uvelse en
Maren Johannesdatter
Deres Børn
2 Dattr, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Maren ...
207 186 Uvelse Bye
38 -
Jens Jacobsen
Til Huuse
73 E 2 Almisselem
Gift 1. gang med Maren Jensdatter. (ikke fundet i kirkebogen)
Enkemand efter Maren Jensdatter, †1/8-1780.
1780 d: 17 Dec: Blev Enkemand Jens Jacobsen og Pigen Johanne Lars Dr. i Uvelse med hverandre Trolovede; At intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs Løfte paa
nogen af Siiderne deres Forehavende kand være til hinder, derfor love Vi underskrevne Ped Larsen Jørgen ILS Larsen.
Dom: Sexag: 1782 bleve de Ægteviede. [3/2-1782]
Enkemand efter Johanne Larsdatter, †2/4-1788.
Opdateret: 8/3-2016, eh
45 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
46 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Uvelse Fattigprotokol, 1803: Jens Jacobsen, 75 Aar, har intet ---- men har
Huuslye, ----- og Tilsyn hos Svigersønnen Huusmand Johannes Pedersen.
†8/2-1804. Døde Jens Jacobsen i Uvelse og blev begraven Fastelavns
Søndag, den 12te Febr: h: a: gl: 77 Aar.
208 186 Uvelse Bye
39 -
Marcus Andersen
Mand
35 G 1 Jordløs Huusmand og Hønsekræmmer
209 186 Uvelse Bye
39 -
Anne Persdatter
Hans Kone
38 G 1
1765, Dom: 25 p Trin: døbt Anders Marcusens Søn af Lillerød. N[avnlig]
Marcus, baaren af hans Søster Jomfr: Birthe … [Llrd Kb. Anders
Marcussen var smed]
† 2/3-1806 døde Huusmand i Uvelse, Marcus Andersen i Uvelse og
blev begraven den 3die Søndag i Faste d: 9de Martij. Gl: 46 Aar.
1807 d: 24. Maij mødte ungKarl Peder Hansen af Hiørlunde med sine Forlovere, Jacob Olsen for ham, og Christen Mikelsen for hende, begge af Slangerup,
og efter fremlagt Skiftesæddel, dateret d: 4de Junij h: A: forlangte at lyses af Prædikestolen 3de Søndager efter hinanden til Ægteskab, som han havde besluttet
at indgaa med Enken, Ane Pedersd: af Uvelse. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres
Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For ham, Jacob JOS Olsen- For Hende, Christen CMS Mikelsen.
den 6te Søndag efter Trint: d:5te Julij bleve de Ægteviede i Uvelse Kirke.
210 186 Uvelse Bye
39 -
Per Marcussen
Deres Børn
6
-
211 186 Uvelse Bye
39 -
Anders Marcussen
Deres Børn
3
-
212 186 Uvelse Bye
39 -
Kisten Andersdatter
Konemoder
84 E 2 Almisselem
213 186 Uvelse Bye
40 -
214 186 Uvelse Bye
40 -
*20/12-1795 Fødte Marcus Andersens Hustrue, Anne Peders Dattr i
Uvelse, En Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Peder ...
*30/4-1798 Fødte Marcus Andersens Hustrue, Anne Peders Datter i
Uvelse, En Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Anders ...
*4/3-1767 Fødte Niels Joensens Hustru [Karen Christensdatter] i Uvelse
en Søn, blev døbt Dom: Invocavit, holdt for Daaben af Hans Madsens
Bent Nelsen
Mand
34 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
Hustrue i Slangerup, blev kaldet Bendt, …
25/1-1795 Blev ungKarl Bendt Nielsen, Gevorben Soldat, og Pigen Kirsten Povels D:, begge af Uvelse med hinanden trolovede, at intet paa nogen af Siderne,
enten Slægtskab eller Svogerskab og andet Ægteskabsløfte kan være deres Forehavende hinderligt, derfor love og indestaar vi underskrevne.
For Ham, Niels-NIS-Joensen. For Hende, Povel -PLS- Larsen. Dom: Invoc: [22/2-1795] bleve de ægteviede.
*16/6-1769 Fødte Povel Larsens Hustrue [Karen Hansdatter] i Uvelse en
Daatter, blev døbt Dom: 4p: Trin:, holdt for Daaben af Jens Hansens
Kisten Poulsdatter
Hans Kone
32 G 1
Hustrue i Skov-Huuset, blev kaldet Kirsten ...
22/2-1795, gift i Uvelse Kirke med Bendt Nielsen.
†21/4-1816. Kirsten Povelsdatter. Huusmd. Bent Nielsens Hustru i
Uvelse. 46 Aar
215 186 Uvelse Bye
40 -
Lars Bentsen
Deres Børn
6
-
216 186 Uvelse Bye
40 -
Nels Bentsen
Deres Børn
4
-
*23/5-1795 Fødte Bendt Nielsens Hustrue, Kirsten Povels D: i Uvelse, En
Søn, som blev hiemmedøbt d: 23. ejusd: og kaldet Lars ...
7/12-1821, vielse i Lynge Kirke af Ungkarl Lars Bentsen, 27 Aar fra
Uvelse og Pigen Inger Christens Dtr. 28 Aar af Kollerød. Forlovere: Hr
Bent Nielsen fra Uvelse, Hr Jens Andersen fra Kollr: [Lynge Kb]
*11/5-1797 Fødte Bendt Nielsens Hustrue, Kirsten Povels D: i Uvelse En
Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Niels …
1821, gift i Hjørlunde med Ellen Mortensd: Se FT-1834Jø, #664
Opdateret: 8/3-2016, eh
47 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
48 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
217 186 Uvelse Bye
40 -
Jens Bentsen
Deres Børn
2
-
218 186 Uvelse Bye
40 -
Karen Bentsdatter
Deres Børn
1
-
219 187 Uvelse Bye
41 -
220 187 Uvelse Bye
41 -
221 187 Uvelse Bye
42 -
222 187 Uvelse Bye
42 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
*29/9-1798. Fødte Bendt Nielsens Hustr: Kirsten Povels Datt: i Uvelse,
En Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Jens ...
Blev gift med Karen Hansdatter og bosatte sig i Kvinderup, senere i
Slangerup
*27/7-1800 Fødte Bendt Nielsens Hustrue Kirsten Povels Datter i Uvelse
en Datter, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Karen ...
evt. †9/9-1833. Karen Bentzdatter. Huusmand Niels Sørensens
Hustrue i Uvelse. 32 Aar 4 Maaneder
1741, d: 29. Julii. Blef et Uægte Barn fød, og døbt Dom: 9 post Trin: d:
30 Julii og kaldet Jonas, Moderens Nafn er Martha Jonasdatter, ved
Daaben blef udlagt til Barns=Fader, Jørgen Pedersen, Peder Olesens Søn
i Ugelse, før hafde hun udlagt en Soldat af CronPrintzens Regiment, Obr:
C. La Millieres Compagnie nafnl: Eskild Mogensen. Barnet blev baaren af
Jonas Jørgensen
Mand
61 G 2 Jordløs Huusmand og Giærkræmmer
Corporal Niels Joenssens Hustrue, de øvrige Faddere vare ...
1768 d: 21 Febr: Blev Jonas Jørgensen Land-Soldat og Birthe Christensdatter i Uvelse med hinanden trolovede, at intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs løfte
paa nogen af Siderne deres Forehavende kand være til hinder, derfor love Vi underskrevne Jørgen IPS Pedersen, Svend SPS Povelsen.
Dom: 13 p: Trin: bleve de Ægteviede. [28/8-1768]
Enkemand efter Birthe Christensdatter, †19/3-1797
† 31/5-1805 døde Huusmand, Jonas Jørgensen i Uvelse og blev
begraven 2den Pintze Dag, den 3die Junij gl: 67 Aar.
*23/8-1746 fødte Hans Jensens Hustru i Ugelse en Daatter, som blev
døbt Dom. 12 p. Trin. holdt for Daaben af Jochum Dürwetters Hustru, og
Karen Hansdatter
Hans Kone
55 G 2
blef kaldet Karen …
1762 d: 28 Maji Blev Povel Larsøn [#235]og Karen Hans Daatter begge i Ugelse med hinanden trolovede, at intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs Løfte
deres Forehavende kand være til Hinder, derfor love Vi underskrevne Lars Hansen Hans Jensen. Dom: 16 p: Trin: bleve de Ægteviede. [26/9-1762].
Karen Hansdatter blev dømt til anbringelse i Spindehuset [fra 5/6-1776] på livstid for delagtighed i et mordforsøg på hendes mand [Povel Larsen]
Efter mange ansøgninger lykkedes hende at blive benådet.
23/2-1798 blev Jonas Jørgensen, Huusmand i Uggelse, Enkemand, gift med Karen Hansdatter, som efter Kongelig Bevilling af 24. Nov. 1797 må indlade sig i
Ægteskab med bemeldte Jonas Jørgensen og boe i Uggelse, uagtet hendes ved Høiesterets Dom fraskildte Mand Poul Larsen er bosat sammested [Farum kirkebog]
†29/11-1829. Karen Hansdatter, Almisselem i Uvelse, opholdende sig
hos sin Søn, Afbygger Willum Poulsen [#188]. Omtrent 83 Aar. [*23/81746 af Hans Jensens Hustru, Maren Andreasdatter]
*2/3-1763. Fødde Svend Povelsøns Hustrue i Ugelse en Søn, blev døbt
Jens Svendsen
Mand
38 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
Dom: Oculi, holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet Jens …
13/7-1794. Blev ung Karl Jens Svendsen og Pigen Sidse Larsdatter af Uvelse med hinanden trolovede; At ellers intet, paa nogen af Siderne, enten Slægtskab,
Svogerskab, eller andet Ægteskabsløfte kan i dette Deres Forehavende være til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede.
For Ham Ole - OCS - Christensen For Hende Lars - LNS - Nielsen. Dom: 19: à Trinit: [26/10-1794] bleve de ægteviede
*14/8-1773 Fødde Lars Nielsøns Hustrue i Uvelse en Daatter, blev døbt
Sidse Larsdatter
Hans Kone
27 G 1
Dom: 10 p: Trin: og kaldet Sidse, holdt for Daaben …
49 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
50 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
†31/8-1831. Sidse Larsdatter. Huusmand Jens Svendsens Hustru i
Uvelse. 58 Aar 2 Uger 3 Dage. Født 1773 d. 14. Aug. i Uvelse af Lars
Nielsen.
223 187 Uvelse Bye
42 -
Lisbet Jensdatter
Deres Børn
5
-
224 187 Uvelse Bye
42 -
Svend Jensen
Deres Børn
1
-
*27/11-1796, † ? 14/11-1802
225 187 Uvelse Bye
43 -
Hans Larsen
Mand
49 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
226 187 Uvelse Bye
43 -
Karen Rasmusdatter
Hans Kone
47 G 1
*27/11-1796. Fødte Jens Svendsens Huusmands Hustrue, Sidse Lars D: i
Uvelse, En Datter, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Lisbeth …
*10/6-1800. Fødte Jens Svendsens Hustrue, Sidse LarsD: i Uvelse En
Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Svend, kom i Kirken ….
1778 d: 2 Dec. Blev ung Karl og Land Soldat Hans Larsen og Pigen
Karen Rasmus Daatter i Uvelse med hinanden trolovede; At intet efter
Loven, paa nogen af Siiderne, Deres Forehavende kand være hinderligt,
derfor love Vi underskrevne Peder Pedersen Peer Hansen. Dom: 2 p:
Epiph: 1779 bleve de Ægteviede [17/1-1779]
1755, d. 24 Sept. Fødte Rasmus Sørensens Hustrue i Ugelse en Daatter,
blev døbt Dom: 18 p: Trin:, holdt for Daaben af Søren Johansens Hustrue
ibid:, blev kaldet Karen …..
Gift, 17/1-1779, med ung-Karl og Land-Soldat Hans Larsen af Uvelse
†19/5-1825. Karen Rasmusdatter. Almisselem og Indsidder Hans
Larsens Hustru i Uvelse. 69 Aar 8 Maneder. Født 1755 d. 24 Sept. i
Uvelse
227 187 Uvelse Bye
43 -
Per Hansen
Deres Børn
8
U
*7/4-1793 Fødte Hans Larsens Hustrue, Karen Rasmus D: i Uvelse, En
Søn, hiemmedøbt d. 8de ejusd: af D[egnen] Hager og kaldet Peder ...
228 187 Uvelse Bye
43 -
Nels Hansen
Deres Børn
5
-
*10/1-1796 Fødte Hans Larsens Hustrue, Karen Rasmus Datter i Uvelse
En Søn, som blev hiemmedøbt Dagen efter d. 11, og kaldet Niels ...
229 187 Uvelse Bye
44 -
Jacob Andersen
Mand
35 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
230 187 Uvelse Bye
44 -
Marie Larsdatter
Hans Kone
37 G 1
231 187 Uvelse Bye
44 -
Christen Jacobsen
Deres Søn
2
232 187 Uvelse Bye
45 -
233 187 Uvelse Bye
45 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
*27/2-1799 Fødte Jacob Andersens Hustr: Marie Lars D: i Uvelse en Søn,
som af Jordemoderen i Collerød blev hiemmedøbt og kaldet Christen ...
†25/2-1809 døde Jacob Andersens Søn, Christen, i Lystrup, og blev
begraven 3de Søndag i Faste h: a: gl. 10 Aar 5 Maaneder.
1729. Dom: 12 a' Trin: [4/9-1729] Joen Andersens liden Søn døbt og
Nels Joensen
Mand
65 G 1 Jordløs Huusmand, Urtesamler
kaldet Niels. …..
1762 d: 7 Nov: Blev Niels Joensøn og Karen Christens Daatter af Ugelse med hinanden Trolovede, at intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen
af Siderne deres Forehavende kand være til Hinder derfor love Vi Underskrevne COS, Christian Olsen Jens Jensen.
Dom: Sexagesima 1763 bleve de Ægteviede [6/2-1763]
†22/10-1803 døde Huusmand i Uvelse Niels Joensen og blev begraven
d: 28de Octbr: h: a: gl: 69
Karen Christensdatter
Hans Kone
63 G 1
1739, Octob: d: 1. Blef Christen Olesens i Ugelse Datter født, og døbt d:
4. Oct: som var Dom: 19 post Trinit: Barnet blev kaldet Karen …..
51 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
52 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Gift, 6/2-1763, med Niels Joensen af Ugelse
Uvelse Fattigprotokol: Niels Joensens Enke, Uvelse, 68 Aar. Ofte syg,
men sædelig og flittig i Forhold. Boet i Sognet i 51 Aar. Har Huuslye hos
Sønnen [#79] Kan blot fortiene noget lidet ved Spind.
†23/9-1824. Karen Christensdatter. Almisselem og opholdende sig
hos sin Søn Christen Nielsen, Husmand i Uvelse. 85 Aar (under 2 Uger)
234 187 Uvelse Bye
45 -
235 187 Uvelse Bye
46 -
Inger Tygesdatter
Til Huuse
52 U
Spinder
†24/8-1831. Inger Thygesdatter. Almisselem i Uvelse. 83 Aar 4
Maand. Født i Ganløse af Margrete Nielsdatter, som til Barnefader
udlagde Landsoldat Thyge Pedersen [noget ulæseligt] Døbt 1748 … i
Tjæreby Kirke
30/3-1738. Dåb i Uggeløse kirke. Lars Skoufogets Søn af Vadssingerød.
Poul Larsen
Mand
64 G 2 Jordløs Huusmand
Povel.
1762 d: 28 Maji Blev Povel Larsøn og Karen Hans Daatter [#220] begge i Ugelse med hinanden trolovede, at intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs Løfte
deres Forehavende kand være til Hinder, derfor love Vi underskrevne Lars Hansen Hans Jensen. Dom: 16 p: Trin: bleve de Ægteviede. [26/9-1762].
1779 d: 23 Martii Blev Povel Larsen Gaardmand i Uvelse og Pigen Johanne Hans Daatter ibid: med hinanden trolovede
(efter at Hans forrige Egteskab med Karen Hans Dr, som er dømt til Spinde-Huset sin Livs Tiid, var ophævet, og ham tilladt at begive sig i nyt Egteskab,
alt efter Kongel: Rescript dat: 28de Oct: 1778). At ellers intet andet Ægteskabs Løfte eller Slægtskab paa nogen af Siiderne deres Forehavende kand
være til hinder, derfor indstaar og love Vi underskrevne Anders Marchussen Povel PPS Pedersen. Ægteviede Dom: 20 p: Trin: [17/10-1779]
Uvelse Fattigprotokol, 1808: Poul Larsen, Uvelse, 70 Aar. Meget svag,
men fører et stille Levnet. Indsidder hos en fattig Søn. Ikkun Tilsyn af
Sønnekonen. [antageligt Hans Povlsen, #98 og Kirsten Olsdatter, #276]
† 1/7-1809. Fattig Lem, Poul Larsen i Uvelse og blev begraven den
7de Julij, gl: 72.
236 187 Uvelse Bye
46 -
237 188 Uvelse Bye
47 -
238 188 Uvelse Bye
47 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Johanne Hansdatter
Hans Kone
51 G 1 Konen vanvittig og har Pension
Gift, 17/10-1779, med Gaardmand Povel Larsen i Uvelse.
