Aktuell ärendelista Vård- och omsorgsnämnd öster

Comments

Transcription

Aktuell ärendelista Vård- och omsorgsnämnd öster
Kallelse
2016-03-09
Vård- och omsorgsnämnd öster
Tid:
Torsdagen den 17 mars 2016 kl. 14.00
OBS!
Av hänsyn till dem som är
allergiska/överkänsliga:
Undvik dofter, tack!
OBS! Kl. 13.00 är det studiebesök i
forskningslägenheten. Samling kl. 13.00
i personalentrén, Landbotorpsallén 17 (gården på baksidan).
Plats:
Ängens vård- och omsorgsboende, Landbotorpsallén 17,
kl. 14.00 i sammanträdeslokal Blåklockan.
Marie Brorson
Ordförande
070-586 40 09
Ann-Christin Ring
nämndadministratör
tfn: 019-21 27 27
Gruppmöten:
S, KD och C måndag den 14 mars kl. 15.00-17.00, lokal: Dojan, södra, Ringgatan 32.
L, M och MP tisdag den 15 mars kl. 17.00, lokal: Liberalernas kansli, Rådhuset (ingång B).
______________________________________________________________________________________________
Ledamöter:
Ersättare:
Övriga:
Marie Brorson, (S) ordf.
Pell Uno Larsson (S)
Hjördis Sellén (S)
Mayson Murad (S)
Frederick Axewill (S)
Urban Svensson (KD), vice ordf.
Elin Enes (KD)
Börje Gustafsson (C)
Gunnel Lindblom (V)
Åsa Johansson (L), 2:e vice ordf.
Henrik Glamsjö (M)
Åke Pernefalk (M)
Anders Brandén (M)
Elisabeth Tegelaar Petersson (SD)
Vakant (MP)
Margareta Jansson (S)
Lars-Eric Johansson (S)
Silvia Assi (S)
Marianne Björk (KD)
Fehret Hatic (C)
Ahmed Haji Hassan (V)
Alexander Ardesjö (M)
Tomas Fredriksson (MP)
Johan Stetsko (L)
Daniel Jansson Hammargren, förv.chef
Ann-Christin Ring, nämndadm.
Eva Jöbo, områdeschef
Margareta Dahlén, områdeschef
Camilla Andersson, områdeschef
Fredrik Bergström, projektsamordnare
Malin Lager, förvaltningsledare
Ylva Blix, MAS
Christina Löf, MAR
Hanna Näsholm, projektledare
Teija Pellgaard, Kommunal
Birgit Henningsson, Kommunal
Förhinder anmäls till nämndadministratören på telefon 21 27 27 eller
e-post [email protected]
Vö 40/2016
Ärendelista
Vård- och omsorgsnämnd öster
2016-03-17
Datum:
Klockan: 13:00 - 17:00
Plats:
Ängen, Landbotorpsallén 17 F
Kl. 14.00
1 Protokollsjustering
Ärendebeskrivning
Protokollsjustering förslås till den 31 mars kl. 12.00.
2 Godkännande av ärendelistan
Handläggare: Marie Brorson
3 Anmälan av jäv
Handläggare: Marie Brorson
4 Anmälan av övriga frågor
Handläggare: Marie Brorson
Kl. 14.10
5 IT-plan 2016-2018
Ärendenummer: Vö 120/2016
Handläggare: Fredrik Bergström
Ärendebeskrivning
Sverige ska bli världsbäst på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.
Örebro kommun ska bidra till det utifrån målsättningen:
- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
Investeringsprogrammet för E-förvaltning anger vilka investeringar som
behöver priori-teras som stöd för en modernisering av kommunen.
Programmet medför att ansvarig nämnd ska ange behov och ange vilken
driftkostnadspåverkan förslaget har.
2
Beslutsunderlag
IT-plan 2016-2018
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Ärendet anses berett i och med dagens sammanträde.
Kl. 14.35
6 Revidering av delegationsförteckningen
Ärendenummer: Vö 127/2016
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Delegationsförteckningen för Vård och omsorg har reviderats. Delegaterna
Kvalitets- och utvecklingschef och Biståndshandläggare har tagits bort då
de funktionerna inte längre är aktuella inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
Reviderad delegationsförteckning för Vård och omsorg
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Reviderad delegationsförteckning för Vård och omsorg antas.
Kl. 14.40
7 Val av ny ledamot till Lokala pensionärsrådet öster
Ärendenummer: Vö 106/2015
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Jane Sahlin (M) har på egen begäran blivit entledigad från sitt uppdrag i
Vård- och omsorgsnämnd öster. Nämnden behöver utse en ny ledamot i
Lokala pensionärsrådet öster efter Jane Sahlin.
Beslutsunderlag
Muntligt förslag lämnas under nämndsammanträdet.
Kl. 14.45
8 Revisionsrapport Behörigheter och loggkontroll
Ärendenummer: Vö 441/2015
Handläggare: Malin Lager
3
Ärendebeskrivning
Stadsrevisionen i Örebro kommun har genomfört en granskning avseende
hanteringen av behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens
datoriserade verksamhetsstöd Treserva. Programnämnd social välfärd har
antagit kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande den 3 mars
2016.
Beslutsunderlag
Svar till Stadsrevisionen
