Plats Bragska villan, lokal Fryken, Centralsjukhuset, Karlstad

Comments

Transcription

Plats Bragska villan, lokal Fryken, Centralsjukhuset, Karlstad
1 (3)
Protokoll
Expertgrupp SRHR-frågor
Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten
Lisa Brunzell
2015-02-12
LK/150541
Plats
Bragska villan, lokal Fryken, Centralsjukhuset, Karlstad
Närvarande
Anna Skogstam
Victoria Bergqvist
Birgitta Sahlström
Zahra Fathi (kl. 13.15–15.25)
Ann-Christin Linder
Daniel Foxhage
Gunilla Evensson
Eva Mogard (från kl. 14.00)
Lisa Brunzell
Frida Dahl, praktikant
Ej närvarande
Hans-Ulrik Stark
Margareta Goop
Eva Nilsson
1. Ny medlem i expertgrupp för SRHR-frågor
Gunilla Evensson, barnmorska på Ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad, hälsas
välkommen i gruppen.
2. STI-statistik 2014 (Anna Skogstam)
Klamydia obetydlig minskning. Ytterligare ökning av gonorré i Värmland. Ökning av
gonorréfall 2014 jämfört med 2013- oklar anledning. Dubbelanalys av gc + klamydia infördes i
maj 2013. Detta kan förklara att vi hade fler fall totalt 2014 då man hade dubbelanalys 12
månader istället för 7. Under 2014 hade vi även en mindre smittspridning av gc i norra
Värmland som också kan vara en möjlig förklaring till ökningen. Övrig statistik, se bifogad
presentation.
3. Genomgång av föregående mötes minnesanteckningar
4. Beviljade statsanslag 2015, hivprevention (Lisa Brunzell)
Landstinget i Värmland har sökt anslag om sammanlagt 1,9 miljoner och av dessa har beviljats
930 000. Samtliga projekt genomsyras av innehållet i skriften Smittsamhet vid behandlad och
obehandlad hivinfektion1och den kommande informationsinsatsen kring hiv 2015.
Projekt
Utbildningsinsats hiv personal primärvård
”Sex & Sånt”, Studentkåren
Svenska häktesprogrammet
IV-missbrukare och sexuell hälsa
Sesam på HVB-hem
Hälsoundersökningar till invandrare
Positiva Gruppen Väst, inklusive utbildning
Summa
1
Utvecklingsområde
Kompetensutveckling
Unga vuxna
Intravenösa injektionsmissbrukare
Intravenösa injektionsmissbrukare
Migranter
Migranter
Personer som lever med hiv
Summa
85 000 kr
75 000 kr
50 000 kr
110 000 kr
376 000 kr
84 000 kr
150 000 kr
930 000 kr
Folkhälsomyndigheten, http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Smittsamhet-vidbehandlad-och-obehandlad-hivinfektion/
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-02-12
LK/150541
2 (3)
5. EU-migranters hälsosituation och SRHR (Daniel Foxhage)
Diskussion angående de människor, i första hand romer, vilka vistas i Värmland på turistvisum
utan bostad eller ordnad tillvaro i övrigt. Finns det anledning att försöka nå dessa personer för
information om rättigheter inom SRHR-området, t ex preventivmedel? Dialog kring hur man
kan nå denna grupp och vilka samarbetspartners som kan vara aktuella.
Beslutas att Daniel tar kontakt med några av de kristna samfund inklusive Svenska kyrkan
som tidigare engagerat sig i frågan om dessa personers tillvaro. Kontakt med socialtjänsten i
Karlstads kommun för diskussion om eventuella pågående eller planerade insatser i kommunerna tas av Anki L.
6. Revidering av styrdokument hiv/STI-förebyggande arbete (Lisa Brunzell)
Frågan togs upp på Länsnätverk för hiv och STI-prevention i februari2015. Intresse verkar finnas att vara med och utforma det nya styrdokumentet med ett SRHR-fokus. I första hand tänker
vi oss att starta upp arbetet med en LFA-workshop. Arbetet ska vara färdigt i slutet av 2015.
Gruppen behöver vara sammansatt av flera kompetenser och representera olika aktörer i länet.
En möjlig inspiration förutom det befintliga styrdokumentet för länet skulle kunna vara Region
Skånes handlingsplan2 som upplevs som väl genomtänkt. Viktigt att ha en strategi för framtida
arbetssätt och uppdatering av ett nytt styrdokument. Kan behöva uppdateras en gång per år. På