Uvelse Fattigprotokol, 1803: Poul Larsens Kone, 57 Aar, er svækket paa
Forstanden. Manden skrøbelig, har Huusly og en liden Pension siden
Gaardens Fratrædelse
† 16/3-1804. Døde, Poul Larsens Hustrue i Uvelse Johanne, og blev
begraven den 19de e:a: gl: 67.
1725. Dom: 2 a' Trin: [10/6-1725] Peder Christensøn Smeds barn døbt
Christen Persen
Mand
75 G 1 Jordløs Huusmand, har Undertag
og kaldet Christen …..
1751 d: 5 Maji Blev Christen Pedersen og Margrethe Andres Daatter begge i Ugelse med hinanden trolovede. Forlovere vare: Peder Christensen og Hans Jensen
i Ugelse, som lovede, at intet i Henseende til Slægtskab, eller Ægteskabs Løfte var deres Forehavende Ægteskab til Hinder.
Onsdagen d: 6te Oct: bleve de Ægte Viede.
† 16/8-1805 døde undertagsmand Christen Pedersen i Uvelse og blev
begraven den 10de Søndag efter Trinitatis, den 18de August h: a: gl: 82
Aar, over denne blev ringet.
Margrete Andresdatter
Hans Kone
74 G 1
Gift, 6/10-1751, med Christen Pedersen
† 6/9-1805 døde undertagsmand Christen Pedersens Hustrue i Uvelse
Magrethe som blev begraven den 15de Søndag Trinitatis - den 22de h:
m: gl: 78 Aar, over denne blev ringet.
53 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
54 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
239 188 Uvelse Bye
240 188 Uvelse Bye
48 -
48 -
Lars Andersen
Sidse Persdatter
Mand
Hans Kone
69 G 1 Jordløs Huusmand, Almisselem
1758 d: 27 Sept: Blev Lars Andersøn ung Karl og Zidse Peders Daatter
begge af Ugelse med hinanden trolovede, at intet hverken Slegtskab
eller Ægteskabs løfte Deres Ægteskab kand hindre derfor love vi
underskrevne Anders Christensen Peder Christensen. 1758 Dom: 24
p: Trin: bleve de Ægteviede [5/11]
72 G 1
†6/9-1814. I: [indsidder] Lars Andersen, Uvelse, 85 Aar.
1730. Dom: 20 a' Trin: [22/10-1730] Peder Smeds barn døbt og kaldet
Citze. ..
Gift, 5/11-1758, med Lars Andersen af Ugelse
† 19/11-1810 døde Fattiglem i Uvelse Lars Andersens Hustrue Sidse og
blev begraven den 29de Søndag Trint: 26de Novbr:, gl. 82
241 188 Uvelse Bye
242 188 Uvelse Bye
49 -
49 -
Jens Andersen
Mand
46 G 1 Jordløs Huusmand, Steensætter
1785 d: 30. Janu: Blev ung Karl Jens Andersen, og Pigen Inger Peders D: i Uvelse med hinanden trolovede. At ellers intet hverken Slægtskab, Svogerskab,
ellers Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne dette deres Forehavende kan være til hinder, derfor love vi undertegnede. Peder-PLS-Larsen Ole-OCS-Christensen.
Fest Annunc: M: bleve de ægteviede [25/3-1785]
Inger Persdatter
Hans Kone
40 G 1
† 11/4 1819. Jens Andersen, Fattig Undertagsmand i Uvelse, 63 Aar.
1756, d: 23 Dec: Fødte Peder Jensens Hustrue i Ugelse en Daatter, blev
døbt 2den Jule-Dag, holdt for Daaben af Jochum Dørwetters Hustrue
ibid:, blev kaldet Inger. …..
Gift, 25/3-1785, med ung-Karl Jens Andersen af Uvelse
evt †18/1-1825. Inger Pedersdatter. Almisselem, opholdende sig
hos Husmand Lars Nielsen i Uvelse. 70 Aar.
*13/1-1788 Fødte Jens Andersens Hustrue, Inger Peders Datt: i Uvelse,
En Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Anders ...
*4/1-1794. Fødte Jens Andersens Hustrue Inger Peders D: i Uvelse, En
Datter, hiemmedøbt d: 5te ejusd: og kaldet Anne ...
*26/8-1796 Fødte Jens Andersens Hustrue Inger Peders D: i Uvelse En
Datter, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Kirsten ...
*19/2-1800 Fødte Jens Andersens Hustrue, Inger Peders D: i Uvelse en
Datter, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Margrethe ...
243 188 Uvelse Bye
49 -
Anders Jensen
Deres Børn
12 U
244 188 Uvelse Bye
49 -
Karen ?? Jensdatter
Deres Børn
7
-
245 188 Uvelse Bye
49 -
Kisten Jensdatter
Deres Børn
4
-
246 188 Uvelse Bye
49 -
Margrete Jensdatter
Deres Børn
2
-
247 188 Uvelse Bye
50 -
Nels Hager
Mand
69 E 1 Degn og Skolelærer
248 188 Uvelse Bye
50 -
Karen Larsdatter
Tienestepige
34 U
Huusbonde
1748, d: ? Decemb. Fødde Jens Christensens Hustru i Ugelse en Søn,
som blef døbt Dom: 2 Advent: blev holdt for Daaben af Povel Pedersens
Bonde og Gaardbeboer, Sognefoged og Hustru i Ugelse, og kaldet Søren. [navn efter bror, *3/8-1747, †24/853 G 1 Lægsmand
1747]
249 188 Lystrup Bye
1
-
Søren Jensen
Enkemand efter Marie Pedersdatter, †14/11-1789
Hesselbjerggård
Opdateret: 8/3-2016, eh
55 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
56 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
250 188 Lystrup Bye
1
-
251 188 Lystrup Bye
1
-
252 188 Lystrup Bye
1
-
1768 d: 28 Junii Blev Søren Jensøn ung Karl og Pigen Birthe Olsdaatter, begge af Lystrup, hiemme i Huuset, uden foregaaende Trolovelse,
efter Kongel: Allernaadigst Dispensation dat: 25de Junii 1768, med hinanden Ægteviede. At ellers intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af
Siderne deres Forehavende kand være til Hinder, derfor love Vi underskrevne Jens Christensen Christen Jensen.
† 13/2-1809 døde Sognefogden i Lystrup, Søren Jensen og blev
begraven d: 18de Febr: gl: 61 Aar.
Gift, 28/6-1768, efter Kongl. Dispensation med ung Karl Søren Jensen af
Birte Olsdatter
Hans Kone
55 G 1
Lystrup
† 7/5-1809 døde Afdøde Gaardmand i Lystrup, Søren Jensens Enke
Birthe Olsdatter og blev begraven d: 12te Maij h: a: gl: 63
*28/1-1774 Fødte Søren Jensens Hustrue i Lystrup en Søn, som blev
Jens Sørensen
Deres Børn
25 U
hiemme døbt Dom: Septuag: og kaldet Jens …
*2/10-1789 Fødte Søren Jensens Hustr: Birte Olis D: i Lystrup En Søn
Anders Sørensen
Deres Børn
12 som blev hiemmedøbt d: 4. ejusd: og kaldet Anders ...
253 188 Lystrup Bye
1
-
Jacob Andersen
Tienestefolk
19 U
254 188 Lystrup Bye
1
-
Else Jørgensdatter
Tienestefolk
22 U
255 189 Lystrup Bye
2
-
1765 d. 14de Aug: Fødte Povel Pedersens Hustrue [Inger Thomasdatter]
i Ugelse en Søn, blev døbt Dom: 11 p: Trin:, holdt for Daaben af
Jørgen Poulsen
Huusbonde
36 G 1 Bonde og Gaardbeboer
Degnens Hustrue ibid:, blev kaldet Jørgen. …..
1792 d: 17. Apr. Blev ung:Karl Jørgen Povelsen af Uvelse, og Pigen Bodil Svends D: af Lystrup med hinanden trolovede:; At ellers intet, hverken Slægtskab,
Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være deres Forehavende til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede
Svend - SNS - Nielsen Povel - Pov P.S. - Pedersen. Dom: 4: à Trinit: bleve de ægteviede. [1/7-1792] …
† 1809 d: 28de April Døde Gaardmand i Lystrup, Jørgen Poulsen og
blev begraven den 4de Maij h: a: gl: 44Viderød
256 189 Lystrup Bye
2
-
Bodil Svendsdatter
Hans Kone
32 G 1
1769 d: 23 Febr. Fødte Svend Nielsøns Hustrue i Lystrup en Daatter,
blev døbt Dom: Oculi, holdt for Daaben af Jens Hansøns Hustrue i SkovHuuset, blev kaldet Boel.
Gift i Uvelse Kirke, den 1/7-1792, med Jørgen Povelsen, †28/4-1809
257 189 Lystrup Bye
2
-
258 189 Lystrup Bye
2
-
1810 d: 20 Januarii mødte ung Karl, Ole Henningsen af Lystrup med sine Forlovere, Hans Hansen, Sadelmager i Lystrup og Christen Mortensen af Uvelse,
og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab han havde besluttet at indgaae med Bodil Svendsdatter, Enke efter Jørgen Poulsen i Lystrup; At intet
enten Slægtskab, Svogerskab, eller noget andet Ægteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi , som Forlovere
For hand: Hans HHS Hansen For Hende: Christen CMS Mortensen. blev ikke ægteviede i Uvelse Kirke.
Tilgangslisten, dec. 1823: Ole Henningsen, 35 Aar Sadelmager og
Hustru Boel Svendsdatter, 55 Aar, tilflytter fra Skjævinge.
Bodil Svendsdatter og Ole Henningsen flyttede til Jordhøj, hvor han var
Sadelmager. Se FT-1834, Slangerup, #890 og 891.
*2/6-1793 Jørgen Povelsens Hustrue, Bodil Svends D: i Uvelse fødte En
Poul Jørgensen
Deres Børn
8 U
Søn, som d: 3: ejusd: blev hiemmedøbt og kaldet Povel …
*19/4-1796, Fødte Jørgen Povelsens Hustru, Bodil Svend D: i Uvelse En
Hans Jørgensen
Deres Børn
5 Søn, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Hans …
259 189 Lystrup Bye
2
-
Christen Jørgensen
Opdateret: 8/3-2016, eh
Deres Børn
2
-
*27/7-1799 Fødte Jørgen Povelsens Hustrue Bodil Svends D: i Lystrup en
Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Christen ...
57 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
58 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
31/3-1823, vielse i Uvelse kirke af Ungkarl Christen Jørgensen, 23 Aar gl., Soldat ved 1st Livregiments 6te Compagnie og Pigen Johanne Andersdatter [#47],
23 Aar gl, hjemme hos sin Fader Gaardmand Anders Larsen i Uvelse. Forlovere: For Ham, Huusmand og Hjulmand Hans Jørgensen paa Uvelse Mark.
For Hende, Faderen Anders Larsen, Gaardmand i Uvelse. [De bosatte sig i Slangerup]
260 189 Lystrup Bye
2
-
Poul Persen
Mandsfader
80 E 1 Har Undertag af Gaarden
261 189 Lystrup Bye
2
-
Jens Andersen
Tienestefolk
23 U
262 189 Lystrup Bye
2
-
Lisbet Persdatter
Tienestefolk
21 -
263 189 Lystrup Bye
2
-
Ellen Jørgensdatter
Tienestefolk
17 -
264 189 Lystrup Bye
3
-
Enkemand efter Inger Thomasdatter, †26/11-1791.
†14/3-1804. Døde Poul Pedersen, undertagsmand i Uvelse, og blev
begraven med Ringning d: 19de Martij h: a: gl: 84 Aar
Datter af Peder Stephensen og Mette Hansdatter #430
1772 d: 7 Oct: Fødte Svend Nielsøns Hustrue i Lystrup en Søn, blev
døbt Dom: 17 p: Trin: kaldet Hans, holdt for Daaben af Jens Hansens
Hans Svendsen
Huusbonde
28 G 1 Bonde og Gaardbeboer
Hustrue i Skov-Huuset. .....
25/4-1800. Blev med Kongel: allernaadigst Tilladelse dat: 4April 1800 ung Karl Hans Svendsen og Pigen Karen Sørens Datter af Lystrup uden foregaaende
Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen til hinanden ægteviede; At ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være paa
nogen af Siderne dette deres Forehavende til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede. For ham: Svend Nielsen for hende: Søren Jensen
Kirkebakkegaard
265 189 Lystrup Bye
3
-
Karen Sørensdatter
Hans Kone
21 G 1
266 189 Lystrup Bye
3
-
Per Larsen
Tienestefolk
19 U
267 189 Lystrup Bye
3
-
Ingeborg Jacobsdatter
Tienestefolk
18 -
268 189 Lystrup Bye
4
-
Per Poulsen
Huusbonde
40 G 1 Bonde og Gaardbeboer
1780 d: 25 Junii Fødte Søren Jensens Hustrue Birthe Ols Dtr: i Lystrup
en Daatter, som blev døbt Dom: 6 p: Trin: og kaldet Karen, holdt for
Daaben af Jens Nielsens Hustrue i Lystrup. ….
† 28/12-1804 døde Gaardmand i Lystrup, Hans Svendsens Hustrue,
Karen Sørensdatter, og blev begraven med Ringning den 5te Januarii
1805, gl 24 Aar.
*26/12-1761 Fødte Povel Pedersøns Hustrue [Inger Thomasdatter] i
Ugelse en Søn, Blev døbt Fer: 3 Nativ: holdt for Daaben af Degnens
Hustrue, blev kaldet Peder ...
Øslingholm
1787 d: 27: Sept: Blev ung Karl Peder Povelsen og Enken Lisbeth Svends D: (efter afg: Jens Nielsen i Lystrup) med hverandre ægteviede uden foregaaende
Trolovelse eller Tillysning af Prædikestolen, med Kongel: Allernaadigst Dispensation, dat: 15. Sept: 1787. At hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet
Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne deres Forehavende kand være Hinderligt, derfor love og indestaar vi underskrevne. Rosenqvist Svend-SNS-Nielsen
†14/11-1839. Peder Povelsen. Gaardmand i Lystrup. 77 Aar 10
Maaneder 2 Uger 4 Dage. Født 1761 d. 26 Decbr i Uvelse af Gdmd Povel
Pedersen og H: Inger Thueasdatter.
Familien Per Poulsen / Lisbet Svendsdatter mangler helt i FT-1834, men
er med igen i FT-1840.
Opdateret: 8/3-2016, eh
59 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
60 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
269 189 Lystrup Bye
4
-
*12/11-1766 Fødte Svend Nielsens Hustrue i Lystrup en Daatter, blev
døbt Dom: 25 p: Trin:, holdt for Daaben af Jens Hansens Hustrue i SkovLisbet Svendsdatter
Hans Kone
36 G 2
Huuset, blev kaldet Lisbeth. …..
1785 d: 11 Martij Blev Enkemand Jens Nielsen og Pigen Lisbeth Svends D: i Lystrup med hinanden ægteviede uden foregaaende Trolovelse eller Tillysning
af Prædikestolen med Kongel: Allernaadigst Bevilling dat: 1ste Martij 1785. At ellers intet enten Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af
Siiderne, kand være deres Forehavende hinderlig, derfor love og indestaar vi underskrevne Svend SNS Nielsen - Hans HNS Nielsen.
270 189 Lystrup Bye
4
-
Enke efter Jens Nielsen, †14/7-1787.
1787 d: 27: Sept: Blev ung Karl Peder Povelsen og Enken Lisbeth Svends D: (efter afg: Jens Nielsen i Lystrup) med hverandre ægteviede uden foregaaende
Trolovelse eller Tillysning af Prædikestolen, med Kongel: Allernaadigst Dispensation, dat: 15. Sept: 1787. At hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet
Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne deres Forehavende kand være Hinderligt, derfor love og indestaar vi underskrevne. Rosenqvist , Svend-SNS-Nielsen
*21/6-1788 Fødte Peder Povelsens Hustrue, Lisbeth Svends D:, i
Jens Persen
Deres Børn
13 U
Lystrup, En Søn, som blev døbt Dom: 5:à Trin: og kaldet Jens ...
271 189 Lystrup Bye
4
-
Anne Persdatter
Deres Børn
11 -
272 189 Lystrup Bye
4
-
Karen Persdatter
Deres Børn
7
-
273 189 Lystrup Bye
4
-
Birte Persdatter
Deres Børn
5
-
274 189 Lystrup Bye
4
-
Christiane Persdatter
Deres Børn
2
-
275 189 Lystrup Bye
4
-
Lars Persen
Tienestefolk
35 U
276 189 Lystrup Bye
4
-
Karen Olsdatter
Tienestefolk
20 -
*27/10-1790 Fødte Peder Povelsens Hustrue, Lisbeth Svends D: i
Lystrup En Datter, som blev døbt Dom: 22 à Trinit: og kaldet Anne ...
*20/1-1795 Fødte Peder Povelsens Hustrue, Lisbeth Svends D: i Lystrup,
En Datter, blev hiemmedøbt d: 21de ejusd: og kaldet Karen Marie ...
*17/2-1797 Fødte Peder Povelsen, Gaardmands Hustr: Lisbeth Svends
D: i Lystrup, En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet
Birte ...
*28/3-1799 Fødte Peder Povelsens Hustr, Lisbeth Svends D: i Lystrup,
En Datter, samme blev hiemmedøbt samme Dag og kaldet
Christiane ...
†26/2-1819. Christiane Pedersdatter. Datter af Peder Povelsen,
Gaardmand i Lystrup og Hustru Lisbeth Svendsdatter. 20 Aar.