Tjänsteskrivelse till driftsnämnderna
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Svar till Stadsrevisionen antas.
Kl. 15.00
9 Delegationsbeslut
Ärendenummer: Vö 17/2016
Handläggare: Ann-Christin Ring
Ärendebeskrivning
Nämnden har enligt kommunallagen rätt att ge utskott, ledamot eller
anställd i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar, dvs. att delegera
beslutanderätten i vissa ärenden. Samtliga beslut som fattas på delegation
ska anmälas till nämnden.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut i rekryteringsärenden perioden 2016-02-01--2016-03-09
Delegationsbeslut avseende atteständringar februari 2016
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Anmälan tas till protokollet.
Kl. 15.00-15.20
PAUS
Kl. 15.20
10 Månadsrapport februari 2016
Ärendenummer: Vö 91/2016
Ärendebeskrivning
Månadsrapport för februari månad 2016 redovisas.
4
Beslutsunderlag
Månadsrapport februari 2016 (handling utsänds senare)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 15.30
11 Åtgärder för ekonomi i balans, uppföljning
Ärendenummer: Vö 320/2015
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Ärendebeskrivning
Förvaltningschefen informerar nämnden om pågående arbete för att nå
ekonomi i balans.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 15.45
12 IVO-beslut
Handläggare: Ylva Blix, Christina Löf
Ärendebeskrivning
Redovisning av inkomna IVO-beslut.
Beslutsunderlag
IVO-beslut ang. tillsyn av korttidsboende avseende bl.a. samverkan och
kompetens, Tullhuset (Vö 360/2015)IVO-beslut i klagomålsärende på
Ängens vobo (Vö 337/2015)
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.00
13 Utredning i hemmet, information om fortsatt arbete
Ärendenummer: Vö 102/2013
Handläggare: Hanna Näsholm
Ärendebeskrivning
Under 2013 och 2014 genomfördes ett projekt för att utreda förbättrad
hemtagning av personer som skrivs ut från sjukhuset under namnet ”Trygg
5
Hemgång” vilket visade att de personer som fick ta del av metoden
upplevde trygghet och kunde vara kvar hemma med minskade
hemvårdsinsatser. I syfte att etablera ”Trygg hemgång” i hela kommunen
gav programdirektören ett uppdrag till en arbetsgrupp att utveckla
metoden.
Arbetsgruppens förslag är att arbeta vidare utifrån de tidigare
erfarenheterna under namnet ”Utredning i hemmet”. Metoden bygger på en
förstärkt hemtjänst under 14 dagar efter hemgång med stor kontinuitet för
den enskilde. Den enskilde ska också vara garanterad en korttidsplats
(sviktplats) inom 24 timmar om hemsituationen blir ohållbar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till Programnämnd social välfärd
Sammanhållen korttidsvård Trygg hemgång
Sammanhållen korttidsvård utredning och trygghetsplatser
Slutrapport Trygg hemgång
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.30
14 Förvaltningschefens information
Handläggare: Daniel Jansson Hammargren
Kl. 16.40
15 Ordförandes information
Handläggare: Marie Brorson
Kl. 16.45
16 Rapport från kontaktpolitikerbesök och konferenser
Handläggare: Marie Brorson
Ärendebeskrivning
Under denna punkt delger nämndledamöterna varandra information från
ev. genomförda kontaktpolitikerbesök i verksamheterna samt från ev.
deltagande i kurser/konferenser.
Kl. 16.50
17 Diarieförda ärenden, presidieanteckningar och övriga
handlingar
6
Ärendebeskrivning
Diarieförda ärenden, presidieanteckningar, samverkansprotokoll samt
inkomna inbjudningar till kurser och konferenser tillställs nämnden.
Beslutsunderlag
Extra samverkansprotokoll 2016-01-22
Extra samverkansprotokoll gällande hemvård februari 2016
Samverkansprotokoll 2016-03-01 (handling utsänds senare)
Diarieförda ärenden februari 2016
Presidieanteckningar 2016-03-03
KF-utdrag om styrdokument
KS-utdrag om styrdokument
PN-utdrag om nybyggnation
PN-utdrag om ombudgetering
PN-utdrag om Utredning i hemmet
Kurser/konferenser (ingen ersättning utgår):
De skärpta reglerna om bemanning på särskilda boenden från 15 april samt
rättssäker äldreomsorg med ÄBIC
Våga se, våga fråga, våga agera - utbildning om våld mot äldre i nära
relationer
Kontaktmannaskap inom äldreomsorgen - i möte med anhöriga
Senior event i Örebro, 3-4 maj
ESFA - mässa kring hjälpmedel och välfärdsteknologi i Örebro, 3-4 maj
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till nämnden
- Informationen tas till protokollet.
Kl. 16.55
18 Svar på övriga frågor
7