Varglägesrapport 8 mars 2016

Comments

Transcription

Varglägesrapport 8 mars 2016
 Vargrevir vintern 2015-2016 löpande uppdatering
Preliminära data 8 mars 2016
Under inventeringsperioden 1 oktober – 31 mars redovisar Viltskadecenter
fortlöpande resultat från länsstyrelsernas inventeringsarbete gällande varg. Här
redovisas vargrevir med familjegrupper eller revirmarkerande par. Begreppen
förklaras längre fram i texten i denna redovisning.
Uppgifterna har dokumenterats i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter
och allmänna råd (NFS 2007:10; 2014:23) om inventering av björn, varg, järv,
lodjur och kungsörn samt Naturvårdsverkets och Rovdatas Instruktion för
fastställande av familjegrupp, revirmarkerande par och föryngring av varg.
Mer information om inventeringsregler finns på Naturvårdsverkets webbplats
under Vägledning om inventeringsmetodik för stora rovdjur.
Efter 31 mars
Sammanställningen av inventeringsarbetet och DNA-analyser sker fortsatt
under april månad varför revir fortsatt kan tillkomma och status kan ändras
även om inventeringsperioden i fält har gått ut. Vi fortsätter att uppdatera på
Viltskadecenters webbplats.
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi
Tel: +46 (0)581-920 70
Grimsö Forskningsstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden
[email protected]
www.viltskadecenter.se
T a b e l l 1 . Löpande uppdatering av resultat från varginventeringen. Inventering sker
fortsatt i fält i flera revir. Uppgifterna här är preliminära, status i ett revir kan i
enstaka fall komma att uppdateras, t ex från revirmarkerande par till familjegrupp.
Revir
Preliminär social status vinter
Län
1
Vimyren
Familjegrupp
Värmland
2
Färna
Familjegrupp
Västmanland
Nr i figur
3
Liksjön
Revirmarkerande par
Värmland
4
Halån Edsele
Revirmarkerande par³
Västernorrland/Jämtland
5
Prästskogen
Familjegrupp²
Gävleborg/Jämtland
6
Höljes
Revirmarkerande par
Värmland
7
Lövsjön
Familjegrupp¹
Dalarna/Örebro
8
Kindla
Familjegrupp
Örebro/Dalarna
9
Åmot
Familjegrupp¹
Gävleborg
10
Tunturi
Revirmarkerande par²
Dalarna
11
Gårdsjö
Revirmarkerande par
Värmland
12
Lingbo
Familjegrupp
Gävleborg
13
Vismen
Familjegrupp
Värmland/Örebro
14
Tandsjön
Revirmarkerande par³
Jämtland
15
Björnås
Familjegrupp
Gävleborg/Dalarna
16
Kungsskogen
Revirmarkerande par
Värmland
17
Jangen
Familjegrupp
Värmland
18
Juvberget (Sv/No)
Familjegrupp
Värmland
19
Glamsen
Familjegrupp
Uppsala/Gävleborg
20
Kukkumäki
Familjegrupp
Gävleborg/Dalarna
21
Sandsjön
Familjegrupp
Värmland
22
Kölsta
Familjegrupp
Västmanland
23
Hålnan
Revirmarkerande par
Dalarna/Gävleborg
24
Gåsborn
Familjegrupp
Dalarna/Värmland/Örebro
25
Kloten
Familjegrupp
Örebro/Dalarna/Västmanland
26
Flintbäcken
Revirmarkerande par
Dalarna
28
Blyberget
Familjegrupp
Gävleborg
29
Olsäter
Revirmarkerande par
Värmland
30
Loka
Familjegrupp
Örebro/Värmland
31
Skillingmark (Sv/No)
Revirmarkerande par
Värmland/Akershus/Østfold
32
Rackstad
Revirmarkerande par
Värmland
33
Nordmark
Revirmarkerande par
Värmland
34
Gåsmyren
Revirmarkerande par
Västmanland/Dalarna
27
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi
Tel: +46 (0)581-920 70
Grimsö Forskningsstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden
[email protected]
www.viltskadecenter.se
Revir
Preliminär social status vinter
35
Sjösveden
Familjegrupp
Gävleborg
36
Rombohöjden
Familjegrupp
Örebro
37
Långsjön
Familjegrupp
Dalarna
38
Lortglo
Revirmarkerande par
Gävleborg/Dalarna
39
Gl a s kogen
Fa mi l jegrupp
Vä rml a nd
40
