Kallelse till årsstämma 2016

Comments

Transcription

Kallelse till årsstämma 2016
Information Skälby Trädgårdsstads samfällighetsförening
Dag: Torsdagen den 31 mars 2015
Tid: 19.00
Plats: Förskolan Orgonas matsal, Orgonavägen 7.
Dagordning
1. Val av ordförande för stämman
2. Val av sekreterare för stämman
3. Val av två justeringsmän
4. Styrelsens och revisorns berättelser
5. Ansvarsfrihet för styrelsen
6. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna
7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd för 2016
9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
10. Val av revisorer och suppleanter
11. Val av valberedning
12. Övriga frågor
13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
14. Stämman avslutas
Följande bilagor finns att läsa på vår hemsida (www.skalbytradgardsstad.se)
Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Ekonomisk rapport
Underhållsplan
Budgetförslag
Framställan från Styrelsen
Motioner
Fullmakt
Ni som inte har tillgång till Internet, kan vända er till styrelsen för att begära ut papperskopior på
ovanstående bilagor. För dig som har behov av kallelsen med bilagor i helhet, skriv ut och ta med
till årsstämman.

Similar documents