1780 d: 29 April Fødte Ole Christensens Hustrue Kirsten Mads Dtr: i
Lystrup en Daatter, som blev døbt Festo Ascens: og kaldet Karen, holdt
for Daaben af Degnens Hustrue. ….
24/11-1805 Mødte ung Karl Hans Poulsen, tjenende Peder Pedersen Gaardmand i Uvelse, med sine Forlovere, Poul Larsen paa hans og Anders Larsen
begge af Uvelse for Hende og forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Karen Olsdatter, tjenende
Anders Larsen, gaardmand i Uvelse. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være til Hinder i deres
Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. For Ham: Poul PLS Larsen. For Hende: Anders ALS Larsen. Den 29de Decbr. bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
Enke efter [#98] Hans Poulsen, †2/8-1816.
27/11-1816, vielse i Uvelse Kirke af Enkemand, Huusmand paa Hr
Hertels Lod i Lystrup Jacob Johansen, Stenhugger, gl. 47 og Enke efter
afdøde Hans Poulsen paa Hr Hertels Lod i Lystrup Karen Olsdatter
Arbeydskone gl. 36.
†15/1-1828. Jacob Johansen. Steenhugger og Huusmand paa
Tornebakken i Jordhøi. [Slangerup Kb.]
3/12-1828, vielse i Slangerup Kirke af Ungkarl Jacob Larsen, 36 Aar gl, Tjenestekarl hos Peder Pedersens Enke i Uvelse og Enken Karen Olsdatter,
efter Steenhugger Jacob Johansen paa Tornebakken, 48½ Aar. Forlovere: Jacob Nielsen, Gaardmd i Jordhøi og Lars Sørensen, Væver og Huusmand med Lod paa
Tornebakken.
Karen Olsdatter døde 14/5-1843 [se FT1840Sl, #754]
277 189 Lystrup Bye
4
-
Opdateret: 8/3-2016, eh
Morten Christensen
Tienestefolk
20 -
61 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
62 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
278 190 Lystrup Bye
5
-
Anders Jensen
Huusbonde
49 G 2 Bonde og Gaardbeboer
1772 d: 17 Junii Efter Kongel. Allernaadigst Bevilgning dat: den 30de
Maji 1772 blev Ung Karl Anders Jensøn af Lystrup og Enken Ulricha
Erichs Daatter ibid: med hinanden hiemme i Huset Ægteviede; At ellers
intet, hverken Slegtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne,
deres Forehavende kand være til hinder, derfor love Vi underskrevne.
Jens Christensen, Christen Jensen, begge i Lystrup
Enkemand efter Ulricha Erichs D:, †28/10-1783
1783 d: 28: Nov: Blev Enkemand Anders Jensen af Lystrup og Pigen Sidse Lars D: i Uvelse med hverandre Ægteviede uden foregaaende Trolovelse og Lysning
af Prædikestolen, efter Kongel: Allernaadigst Bevilling Dat: 18de Nov: 1783. At ellers intet, hverken Slægtskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne,
Deres Forehavende kand være til Hinder, derfor indestaar og love vi underskrevne. Lars-LIS-Jensen Willum-WSS-Sørensen.
Bønnevad
279 190 Lystrup Bye
5
-
Sidse Larsdatter
Hans Kone
44 G 1
1757 d. 7 Julii. Fødte Lars Rasmussøns Hustrue i Ugelse en Daatter,
blev døbt Dom: 5te p: Trin:, holdt for Daaben af Jens Hansens Hustrue i
Skov-Huuset, blev kaldet Zidse. ...
Gift, 28/11-1783, med Enkemand Anders Jensen af Lystrup
† 7/4-1810 døde Huusmand Anders Jensens Hustrue Sidse Larsdatter i
Lystrup og blev begraven den 11te April h: a: gl: 52.
280 190 Lystrup Bye
5
-
Kisten Andersdatter
Hans Dotter
21 U
1780 d: 19 April. Fødte Anders Jensens Hustrue Ulriche Erichs Dtr: i
Lystrup en Daatter, som blev døbt Dom: Cantate, og kaldet Kirsten, …
5/5-1809. Mødte ung Karl, Jens Andersen af Uvelse, med sine Forlovere, Niels Andersen for ham og Anders Jensen for hende, og forlangte Tillysning af
Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen Kirsten Andersdatter af Uvelse. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab, eller
noget andet Egteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi som Forlovere. for ham, Niels NAS Andersen.
For hende, Anders HIS Jensen. d: 16de Julij h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
†4/10-1821. Kirsten Andersdatter. Husmand paa Hr. Hertels Lod,
Jens Andersens Hustru i Lystrup.
281 190 Lystrup Bye
5
-
Jens Andersen
Deres Børn
15 -
282 190 Lystrup Bye
5
-
Johanne Andersdatter
Deres Børn
13 -
283 190 Lystrup Bye
5
-
Lars Andersen
Deres Børn
9
284 190 Lystrup Bye
5
-
Jørgen Jensen
Tienestedreng
18 U
285 190 Lystrup Bye
6
-
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
*26/3-1786 Fødte Anders Jensens gaardm: Hustrue i Lystrup, Sidse Lars
D:. En Søn, som blev hiemmedøbt d: 28 ejusd: og kaldet Jens …
*26/10-1788 Fødte Anders Jensens Hustrue Zidse Lars D: i Lystrup En
Datter, som blev døbt Dom: 24. à Trin: og kaldet Johanne ...
*28/12-1791 Fødte Anders Jensens Hustrue i Lystrup, Sidse Larsdatter,
En Søn, som blev døbt Fest. Circumsc: og kaldet Lars ...
*28/11-1756 af Degnen i Lumby Peder Hansen Hertell og Hustru Anna
Hans Christian Hertel
Huusbonde
49 G 1 Jurist og Gaardbeboer
Hedvig Jørgensdatter Bloch. [Familien Hertels Stamtavle, 1886]
1784, Baccalaureus, Huslærer hos Brødrene Berling i Kjbh. Ejer af Strænghøjgaard ved Slangerup. Omtales som en jovial og venlig Mand, meget belæst;
han talte gjærne Latin, og der fandtes latinske Inskriptioner over Dørene i Huset, ligesom der flere Steder i Haven var anbragt Plader med latinske Tankesprog.
[Familien Hertels Stamtavle, 1886]
63 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
64 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
1791. Christian Hertel betaler til Den Kongelige Kasse af Lars Olsens
Gaard, Strenghøigaard, som han har tilforhandlet sig, 29 Rigsdaler.
(Frederiksborg Rytterdistrikts Jordebogsregnskaber 1718-96)
286 190 Lystrup Bye
6
-
Datter af Hofkonditor Møller og Berling [Familien Hertels Stamtavle,
Anne Lovise Møller
Hans Kone
31 G 1
1886]
Hun mindes som en meget religiøs, elskværdig Kvinde. Under en Ildebrand paa Strænghøjgaard maatte hun halv nøgen flygte ud af Huset; derved paadrog hun
sig en Brystsygdom og var siden den Tid meget svagelig. Efter hendes død kom hendes Søn Johan Peter H. [#287] i Huset hos Postmester Larsen i Frederiksværk.
[Familien Hertels Stamtavle, 1886]
†2/12-1813. Hr. Hertels Hustrue, Lovise Møller, Ufvelse, 44 Aar.
Strenghøjgaard
287 190 Lystrup Bye
6
-
Johan Peter Hertel
Deres Børn
6
*13/4-1794 Fødte Hr. Hans Christian Hertels Hustrue Anne Lovise
Møller, En Søn i Lystrup, som blev hiemmedøbt samme Dag, og kaldet
Johan Peter …
Efter Moderens død kom han i Huset hos Postmester Larsen i
Frederiksværk. [Familien Hertels Stamtavle, 1886]
-
20/5-1815 gift med Andrea Cecilie Engberg
Bestyrer af Torp Ladegaard, Horns Herred. Forpagter af Lethraborg
1820-26; af Wemmetofte 1826-59.
†4/12-1874 i Roskilde.
[Familien Hertels Stamtavle, 1886]
*11/7-1795 Fødte Hr. Hertels Kiæreste af Lystrup, Anne Lovise Møller,
En Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt, og kaldet Andræas Nicolai
...
288 190 Lystrup Bye
6
-
Andres Nicolai Hertel
Deres Børn
5
-
289 190 Lystrup Bye
290 190 Lystrup Bye
6
6
-
Nicoline Møller
Karen Munk
Konens Søster
Til Huuse
24 U
13 -
291 190 Lystrup Bye
6
-
Nels Larsen
Tienestefolk
12 -
292 190 Lystrup Bye
6
-
Birte Hansdatter
Tienestefolk
27 -
293 190 Lystrup Bye
6
-
Marie Nelsdatter
Tienestefolk
25 -
294 190 Lystrup Bye
7
-
Hans Børgesen
Huusbonde
52 G 1 Bonde og Gaardbeboer
Lærer Huusholdning
†5/6-1808 døde Huusmand i Lystrup, Lars Larsens, Bødkers Søn, Niels,
og blev begraven Torsdagen den 9de Junij h: a: gl: 20 Aar.
Født i Skjævinge i 1750.
Hans Børgesens navn optræder på 1813-kortet over Lystrup ved
Møllegaarden
Møllegaarden, jf. bemærkningen på #298
1783 d: 4. Maij Blev ung: Karl Hans Børgesen af Schievinge og Enken Karen Peders D: i Lystrup med hinanden Trolovede; At ellers intet hverken Slægtskab
eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne, deres Forehavende kand være til hinder, derfor love vi underskrevne. Christen Jensen u: Peder-PPS-Pedersen.
Dom: 6 p: Tr: bleve De ægteviede. [27/7-1783]
Opdateret: 8/3-2016, eh
65 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
66 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
295 190 Lystrup Bye
7
-
Karen Persdatter
Hans Kone
59 G 2
21/4-1809, vielse i Uggeløse Kirke af Enkemand og udflyttet Gaardmand
i Lystrup, Hans Børgesen, og Pigen Else Madsdatter af Vassingerød.
[Uggeløse Kb]
†14/6-1831. Hans Børgesen. Gaardmand i Lystrup. 80 Aar 10
Maaneder. Født i Skjævinge af Børge (ulæseligt) døbt 1750 den 18de
Søndag efter Trinitatis.
1743, d: 2 Jan: Blef Peder Jensens (som har Christen Olesens Datter i
Ugelse) Daatter født. og døbt Fest: Epiph: og kaldet Karen. ….
Hendes første ægteskab var med Jens Larsen. Vielsen er ikke fundet i
kirkebogen. Om Jens Larsen: 1782 d: 6te Sept: Døde Jens Larsen,
gaardmand i Lystrup, og blev begravet d: 11: ejusd: med Sang og
Prædiken, gl: 43 Aar.
Gift, 27/7-1783, med ung-Karl Hans Børgesen af Schievinge.
†4/3-1809 døde Gaardmand i Lystrup Hans Børgesens Hustrue, Karen
Pedersd:, og blev begraven, Fredagen den 10de Martij h: a: gl, 66 Aar.
296 190 Lystrup Bye
7
-
Hans Hansen
Tienestefolk
17 U
297 190 Lystrup Bye
7
-
Birte Jørgensdatter
Tienestefolk
18 -
298 190 Lystrup Bye
8
-
Hans Polsman
Mand
46 G 1 Huusmand med Jord
Fredagen d: 4 Octobr er Jens Lars: Polsmands Søn i Slang: født, døbt d: 6
ejusd:, som var Dom: 17 p: Trinit: og kaldet Hans, holdt over Daaben af
Provstinde Leene Zverg. …
†2/2-1833. Hans Jensen Polsmand. Huusmand og Afbygger paa Hans
Børgesens Gaard, Møllegaard, i Lystrup. 78 1/3 Aar. Født i Slangerup,
1754 d. 4 Oct. af Jens Larsen Polsmand [og Sidse Hansdatter]
299 190 Lystrup Bye
8
-
Margrete Jørgensdatter
Hans Kone
27 G 1
300 190 Lystrup Bye
8
-
Sidse Hansdatter
Mands Moder
79 E 2
301 191 Lystrup Bye
9
-
Andres Larsen
Mand
54 G 1 Huusmand med Jord
302 191 Lystrup Bye
9
-
Hans Kone
49 G 1
303 191 Lystrup Bye
9
-
Karen Truelsdatter
Ellen Andersdatter
[Andræasdatter]
Deres Dotter
7
-
† 24/1-1802 hos sønnen Hans Jensen. Enke efter Peder Sundholm
[hendes 2. ægtemand]
Hans mor hed Sidse Pedersdatter
† 1/1-1805 døde Huusmand i Lystrup, Andreas Larsens Hustrue, Karen
Truelsdatter, og blev begraven den 6te Januarii, som var Søndag efter
Nytaar, gl. 33 [33 år??]
*29/11-1794 Fødte Andræas Larsens Hustrue, Karen Truilds D: i Lystrup
En Datter, samme Dag hiemmedøbt og kaldet Ellen ...
Forblev ugift og var tjenestepige, senere husholderske, i Kvinderup
304 191 Lystrup Bye
10 -
Per Holger
Mand
42 G 2 Huusmand med Jord. Hugger
4/3-1802 fødes sønnen Niels. Herunder omtales Peder Holger/Anne
Larsdtr. som boende "paa Hertels Lod"
305 191 Lystrup Bye
10 -
Anne Larsdatter
Hans Kone
33 G 1
306 191 Lystrup Bye
10 -
Jens Persen
Deres Børn
6
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
*20/4-1794. Fødte Peter Holgers Hustrue, Anne Lars D: af Lystrup En
Søn, samme blev hiemmedøbt, og kaldet Jens …
67 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
68 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
307 191 Lystrup Bye
10 -
Per Persen
Deres Børn
5
-
308 191 Lystrup Bye
10 -
Anne Kistine Persdatter
Deres Børn
3
-
309 191 Lystrup Bye
11 -
Hans Olsen
Mand
32 G 1 Huusmand med Jord
*27/7-1796 Fødte Peder Holgers Hustrue, Anne Lars D: i Lystrup En Søn,
som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Peder …
*26/10-1798 Fødte Huusmand Peder Holgers Hustr Anne Lars D: i Lyst:
En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt, og kaldet Anne Kirstine
…
19/9-1801 fødes datteren Margrete. Herunder omtales Hans Olsen/Sidse
Andersdtr. som boende "paa Hertels lod i Lystrup"
310 191 Lystrup Bye
11 -
Sidse Andersdatter
Hans Kone
30 G 1
311 191 Lystrup Bye
11 -
Lars Hansen
Deres Børn
5
-
312 191 Lystrup Bye
11 -
Johanne Hansdatter
Deres Børn
3
-
313 191 Lystrup Bye
12 -
Anders Børgesen
Mand
68 G 1 Insidder. Almisselem
314 191 Lystrup Bye
12 -
Katrine Larsdatter
Hans Kone
59 G 1
315 191 Lystrup Bye
13 -
Rasmus Olsen
Mand
42 G 1 Huusmand med Jord
†29/2-1820. Rasmus Olsen, Husmand paa Hr Hertels Lod i Lystrup, 60
Aar.
316 191 Lystrup Bye
13 -
Agnete Jensdatter
Hans Kone
35 G 1
†24/2-1822. Agnete Jensdatter. Enke efter forhen afgangne Rasmus
Olsen, Husmand med Jord paa Hr Hertels Lod i Lystrup. 55¾ Aar
317 191 Lystrup Bye
13 -
Jens Rasmussen
Deres Søn
4
-
† 23/3-1801. Døde Anders Børgesen, hos Hans Olsen [#309] paa
Hertels Lod, og blev begraven Dom: Palm: gl: 68 Aar.
*19/12-1797 Fødte Rasmus Olsens Hustrue, Angenete Jens D: i Lystrup,
En Søn, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Jens ...
17/7-1818. Vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Jens Rasmussen,
Skrædder i Lystrup, 20½ Aar gl. og Pigen Karen Pedersdatter,
Tjenestepige hos Hr. Kramer paa Lystrupgaard, 24 Aar gl.
24/1-1824 døde en Karen Knudsdatter, Væver Peder Pedersens Hustru
fra Herløv. Et år før sin død opholdt hus sig: "hos sin Svigersøn Hmd
Jens Rasmussen … paa Hr Hertels Lod i Lystrup" Karen Pedersdatter
kunne meget vel være datter af Peder Pedersen / Karen Knudsdatter.
†22/4-1832. Jens Rasmussen. Huusmand paa Hr. Hertels Lod i
Lystrup og Skræder. 34 Aar og 4 Maaneder. Død af Typhus. Født 19
Decbr. 1797 i Lystrup af Rasmus Olsen.
