Plats Konferensrum Galaxen, Landstingshuset, Rosenborgsgatan

Transcription

Plats Konferensrum Galaxen, Landstingshuset, Rosenborgsgatan
Protokoll
Landstingets pensionärsråd
1 (3)
Hälso- och sjukvårdsstaben
Inger Fritiofsson
2015-11-03
LK/150045
Plats
Konferensrum Galaxen, Landstingshuset, Rosenborgsgatan 50, Karlstad
Beslutande
Ulric Andersson, Landstinget i Värmland
Birgitta Gauffin, Landstinget i Värmland
Gert Ohlsson, Landstinget i Värmland
Ulla Krook-Wackelin PRO
Lars Karlsson, PRO
Berit Johansson, PRO
Eivor Nilsson, SPF (ers för Kerstin Erlandsson)
Britt Palmius, RPG
Sven Westlund, SRPF
Gunn-Britth Johansson, SKPF
Ersättare
Berit Juhl, PRO
Roy Karlsson, PRO
Barbro Andersson, RPG
Barbro Jansson, SRPF
Anneli Ericsson, SKPF
I tjänsten
Gunilla Andersson, landstingsdirektör
Harald Ludviksen, biträdande landstingsdirektör (§6)
Jan Hultbäck, divisionschef (§4)
Veronica Hedlund Lundgren, ekonomichef (§5)
Ewa Gustafson, handikappkonsulent
Inger Fritiofsson, sekreterare
Justering
Utsågs Britt Palmius att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§1 Inledning
Ordförande Ulric Andersson hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.
§2 Val av justerare
Utsågs Britt Palmius att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
§3 Inbjudna gäster
Denna punkt utgick, då gästerna hade lämnat återbud.
§4 Närsjukvårdsprojektet
Jan Hultbäck, divisionschef för hälsa, habilitering och rehabilitering, HHR,
gav en lägesrapport om inrättandet av närsjukvårdsavdelningarna i Säffle
och Kristinehamn. Det kommer att bli 16 vårdplatser per enhet. En gemensam verksamhetschef ska rekryteras för de båda avdelningarna. På varje av-
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-03
LK/150045
2 (3)
delning ska sedan finnas en enhetschef, en läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut samt en vårdadministratör som också
sköter receptionsfunktionen. (Se bilaga 1.)
Avdelningen i Säffle öppnar i början av 2016, i Kristinehamn efter semestern 2016. Det krävs en del upprustning och anpassning av lokalerna till
den nya verksamheten, till exempel beträffande brandsäkerheten. Ledamöterna fick tillfälle att ställa frågor.
§5 Delårsrapport
Ekonomichef Veronica Hedlund Lundgren rapporterade om den ekonomiska redovisningen i delårsrapporten. (Se bilaga 2.)
§6 Omställningsarbetet i Landstinget i Värmland
Gunilla Andersson berättade hur man arbetar med omställningen med anledning av det ekonomiska läget. Man behöver reducera kostnaderna med 380
MKR och ställa om till lägre bemanning. Dessutom finns en del ytterligare
åtgärder, såsom översyn av läkemedel, arbetstider, hyrpersonal med mera.
Harad Ludviksen redogjorde för hur man planerar att gå tillväga i omställningsarbetet. Målsättningen är att minska med 300 heltidstjänster, då kommer LiV att ha samma bemanning som vid ingången av år 2013. I första
hand kartläggs nu pensionsavgångar och vikariat. En annan åtgärd är att erbjuda förtida pension. I sista hand blir uppsägningar aktuella. (Se bilaga 3),
§7 Ny organisation i Landstinget i Värmland
Gunilla Andersson berättade om vad landstinget har att förhålla sig till inför
en förändrad organisation, såsom lagstiftning och arbetssätt. Gunilla har tillsammans med Gunnar Blomqvist gjort ett antal intervjuer med divisionschefer och stabschefer m fl. En skiss på förslaget över ny organisation presenterades. Bland annat lämnar man begreppet ”divisioner” och betonar det nya
arbetssättet med att prata om ”områden”. (Se bilaga 4)
Landstingsstyrelsen fattar beslut i frågan den 17 november 2015.
Resonemang om vad som är att beteckna som ”administration”. Översyn
pågår att förenkla hälso- och sjukvårdens dokumentation utifrån krav från
och i samarbete med Socialstyrelsen.
§8 Övriga frågor
Hälso- och sjukvårdspersonal från andra länder
Hur påskynda processen för hälso- och sjukvårdspersonal från andra länder
att få svensk legitimation komma in i vår verksamhet? Landstingsdirektör
Gunilla Andersson berättade hur detta ses över på olika nivåer. Ulric Andersson berättade, att man nu påbörjar valideringen av deras utbildning samtidigt som svenskundervisningen. Tyvärr är det fortfarande en långdragen
process. I Landstinget i Värmland har en del läkare och tandläkare fått möjligheten att auskultera för att komma in i verksamheten.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-11-03
LK/150045
3 (3)
Möjlighet till kontant betalning i vården
Det har kommit ett domstolsbeslut, att landstingen måste acceptera kontant
betalning från dem som önskar det. Landstinget i Värmland har en särskild
rutin för att lösa detta.
Dyrare sjukresor på vissa orter
Lyftes orättvisan i att olika egenavgifter gäller för sjukresor i länet, beroende på om det finns servicelinje eller ej. Där taxi sätts in pga. att det inte
finns servicelinje blir avgiften 150 kr, jämfört med avgiften för servicelinje
som är 25 kr. Frågan om ändrat regelverk kräver ett politiskt beslut, men
Harald Ludviksen tog med sig frågan.
Önskemål om besök av ortoped på kommande pensionärsråd
Framfördes önskemål om besök till pensionärsrådet av någon ortoped com
kan berätta och informera om olika sjukdomar och skador. Jan Hultbäck rekommenderade att även en fysioterapeut/sjukgymnast eller en arbetsterapeut
kan lämna värdefull information och svara på frågor.
Kallelse från Folktandvården
Finns det gemensam mall för kallelse till Folktandvården? Förslag lades att
bjuda in den nya tandvårdschefen.
Mediciner om man blir inlagd
Måste man ta med sina mediciner om man blir inlagd på sjukhus? Diskussion, och rådet kom fram till att inget sådant krav finns, men att det givetvis
är bra om var och en tar med sina mediciner om hälsotillståndet gör det möjligt.
Toaletter på buss
Synpunkter på att det inte finns toaletter på de nya länsbussarna? Frågan får
ställas till Värmlandstrafik. Tjänstemännen kan undersöka frågan till nästa
sammanträde.
Vid protokollet
Inger Fritiofsson
Mötessekreterare
Ulric Andersson
Ordförande
Britt Palmius
Justerare

Similar documents