15 september - Landstinget i Värmland

Comments

Transcription

15 september - Landstinget i Värmland
Minnesanteckningar
Nätverksträff hiv/STIförebyggande ar bete
Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten
Lisa Brunzell
2015-09-15
Plats
Scandic Klarälven, Karlstad
Närvarande
Annelie Englund Arvika
Marie Karlsson, Kristinehamn
Birgitta Jansson, Filipstad
Magdalena Ejnermark, Hagfors
Ulla Sohlberg, Sunne
Lena Persson, Eda
Maria Harrysson, Årjäng
Birgitta Henriksson, Forshagaakademin
Anna Skogstam, Smittskydd Värmland, LiV
Gunilla Evensson, Ungdomsmottagningen Druvan, LiV
Victoria Bergqvist, Infektionskliniken, LiV
Lisbeth Eng Kraft, länssamordnare för elevhälsans medicinska del
Ann-Christin Linder, STI-mottagningen, LiV
Agneta Tynander, Folkhälsa och samhällsmedicin, LiV
Lisa Brunzell, Hiv/STI-samordnare, Folkhälsa och samhällsmedicin, LiV
Ej närvarande
RFSU Värmland
RFSL Ungdom Värmland
RFSL Värmland
Jessica Wallin, Säffle
Marlene Svensson, Grums
Stefan Nilsson, Kil
Annelie Jakobsson, Torsby
Malin Lundgren Kullgren, Karlstad
Pernilla Gunther, Storfors
Camilla Spiik, Forshaga
Therese Randberg, Munkfors
Jenny Andersson, Hammarö
Camilla Odelsten, STI-mottagningen, LiV
Birgitta Sahlström, Smittskydd Värmland, LiV
Eva Mogard, infektionskliniken, LiV
Hans-Ulrik Stark, STI-mottagningen, LiV
Daniel Foxhage, Utvecklingsenheten mödra- och barnhälsovård, LiV
Eva Nilsson, Utvecklingsenheten mödra- och barnhälsovård, LiV
Margareta Goop, Utvecklingsenheten mödra- och barnhälsovård, LiV
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-09-15
2 (3)
1. Aktuell statistik inom området - Anna Skogstam, biträdande smittskyddsläkare
Se bifogade bilder för perioden januari-juni 2015. Än så länge är antalet fall av klamydia
lägre än för samma period förra året.
2. Webbaserad klamydiaprovtagning och STI, samlad information på Smittskydd
Värmlands hemsida – Anna Skogstam
Smittskydds hemsida har uppdaterats vad gäller;
- STI http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten/Smittskydd/STI/
- webbaserad klamydiaprovtagning http://www.liv.se/For-vardgivare-ochsamarbeten/Smittskydd/STI/klamydiase/.
Lämna gärna synpunkter på innehållet till Anna Skogstam [email protected] .
- Provtagningsmall under framtagande och ett utkast visades.
3. Ansökan av statsbidrag -presentation av inkomna förslag till projekt för insatser
inom hiv- och STI-prevention 2016
Fem förslag finns, varav fyra är pågående projekt i länet, se bifogade bilder. Gruppen
ställde sig bakom de förslag som presenterades. Gemensam ansökan för Värmland ska
vara Folkhälsomyndigheten tillhanda 1/10, besked väntas i mitten av januari 2016. Folkhälsomyndigheten beviljar eller ger helt/delvis avslag på respektive projekt.
4. Nationell informationsinsats hiv 2015 – ”Hiv idag”
Folkhälsomyndigheten har tagit initiativ till nationell informationsinsats (ej kampanj) för
att minska stigmatisering och diskriminering, se bifogade bilder. Landstinget i Värmland
har tagit fram en kommunikationsplan med aktiviteter.
- Kunskapsportal för personal inom elevhälsa, hälso- och sjukvård samt tandvård
www.folkhalsomyndigheten.se/hividag (bland annat film, fakta material, kunskapstest)
- Webbsida för allmänheten/invånare www.hividag.se
Det utbildningsmaterial/presentation som Folkhälsomyndigheten tagit fram och som omarbetats för Värmland läggs också på www.liv.se/SRHR.
När ytterligare material riktat till allmänheten finns tillgängligt kommer information om