318 191 Lystrup Bye
14 -
Hans Thisville
Mand
48 G 1 Huusmand med Jord
319 191 Lystrup Bye
14 -
Sidse Hansdatter
Hans Kone
47 G 1
320 191 Lystrup Bye
14 -
Jens Hansen
Deres Børn
13 U
321 191 Lystrup Bye
14 -
Ole Hansen
Deres Børn
9
-
322 191 Lystrup Bye
14 -
Anne Hansdatter
Deres Børn
4
-
323 191 Lystrup Bye
15 -
Christian Ibsen
Mand
63 G 2 Huusmand med Jord
Opdateret: 8/3-2016, eh
Enkemand efter Kirsten Hansdatter, †24/8-1791
69 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
70 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
1792 d: 8: Janu: Blev Enkemand Christian Ibsen af Lystrup efter forelagte Skifte Seddel for sin afdøde Hustrue Kirsten Hans D: ibid: dat: 19Nov: 1791
- og Pigen Inger Kristine fra Gierløf med hverandre trolovede; At intet ellers enten Slægtskab, Svogerskab, eller andet Ægteskabs Løfte kan være hinderlig i
Deres Forehavende derfor love og indestaar vi underskrevne. Christen Jensen, Peder-PPS-Povelsen. Fer: 2: Pasch: bleve de ægteviede. [9/4-1792]
324 191 Lystrup Bye
15 -
Inger Christensdatter
Hans Kone
33 G 1
325 191 Lystrup Bye
15 -
Hans Christiansen
Deres Søn
6
326 192 Lystrup Bye
16 -
Ole Nelassen
Mand
58 G 1 Huusmand med Jord. Hiulmand
327 192 Lystrup Bye
16 -
Maren Jensdatter
Hans Kone
54 G 1
328 192 Lystrup Bye
16 -
Jens Olsen
Deres Børn
24 U
329 192 Lystrup Bye
16 -
330 192 Lystrup Bye
16 -
331 192 Lystrup Bye
16 -
1811 Januari d: 20de mødte Ungkarl Jens Olsen af Uvelse med sine 2de Forlovere Samuel Klerke af Slangerup og Nils Jensen af Store Lyngbye, og begiærde
Tillysning af Prædikestolen 3de Søndage efter hverandre til paafølgende Copulation med Pigen Ane Magrete Jens Datter ligeledes af Slangerup; at intet befindes,
som deres forehavende Ægteskab lovligen kunde forhindre derfor indestaar undertegnede, som Forlovere.
for Ham Samuel Klerke for Hænde Nils NIS Jensen. Ægteviede Fredagen d: 1ste Marti i Kirken. [Sl. Kb]
*26/6-1778 Fødte Ole Nelausens Hustrue Maren Jens Dr: i Lystrup en
Christen Olsen
Deres Børn
22 Rytter
Søn, som blev hiemme døbt d: 28 ej: og kaldet Christen ...
*1/2-1789 Fødte Ole Nelaus Hustr: Maren Jens D: i Lystrup En Datter,
Maren Olsdatter
Deres Børn
12 som blev døbt Dom: Septuag: og kaldet Maren ...
*1/4-1791 Fødte Ole Nelaus Hustrue i Lystrup Maren Jens Dattr, En
Anne Olsdatter
Deres Børn
10 Datter, som blev døbt Dom: Lætar og kaldet Anne ...
332 192 Lystrup Bye
17 -
Hans Hansen
Mand
Inger Kirstine
*19/7-1795 Fødte Christian Ibsens Hustr: Inger Kirstine i Lystr: En Søn,
samme Dag hiemmedøbt og kaldet Hans Christian ...
-
Landsoldat
FT-1787: Ole Nelaus, 49 år.
*6/6-1776 Fødte Ole Nelausens Hustrue i Lystrup en Søn, som blev
døbt Dom: 1 p: Trin: og kaldet Jens ...
35 G 1 Huusmand med Jord
6/4-1801 fødes datteren Anne. Herunder nævnes at Hans Hansen og
Inger Andersdatter bor på " A: J: lod i Lystrup" AJ må være Anders
Jensen, Bønnevadgård.
333 192 Lystrup Bye
17 -
Inger Andersdatter
Hans Kone
32 G 1
334 192 Lystrup Bye
17 -
Hans Hansen
Deres Søn
4
335 192 Lystrup Bye
18 -
336 192 Lystrup Bye
18 -
-
*22/9-1796 Fødte Hans Hansens Hustrue, Inger Anders D: i Lystrup En
Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Hans ...
1761, d. 8 Nov. Fødte Jens Jørgensøns Hustrue i Lystrup en Søn, blev
døbt Dom: 26 p: Trin:, holdt for Daaben af Degnens Hustrue i Ugelse,
Jørgen Jensen
Mand
40 G 1 Huusmand med Jord
blev kaldet Jørgen, ….
Stedet er matr. 13 af Lystrup omtrent 1km syd for Hesselbjerggård.
Bygningerne er for længst nedrevet.
27/9-1793 Blev ung:Karl Jørgen Jensen og Enken, Birte Larsdatter i Lystrup, efter at have forevist Skifte Seddel af 7de Sept. 1793 efter sin afdøde Mand,
Lars Hansen, med hinanden trolovede; At ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være til Hinder
i dette deres Forehavende, derfor love og indestaar vi undertegnede. Andræas ALS Larsen, Lars LLS Larsen. Dom: 2. Advent bleve de ægteviede [8/12-1793]
†11/5-1819. Jørgen Jensen, Husmand paa Gaardmand Jens Sørensens
Lod i Lystrup. 57½ Aar. [Jens Sørensen, Hesselbjerggård]
Birte Larsdatter
Hans Kone
45 G 2
*25/4-1756 i Qvinderup.
1788 d: 1ste November Blev Enkemand Lars Hansen af Lystrup og Pigen Berte Lars Datter af Jordhøj efter forevist Skifte Seddel dateret d: 3die December 1785
forlovede, at intet, enten Slegtskab, Ægteskab, eller Ægteskabs Løfte, paa nogen af Siderne kan være deres forehavende Ægteskab til Hindring, derfor indestaar
vi undertegnede, som Forlovere. for ham, P. Herbst. for hænde, Anders Larsen. Ægteviede Fredagen d: 5te December i Kirken [Slangerup]
[†11/8-1793, Lars Hansen]
Opdateret: 8/3-2016, eh
71 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
72 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
337 192 Lystrup Bye
18 -
Gift 2. Gang, 8/12-1793, med ung-Karl Jørgen Jensen
†11/7-1827. Birthe Larsdatter. Enke efter forhen afgangne Husmand med Lod Jørgen Jensen paa Jens Sørensens Gaard i Lystrup, opholdende sig hos sin
Svigersøn Skræder og Husmand Niels Pedersen sammesteds. 71 Aar og 11 Uger. Var født i Qvinderup 1756 den 25 April.
*30/1-1782 Fødte Lars Hansens Hustrue, Birte Hansdtr: i Lystrup en
Hans Larsen
Hendes Stedsøn
21 U
Skræder
Søn, som blev døbt Dom: Sexagesima, og kaldet Hans …
338 192 Lystrup Bye
18 -
Sidse Larsdatter
Hendes Børn
12 -
339 192 Lystrup Bye
18 -
Else Larsdatter
Hendes Børn
8
-
† 21/12-1818. Hans Larsen, Skrædder , 36 Aar
*2/12-1789 Fødte Lars Hansens Hustrue, Birte Lars D: i Lystrup En
Datter, som blev døbt Dom: 2. Advent, og kaldet Sidse ...
*1/4-1793 Fødte Lars Hansens Huusmands Hustr: Birte Lars D: i
Lystrup, En Datter, samme Dag hiemmedøbt af Degn Hager, og kaldet
Else ...
Gift, 22/10-1819, i Uvelse Kirke med Ungkarl Niels Pedersen, 27 Aar
gammel, Skræder i Lystrup.
†27/2-1830. Else Larsdatter. Huusmand og Skræder Niels Pedersens
Hustru i Lystrup. 36 Aar 11 Md. Var født 1 April 1793 i Lystrup.
340 192 Lystrup Bye
19 -
Svend Nelsen
Mand
70 E 1 Huusmand med Jord og Undertag
1734. Samme fornævnte 5 S. pt Trin: [25/7-1734] Vare der 2 børn til
Daaben dend 1ste Var Niels Svendsens Søn, Svend kaldet …..
1759 d: 30 Marts Blev Svend Nielsøn og Anne Hans Daatter af Lystrup
med hinanden Trolovede, at intet hverken Slegtskab eller Ægteskabs
Løfte kand være deres Forehavende til hinder derfor love Vi
underskrevne Niels Pedersen Niels Hansen. 1759 Dom: 16 p: Trin:
bleve de Ægte-Viede. [30/9]
Enkemand efter Anne Hansdatter, †22/9-1799.
† 11/3 1816. Svend Nielsen, Undertagsmand, opholdt sig hos Peder
Pouelsen i Lystrup, 85 Aar.
341 192 Lystrup Bye
19 -
Maren Larsdatter
Til Huuse
31 E 1 Spinderske
26/12-1790 Blev Enkemand Marcus Larsen, efter at have forevist Skifte
Seddel efter sin afdøde Hustrue, Maren Haagens D: i Lystrup, og Pigen
Maren Lars Datter med hinanden trolovede; At ellers intet, hverken
Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være deres
Forehavende til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede. Lars
LLS Larsen, Hans HLS Larsen. Skifte-Seddel dat. 11 Dec 1790. Dom:
Septuag: 1791 bleve de ægteviede [29/1-1791]
Enke efter Marcus Larsen, †13/6-1799.
342 192 Lystrup Bye
19 -
Anne Marcusdatter
Hendes Børn
10 -
*9/8-1791 Fødte Marcus Larsens Hustrue, Maren Lars D: i Lystrup En
Datter, som blev døbt Dom: 8. à Trinit: og kaldet Anne Lisbet ...
343 192 Lystrup Bye
19 -
Lars Marcussen
Hendes Børn
8
-
*2/3-1793 Fødte Marcus Larsens Hustrue, Maren Lars D: i Lystr: En Søn,
som Dagen efter af Provst Raben blev hiemmedøbt og kaldet Lars ...
-
*17/6-1795 Fødte Marcus Larsens Hustr: Maren Lars D: i Uvelse
Tvillinger, 2de Døttre, som den 18. ejusd: bleve hiemmedøbte, den 1ste
blev kaldet Kirsten, den 2den Maren … [Maren, †11/12-1797]
344 192 Lystrup Bye
19 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Kisten Marcusdatter
Hendes Børn
4
73 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
74 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
345 192 Lystrup Bye
20 -
Ole Rasmussen
Mand
34 G 1 Huusmand med Jord
15/1-1800. Indfandt sig ungKarl Ole Rasmussen af Ølstøkke med sine Forlovere, Peder Povelsen og Anders Jensen af Lystrup og begierede at indlade sig i Ægteskab
med Enken efter Ole Christensen ibid:, Anne Knuds Datter af Lystr., hvilke efter skeede 3deTillysning af Prædikestolen bleve ægteviede. At intet, hverken Slægtskab,
Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være deres Forehavende [?] til Hinder, derfor love vi Underskrevne.
For ham: Anders AJS Jen. For hende: Peder PPS sen. [Dato for vielsen er ikke oplyst, antageligt er den foretaget den 2/2-1800]
Enkemand efter Anne Knudsdatter, †3/6-1808.
21/11-1808. Mødte Enkemand, Ole Rasmussen, Huusmand i Lystrup med sine Forlovere Friderich Andresen for ham og Jens Sørensen af Jordhøy for hende,
og efter fremlagt Skifteseddel dateret 29de Octbr: 1808 forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen
Mette Sørens Datter af Lystrup. At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte [?] kan være til Hinder i deres Forehavende,
derfor indestaaer vi som Forlovere. For Ham: Frederich FADS Andresen - For hende: Jens ISS Sørensen.
Den 3die Søndag efter Paasken 1809 [23/4-1809] bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
†3/10-1818. Mette Sørensdatter. Husmand i Lystrup Ole Rasmussens
Hustru. 46½ Aar.
†21/10-1829. Ole Rasmussen, Huusmand med Lod paa Jørgen Nielsens
Lod i Lystrup. 64½ Aar.
346 192 Lystrup Bye
347 192 Lystrup Bye
20 -
20 -
Anne Knudsdatter
Christen Olsen
Hans Kone
Hendes Børn
40 G 2
5
-
Gift, 1. Gang, 13/3-1793, med enkemand Ole Christensen, †13/11-1799
Gift, 2. Gang , 2/2-1800, med ungkarl Ole Rasmussen fra Ølstykke,
†21/10-1829.
† 3/6-1808. Døde Huusmand i Lystrup, Ole Rasmussens Hustrue Ane
Knudsd: og blev begraven 2den Pintzedag, den 6te Junij, 46 Aar gl.
*15/7-1796 Fødte Ole Christensens Hustr: Anne Knuds D: i Lystrup, En
Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Christen ...
†21/6-1817 Christen Olsen Lystrup. Skrædder for Bønder, opholdende
sig i Uvelse. 20 Aar. Druknet ved at bade sig i Lystrup Sø.
348 192 Lystrup Bye
20 -
Kisten Olsdatter
Hendes Børn
3
349 193 Lystrup Bye
21 -
Knud Andersen
Mand
53 E 1 Jordløs Huusmand og Dagleier
350 193 Lystrup Bye
22 -
Knud Persen
Mand
54 G 1 Jordløs Huusmand. Dagleyer
351 193 Lystrup Bye
22 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Bente Marie Olsdatter
Hans Kone
-
33 G 1
*15/5-1798 Fødte Ole Christensens Hustrue, Anne Knuds Datt: i Lystrup
En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Kirsten ...
Enkemand efter Karen Frandsdatter, †15/9-1793
†30/6-1803. Døde Huusmand, Knud Andersen, Enkemand, i Lystrup,
og blev begraven 4de Søndag efter Trinitatus, som var den 3die Julij h:
a: gl: 77 Aar.
†30/8-1820. Knud Pedersen, Undertagsmand og Almisselem i Lystrup,
78 Aar.
ægteskabet ikke fundet i Lillerød Kb.
1766, Dom: 1 Trin, døbt Ole Madsens Daatter i Lillerød N[avnlig] Bente
Marie baaren af Niels Sørensens Kone i Lillerød. … [LLrd. Kb]
†16/1-1826. Bente Marie Olsdatter. Almisselem og Enke efter
Indsidder og Almisselem Knud Pedersen i Lystrup. 60 Aar. Født i
Lillerød 1766.
75 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
76 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
352 193 Lystrup Bye
22 -
Hans Knudsen
Deres Søn
3
353 193 Lystrup Bye
22 -
Karen Thomasdatter
Konens Moder
80 E 1 Almisselem
354 193 Lystrup Bye
23 -
355 193 Lystrup Bye
23 -
356 193 Lystrup Bye
23 -
357 193 Lystrup Bye
23 -
Ole Nielsen
Mand
-
36 G 1 Indsidder og Skoemager
*17/1-1799 Fødte Knud Pedersens Hustrue, Bente Ols Datter i Lystrup
En Søn, som blev hiemmedøbt d: 20de ejusd: og kaldet Hans ...
†15/3-1833 Ole Nielsen. Almisselem og Indsidder hos sin Datter Søren
Svendsens Enke Karen Olsdatter i Lystrup. 67 Aar. Døbt 1766, Sønd.
Septuages: i Gladsaxe Kirke. Født i Buddinge af Niels Aulumsen
Ægteskab ikke fundet i Uggeløse Kb.
Fest. Purific. 1764 [2/2]. Lars Larsens Datter af Uggeløse, Anne …
Anne Larsdatter
Hans Kone
38 G 1
[Ugg. Kb]
†13/6-1829. Anne Larsdatter, Forhenværende Huusmand Ole Nielsens
Hustru i Lystrup, 65 Aar.
*26/8-1790. 13de Trin: Lod Indsidder Ole Nielsen og Hustrue Anne
Larsdatter døbe deres Datter Johanne, som var født d 26de August …
Johanne Olsdatter
Deres Børn
11 U
[Ug. Kb]
Uvelse Fattigprotokol, 1803: Ole Nielsens vandføre Barn, Johanne, 13
Aar, kan ikke arbeide og heller ikke tilstedes at blive Hiemme.
*16/3-1795 Fødte Ole Nielsens Hustrue, Anne Lars D: i Lystr: En Datter
og hiemmedøbt d: 18. ejusd: af Jordemoderen Ped. Olsens Hustr: ibid:
Karen Olsdatter
Deres Børn
7 blev kaldet Karen ...
14/4-1820 vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Peder Andreassen 45 Aar gammel, Fæste-Husmand og Væver i Lystrup og Pigen Karen Olsdatter 25 Aar gammel,
hjemme hos sin Fader Ole Nielsen, Skomager og Husmand i Lystrup. Forlovere: For Ham, Ole Nielsen, Gaardmand i Gjørløse.
For Hende, Faderen, Ole Nielsen, Skomager og Huusmand i Lystrup.
Enke efter Peder Andreassen, †13/1-1822, 47 Aar
20/9-1822 vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Søren Svendsen, 46 Aar, Tjenestekarl hos Degnen Hr Kaalund i Uvelse og Enke, efter afg. Fæste Husmand og Væver
Peder Andreassen, Karen Olsdatter i Lystrup. Forlovere: For Ham, Andreas Pedersen, Huusmand i Lystrup.
For Hende, Faderen Ole Nielsen Skomager og Indsidder i Lystrup.
[Søren Svendsen kom fra Strø Lille Mølle til Uvelse som Tjenestekarl hos Degnen Hr. Kaalund i maj 1822 og døde antageligt primo 1833]
358 193 Lystrup Bye
24 -
359 193 Lystrup Bye
24 -
360 193 Lystrup Bye
24 -
Lars Persen
Manden
35 G 1 Jordløs Huusmand. Dagleyer
Født i Græse af Hmd. og Væver Peder Knudsen o. H. Margrethe.