så sätt kan man tänka sig att uppföljning och utvärdering blir lättare, men också att dokumentet
hålls levande.
Beslutas att Lisa och Birgitta kallar samman en inledande arbetsgrupp.
7. Abortlagen 40 år (Daniel Foxhage, Zahra Fathi)
Daniel och Zahra har haft ett första arbetsmöte angående hur landstinget kan uppmärksamma
abortlagen 40 år. Dialog kring innehåll/budskap, målgrupp, kanalaval, och vilka språk är aktuella.
Beslutades att Daniel, Zahra och Margareta arbetar vidare med frågan.
8. Ägg- och spermadonation (Zahra Fathi)
Punkten utgick på grund av tidsbrist. Skjuts upp till nästa möte.
9. Nationell informationsinsats kring hiv 2015 (Lisa Brunzell)
Syfte är att öka kunskapen om hiv, öka hiv-testning och minska stigma och diskriminering av
personer som lever med hiv. Avsändare är Folkhälsomyndigheten och målgrupperna är allmänhet/befolkning och vårdpersonal (fokus i primärvård). Informationsinsatsen är försenad i tid
och startar september 2015. Man planerar att först utbilda vårdpersonal i primärvård. Utbildningsmaterial för personal kommer att tas fram (infobrev, broschyr) och någon form av utbildning på webben. Man kommer också starta upp en webbplats på Folkhälsomyndigheten för
personal. För allmänheten kommer man starta upp en särskild webbplats och även gå ut med
annan information. Mer information kommer.
2
Region Skåne
http://utveckling.skane.se/SysSiteAssets/folkhalsa_och_social_hallbarhet/dokument/handlingsplan_sexuell_och_reprodukti
v_halsa_och_rattigheter.pdf
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-02-12
LK/150541
3 (3)
Informationspunkter:
10. Colour of Love (Lisa Brunzell)
Säker sex kampanj3. Omväxlande i de län som omfattas av Kunskapsnätverket hiv/STI
Mellansverige . I år har turen kommit till Värmland och Dalarna. Förfrågan har för Värmlands
del i år gått till Rallycross VM i Höljes 3-5 juli. Troligtvis kommer någon utbildningsinsats genomföras av RFSL innan för att öka antalet informatörer som kan delta.
11. Utbildning ”Sex mot ersättning” 13/3
En landstingsintern utbildningsdag med kunskap, metoder och verktyg för att prata om sex mot
ersättning bland unga. Arrangeras 13 mars. Barnmorskor samt även personal från psykiatrin har
hittills anmält sig. Sista anmälan 27/2.
12. Vägledning – Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som
injicerar droger.
Vägledningen4 publicerades på Folkhälsomyndigheten hemsida som en nyhetunder rubriken
”Sprutbyte minskar risken för smitta” (150128). Information om aktuellt läge för eventuellt
sprututbyte i Värmland.
13. Utbildning i normkritik kommer erbjudas.
Mer information om landstingsintern utbildning i bifogade inbjudningar samt på intranätet5.
14. Kampanj ”Somliga tror” har startat.
Kampanj som i första hand vänder sig till personer som köper sex. Samarbete mellan Länsstyrelsen, Polisen i Värmland, Landstinget i Värmland och Region Värmland .
Kampanjen har en webbplats www.somligatror.nu möjlighet att beställa material finns från
kommunikationsenheten via [email protected] . När kampanjen startade i januari
uppmärksammades detta som en nyhet på intranätet6.
15. Samlade kommentarer angående aktivitet på Världsaidsdagen, 1/12
Resultat från vi som ken besvarats av de som deltog vid aktiviteten 2014. Dialog kring aktuell
målgrupp och möjliga arenor och aktiviteter för 2015.
16. Planerade möten våren 2015:
-
16 april, klockan 13.15.16
27 maj klockan 13.15–16
/Anna Skogstam
3
Colour of Love-kampanj http://www.colouroflove.se/
4 Vägledning – Hälsofrämjande och förebyggande arbete med hepatit och hiv för personer som injicerar droger
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2015/januari/sprutbyte-minskar-risken-for-smitta/
5
Normkritik http://livlinan.liv.se/normkritik
6
Landstingetsintranät, Somliga tror, http://livlinan.liv.se/Nyheter-intranatets-startsida/Somliga-tror/