detta att skickas ut samt att material kommer att finnas tillgängligt på www.liv.se/SRHR
5. Kondombeställning och utbud
Efter ny upphandling av kondomer finns nu ett bredare utbud, de dyrare sorterna används
främst vid kondomsamtal. Beställning sker via samma länk som tidigare
http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten/SRHR/Bestallning-av-kondomer/ .
Man når också beställningssidan via www.liv.se/SRHR /kondombeställning. Vid frågor
kontakta Daniel Foxhage [email protected]
6. Aktuellt inom workshop SRHR 15-16/10
Inbjudan har skickats ut och cirka 10 anmälningar från cirka 20 identifierade verksamheterna har kommit in. Elevhälsovården representeras av skolsköterskorna Marlene Svensson, Grums kommun, och Anna Grundström Rundh, Karlstads kommun. Representant
från skola är inte anmäld ännu, men förslag på att bjuda in någon skolrepresentant från
tidigare/pågående SeSam-projekt. Planeringsgruppens nästkommande möte är 18/9.
LANDSTINGET I VÄRMLAND
2015-09-15
3 (3)
7. Workshop - bättre bemötande av HBT-personer vid testning 21/10
Arrangeras gemensamt inom Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige1 och syftet är att
identifiera vilka insatser som kan göras för att MSM och transpersoner ska uppleva ett
bättre bemötande vid testning. Från Värmland deltar Anki Linder, kurator, och Karin
Koskalainen, barnmorska, från STI-mottagningen samt Gunilla Evensson, barnmorska,
från UM Druvan Karlstad. RFSL Värmland och Positiva Gruppen Väst är också inbjudna.
8. Klamydiamåndagen
Folkhälsomyndigheten prioriterar inte Klamydiamåndagen under 2015 då man istället satsar på ”Hiv idag”, likandet prioritering görs i Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige.
Förra årets affisch går att använda och finns att tillgå på http://www.hivsti-mellan.se/ och
del av hemsidan http://www.klamydiamandagen.se/ finns kvar. Musikartisternas låtar är
däremot borttagna.
9. NO.BIG.DEAL
Plattform för unga personer som lever med hiv, 15-30 år, innehåller en introdiktionsfilm
av Simon Blom. Projektet drivs av Hiv-Sverige och inloggningsuppgifter för personer
som lever med hiv delas ut via den infektionsklinik som personen får behandling vid.
Webbsidan har bland annat ett video-quiz som kan göras av alla http://its.nobigdeal.nu/.
10. Övrigt
A) Förslag på projektansökningar, hiv- och STI-prevention, för 2017;
a) Komptetensutveckling för skolsköterskor inom området hiv och STI, som grund i de
återkommande hälsosamtalen
b) Familjehemsplacerade barn och ungdomars behov och förutsättningar för utökad tillgång till ungdomsmottagningar
B)Riktlinje; Könsdysfori, remittering och tillhörande stöd gäller för Landstinget i
Värmland och innehåller bland annat en kunskapsdel
Länk landstingets intranät, Livlinan; Styrande dokument;
http://livlinan.liv.se/MegaMeny/Landstingsgemensamt/Utfora/Lagar-krav-arbetssattoch-vardprocesser/Riktlinjer_och_rutiner/#K
Länk på landstingets externa sida, Vårdgivare och samarbeten, Vårdprogram och riktlinjer; http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten/Vardprogram-ochvardrutiner/#K
11. Nästa länsträff
- tisdag 15 december 2015, klockan 13-16. Datumet sattes för eventuell avstämning av
arbetet med SRHR-strategi. Återkommer om datumet blir aktuellt!
- Tisdag 9 februari 2016, klockan 13-16.
Lisa Brunzell, hiv- och STI samordnare Värmland
E-post [email protected]
Telefon 054- 61 42 47
1
Kunskapsnätverket Hiv/STI Mellansverige http://www.hivsti-mellan.se/

Similar documents