1788, d: 26de November, blev Ungkarl Lars Pedersen af Hørup, og Pigen Anne Hans Datter af Slangerup trolovede; at intet, enten Slegtskab, Ægteskab,
eller Ægteskabs Løfte, kand være deres forehavende Ægteskab til Hindring; derfor indestaar vi undertegnede, som Forlovere: for Ham, Anders Pedersen.
for Hænde, Hans Andresen. Ægteviede Fredagen d: 9de Januari 1789 [i Slangerup Kirke. Sl. Kb]
*31/7-1751. Løverdager d: 31 Julij 1751 blev Hans Nielsens Datter i
Mand: født døbt d: 8 augusti, som var Dom 9de p: Trinit: holdt over
Anne Hansdatter
Hans Kone
42 G 1
Daaben af Proustinde Leene Zverg: og kaldet Ane. … [Sl. Kb]
*19/5-1789 Fødte Lars Pedersens Hustrue, Anne Hans D: i Lystrup, En
Hans Larsen
Deres Søn
12 U
Søn, blev døbt Dom: Exaud: og kaldet Hans ...
361 193 Lystrup Bye
24 -
Per Hansen
Opdateret: 8/3-2016, eh
Et Pleyebarn
3
-
77 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
78 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
362 193 Lystrup Bye
25 -
Anders Christensen
Mand
55 G 1 Jordløs Huusmand. Kludesamler
1774 d: 16 Oct Blev ung Karl og Land-Soldat Anders Christensøn og
Pigen Birthe Niels Daatter i Lystrup med hinanden trolovede; At intet
hverken Slegtskab, eller Ægteskabs løfte paa nogen af Siiderne deres
Forehavende kand være til hinder, derfor love Vi underskrevne
Christen Jensen Christian Ottesen Dom: Invoc: 1775 bleve de
Ægteviede. [5/3-1775]
At intet er hinderligt i Egteskab mellem Enkemand Anders Christensen, forhen i Lystrup, Huusmand, og Huusmand Andreas Andersens Enke Bente Hans Datter
af Badstrup, enten i Hensigt til Slægtskab, Svogerskab, Egteskabs Løvte Skafte (?) eller andet Lovstridigt, derfor indestaar vi efter de Kongelige Anordninger
som Forlovere. Liunge d: 3die October 1808. For Enkemanden: Jens Christensen. For Enken: Jens Olsen. Begge Huusmænd i Badstrup med førte Pen af anden.
Viet i Uggeløse Kirke 23de Trin., 20. Novbr. 1808.
363 193 Lystrup Bye
364 193 Lystrup Bye
25 -
Birte Nelsdatter
Hans Kone
28 G 1 Insidder, gaaer i Dagleie
Gift, 5/3-1775, med Ung-Karl og Land-Soldat Anders Christensen.
†12/9-1803. Døde Huusmand i Lystrup, Anders Christensens Hustrue
Birte og blev begraven 15de Søndag efter Trinitatem, som er den 18de
h.m. gl: 63 Aar.
1775 d: 11 Jan: Fødte Anders Christensens Hustrue i Lystrup en Søn,
blev døbt Dom: 2 p: Epiph: og kaldet Anders, holdt for Daaben af
Christen Jensens Hustrue i Badstrup. ...
26 -
Anders Andersen
365 193 Lystrup Bye
26 -
23 Martij 1808 mødte Enkemand , Anders Andersen, Huusmand i Lystrup, Med sine Forlovere, Gaardmændene Jørgen Poulsen, for ham og Peder Poulsen for hende,
begge af Lystrup, og efter fremlagt Skifteseddel, dateret d: 4de Junij 1808 forlangte Tillysning til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen
Ane Pedersd: af Lystrup. - At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andetÆgteskabs Løfte kan være til Hinder i deres Forehavende, derfor indestaar vi
som Forlovere. For Ham: Jørgen Poulsen. For Hende: Peder PPS Poulsen, med paaholden Pæn. d: 5te Junij, 2den Pintsedag bleve de ægteviede i Uvelse Kirke
† 18/11-1807 døde Huusmand i Lystrup Anders Andersens Hustrue og
Kisten Andersdatter
Hans Kone
29 G 1
blev begraven d: 26de Søndag Trinit: d: 22de Novbr: gl: 36 Aar.
366 193 Lystrup Bye
26 -
Karen Andersdatter
Deres Børn
5
-
367 193 Lystrup Bye
26 -
Anne Andersdatter
Deres Børn
2
-
27 -
1768 d: 30 Dec: Blev Jacob Madsen ung Karl og Zidse Jens Daatter,
Mogens Mortensens Enke i Lystrup, med hinanden trolovede, at intet
hverken Slegtskab eller Ægteskabs løfte paa nogen af Siiderne deres
Forehavende kand være til Hinder, derfor love Vi underskrevne: ILS,
Jens Larsen fra Lystrup. PAS, Peder Andersen ibid: Dom: 20 p: Trin
Jacob Madsen
Mand
64 G 2 Insidder og Urtesamler
1769 bleve de Ægteviede. [8/10-1769]
Uvelse Fattigprotokol, 1808: Jacob Madsen, Lystrup, 65 Aar. Manden svag, men fattig. Konen nu Krøbling. Har boet i Sognet i 30 Aar. Er en fattig Huusmand.
Aarsag til Trang: Konens ulægelige Sygdom, som ikke kan afhielpes
†23/4-1775. Døde Jacob Madsens Hustrue i Lystrup nafnl: Sidse Jens Da.,
og blev begraven Dom: Invoc: gl. 70 Aar.
368 193 Lystrup Bye
Mand
58 G 1
†7/9-1801. Døde u A. Andersens Datter Karen i Lystrup gl: 5 Aar.
Ukendt hvornår ægteskab med Anne Mortensdatter er indgået.
† 30/3-1809 døde Fattig Lem af Lystrup, Jacob Madsen, og blev
begraven anden Paaskedag d: 3 April h: a:, gl: 75 Aar.
369 193 Lystrup Bye
27 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
Anne Mortensdatter
Hans Kone
57 G 1
†26/3-1813. Almisselem Jacob Madsens Enke, Anne. Lystrup, 68 Aar.
79 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
80 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
370 194 Lystrup Bye
371 194 Lystrup Bye
28 -
28 -
Andres Olsen
Ellen Jensdatter
Mand
Hans Kone
64 G 2 Jordløs Huusmand og Væver
1764 d: 13 April Blev Andreas Olsøn Enke-Mand i Lystrup og Ellin Joens
Datter af Ugelse med hinanden trolovede, at intet hverken Slegtskab
elleer Ægteskabs Løfte deres Forehavende kand være til Hinder, derfor
love Vi underskrevne Jens Jensen Jon Jensen. Dom 15 p: Trin: bleve de
copulerede [30/9-1764]
61 G 1
Evt. den Andres Væver, der døde 20/1-1807
1740, d: 10 Junii. Blev John Jensens Datter i Ugelse fød, og døbt Dom: 1
post Trinit: og kaldet Ellen. …..
Gift, 30/9-1764, med enkemand Peder Andreas Olsen.
†11/2-1820. Ellen Jensdatter. Husmand Andreas Olsens Enke i
Lystrup. 79¾ Aar.
372 194 Lystrup Bye
29 -
Lars Rasmussen
Manden
58 G 1 Jordløs Huusmand
17/6-1786 Blev ungKarl Lars Rasmussen af Lystrup og Enken Anne
NelausD: af Uvelse med hinanden trolovede; Og, at ellers intet paa
nogen af Siderne, enten Slægtskab, Svogerskab, eller andet Ægteskabs
Løfte kan være dette deres Forehavende til Hinder, derfor Love og
indestaar vi undertegnede. Christen Jensen, Anders AIS Jensen.
Dom: 19 à Trin: bleve de Ægteviede [14/10-1787]
†20/5-1801. Døde Huusmand Lars Rasmussen i Lystrup og blev
begraven Fer: 2. Pentecost: gl: 48 aar [48 år!!]
Hvem der var hendes første ægtemand er ukendt
373 194 Lystrup Bye
29 -
Anne Nelausdatter
Hans Kone
60 G 2
374 194 Lystrup Bye
29 -
Inger Samuelsdatter
Til Huuse
50 U
Spinderske
375 194 Lystrup Bye
30 -
Asmand Olsen
Mand
49 G 1 Jordløs Huusmand. Dagleier
376 194 Lystrup Bye
30 -
Birte Nelsdatter
Hans Kone
39 G 1
Gift, 14/10-1787, med Lars Rasmussen af Lystrup.
†22/10-1810 døde Fattiglem i Lystrup, Inger Salomons og blev
begraven den 19de Søndag Trinit: den 28de Octbr: h: a: gl. 64.
An: 1793 d: 8de Julii blev Ungkarl Asman Olsen af Slangerup og Pigen
Birte Niels Datter af Kiøbenhavn trolovede; at intet, enten Slægtskab,
Ægteskabs Løfte, eller andre Ting, kan være deres forehavende
Ægteforening til Hinder, derfor indestaar vi undertegnede, som
forlovere. for Ham: Michel Pedersen. for Hænde: Peder Bendixssen.
Ægteviede i Kirken [Slangerup] Fredagen d: 19de September.
†23/5-1825. Asmand Olsen, Huusmand i Lystrup. 66½ Aar.
Født i Dalbye paa Svanholm Gods.
19/9-1793, gift i Slangerup Kirke med Asman Olsen.
377 194 Lystrup Bye
30 -
Bente Asmandsdatter
Deres Dotter
7
378 194 Lystrup Bye
31 -
Nels Nelsen
Mand
77 G 2 Insidder. Træskoemand
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
28/3-1817 vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Niels Olsen, 45 Aar gammel,
til Huse hos Huusmand Asmand Olsen i Lystrup, og Bente
Asmandsdatter, 23 Aar, hiemme hos Faderen Asmand Olsen i Lystrup.
Forloveren for Ham, Niels Larsen Huusmand i Lystrup, og for Hende
Hendes Fader Huusmand Asmand Olsen i Lystrup.
†21/11-1826. Bente Asmandsdatter. Husmand Niels Olsens Hustru i
Lystrup. 32 Aar 7 Maaneder.
† 6/8-1802. Døde Niels Nielsen i Lystrup og blev begraven d: 8: Trinit.
gl 77
81 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
82 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Hans Kone
Uvelse Fattigprotokol, 1808: Niels Nielsens Enke, Lystrup, 72 Aar. Har
Øyenskade og er svag, men ulastelig. Har boet i Sognet i 10 Aar.. Har
Ophold hos Datteren. Da Synet fattes kan hun ikke arbeide.
†11/6-1809 døde Fattiglem i Lystrup, Birthe N: N: Enke, blev begraven
den 3de Søndag Trinit: d: 18de Junij, gl: 81
379 194 Lystrup Bye
31 -
Birte Simonsdatter
69 G 1
380 194 Lystrup Bye
32 -
Christen Hansen
Mand
43 G 1 Jordløs Huusmand. Dagleyer
Forældre: Hans Jensen og Anne Christensdatter
1791, d: 16de Jan: Blev Ungkarl Christen Hansen af Feersløv: under Svandholm Gods, og Pigen Maren Jens D: af Slangerup trolovede, at intet, enten Slegtskab,
Ægteskab, eller Ægteskabs Løfte kan være dem til Hindring i deres Forening derfor indestaar vi undertegnede som Forlovere. for Ham, Jens IPS Pedersen.
for Hænde, Niels Jensen. ægteviede Onsdagen d: 2. Martii i Slangerup Kirke.
Uvelse Fattigprotolol, 1808: Christen Hansen, Lystrup, 49 Aar. Arbeidsfør, men yderlig fattig med mange Børn. Har boet i Sognet i 13 Aar. Er Jordløs Huusmand.
Aarsag til Trang: Har mange Børn hvis Føde han ei kan fortiene.
†10/10-1818. Christen Hansen, Almisselem i Lystrup, 60 Aar.
*9/8-1764. Torsdagen d: 9. Aug: blev Jens Pedersens Datter i Slangerup
født, døbt d: 12 Aug: Domin: 8 post Trinitatis, og blev i Daaben kaldet
Maren ...
2/3-1791, gift i Slangerup Kirke med Ungkarl Christen Hansen af
Feersløv.
381 194 Lystrup Bye
32 -
Maren Jensdatter
Hans Kone
37 G 1
382 194 Lystrup Bye
32 -
Inger Christensdatter
Deres Børn
9
-
383 194 Lystrup Bye
32 -
Hans Christensen
Deres Børn
7
-
384 194 Lystrup Bye
32 -
Jens Christensen
Deres Børn
5
-
385 194 Lystrup Bye
32 -
Marie Christensdatter
Deres Børn
3
-
386 194 Lystrup Bye
32 -
Margrete Christensdatter
Deres Børn
1
-
387 194 Lystrup Bye
32 -
Anne Christensdatter
Mands Moder
63 E 1 Spinderske
388 194 Lystrup Bye
32 -
Kisten Jensdatter
Konens Søster
43 U
389 194 Lystrup Bye
33 -
*5/12-1791 fødte Christen Hansens Hustr: Maren Jens Datter i Hørup en
Datter, som blev døbt 3. Søndag i Advent og kaldet Inger. ...
*14/11-1793 fødte Christen Hansens Hustru, Maren Jens Datter af
Jordhøj en Søn, som blev hiemmedøbt og kaldet Hans ...
12/12-1795 fødte Christen Hansens Hustru Maren Jens Datter af Jordhøj
en Søn, som blev hiemmedøbt og kaldet Jens ...
*30/3-1798 Fødte Christen Hansens Hustr: Maren Jens D: i Lystrup en
Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Marie ...
†16/3-1809 døde Huusmand i Lystrup, Christen Hansens Datter, Marie,
og blev begraven Skiertorsdag gl: 12 Aar.
*20/8-1800 Fødte Christen Hansens Hustrue, Maren Jens D: i Lystrup, en
Datter som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Margrete ...
† 20/7-1801. Døde Hans Jensens Enke, Anne Christens D: hos Christen
Hansen [#380] i Lystrup og blev begraven d: 24: Junij gl: 64.
vanvittig. nyder Almisse
*22/1-1767. Fødte Peder Pedersens Hustrue [Dorte Willumsdatter] i
Lystrup en Søn, blev døbt Dom: 3 p: Epiph:, holdt for Daaben af
Andres Persen
Mand
35 G 2 Jordløs Huusmand, Dagleyer
Degnens Hustrue, blev kaldet Andreas. …
1798 d: 7. Octbr. Blev ungKarl Andræas Pedersen af Lystrup og Pigen Birthe Niels D: af Uvelse med hverandre trolovede; At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab,
eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af Siderne kan være deres Forehavende her udi til Hinder derfor love og indestaar vi undertegnede.
For Ham - Peder PPS Povelsen. For Hende: Anders ACS Christensen. Dom: 2. Advent [9/12-1798] bleve de ægteviede.
Enkemand efter Birthe Nielsdatter, †24/6-1799.
Opdateret: 8/3-2016, eh
83 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
84 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
1800 d: 12. Sept: Forlangte Enkemand Andræas Pedersen og Pigen Birte Hans Datter begge af Lystrup at der maatte 3de gange ske Tillysning til Ægteskab,
hvilket blev tilstaaet ved 2de Forloveres tilstædeværelse; At intet, enten Slægtskab, Svogerskab, eller Ægteskabs Løfte til nogen anden kunde være til Hinder
derfor love og indestaar vi undertegnede Forlovere. for Ham: Anders AIS Jensen, for Hende: Hans HSS Svendsen.
Dom: 22: à Trinit: [16/11-1800] bleve de ægteviede.
Enkemand efter Birte Hansdatter, †9/7-1801.
30/8-1802. Mødte Enkemand Andreas Pedersen af Lystrup med sine Forlovere, Niels Mortensen i Lystrup, paa hans, og Niels Bentzen af Uvelse paa hendes Side,
og efter fremlagt Skifteseddel, dateret 13de Novbr h: a: forlangte at der maatte skee 3de Gange Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab mellem ham og Pigen
Maren Jonas Datter, [#23] som tiente hos Niels Svendsen i Uvelse, hvilket og skeete efterat Forloverne havde underskrevet, at intet, hverken Slægtskab,
Svogerskab eller Ægteskabs Løfte til nogen anden kunde være til Hinder. For ham: Niels NMS Mortensen. For Hende: Niels NBS Bentzen.
Dom: 23 a Trint:, som var den 8de Novbr h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
Enkemand efter Maren Jonasdatter, † 26/12-1808.
4/3-1809. Mødte Enkemand, Andres Pedersen af Lystrup med sine Forlovere, Jørgen Poulsen af Lystrup for ham, og Peder Pedersen af Uvelse for hende
og efter fremlagt Skifteseddel, dateret d: 21de April s: A: forlangte Tillysning af Prædikestolen til Ægteskab, som han havde besluttet at indgaa med Pigen
Ingeborg Jonasd: af Uvelse; At intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller noget andet Ægteskabs Løfte deri kan være til Hinder indestaar vi som Forlovere.
For ham: Jørgen JPS Poulsen For Hende: Peder PPS Pedersen. Den 3. Søndag efter Paaske 1809 bleve de ægteviede i Uvelse [23/4-1809].
390 194 Lystrup Bye
33 -
Birte Hansdatter
Hans Kone
25 G 1
Gift, 16/11-1800, med Enkemand Andreas Pedersen.
† 9/7-1801. Døde Andræas Pedersens Hustrue, Birte Hans D i Lystrup
og blev begraven d: 6 a Trin: gl: 25 Aar.