Norrsjön
Revirmarkerande par
Dalarna
41
Göra
Fa mi l jegrupp
Dalarna
42
Forshaga
Revirmarkerande par
Värmland
43
Byamossarna
Revirmarkerande par
Värmland
Nr i figur
Län
¹ Familjegruppen s kjuten under l icensjakt 2016
² Hanen i paret ä r finsk-­‐rysk varg
³ Paret s kjutet på s kyddsjakt i renskötselområdet
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi
Tel: +46 (0)581-920 70
Grimsö Forskningsstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden
[email protected]
www.viltskadecenter.se
Figur 1. Familjegrupper (prick) och revirmarkerande par (triangel).
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi
Tel: +46 (0)581-920 70
Grimsö Forskningsstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden
[email protected]
www.viltskadecenter.se
Varginventering – begrepp och förklaringar
Målet med varginventeringen i Sverige vintern 2015/2016 är att dokumentera
samtliga familjegrupper och revirmarkerande par. Inventeringen sker under
perioden 1 okt – 31 mars.
I renskötselområdet ska även antalet vargar per sameby fastställas.
Inventeringen i samebyarna sker under hela året.
Familjegrupp
En familjegrupp vargar (kan även kallas flock) består som regel av hane och tik
och deras valpar. Oftast är det årsvalpar (de föds på våren), men även valpar
från tidigare kullar kan ibland finnas kvar.
En familjegrupp kan även bestå av föräldrar med enbart valpar från tidigare
kullar även om det är mer ovanligt. Några sådana familjegrupper brukar dock
dokumenteras varje år i Sverige.
Om en familjegrupp innehåller årsvalpar har en föryngring skett i reviret.
Revirmarkerande par
Ett vargpar som etablerat sig i ett revir, men som ännu inte fått valpar.
Föryngring - inte längre obligatorisk enhet att inventera
Familjegrupper och revirmarkerande par har inventerats ända sedan regelrätta
inventeringar infördes i Sverige 1998/1999. Därtill har man även dokumenterat
föryngringar. Från och med 2016 är föryngringar inte längre obligatoriskt att
inventera för länsstyrelserna. Detsamma gäller övrig stationär förekomst (i de
flesta fall ensamma stationära vargar).
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi
Tel: +46 (0)581-920 70
Grimsö Forskningsstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden
[email protected]
www.viltskadecenter.se
Populationsuppskattning och trend i populationen
Trender i populationen har sedan 1998/1999 redovisats genom antal
familjegrupper och par. Det kommer att göras även fortsättningsvis.
Det totala antalet vargar i Skandinavien har sedan vintern 2011/2012
uppskattats med hjälp av en omräkningsfaktor som multiplicerats med antalet
dokumenterade föryngringar. Omräkningsfaktorn är baserad på
inventeringsdata från tidigare års inventeringar (2000/01 – 2002/03).
Naturvårdsverket har gett Skandinaviska vargforskningsprojektet SKANDULV
i uppdrag att ta fram en uppdaterad omräkningsfaktor som ska kunna
användas för att uppskatta det totala antalet individer i populationen utifrån
antalet familjegrupper som hittas under vintern. Den nya modellen är planerad
att tas i bruk 2016.
Mer information
Resultat från varginventeringen sammanställs efter avslutad säsong och
publiceras våren 2016 på Naturvårdsverkets och Viltskadecenters webbplatser.
Har du frågor om den löpande uppdateringen, kontakta Linn Svensson på
Viltskadecenter: [email protected]
Viltskadecenter, Institutionen för ekologi
Tel: +46 (0)581-920 70
Grimsö Forskningsstation, SE-730 91 Riddarhyttan, Sweden
[email protected]
www.viltskadecenter.se