391 194 Lystrup Bye
33 -
Karen Larsdatter
Mandens Stedmoder
60 E 2 Nyder Almisse
Gift 1. gang med Mads Hansen.
1787 d: 16: Dec: Blev Enkemand Peder Pedersen, efter afgangne Dorte Willums D:, og Enken Karen Lars D: efter afdøde Mads Hansen, begge i Lystrup med
hverandre trolovede, at ellers intet paa enten af Siderne hverken Slægtskab, Svogerskab, eller Ægteskabs Løfte kan være deres Forehavende hinderligt,
derfor love og indestaar vi undertegnede. Han foreviste Skifte Seddel af 10de xx 1785 af sin Hustru Dorte W:D: og hun efter Mads Hans: 3: Dec: 87.
Lars LLS Larsen Hans HPS Pedersen. Ægteviede Fæst Asc: Xstc 1788 [1/5-1788]
Uvelse Fattigprotokol, 1803: Per Persens Enke, 60Aar, for det meste
sengeliggende, har Huuslye, ellers Intet.
392 195 Lystrup Bye
34 -
Lars Larsen
Mand
Jordløs Huusmand, Bødker. Konen
53 G 1 Amme i Kiøbh.
1748, Dom: 11 p. Trinit: [25/8-1748] Kirsten, Salig Lars Larssens Søn af
Lindholm, Lars …. [Ug. Kb]
Født paa Lindholm i Uggeløse, Gift med Karen Pedersdatter, †20/91839, omtrent 84 Aar gl.
†25/2-1826. Lars Larsen, Bødker og Huusmand uden Jord i Lystrup. 78
Aar.
393 195 Lystrup Bye
34 -
Franz Larsen
Hans Børn
15 U
394 195 Lystrup Bye
34 -
Hans Larsen
Hans Børn
8
-
Konfirmeret i 1801 af Hr Wanting
*28/3-1793. Fødte Lars Larsens Blægmands Hustr: Karen Peders D: i
Lystrup, En Søn, som blev hiemmedøbt samme Dag af Hr. Erichsen og
kaldet Hans ...
395 195 Lystrup Bye
34 -
Jens Larsen
Hans Børn
1
-
*10/4-1800 Fødte Lars Larsens Husmd Hustrue, Maren Lars D: [??] i
Lystrup En Søn, som samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Jens ...
†1/8-1812. Lars Larsens Søn, Jens. Lystrup, 11½ Aar.
Opdateret: 8/3-2016, eh
85 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
86 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
396 195 Lystrup Bye
35 -
Per Olsen
Mand
65 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleier
1778 d: 11te Febr: Blev Land-Soldat Peder Olsen og Enken Birthe
Anders Daatter i Lystrup med hinanden trolovede; At intet hverken
Slegtskab eller Svogerskab eller Ægteskabs Løfte paa nogen af Siiderne
deres Forehavende kan være til hinder, derfor indstaar Vi underskrevne
Anders AIS Jensen Jens hansen. d: 1ste Nov: bleve de Ægteviede.
397 195 Lystrup Bye
35 -
Birte Andersdatter
Hans Kone
67 G 2
Gift, 1/11-1778, med Land-Soldat Peder Olsen.
Hendes første ægteskab er ikke fundet optegnet i Uvelse kirkebog
†18/3-1802. Døde Peder Olsens Hustrue Birte Anders D: i Lystrup og
blev begraven d: 24. April gl: 58 aar. [alder ???]
398 195 Lystrup Bye
36 -
Anders Hansen
Mand
49 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleier
399 195 Lystrup Bye
36 -
Ellen Rasmusdatter
Hans Kone
37 G 1
400 195 Lystrup Bye
36 -
Nels Andersen
Deres Børn
12 U
401 195 Lystrup Bye
36 -
Per Andersen
Deres Børn
8
36 -
Blev gift med Bodil Madsdatter og bosatte sig på Slangerup Overdrev.
*6/6-1796 Fødte Anders Hansens Hansens Hustrue, Ellin Rasmus D: i
Lystrup, En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet
Christiane Andersdatter
Deres Børn
4 Christiane ...
24/11-1819, vielse i Slangerup Kirke af Ungkarl Frederich Johansen, tienende Hr. Kiøbmand Anders Rugaard i Slangerup, gl. 36 Aar og Pige
Christiane Anders Datter tienende Hr: Kiøbmand Krog i Slangerup, 24 Aar gammel. Forlovere: For ham, Peder Christiansen, Smed og boesiddende i Slangerup,
for Hænde, Christopher Pedersen Huusmand med Lod paa Overdrevet ved Slangerup. [Sl. Kb]
402 195 Lystrup Bye
-
† 30/4 1818. Anders Hansen, Almisselem i Lystrup, 67 Aar.
*8/7-1762 Fødte Rasmus Sørensens Hustrue i Ugelse en Daatter, blev
døbt Dom 5te p: Trin:, holdt for Daaben af Degnens Hustrue ibid:, blev
kaldet Ellin …
*28/4-1788 Fødte Anders Hansens Hustrue, Ellen Rasmus D: i Lystrup en
Søn, som blev døbt Fest: Annun: og kaldet Niels ...
†12/5-1802. Døde Anders Hansens Huusmands Søn, Niels i Lystrup og
blev begraven Dom: Cantate gl. 14 Aar.
*12/12-1792 Fødte Anders Hansens Hustrue Ellin Rasmus D: i Lystrup,
En Søn, som blev hiemmedøbt d: 13. ejusd: og kaldet Peder ...
†3/9-1821 | Frederich Johansen | Husleyer og Arbeydsmand tienende
Kiøbmand Anders Rugaard i Slangerup | 38 Aar | Begravet i fattiges Jord.
*30/4-1822, Frederikke Frederiksdatter, af afg. Frederich Johansen, som
tjente Kbmd. And. Rugaard i Slangerup og efterlevende Enke Christiane
Andersdatter hos sin Moder Ellen Rasmusdatter i Lystrup.
403 195 Lystrup Bye
36 -
Hans Andersen
Deres Børn
2
404 195 Lystrup Bye
37 -
gl. Hans Hansen
Mand
77 G 2 Jordløs Huusmand, Sadelmager
405 195 Lystrup Bye
37 -
Kisten Joensdatter
Hans Kone
75 G 1
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
*15/12-1798 Fødte Anders Hansens Huusmands Hustrue Ellin Rasmus
D: i Lystrup En Søn, som blev hiemmedøbt d: 17. ejusdem og kaldet
Hans ...
87 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
88 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
406 195 Lystrup Bye
38 -
u. Hans Hansen
Mand
35 G 1 Jordløs Huusmand, Skoemager
407 195 Lystrup Bye
38 -
Kistine Olsdatter
Hans Kone
46 G 2
408 195 Lystrup Bye
38 -
Ole Hansen
Hendes Børn
12 U
409 195 Lystrup Bye
38 -
Hans Hansen
Hendes Børn
9
-
410 195 Lystrup Bye
38 -
Nels Hansen
Deres Søn
3
-
†12/5-1828. Hans Hansen Sadelmager og Huusmand i Lystrup i Uvelse
Sogn, 61¾ Aar.
†7/7-1825. Kirstine Olsdatter. Sadelmager Hans Hansens Hustru i
Lystrup. 71 Aar 8 Maaneder. Født paa Ourøe.
*3/5-1798 Fødte u: Hans Hansen Skomag: i Lystrup, Hustrue Kirsten Ols
D: en Søn, som Dagen efetr blev hiemmedøbt og kaldet Niels ...
411 195 Lystrup Bye
39 -
Jens Larsen
Mand
61 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
412 195 Lystrup Bye
39 -
Anne Olsdatter
Hans Kone
63 G 1
Uvelse Fattigprotokol, 1808: Jens Larsen, Lystrup, 62 Aar. Beskadiget
ved Ildebrand, fattig, men ulastelig. Har boet i Sognet i 15 Aar, er nu
Indsidder. Benene svage og Arbeidet derfor ringe.
†26/4-1817. Anna Ols Datter. Fattiglem Jens Larsens H. fra Lystrup.
80 Aar.
413 196 Lystrup Bye
40 -
Per Persen
Mand
41 G 1 Jordløs Huusmand, Dagleyer
1800: Peder Persen Daase
414 196 Lystrup Bye
40 -
Maren Jensdatter
Hans Kone
40 G 1
415 196 Lystrup Bye
40 -
Sophie Persdatter
Deres Børn
9
-
416 196 Lystrup Bye
40 -
Jens Persen
Deres Børn
5
-
417 196 Lystrup Bye
40 -
Nels Persen
Deres Børn
1
-
418 196 Lystrup Bye
41 -
Anne Larsdatter
Huuskone
65 E 1 Almisselem
419 196 Lystrup Bye
41 -
Bente Rasmusdatter
Hendes Dotter
29 G 1 Krøbling
420 196 Lystrup Bye
41 -
Anders Nelsen
Fornævnte Bentes Søn
4
Opdateret: 8/3-2016, eh
-
*25/9-1800 Fødte Peder Persen Daases, Hustrue Maren Jens Datter i
Lystrup En Søn, samme Dag blev hiemmedøbt og kaldet Niels ...
1737, Alle Helg. dag [1/11-1737] Blev Lars Andersens barn døbt og
kaldet Anne, holdt for Daaben af …..
Uvelse Fattigprotokol, 1803: Rasmus Ols Enke, 70 Aar, kan fortiene lidet
med at spinde og binde, har Huuslye, men ellers ingen Tilskud.
†16/3-1805 døde Rasmus Ols Enke i Lystrup og blev begraven 4de
Søndag i Faste, den 24de ejusd: gl: 75.
1/1-1794. Blev ung Karl Niels Hansen og Pigen Bente Rasmus D: af
Lystrup med hverandre trolovede; At ellers intet paa nogen af Siderne,
hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte kan være
hinderligt i dette Deres Forehavende, derfor love og indestaar vi
undertegnede. for Ham: Hans HAS Andersen. for Hende: Ramus
ROS Olsen. Dom: 5: p Epiph: [9/2-1794] bleve de ægteviede.
20/5-1801. Provst Raben skriver til amtmand Levetzow og beder om
hjælp til at inddrive underhold til barnet fra faderen, som nu opholder
sig i Vassingerød.
† 20/5-1802. Døde Niels Hansen Hustrue Bente Rasmus D: i Lystrup
og blev begraven Dom: Rogate gl: 30 aar d: 23 Maij
*21/3-1797 Fødte Niels Hansens, Huusm: Hustrue, Bente Rasmus D: i
Lystrup En Søn, blev samme Dag hiemmedøbt og kaldet Anders …
89 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
90 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
421 196 Lystrup Bye
42 -
Thomas Larsen
Mand
51 G 1 Insidder og gaaer i Dagleye
422 196 Lystrup Bye
42 -
Maren Hansdatter
Hans Kone
51 G 1
423 196 Lystrup Bye
42 -
Anne Thomasdatter
Deres Børn
12 U
†8/1-1822. Thomas Larsen, Indsidder og Almisselem i Lystrup. 72 Aar.
†25/7-1829. Maren Hansdatter. Almisselem, opholdende sig hos
Hsm: Lars Christophersen i Lystrup. 79 Aar.
*30/12-1813. Jens, født af Anna Thomadsdatter. Barnefader Peder
Jensen af Frederiksborg efter egen Tilstaaelse.
424 196 Lystrup Bye
42 -
Nels Thomsen
Deres Børn
9
425 196 Lystrup Bye
43 -
Johannes Nelsen
Mand
40 G 2 Insidder og Dagleyer
426 196 Lystrup Bye
43 -
Margrete Olsdatter
Hans Kone
46 G 1
427 196 Lystrup Bye
43 -
Ole Johansen
Deres Børn
10 -
428 196 Lystrup Bye
43 -
Johanne Johansdatter
Deres Børn
7
-
429 196 Lystrup Bye
43 -
Ellen Johansdatter
Deres Børn
4
-
430 196 Lystrup Bye
44 -
Mette Hansdatter
Huuskone
Havde forhen Jord,
53 E 1 men nu et Jordløst Huus
431 196 Lystrup Bye
44 -
Anders Persen
Hendes Børn
11 -
Enke efter Peder Stephesen, †24/2-1800
†29/10-1801. Døde Peder Stephensens Hustrue i Lystrup, Mette Hans
D: og blev begraven Dom: 22 Trinit: gl: 53 Aar.
*18/3-1790 Fødte Peder Stephensens Hustrue Mette Hans D: i Lystrup
En Søn som blev døbt Fest: Annunc: og kaldet Anders ...
432 196 Lystrup Bye
44 -
Henrich Persen
Hendes Børn
6
-
*19/1-1795 Fødte Peder Stephensens Hustrue, Mette Hans D: i Lystrup
En Søn, blev hiemmedøbt d: 20. Januarij og kaldet Henrich ...
433 196 Lystrup Bye
44 -
Per Persen
Hendes Børn
3
-
ikke fundet i Uvelse Kirkebog
434 197 Lystrup Bye
1
Nels Mortensen
Mand
Bonde, som har Gaarden med dens
36 G 1 Jorder i Fæste
Lystrup
Gaard
døde før maj 1816, jf. #428, nærmere ikke fundet i kirkebogen
evt †14/12-1829. Margrete Olsdatter, Almisselem i Lystrup, Omtrent
83 Aar.
†3/8-1824. Ole Johansen, Fæste-Husmand i Lystrup, 33 Aar 10
Maaneder.
†11/5-1816. Johanne Johansdatter. Datter af afdøde Huusmand
Johannes Nielsen i Lystrup, Almisselem. 20 Aar.
*12/10-1796 Fødte Johannes Nielsens Hustrue, Margrethe Ols D:
Indsiddere i Lystr: En Dattr, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet
Ellin ...
†10/3-1802. Døde Johannes Nielsens Datter i Lystrup, Ellin, og blev
begraven Dom: Reminise, gl: 5 Aar.
*15/5-1764 Fødte Morten Larsens Hustrue i Ugelse en Søn, blev døbt d.
18de Maji, holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet Niels.
2/12-1796 Efter Kongl. allernaadigste Bevilling, dat. d. 28de Novembr. 1796 blev ung Karl Niels Mortensen og Pigen Inger Larsd: begge af Uvelse uden foregaaende Trolovelse og Tillysning af Prædikestolen, ægteviede. At ellers intet, hverken Slægtskab, Svogerskab eller andet Ægteskabs Løfte paa nogen af
Siderne kan være deres Forehavende til Hinder, derfor love og indestaar vi undertegnede. For Ham, Per PMS Mortensen af Paastrup. Anders ALS Larsen af Uvelse.
[nævnte Per Mortensen, Peder, er Niels Mortensens bror, *29/8-1746]
1796-jordebogen: Landinspecteur Fensmark. Indboer, nu Niels
Mortensen, - nu Krükkow. Efter A.D. 1809, Legations Raad Kirstein (?).
Efter xx Cramer.
†31/5-1827. Niels Mortensen, Gaardmand i Lystrup, Uvelse Sogn. 63
Aar.
Opdateret: 8/3-2016, eh
91 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
92 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
435 197 Lystrup Bye
1
Lystrup
Gaard
Inger Larsdatter
Hans Kone
35 G 1
*14/3-1766 Fødte Lars Larsons Hustrue i Lystrup en Datter, blev døbt
Dom: Judica [16/3], holdt for Daaben af Degnens Hustrue, blev kaldet
Inger Dorthe.
2/12-1796, gift i Uvelse Kirke med Niels Mortensen.
436 197 Lystrup Bye
1
Lystrup
Gaard
437 197 Lystrup Bye
1
Lystrup
Gaard
438 197 Lystrup Bye
1
439 197 Lystrup Bye
1
440 197 Lystrup Bye
1
Lystrup
Gaard
Lystrup
Gaard
Lystrup
Gaard
*16/6-1798 Fødte Niels Mortens Hustrue Inger Lars D: paa Lystrup
Gaard En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet Maren.
30/12-1821, gift med Søren Larsen fra Sigerslevøster. De bosatte sig på
Lynge Overdrev.
*20/5-1800 Fødte Niels Mortensens Hustrue Inger Lars D: paa
Lystrupgaard En Datter, som Dagen efter blev hiemmedøbt og kaldet
Inger Nelsdatter
Deres Børn
1 Inger.
14/4-1826, vielse i Uvelse Kirke af Ungkarl Christen Madsen , 23½ Aar gl. Tjenestekarl hos Hr Kramer paa Lystrupgaard, og Pigen Inger Nielsdatter, 25 ¾ Aar
Tjenestepige hos Hr Kramer paa Lystrupgaard. Forlovere: N. V. Kramer i Lystrup og Brudgommens Fader Mads Christensen, Huusmand i Lystrup.
Maren Nelsdatter
Deres Børn
3
-
Karl Andersen
Tienestefolk
20 U
Maren Olsdatter
Tienestefolk
24 -
†2/3-1815. H: Carl Andreas Erichsens Hustrue, Maren Olsdatter, 39
Aar.
Ane Marie Thomasdatter
Tienestefolk
17 -
Barn af #421, Thomas Larsen og #422, Maren Hansdatter.
441 197 Lystrup Bye
1
442 197 Lystrup Bye
1
21. Octbr. 1810 Mødte Enkemand Lars Christophesen af Lystrup med sine Forlovere, Andres Pedersen af Lystrup for ham og Thomads Larsen for hende,
og efter forelagt Skifteseddel dat: forlangte Tillysning af Prædikestolen til Egteskab, han havde besluttet at indgaa med Pigen Marie Thomads D: af Lystrup At intet hverken Slægtskab, Svogerskab, eller noget andet Egteskabs Løfte der kan være til Hinder, derfor indstaar vi som Forlovere.
For Ham: Andres APS Pedersen. For Hende: Thomads TLS Larsen. Den 13de Novbr: h: a: bleve de ægteviede i Uvelse Kirke.
Lystrup
OpsynsMand ved Indhegningen, har
Skovhuus Per Larsen
Mand
56 G 1 Huus med Jord
Lystrup
†13/8-1818. Inger Andersdatter. Skovløber i Lystrup Skovhus Peder
Skovhuus Inger Andersdatter
Hans Kone
50 G 1
Larsens Hustru.
443 197 Lystrup Bye
1
Lystrup
Skovhuus Hans Persen
Deres Søn
20 U
444 197 Lystrup Bye
1
Lystrup
Skovhuus Kistine Larsdatter
Tienestepige
23 -
Opdateret: 8/3-2016, eh
*15/7-1781. Fødte gl: Peder Larsens Hustrue Inger Anders Daatter i
Uvelse en Søn, som blev hiemmedøbt samme Dag og kaldet Hans ...
93 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Opdateret: 8/3-2016, eh
94 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
44
Hans Kone
26 G
186 Uvelse Adam Jensen
Uvelse Abelone Nelsdatter
Mand
36 U Huusmand med Jord og Slagter
316 Lystrup Agnete Jensdatter
Hans Kone
35 G
364 Lystrup Anders Andersen
Mand
28 G Insidder, gaaer i Dagleie
313 Lystrup Anders Børgesen
Mand
68 G Insidder. Almisselem
26
Huusbonde
49 G Bonde og Gaardbeboer
362 Lystrup Anders Christensen
Uvelse Anders Christensen
Mand
55 G Jordløs Huusmand. Kludesamler
398 Lystrup Anders Hansen
Mand
49 G Jordløs Huusmand, Dagleier
51
Uvelse Anders Hansen, (gamle)
Huusbonde
36 G Bonde og Gaardbeboer
91
Uvelse Anders Hansen, (unge)
Huusbonde
26 G Bonde og Gaardbeboer
38
Uvelse Anders Jensen
Deres Børn
6
-
154 Uvelse Anders Jensen
Deres Børn
2
-
243 Uvelse Anders Jensen
Deres Børn
12 U
278 Lystrup Anders Jensen
Huusbonde
49 G Bonde og Gaardbeboer
43
Huusbonde
31 G Bonde og Gaardbeboer
211 Uvelse Anders Marcussen
Deres Børn
3
-
16
Uvelse Anders Nelsen
Deres Børn
2
U
75
Uvelse Anders Nelsen
Hans Søn
6
-
420 Lystrup Anders Nelsen
Fornævnte Bentes Søn 4
-
115 Uvelse Anders Persen
Deres Børn
19 U Krøbling
431 Lystrup Anders Persen
Hendes Børn
11 -
252 Lystrup Anders Sørensen
Deres Børn
12 -
301 Lystrup Andres Larsen
Mand
54 G Huusmand med Jord
288 Lystrup Andres Nicolai Hertel
Deres Børn
5
370 Lystrup Andres Olsen
Mand
64 G Jordløs Huusmand og Væver
389 Lystrup Andres Persen
Mand
35 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
107 Uvelse Ane Else Persdatter
Tienestefolk
15 -
121 Uvelse Ane Kistine Nelsdatter
Hans Kone
42 G
440 Lystrup Ane Marie Thomasdatter
Tienestefolk
17 -
19
Uvelse Anna Persdatter
Tienestefolk
14 U
29
Uvelse Anne Andersdatter
Deres Børn
11 U
367 Lystrup Anne Andersdatter
Deres Børn
2
92
Hans Kone
36 G
387 Lystrup Anne Christensdatter
Mands Moder
63 E Spinderske
35
Uvelse Anne Hansdatter
Hans Kone
36 G
322 Lystrup Anne Hansdatter
Deres Børn
4
359 Lystrup Anne Hansdatter
Hans Kone
42 G
58
Hans Kone
41 G
111 Uvelse Anne Jensdatter
Tienestefolk
19 -
194 Uvelse Anne Jensdatter
Deres Datter
18 U
308 Lystrup Anne Kistine Persdatter
Deres Børn
3
346 Lystrup Anne Knudsdatter
Hans Kone
40 G
60
Uvelse Anne Larsdatter
Deres Børn
14 -
161 Uvelse Anne Larsdatter
Hans Kone
54 G
178 Uvelse Anne Larsdatter
Hans Kone
22 G
305 Lystrup Anne Larsdatter
Hans Kone
33 G
355 Lystrup Anne Larsdatter
Hans Kone
38 G
418 Lystrup Anne Larsdatter
Huuskone
65 E Almisselem
286 Lystrup Anne Lovise Møller
Hans Kone
31 G
342 Lystrup Anne Marcusdatter
Hendes Børn
10 -
369 Lystrup Anne Mortensdatter
Hans Kone
57 G
373 Lystrup Anne Nelausdatter
Hans Kone
60 G
56
Mands Moder
62 E Har Undertag af Gaarden
331 Lystrup Anne Olsdatter
Deres Børn
10 -
412 Lystrup Anne Olsdatter
Hans Kone
63 G
198 Uvelse Anne Persdatter
Deres Børn
4
Uvelse Anders Larsen
Uvelse Anne Bentsdatter
Uvelse Anne Jensdatter
Uvelse Anne Olsdatter
Opdateret: 21. december 2000
-
-
-
-
-
95 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
209 Uvelse Anne Persdatter
Hans Kone
38 G
271 Lystrup Anne Persdatter
Deres Børn
11 -
423 Lystrup Anne Thomasdatter
Deres Børn
12 U
375 Lystrup Asmand Olsen
Mand
49 G Jordløs Huusmand. Dagleier
97
Deres Søn
2
104 Uvelse Bent Christensen
Tienestefolk
24 G Landsoldat
213 Uvelse Bent Nelsen
Mand
34 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
377 Lystrup Bente Asmandsdatter
Deres Dotter
7
8
Tienestefolk
29 U
351 Lystrup Bente Marie Olsdatter
Hans Kone
33 G
419 Lystrup Bente Rasmusdatter
Hendes Dotter
29 G Krøbling
80
Tienestefolk
21 U
397 Lystrup Birte Andersdatter
Hans Kone
67 G
292 Lystrup Birte Hansdatter
Tienestefolk
27 -
390 Lystrup Birte Hansdatter
Hans Kone
25 G
205 Uvelse Birte Johannesdatter
Deres Børn
5
297 Lystrup Birte Jørgensdatter
Tienestefolk
18 -
52
Uvelse Birte Larsdatter
Hans Kone
29 G
63
Uvelse Birte Larsdatter
Deres Børn
4
336 Lystrup Birte Larsdatter
Hans Kone
45 G
33
Uvelse Bent Andersen
Uvelse Bente Hansdatter
Uvelse Birte Andersdatter
Uvelse Birte Nelsdatter
-
-
-
-
Tienestefolk
22 U
156 Uvelse Birte Nelsdatter
Hans Kone
36 G
363 Lystrup Birte Nelsdatter
Hans Kone
58 G
376 Lystrup Birte Nelsdatter
Hans Kone
39 G
250 Lystrup Birte Olsdatter
Hans Kone
55 G
273 Lystrup Birte Persdatter
Deres Børn
5
379 Lystrup Birte Simonsdatter
Hans Kone
69 G
140 Uvelse Bodil Jørgensdatter
Hans Kone
32 G
68
Deres Børn
20 -
256 Lystrup Bodil Svendsdatter
Hans Kone
32 G
380 Lystrup Christen Hansen
Mand
43 G Jordløs Huusmand. Dagleyer
231 Uvelse Christen Jacobsen
Deres Søn
2
17
Tienestefolk
33 U
259 Lystrup Christen Jørgensen
Deres Børn
2
82
Uvelse Christen Mortensen
Huusbonde
47 G Bonde og Gaardbeboer
79
Uvelse Christen Nelsen
Tienestefolk
23 U Landsoldat
329 Lystrup Christen Olsen
Deres Børn
22 -
347 Lystrup Christen Olsen
Hendes Børn
5
237 Uvelse Christen Persen
Mand
75 G Jordløs Huusmand, har Undertag
323 Lystrup Christian Ibsen
Mand
63 G Huusmand med Jord
11
Uvelse Christiane Andersdatter
Hans Kone
31 G
402 Lystrup Christiane Andersdatter
Deres Børn
4
-
274 Lystrup Christiane Persdatter
Deres Børn
2
-
136 Uvelse Dorte Hansdatter
Deres Børn
8
-
204 Uvelse Dorte Jensdatter
Hans Kone
31 G
93
Uvelse Dorte Larsdatter
Steddatter
15 U
189 Uvelse Dorte Nelsdatter
Hans Kone
25 G
127 Uvelse Dorte Svendsdatter
Hans Kone
23 G
187 Uvelse Dorte Tavesdatter
Hans Moder
74 E
303 Lystrup Ellen Andersdatter
Deres Dotter
7
146 Uvelse Ellen Fridrichsdatter
Deres Børn
13 U
90
Uvelse Bodil Nelsdatter
Uvelse Christen Jonasen
Uvelse Ellen Jensdatter
-
-
-
Tienestefolk
16 U
371 Lystrup Ellen Jensdatter
Hans Kone
61 G
429 Lystrup Ellen Johansdatter
Deres Børn
4
263 Lystrup Ellen Jørgensdatter
Tienestefolk
17 -
399 Lystrup Ellen Rasmusdatter
Hans Kone
37 G
Opdateret: 21. december 2000
Rytter
-
-
96 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
76
Konens Søsterbørn
13 -
122 Uvelse Ellen Sørensdatter
Uvelse Ellen Svendsdatter
Deres Børn
13 U
254 Lystrup Else Jørgensdatter
Tienestefolk
22 U
339 Lystrup Else Larsdatter
Hendes Børn
8
393 Lystrup Franz Larsen
Hans Børn
15 U
144 Uvelse Fridrich Jensen
Mand
46 G Huusmand med Jord
59
Uvelse Giertrud Larsdatter
Deres Børn
16 U
83
Uvelse Giertrud Svendsdatter
Hans Kone
39 G
403 Lystrup Hans Andersen
Deres Børn
2
294 Lystrup Hans Børgesen
Huusbonde
52 G Bonde og Gaardbeboer
87
-
-
Uvelse Hans Christensen
Deres Børn
3
-
383 Lystrup Hans Christensen
Deres Børn
7
-
285 Lystrup Hans Christian Hertel
Huusbonde
49 G Jurist og Gaardbeboer
100 Uvelse Hans Christian Schilling
Huusbonde
29 G Litteratus og Gaardbeboer
325 Lystrup Hans Christiansen
Deres Søn
6
-
147 Uvelse Hans Fridrichsen
Deres Børn
9
-
54
Tienestefolk
28 U
133 Uvelse Hans Hansen
Mand
37 G Huusmand med Jord
137 Uvelse Hans Hansen
Deres Børn
4
296 Lystrup Hans Hansen
Tienestefolk
17 U
332 Lystrup Hans Hansen
Mand
35 G Huusmand med Jord
334 Lystrup Hans Hansen
Deres Søn
4
-
409 Lystrup Hans Hansen
Hendes Børn
9
-
404 Lystrup Hans Hansen, (gamle)
Mand
77 G Jordløs Huusmand, Sadelmager
406 Lystrup Hans Hansen, (unge)
Mand
35 G Jordløs Huusmand, Skoemager
36
Deres Børn
13 -
258 Lystrup Hans Jørgensen
Deres Børn
5
-
352 Lystrup Hans Knudsen
Deres Søn
3
-
95
Hendes Børn
7
-
175 Uvelse Hans Larsen
Deres Børn
9
-
225 Uvelse Hans Larsen
Mand
49 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
337 Lystrup Hans Larsen
Hendes Stedsøn
21 U Skræder
360 Lystrup Hans Larsen
Deres Søn
12 U
394 Lystrup Hans Larsen
Hans Børn
8
126 Uvelse Hans Nelsen
Mand
25 G Huusmand med Jord, Landsoldat
309 Lystrup Hans Olsen
Mand
32 G Huusmand med Jord
443 Lystrup Hans Persen
Deres Søn
20 U
298 Lystrup Hans Polsman
Mand
46 G Huusmand med Jord
98
Uvelse Hans Poulsen
Tienestefolk
20 U
24
Uvelse Hans Svendsen
Tienestefolk
12 U
264 Lystrup Hans Svendsen
Huusbonde
28 G Bonde og Gaardbeboer
318 Lystrup Hans Thisville
Mand
48 G Huusmand med Jord
432 Lystrup Henrich Persen
Hendes Børn
6
267 Lystrup Ingeborg Jacobsdatter
Tienestefolk
18 -
55
Uvelse Hans Hansen
Uvelse Hans Jensen
Uvelse Hans Larsen
Uvelse Ingeborg Johansdatter
-
-
-
Tienestefolk
16 -
333 Lystrup Inger Andersdatter
Hans Kone
32 G
442 Lystrup Inger Andersdatter
Hans Kone
50 G
324 Lystrup Inger Christensdatter
Hans Kone
33 G
382 Lystrup Inger Christensdatter
Deres Børn
9
-
96
Hendes Børn
5
-
183 Uvelse Inger Larsdatter
Hans Kone
40 G
435 Lystrup Inger Larsdatter
Hans Kone
35 G
15
Uvelse Inger Nelsdatter
Deres Børn
3
U
437 Lystrup Inger Nelsdatter
Deres Børn
1
-
77
Konens Søsterbørn
9
-
Deres Børn
5
-
Uvelse Inger Larsdatter
Uvelse Inger Persdatter
118 Uvelse Inger Persdatter
Opdateret: 21. december 2000
97 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
242 Uvelse Inger Persdatter
Hans Kone
40 G
109 Uvelse Inger Rasmusdatter
Hans Kone
25 G
374 Lystrup Inger Samuelsdatter
Til Huuse
50 U Spinderske
41
Tienestefolk
21 U
234 Uvelse Inger Tygesdatter
Til Huuse
52 U Spinder
229 Uvelse Jacob Andersen
Mand
35 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
253 Lystrup Jacob Andersen
Tienestefolk
19 U
62
Deres Børn
9
368 Lystrup Jacob Madsen
Mand
64 G Insidder og Urtesamler
241 Uvelse Jens Andersen
Mand
46 G Jordløs Huusmand, Steensætter
261 Lystrup Jens Andersen
Tienestefolk
23 U
281 Lystrup Jens Andersen
Deres Børn
15 -
217 Uvelse Jens Bentsen
Deres Børn
2
149 Uvelse Jens Christensen
Mand
71 G Huusmand med Jord
384 Lystrup Jens Christensen
Deres Børn
5
165 Uvelse Jens Friderichsen
Læredreng
19 U
320 Lystrup Jens Hansen
Deres Børn
13 U
207 Uvelse Jens Jacobsen
Til Huuse
73 E Almisselem
32
Uvelse Jens Jørgensen
Tienestefolk
19 U
3
Uvelse Jens Larsen
Hans Børn
6
151 Uvelse Jens Larsen
Mand
52 G Huusmand med Jord
395 Lystrup Jens Larsen
Hans Børn
1
411 Lystrup Jens Larsen
Mand
61 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
185 Uvelse Jens Nelsen
Deres Børn
1
131 Uvelse Jens Olsen
Deres Børn
11 U
328 Lystrup Jens Olsen
Deres Børn
24 U Landsoldat
157 Uvelse Jens Persen
Deres Børn
9
192 Uvelse Jens Persen
Mand
52 G Huusmand med Jord
270 Lystrup Jens Persen
Deres Børn
13 U
306 Lystrup Jens Persen
Deres Børn
6
-
416 Lystrup Jens Persen
Deres Børn
5
-
317 Lystrup Jens Rasmussen
Deres Søn
4
-
171 Uvelse Jens Svendsen
Deres Søn
7
-
221 Uvelse Jens Svendsen
Mand
38 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
78
Uvelse Inger Sørensdatter
Uvelse Jacob Larsen
Uvelse Jens Sørensen
-
-
U
-
U
Tienestefolk
24 U
123 Uvelse Jens Sørensen
Deres Børn
11 -
251 Lystrup Jens Sørensen
Deres Børn
25 U
34
Huusbonde
44 G Bonde og Gaardbeboer
287 Lystrup Johan Peter Hertel
Deres Børn
6
-
47
Uvelse Johanne Andersdatter
Deres Børn
1
-
282 Lystrup Johanne Andersdatter
Deres Børn
13 -
236 Uvelse Johanne Hansdatter
Hans Kone
51 G Konen vanvittig og har Pension
312 Lystrup Johanne Hansdatter
Deres Børn
3
-
428 Lystrup Johanne Johansdatter
Deres Børn
7
-
27
Uvelse Johanne Olsdatter
Hans Kone
47 G
356 Lystrup Johanne Olsdatter
Deres Børn
11 U
158 Uvelse Johanne Persdatter
Deres Børn
6
-
190 Uvelse Johanne Willumsdatter
Deres Børn
3
-
425 Lystrup Johannes Nelsen
Mand
40 G Insidder og Dagleyer
203 Uvelse Johannes Persen
Mand
41 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
219 Uvelse Jonas Jørgensen
Mand
61 G Jordløs Huusmand og Giærkræmmer
88
Uvelse Jens Willumsen
Tienestefolk
22 U Landsoldat
284 Lystrup Jørgen Jensen
Uvelse Jørgen Christensen
Tienestedreng
18 U
335 Lystrup Jørgen Jensen
Mand
40 G Huusmand med Jord
255 Lystrup Jørgen Poulsen
Huusbonde
36 G Bonde og Gaardbeboer
244 Uvelse Karen ?? Jensdatter
Deres Børn
7
Opdateret: 21. december 2000
-
98 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
31
Uvelse Karen Andersdatter
Deres Børn
6
U
46
Uvelse Karen Andersdatter
Deres Børn
4
-
366 Lystrup Karen Andersdatter
Deres Børn
5
-
218 Uvelse Karen Bentsdatter
Deres Børn
1
-
114 Uvelse Karen Christensdatter
Hans Kone
45 G
233 Uvelse Karen Christensdatter
Hans Kone
63 G
134 Uvelse Karen Hansdatter
Hans Kone
44 G
220 Uvelse Karen Hansdatter
Hans Kone
55 G
5
Uvelse Karen Larsdatter
Hans Børn
3
U
94
Uvelse Karen Larsdatter
Hendes Børn
9
-
176 Uvelse Karen Larsdatter
Deres Børn
3
-
248 Uvelse Karen Larsdatter
Tienestepige
34 U
391 Lystrup Karen Larsdatter
Mandens Stedmoder
60 E Nyder Almisse
103 Uvelse Karen Margrete Tange
Mandens Søsterdatter 17 -
Forestaaer Huusholdning
290 Lystrup Karen Munk
Til Huuse
13 -
Lærer Huusholdning
184 Uvelse Karen Nelsdatter
Deres Børn
3
276 Lystrup Karen Olsdatter
Tienestefolk
20 -
357 Lystrup Karen Olsdatter
Deres Børn
7
116 Uvelse Karen Persdatter
Deres Børn
12 -
272 Lystrup Karen Persdatter
Deres Børn
7
295 Lystrup Karen Persdatter
Hans Kone
59 G
226 Uvelse Karen Rasmusdatter
Hans Kone
47 G
9
Mandens Moder
70 E Har Undertag af Gaarden
265 Lystrup Karen Sørensdatter
Hans Kone
21 G
353 Lystrup Karen Thomasdatter
Konens Moder
80 E Almisselem
302 Lystrup Karen Truelsdatter
Hans Kone
49 G
191 Uvelse Karen Willumsdatter
Deres Børn
2
438 Lystrup Karl Andersen
Tienestefolk
20 U
89
Uvelse Karen Sørensdatter
Uvelse Katrine Andersdatter
-
-
Tienestefolk
22 U
130 Uvelse Katrine Knudsdatter
Hans Kone
40 G
314 Lystrup Katrine Larsdatter
Hans Kone
59 G
152 Uvelse Kisten Andersdatter
Hans Kone
38 G
212 Uvelse Kisten Andersdatter
Konemoder
84 E Almisselem
280 Lystrup Kisten Andersdatter
Hans Dotter
21 U
365 Lystrup Kisten Andersdatter
Hans Kone
29 G
245 Uvelse Kisten Jensdatter
Deres Børn
4
388 Lystrup Kisten Jensdatter
Konens Søster
43 U vanvittig. nyder Almisse
405 Lystrup Kisten Joensdatter
Hans Kone
75 G
181 Uvelse Kisten Jonasdatter
Hans Kone
57 G
4
Hans Børn
5
105 Uvelse Kisten Larsdatter
Tienestefolk
19 U
344 Lystrup Kisten Marcusdatter
Hendes Børn
4
-
348 Lystrup Kisten Olsdatter
Hendes Børn
3
-
72
Uvelse Kisten Poulsdatter
Hans Kone
53 G
214 Uvelse Kisten Poulsdatter
Hans Kone
32 G
18
Tienestefolk
33 U
444 Lystrup Kistine Larsdatter
Tienestepige
23 -
407 Lystrup Kistine Olsdatter
Hans Kone
46 G
349 Lystrup Knud Andersen
Mand
53 E Jordløs Huusmand og Dagleier
350 Lystrup Knud Persen
Mand
54 G Jordløs Huusmand. Dagleyer
64
Tienestedreng
14 -
239 Uvelse Lars Andersen
Mand
69 G Jordløs Huusmand, Almisselem
283 Lystrup Lars Andersen
Deres Børn
9
-
215 Uvelse Lars Bentsen
Deres Børn
6
-
110 Uvelse Lars Hansen
Tienestefolk
18 U
311 Lystrup Lars Hansen
Deres Børn
5
Uvelse Kisten Larsdatter
Uvelse Kisten Tygesdatter
Uvelse Lars Andersen
Opdateret: 21. december 2000
-
U
-
99 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
57
Huusbonde
57 G Bonde og Gaardbeboer
153 Uvelse Lars Jensen
Uvelse Lars Jacobsen
Deres Børn
5
172 Uvelse Lars Jensen
Mand
48 G Huusmand med Jord
142 Uvelse Lars Jørgensen
Mand
38 G Huusmand med Jord
162 Uvelse Lars Larsen
Deres Børn
16 U
392 Lystrup Lars Larsen
Mand
53 G Jordløs Huusmand, Bødker. Konen Amme i Kiøbh.
343 Lystrup Lars Marcussen
Hendes Børn
8
1
Uvelse Lars Nelsen
Huusbonde
38 G Bonde og Gaardbeboer
13
Uvelse Lars Nelsen
-
-
Hans Børn
10 U
160 Uvelse Lars Nelsen
Mand
58 G Huusmand med Jord
74
Hans Stedbørn
17 -
179 Uvelse Lars Persen
Uvelse Lars Persen
Deres Søn
1
275 Lystrup Lars Persen
Tienestefolk
35 U
358 Lystrup Lars Persen
Manden
35 G Jordløs Huusmand. Dagleyer
7
Tienestefolk
21 U
372 Lystrup Lars Rasmussen
Manden
58 G Jordløs Huusmand
168 Uvelse Lars Sørensen
Deres Søn
5
-
223 Uvelse Lisbet Jensdatter
Deres Børn
5
-
262 Lystrup Lisbet Persdatter
Tienestefolk
21 -
269 Lystrup Lisbet Svendsdatter
Hans Kone
36 G
70
Deres Børn
12 -
208 Uvelse Marcus Andersen
Mand
35 G Jordløs Huusmand og Hønsekræmmer
45
Uvelse Maren Andersdatter
Deres Børn
5
50
Uvelse Maren Andersdatter
Mands Moder
60 E Har Undertag af Gaarden
53
Uvelse Maren Andersdatter
Deres Datter
3
-
85
Uvelse Maren Christensdatter
Deres Børn
9
-
422 Lystrup Maren Hansdatter
Hans Kone
51 G
327 Lystrup Maren Jensdatter
Hans Kone
54 G
381 Lystrup Maren Jensdatter
Hans Kone
37 G
414 Lystrup Maren Jensdatter
Hans Kone
40 G
206 Uvelse Maren Johannesdatter
Deres Børn
2
23
Uvelse Lars Poulsen
Uvelse Mads Nelsen
Uvelse Maren Jonasdatter
-
-
-
Tienestefolk
28 U
341 Lystrup Maren Larsdatter
Til Huuse
31 E Spinderske
436 Lystrup Maren Nelsdatter
Deres Børn
3
330 Lystrup Maren Olsdatter
Deres Børn
12 -
439 Lystrup Maren Olsdatter
Tienestefolk
24 -
73
Uvelse Maren Persdatter
-
Hans Stedbørn
21 U
125 Uvelse Maren Sørensdatter
Deres Børn
2
-
132 Uvelse Maren?? Olsdatter
Deres Børn
6
-
238 Uvelse Margrete Andresdatter
Hans Kone
386 Lystrup Margrete Christensdatter
Deres Børn
1
2
74 G
-
Uvelse Margrete Hansdatter
Hans Kone
23 G
138 Uvelse Margrete Hansdatter
Deres Børn
1
173 Uvelse Margrete Jensdatter
Hans Kone
46 G
197 Uvelse Margrete Jensdatter
Hans Kone
30 G
246 Uvelse Margrete Jensdatter
Deres Børn
2
143 Uvelse Margrete Jørgensdatter
Hans Kone
59 G
299 Lystrup Margrete Jørgensdatter
Hans Kone
27 G
167 Uvelse Margrete Knudsdatter
Hans Kone
41 G
61
Deres Børn
12 -
426 Lystrup Margrete Olsdatter
Hans Kone
46 G
119 Uvelse Margrete Persdatter
Deres Børn
2
25
Konens Moder
80 E Har Undertag
385 Lystrup Marie Christensdatter
Deres Børn
3
101 Uvelse Marie Elisabet v. Clotty
Hans Kone
43 G
230 Uvelse Marie Larsdatter
Hans Kone
37 G
Uvelse Margrete Larsdatter
Uvelse Margrete Poulsdatter
Opdateret: 21. december 2000
-
-
-
100 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
293 Lystrup Marie Nelsdatter
Tienestefolk
25 -
170 Uvelse Marie Olsdatter
Hans Kone
45 G
99
Uvelse Marie Persdatter
Tienestefolk
21 -
42
Uvelse Marie Poulsdatter
Tienestefolk
14 U
430 Lystrup Mette Hansdatter
Huuskone
53 E Havde forhen Jord, men nu et Jordløst Huus
277 Lystrup Morten Christensen
Tienestefolk
20 -
71
Huusbonde
42 G Bonde og Gaardbeboer
112 Uvelse Nels Andersen
Tienestefolk
15 -
400 Lystrup Nels Andersen
Deres Børn
12 U
10
Uvelse Nels Bentsen
Huusbonde
41 G Bonde og Gaardbeboer
22
Uvelse Nels Bentsen
Uvelse Nels Andersen
Tienestefolk
22 U
216 Uvelse Nels Bentsen
Deres Børn
4
84
Deres Børn
13 U
247 Uvelse Nels Hager
Mand
69 E Degn og Skolelærer
40
Tienestefolk
19 U
128 Uvelse Nels Hansen
Deres Søn
1
135 Uvelse Nels Hansen
Deres Børn
12 U
228 Uvelse Nels Hansen
Deres Børn
5
-
410 Lystrup Nels Hansen
Deres Søn
3
-
232 Uvelse Nels Joensen
Mand
65 G Jordløs Huusmand, Urtesamler
6
Uvelse Nels Larsen
Deres Søn
1
65
Uvelse Nels Christensen
Uvelse Nels Hansen
-
-
U
Uvelse Nels Larsen
Huusbonde
59 G Bonde og Gaardbeboer
163 Uvelse Nels Larsen
Deres Børn
11 -
291 Lystrup Nels Larsen
Tienestefolk
12 -
434 Lystrup Nels Mortensen
Mand
36 G Bonde, som har Gaarden med dens Jorder i Fæste
69
Deres Børn
16 -
182 Uvelse Nels Nelsen
Mand
37 G Huusmand med Jord og Væver
195 Uvelse Nels Nelsen
Et Barnebarn
7
378 Lystrup Nels Nelsen
Mand
77 G Insidder. Træskoemand
117 Uvelse Nels Persen
Deres Børn
8
-
159 Uvelse Nels Persen
Deres Børn
3
-
202 Uvelse Nels Persen
Deres Søn
12 U
417 Lystrup Nels Persen
Deres Børn
1
108 Uvelse Nels Svendsen
Huusbonde
33 G Bonde og Gaardbeboer
124 Uvelse Nels Sørensen
Deres Børn
8
-
424 Lystrup Nels Thomsen
Deres Børn
9
-
289 Lystrup Nicoline Møller
Konens Søster
24 U
28
Deres Børn
14 U
129 Uvelse Ole Christensen
Mand
41 G Huusmand med Jord, Skoemager
321 Lystrup Ole Hansen
Deres Børn
9
408 Lystrup Ole Hansen
Hendes Børn
12 U
427 Lystrup Ole Johansen
Deres Børn
10 -
326 Lystrup Ole Nelassen
Mand
58 G Huusmand med Jord. Hiulmand
354 Lystrup Ole Nielsen
Mand
36 G Indsidder og Skoemager
345 Lystrup Ole Rasmussen
Mand
34 G Huusmand med Jord
48
Tienestefolk
27 U Landsoldat
113 Uvelse Per Andersen
Mand
47 G Huusmand med Jord
164 Uvelse Per Andersen
Til Huuse
64 E Væver
401 Lystrup Per Andersen
Deres Børn
8
-
148 Uvelse Per Fridrichsen
Deres Børn
2
-
196 Uvelse Per Hansen
Mand
49 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
227 Uvelse Per Hansen
Deres Børn
8
U
361 Lystrup Per Hansen
Et Pleyebarn
3
-
304 Lystrup Per Holger
Mand
42 G Huusmand med Jord. Hugger
39
Uvelse Per Jensen
Deres Børn
3
81
Uvelse Per Jensen
Tienestefolk
12 -
Uvelse Nels Nelsen
Uvelse Ole Andersen
Uvelse Per Andersen
Opdateret: 21. december 2000
-
-
-
-
101 af 103
FT-1801, Uvelse Sogn, i alfabetisk navneorden
155 Uvelse Per Knudsen
Mand
43 G Huusmand med Jord
177 Uvelse Per Larsen
Mand
22 G Indsidder og Landsoldat
266 Lystrup Per Larsen
Tienestefolk
19 U
441 Lystrup Per Larsen
Mand
56 G OpsynsMand ved Indhegningen, har Huus med Jord
210 Uvelse Per Marcussen
Deres Børn
6
67
Uvelse Per Nelsen
-
Deres Børn
24 U
396 Lystrup Per Olsen
Mand
65 G Jordløs Huusmand, Dagleier
20
Huusbonde
50 G Bonde og Gaardbeboer
139 Uvelse Per Persen
Mand
62 G Huusmand med Jord
141 Uvelse Per Persen
Deres Søn
3
-
307 Lystrup Per Persen
Deres Børn
5
-
413 Lystrup Per Persen
Mand
41 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
433 Lystrup Per Persen
Hendes Børn
3
200 Uvelse Per Philipsen
Mand
51 G Jordløs Huusmand, Dagleyer
268 Lystrup Per Poulsen
Huusbonde
40 G Bonde og Gaardbeboer
257 Lystrup Poul Jørgensen
Deres Børn
8
235 Uvelse Poul Larsen
Mand
64 G Jordløs Huusmand
260 Lystrup Poul Persen
Mandsfader
80 E Har Undertag af Gaarden
14
Hans Børn
8
315 Lystrup Rasmus Olsen
Mand
42 G Huusmand med Jord
30
Uvelse Per Persen
Uvelse Rasmus Nelsen
-
U
U
Uvelse Sidse Andersdatter
Deres Børn
8
150 Uvelse Sidse Andersdatter
Hans Kone
70 G
310 Lystrup Sidse Andersdatter
Hans Kone
30 G
300 Lystrup Sidse Hansdatter
Mands Moder
79 E
319 Lystrup Sidse Hansdatter
Hans Kone
47 G
174 Uvelse Sidse Larsdatter
Deres Børn
11 U
222 Uvelse Sidse Larsdatter
Hans Kone
27 G
279 Lystrup Sidse Larsdatter
Hans Kone
44 G
338 Lystrup Sidse Larsdatter
Hendes Børn
12 -
66
Hans Kone
55 G
145 Uvelse Sidse Persdatter
Hans Kone
47 G
199 Uvelse Sidse Persdatter
Deres Børn
2
240 Uvelse Sidse Persdatter
Hans Kone
72 G
201 Uvelse Sophie Jensdatter
Hans Kone
53 G
415 Lystrup Sophie Persdatter
Deres Børn
9
106 Uvelse Stephen Persen
Tienestefolk
16 -
21
Uvelse Stine Nelsdatter
Hans Kone
50 G
86
Uvelse Svend Christensen
Deres Børn
5
169 Uvelse Svend Hansen
Mand
55 G -
224 Uvelse Svend Jensen
Deres Børn
1
180 Uvelse Svend Mogensen
Mand
43 G Huusmand med Jord
340 Lystrup Svend Nelsen
Mand
70 E Huusmand med Jord og Undertag
249 Lystrup Søren Jensen
Huusbonde
53 G Bonde og Gaardbeboer, Sognefoged og Lægsmand
166 Uvelse Søren Madsen
Mand
72 G Huusmand med Jord og Væver
120 Uvelse Søren Nelsen
Mand
45 G Huusmand med Jord
421 Lystrup Thomas Larsen
Mand
51 G Insidder og gaaer i Dagleye
49
Uvelse Sidse Madsdatter
Uvelse Thorild Andersdatter
U
-
-
-
Tienestefolk
22 U
193 Uvelse Trine Andersdatter
Hans Kone
63 G
102 Uvelse Victor Albrecht Henrich Biørn
Til Huuse
33 U Har Tilsyn ved Avlingen
37
Uvelse Willum Jensen
Deres Børn
12 -
12
Uvelse Willum Nelsen
Hans Børn
12 U
Mand
29 G Huusmand med Jord
188 Uvelse Willum Poulsen
Opdateret: 21. december 2000
102 af 103
Folketællingen i Uvelse Sogn, den 1. februar 1801.
Bemærkninger.
Kildens be
Æ
St
S
Si
Fortløbe
Indtastet af Erik Hansen, sept. 1999.

Similar documents